De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De gespleten mens

zondag 22 juli 2012 18:06
Spread the love

De  mens is een samengesteld wezen, geest, denken, bewustzijn, emoties/gevoelens en levensenergie. De mens wordt gevormd gedurende veel jaren door de blik, de visie/standpunten, belangen van anderen, ouders, leraren,politici,journalisten… die meestal de overheersende ideologie weerspiegelen.

De Europese  overheersende koloniale ideologie ondersteunt de onderdrukking, uitbuiting,slavernij,moord,genocide… van de inheemse bevolking van andere continenten die ze beschouwen als echte minderwaardige mensen!

Meestal ziet de mens zichzelf in en door de spiegel van een Ander, die de overheersende ideologie weerspiegelt. Daardoor staat de deur open voor de grote gespletenheid. Deze gespletenheid drukt zich uit in de afstand tussen daad en woord, tussen praktijk en theorie, tussen waarheid en valsheid. De mens is gespleten in een onbewuste/ontkende waarheid en een bewust vals denkbeeld.

Door deze onbewustheid/ontkenning ziet de mens  een getemde, gekooide, huiselijke werkelijkheid zodat hij gerust zijn dagelijkse activiteiten kan voortzetten  te midden van een huiveringwekkende, ruwe, gruwelijke werkelijkheid. De “beschaafde” West-Europese mens (en veroveraars in andere continenten/Amerika’s,Oceanië… )  achter een achtenswaardig masker kan een hebzuchtige plunderaar, een wrede sadist en een gruwelijke doder verbergen.

Zelfkennis

De weg vooruit voor de mens is de weg van zelfkennis door bewustwording.
De weg van bewustwording van zijn gevoelens/emoties, visie/standpunten om zich zo te bevrijden van het beeld en de persoonlijkheid die werd gevormd in de spiegel van de Ander/overheerser.
Zolang we onbewust en onwetend zijn over ons ware zelf  blijven we selectief blind, ziek in ons denken en onze gevoelens.
Deze persoonlijke onbewustheid drukt zich ook uit in een sociale onbewustheid.

Sociale kennis

Deze onbewustheid leidt naar een gespletenheid tussen “wij-goed” en “anderen-slecht”.
Nu leven we in een wereld waar de westerse overheerser bepaalt wat goed en kwaad is. De goede en slechte agressieoorlogen, goede/slechte bezettingen, goede/slechte opstandelingen, goede/slechte dictaturen, goede/slechte aanslagen, goede/slechte moordenaars, goede/slechte genociden, goede/slechte martelingen, goede/slechte terreur, goede/ slechte kolonies/Anschluss…
Daardoor hebben veel westerse mensen, politieke leiders, journalisten/media en zelfs mensenrechtenorganisaties een kolonialistische visie en zijn ze negationisten tegenover de misdaden van de overheerser.
Gezien dat we valselijk denken dat we “goed” zijn  projecteren we onze misdaden naar de “anderen-slecht” en zo blijven we onze wreedheden rechtvaardigen en er onze wettigheid aan geven.
Deze gespletenheid splitst ons (Europa/VSA/bondgenoten) af van de rest van de mensheid, daardoor zijn we zelf maar half mens.
We leven gevangen in een grote onbewustheid, blind voor de  waarheid. Achter de schone schijn schuilt een wrede leugen.
Door onze onbewustheid zien we het kwaad alleen in de ander en daardoor blijven we de vijand scheppen. Dit Kwaad dat we zien in de “anderen-slecht” is gewoon geprojecteerd kwaad. We blijven blind voor ons eigen kwaad en dus ook voor de misdaden en de pijn die we aan de andere berokkenen..
Door ten aanval te trekken tegen ons geprojecteerde kwaad in de “anderen-slecht”, de vijand die we geschapen hebben, blijven we in een permanente en eindeloze agressieoorlog die de wereld aan het vernietigen is.

Sociaal bewustwordingsproces

We moeten ook een sociaal bewustwordingsproces volgen en kijken naar de geschiedenis vanuit het standpunt van de slachtoffers, slaven, onderdrukten, uitgebuitenen, de slachtoffers van onze genociden.
De westerse mens blijft zijn afschuwelijke misdaden tegen de mensheid ontkennen, de afgehakte handen, de slavernij, de genocide van Afrikanen, de genocide van indianen, de genocide van Aziaten (Filippijnen, Vietnam, Laos, Cambodja, Hiroshima, Nagasaki), de wreedaardige agressieoorlogen tegen moslims (Palestina, Irak, Afghanistan).

Kolonialisme en Negationisme

Zolang we de geschiedenis niet kunnen zien vanuit het standpunt van het slachtoffer, blijft de westerse mens kolonialistisch en negationistisch.

Ik vind dat het nodig is en zeer louterend zou zijn voor de westerse mens dat er een  waarheidscommissie zou komen voor alle misdaden en genociden gepleegd gedurende de Europese koloniale overheersing.
De westerse mens moet door een gewetensonderzoek een louterende transformatie ondergaan. De westerse mens moet het kwaad dat hij op de anderen geprojecteerd heeft terugnemen en inzicht krijgen, zijn misdaden toegeven, berouw tonen, vergeving vragen, schadevergoeding betalen en zo vrede sluiten met de slachtoffers en de rest van de mensheid, zodat hij kan genezen van zijn selectieve blindheid die zijn denken en gevoelens ziek maakt.

Nu leven we zoals gedurende het kolonialisme, nog steeds in een wereld gebaseerd op onderdrukking en uitbuiting, door de militaire overmacht en machtmisbruik.
Als Europa zich zou kunnen genezen van zijn selectieve blindheid, van zijn kolonialistische en negationistische visie dan zou de mensheid kunnen evolueren naar een vredevolle en rechtvaardige wereld. Een machtig Europa dat ten dienste staat van vrede, waarheid en rechtvaardigheid zou ook kunnen zorgen voor een louterende transformatie bij de wrede, oorlogszuchtige wereldoverheerser.
De VSA en Europa moeten hun agressieoorlogen tegen de moslims stoppen en de bezettingslegers moeten zich terugtrekken uit moslimlanden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!