De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 8 remedie basisrechten

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 8 remedie basisrechten

vrijdag 10 mei 2019 20:30
Spread the love

Individuele vrijheid

Deze mag niet conflicteren met de vrijheid van iemand anders, noch met de collectieve verantwoordelijkheid.

 

Het recht op privacy

Onze privacyrechten zijn een reeks rechten inzake geheimhouding van correspondentie, persoonlijke data, financiële situatie, identiteit en locatie.
Die rechten mogen slechts geschonden worden als er solide, individu-specifieke verdenkingen zijn, en dit enkel door de daartoe bevoegde autoriteiten.

 

Het recht op vrije meningsuiting

Vrije meningsuiting is meer dan het recht om vrij onze mening te verkondigen. Het is ook het recht om gehoord te worden en om niet gecensureerd te worden. En dit recht moet bovendien uitgebreid worden naar het recht om de mening van anderen te kopiëren en te verspreiden.
Ook het recht van vrijheid van religie is een belangrijk aspect van die vrije meningsuiting. Wel moet er een strikte scheiding zijn tussen kerk en staat.

 

Het recht tot toegang tot kennis, technologie en cultuur

De toegang tot kennis, technologie en cultuur moet gezien worden als een fundamenteel burgerrecht. De huidige wetgeving omtrent intellectuele eigendom, auteursrecht en patentrecht moet hervormd worden.

 • Erkenning van het belang van intellectuele eigendom voor auteurs, artiesten, wetenschappers of uitvinders: de moeite en creativiteit die zij in hun werk stoppen moeten zeker en vast erkend en vergoed worden.
 • De huidige termijn, 70 jaar na de dood van de auteur, moet teruggebracht worden tot 10 jaar. Dit in het belang van de gemeenschap om verder te kunnen bouwen op de verwezenlijkingen van technologie, wetenschap en kunst.
 • Voor de opkomende biotechnologie blijkt biodiversiteit een belangrijke bron te zijn. Verschillende soorten leven, zoals zaden en genen, die na jarenlange evolutie zijn ontstaan, kunnen niet geprivatiseerd noch gepatenteerd worden. Derhalve wordt alle eigendomsrecht op levende organismen afgeschaft.
 • De toegang tot genealogische data van personen moet hervormd worden:  
  • geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten worden 25 jaar na overlijden openbaar;
  • familieleden (grootouders, ouders en kinderen) krijgen op leeftijd van volwassenheid altijd onmiddellijk toegang tot inzage in en afdruk van de diverse akten;
  • familie-genealogen kunnen altijd toegang krijgen tot de diverse akten via het vredegerecht.

 

Toegang tot (digitale) informatie

We leven in een digitale informatiemaatschappij. De beschikbare hoeveelheid informatie is exponentieel toegenomen. Elke burger heeft het recht op toegang tot die informatie, en om zelf te beslissen wat ze belangrijk en informatief vinden.

 • Het dataverkeer en de privésfeer van de burger moeten optimaal beschermd worden.
 • Het principe van netneutraliteit moet gegarandeerd zijn. Dat betekent dat het internet neutraal blijft ten aanzien van de gegevens die via het net worden uitgewisseld, zowel wat de inhoud van de data betreft, als de snelheid waarmee ze uitgewisseld worden.
 • De digitale rechten van de burgers moeten in de grondwet worden ingeschreven, zijnde: persoonlijke privacy, persvrijheid, artistieke vrijheid en vrijheid van meningsuiting, van vereniging en van actie.
 • De verdere uitbouw van een vrij en wereldwijd internet dat voor iedereen gratis toegankelijk is, moet voor elke burger gegarandeerd worden.
  • Globaal genomen moet de telecommunicatiemarkt gesplitst worden in een infrastructuurmarkt en een dienstenmarkt. Geen enkel bedrijf mag het recht hebben om op beide markten actief te zijn.
  • De kost om van de infrastructuur gebruik te maken moet open zijn en gelijk voor alle spelers. De infrastructuurmarkt gaat een natuurlijk monopolie vormen dat na verloop van tijd direct of indirect bestuurd moet worden door de overheid.
  • De dienstenmarkt kan verschillende private spelers hebben.

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!