De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd

vrijdag 15 mei 2015 20:55
Spread the love

In Wallonië ruimt de oudere generatie vreemdelingen de baan
voor de jongere generatie, ook in Brussel komt meer ruimte vrij
in de generatiewisseling vreemdelingen. Maar vooral de Baby-
boom na WO2 zal werk vrijmaken voor jongeren en werklozen.

 Recente babyboom in alle gewesten is al
terug naar af, hetgeen
ook voor toekomstige generaties perspectief geeft op werk,
alsmede aan immigranten die jaar na jaar blijven komen.
 
Tabel:


Evolutie Belgen en vreemdelingen naar leeftijd 2000-2014

Met de gegevens over de
leeftijdsverdeling naar vreemdelingen en Belgen tussen 2000
en 2014 kan een origineel beeld geschetst van de bevolkingsevolutie op 14
jaar tijd.De leeftijdsverdeling van 2000 kan 14 jaar doorgeschoven
worden en nagegaan wat de wijziging geweest is op 14 jaar, dwz het
verschil als alle leeftijden mooi waren doorgeschoven naar 2014, zonder
immigratie of emigratie, Belgwording enz. Aanleiding was de vaststelling
dat in de Belgische bevolking, voortgaande op de totalen die we wel ter
beschikking hadden, vanaf 50 jaar een bevolkingsvermindering vastgesteld
werd. Waren dat ex-pats die na hun loopbaan teruggingen, gepensioneerde
migranten die terug naar hun land van herkomst gingen na een immigratie in
de 60 en 70tiger jaren enz. Dat kan nu iets specifieker onderzocht doordat
deze bevolkingsevolutie kan nagegaan worden voor elk leeftijdsjaar met
onderscheid vreemdelingen Belgen. Deze leeftijdsverdeling laat ook toe de
generatiewsissel te specificeren tussen Vreemdelingen en Belgen en dit in
elk gewest. Ook benieuwd wat dat geeft.
 

1. Belgie – Leeftijdsverdeling – Totaal,  Belgen en 
Vreemdelingen
 
De donkerblauwe lijn geeft aan welk de leeftijdsverdeling zou
geweest zijn als er geen enkele wijziging zou geweest zijn in de bevolking
van 2000, ze wordt gewoon 14 jaar doorgeschoven. Door daarop de effectieve
bevolkingsverdeling van 2014 uit te tekenen wordt duidelijk op welke
leeftijden er bevolking is bijgekomen, dwz boven de donkerblauwe lijn, en
waar er is weggevallen, door (r)emigratie of overlijden, en dit wordt
zichtbaar onder de donkerblauwe lijn.
 

DeWereldMorgen.be

Langs zulk een simpele bevolkingsgrafiek worden verschillende (simpele)
zaken duidelijk:

1. Vooreerst de top van de bevolkingscurve die jaar na jaar met pensioen
zal gaan, de befaamde of beruchte babyboom generatie, die zich als ouderen
politiek nog sterk zullen maken. Intussen zullen ze meer en meer opduiken
in de statistieken en bijhorende doemscenario’s.
2. De zwakke aanwezigheid van de oorlogsgeneratie die dus maar met
mondjesmaat het terrein vrijgegegeven heeft aan de jongere generaties die
meer dan goed voor hen is jaar na jaar de werkloosheid, ook van de 25-40
jarigen hebben aangedikt.
3. Vanaf 50 jaar is er een vermindering van de bevolking, dat was
enigszins een verrassende vaststelling omdat dit niet door overlijden kon
verklaard worden, vanaf 70 jaar is de ‘gap’ wel meer en meer het gevolg
van overlijden.
4. Het nieuwe babyboompje dat 10 jaar geleden werd gestart heeft al z’n
beste tijd gehad, het aantal geboortes of de immigratie van babys is het
laatse jaar aan het slinken en gaat in de richting van het laagste aantal
sinds 50 jaar.
5. Bij de 95+ is nog de wonde van de 1ste wereldoorlog zichtbaar.

1.1.
Leeftijdsverdeling Belgie Belgen

 
DeWereldMorgen.be

De Belgen wegen natuurlijk het meeste door in het algemene beeld voor
België en het verschil situeert zich vooral bij een minder sterkere groei
van het aantal inwoners tussen 20 en 40 jaar, de leeftijd waarbij
immigratie allicht het sterkst is. In deze evolutie zijn ook het aantal
Belgwordingen van vreemdelingen na 2000 mee verrekend die zich over het
geheel van de levensloop verdelen.

1.2.

Leeftijdsverdeling België Vreemdelingen

Als het aantal bijkomende vreemdelingen elk jaar gelijk zou zijn, evenals
het aantal Belgwordingen dan zou er een evenwijdige lijn tot stand komen.
Dat is duidelijk niet het geval. Vooral tussen de inwoners met als huidige
leeftijd 20-45 jaar is er een input van vreemdelingen gelijk aan het
volume dat gevormd wordt tussen de snijpunten op 20 en 40 jaar.

 

DeWereldMorgen.be

Mede met deze immigratiestijging op huwelijkse leeftijd is er een stijging
van het aantal geboortes bij vreemdelingen de laatste 15 jaar met een
stabilisering de laatste 3 jaar. Ook is er een opmerkelijke daling van het
aantal vreemdeingen de laatste 15 jaar vanaf de leeftijd van 50 jaar. Dit
is een samengaan van Belgwording en immigratie naar het thuisland voor
expats of het land van herkomst voor oudere migranten, naast het
overlijden vanaf 70 jaar.

Met deze grafiek is ook al duidelijk dat de generatiewissel voor
vreemdelingen een sterk maar alsmaar verminderend saldo vertoont tav de
jongeren. Ook hier zal de tijd z’n werk (nog moeten) doen.

2.
Vlaams gewest – Leeftijdsverdeling – Totaal,  Belgen en 
Vreemdelingen

Het beeld van België en Vlaams
gewest is erg gelijklopend, Vlaanderen is trouwens de grootste regio. Bij
het beeld van de vreemdelingen valt op dat na de leeftijd van 50 jaar er
veel minder ‘move’ is, terwijl de piek tussen 20 en 45 jaar volledig
gelijklopend is.

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 

3.
Brussels gewest – Leeftijdsverdeling – Totaal,  Belgen en 
Vreemdelingen


De stijging van aantal Belgen is in het
Brusselse gewest erg opvallend, naast het beeld van de Vreemdelingeninput
die in het Vlaams gewest gelijklopend is met Brussel. De uitstroom in
Brussel gebeurt vroeger dan in de andere gewesten, nl na 45 jaar en deze
is nog vroeger bij de vreemdelingen dan bij de Belgen in Brussel. En dit
kan dus niet enkel te maken hebben met de overgang vreemdeling Belg gezien
ook bij de Belgen die vermindering vroeger komt.
 

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

4.
Waals
gewest – Leeftijdsverdeling – Totaal,  Belgen en  Vreemdelingen

In tegenstelling met het Vlaamse en Brusselse geweest valt de sterke
vermindering op van het aantal vreemdelingen van 50+, hetgeen enkel te
begrijpen is door Belgwording na 2000, vooral dan in de oude migratie
enzerzijds en een terugkeer van Italianen en Spanjaarden naar hun land van
afkomst. En dat zou wel eens, sterker dan voorzien of verwacht ook het
geval kunnen zijn met de immigraties van latere datum zoals we al in 2006
voorspelden.
 

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be


5. Generatiewisseling per gewest onderscheiden naar vreemdeling en Belgen

In BuG 264 werd
de generatiewisseling, dwz de wisseling van 50-64 jarigen door 10-24
jarigen, per gewest in beeld gebracht. Op basis van het detail per
leeftijd kan deze generatiewisseling nu voor het eerst onderscheiden
worden voor Belgen en vreemdelingen.

De waarden in 2014 geven aan wat het saldo is van de generatiewissel de
komende 15 jaren tussen 50-64 jarigen en de 10-24 jaringen in 2014. Voor
België is dat -12,5%, voor Vlaanderen -20%. Het Brusselse gewest staat op
+12%, dat is dus een overschot met vooral de vreemdelingen in dalende
lijn, dwz zij zullen minder sterk op de werkloosheid wegen, en deze
evolutie is nu al zichtbaar in de werkloosheidscijfers in Brussel.

Ook in Wallonië zal de generatiewissel de druk op de werkloosheid
verminderen met vooral een negatief saldo bij de vreemdelingen, dwz veel
oude migranten gaan met pensioen en het aantal dat hen vervangt zal niet
vermeerderen.

Tot slot is de vaststelling dat de vreemdelingen continue een surplus van
15% hadden in de generatiewissel met vreemdelingen, vanaf 2012 is hier een
dalende trend ingezet die, zoals gezegd, ook in de werkloosheidscijfers
tot uitdrukking komt.

 
DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 

De
uittekening van een scenario tot 2024 heeft wat opdeling vreemdelingen en
Belgen betreft weinig zin omdat voor de vreemdelingen geen rekening kan
gehouden met de immigratie de komende 10 jaar. Maar de uitstroom van
vroegere immigraties naar het pensioen zal hoger liggen dan de immigratie
van jongeren die het laatste decennium amper genoeg was om het aantal
jongeren op peil te houden, zoals  toegelicht in
BuG 266.
 
Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be

take down
the paywall
steun ons nu!