De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bestaat er geen ‘kanaalplan’ of is er geen probleem met Molenbeek?

Bestaat er geen ‘kanaalplan’ of is er geen probleem met Molenbeek?

vrijdag 16 juni 2017 16:12
Spread the love

Wijst dit er op dat in Molenbeek ruimte werd gelaten voor criminelen in verbinding met religie, zogezegd om er de controle over te houden, terwijl het uit de hand liep, iets waar Hint Frahi en Johan Leman en anderen al op wezen. Is Molenbeek socio-demografisch geen gemeente als een ander?

Loop van de bevolking 1989-2016 in 589 gemeenten in België, met alle cijfers en berekeningen en toegelicht in 56 grafieken.

Bevolkingsstijging 2016 Brussel: +3.174, 4x minder dan 2015, In Molenbeek is de bevolkingsstijging 43, in 2015 nog 1.010.

Tabel: Loop bevolking 1989-2016 per gemeente, provincie, gewest
Tabel: Bevolkingsevolutie 1831-2017 alle Belgische gemeenten     
Tabel: Asielvragers en opvang 2012-2016 per gemeente               
Bron: Ad Sei op haar site (2010 tot 2016) en vorige jaren            

Sint-Jans-Molenbeek: In de Knack van 29/06/2016: “600 mensen geschrapt in Molenbeek uit het bevolkingsregister op 7 maand”, met alle heisa daarover zijn het er niet meer dan anders. In de Knack van 29/06/2016: “600 mensen geschrapt in Molenbeek uit het bevolkingsregister op 7 maand”, met alle heisa daarover zijn het er niet veel meer dan anders, zelfs niet in vergelijken toen Moureaux nog Burgemeester was, om maar iets te zeggen. De reductie van de bevolkingsaangroei tot quasi 0% heeft dus helemaal niets met de schrappingen te maken. Er was blijkbaar niemand ‘op te kuisen’ in Molenbeek.
In Vilvoorde is het aantal schrappingen in 2016 maar licht gestegen tot 175, maar blijft ver onder de pieken van 2010. Het aantal ambtelijke schrappingen in België stijgt van 47.112 in 2015 naar 53.616 in 2016, maar dus niet speciaal in Molenbeek of Brussel.

Totale immigratie met 160.484 in 2016 bijna op het niveau van 2010, maar toen kregen 22.487 vluchtelingen verblijfsrecht, nu maar 17.797. Ook de emigratie is gestegen door een administratieve ‘verwijdering’ wanneer de inwoner met verblijfsrecht in België niet meer terug te vinden was.

Bevolking in België  is gegroeid met 54.178 eenheden tot 11.322.088 op 01/01/2017. zie
Tabel Bevolkingsevolutie 1831-2017 alle Belgische gemeenten

Toelichting

Last in first out, de bevolkingscijfers op 01/01/2017 zijn gepubliceerd maar belangrijker, ook de loop van de bevolking in 2016, toch een jaar waar beleid, politiek en ook het kanaalplan zichtbaar zou moeten worden. Maar geen rimpeltje te ontdekken in de evolutie van ambtelijke schrappingen in Molenbeek en Brussel. Er was nochtans veel om te doen, men zou Molenbeek en x-aantal andere gemeenten opkuisen, en administratief tot de orde roepen, en voorwaar, er werden al forse cijfers genoemd.

Natuurlijk is de Loop van de Bevolking, in elke gemeente, arrondissement, provincie en gewest een onschatbare bron van informatie. Ook al is het aantal vreemdelingen nog niet gekend (en kan het aantal nieuwkomers niet berekend worden) en is ook nog geen opsplitsing mogelijk van deze loop tussen vreemdelingen en Belgen, toch stellen we het materiaal, zoals op 14/06/2016 gepubliceerd door de Ad Sei op haar site (2010 tot 2016) ter beschikking als een update in een tijdsreeks van nu al 29 jaar, nl van 1989 tot 2016 (eindsituatie 01/01/2017), met ondermeer 56 grafieken die automatisch gegenereerd worden na eenvoudige selectie van de gemeente, arrondissement, provincie, gewest of het Rijk in kolom E van het blad Gegevens in de tabel Loop bevolking 1989-2016 per gemeente, provincie, gewest.

Hierboven werden enkele grafieken uitgepikt en van een korte commentaar voorzien. Over elke gemeente is wel iets te zeggen, en verrassingen zijn bij elke gemeente terug te vinden. We komen nog uitgebreider op het materiaal terug wanneer ook het aantal vreemdelingen op 01/01/2017 voor elke gemeente gekend is.

Bijkomend aan de gegevens van de administratie werden ook het aantal asielaanvragers in het wachtregister toegevoegd, berekend op 01/01/2017. Het volledig overzicht van het Wachtregister asiel met alle details per gemeente, kan men er op naslaan, zie tabel Asielvragers en opvang 2012-2016 per gemeente

Enkele commentaren op grafieken, voor de grafieken zelf en de linken naar de tabellen zie BuG on-line.

De bevolkingsstijging met +3.174 in 2016 in het Brusselse gewest is het laagst sinds 2000 toen een eind begon te komen aan de drie decennia durende bevolkingsdaling.

In tegenstelling tot de niet gecontroleerde cijfers van het Rijksregister, 41.459
zijn er na controle door de Ad SEI, 31.935 Belgwordingen in 2016. Voor de
paniek bij de politici en hun verklaringen, zie BuG 354 on-line. Maar zoals reeds
vroeger is gesteld, zal de Belgwording blijvend (opnieuw) aan belang winnen.

Migratie in (grotere) steden is dalend, elders stijgend.

Eeklo: Natuurlijk saldo al decennia negatief, verhuis wordt negatief, migratie+
Torhout: Verhuis naar Torhout, natuurlijk saldo en immigratie zorgen voor bevolkingsstijging
Lier trekt mee de kop voor kleinere steden en landelijke gemeenten: geen of negatief natuurlijk saldo, inwijking uit buitenland en +verhuissaldo
Sint-Niklaas: Immigratie naar Sint-Niklaas komt pas de laatste jaren goed op gang
Ronse is een goed voorbeeld van hoe een stad juist door versterkte immigratie als antwoord op negatief verhuis- en natuurlijk saldo haar slagkracht herwint
Lubbeek: Residentiële gemeenten zoals Lubbeek hebben hoog natuurlijk saldo en een extreem laag migratiesaldo, daar ziet men in feite nooit een migrant.
Mechelen: Hoogste bevolkingsstijging sinds 29 jaar, sinds lang een + verhuissaldo, natuurlijk saldo al enkele jaren hoger dan de groei langs migratie.
Provincie Limburg: Limburg is de provincie met de grootste nieuwe immigratiebehoefte
West-Vlaanderen zal de duik van het natuurlijk saldo met migratie moeten compenseren. Het positief verhuissaldo is al een voorbode.
Antwerpen: Migratie- en natuurlijk saldo stabiliseert, stadsvlucht blijft hoog. Immigratie en natuurlijk saldo stabiliseren en de verhuis uit Antwerpen doet de bevolkingsgroei vertragen, op drie decennia is het verhuissaldo bijna -100.000

Antwerpen en Asiel, Eigen schuld, dikke bult: Het aantal asielvragers in Antwerpen gaat van 6.552 in 2012 naar 2.224 in 2016, dat is een reductie tot 1/3. Dat maakt dat asielvragers Antwerpen niet kennen vanuit hun ervaring maar enkel langs het beeld dat men er van heeft en men zich dus met rasse schreden naar Antwerpen begeeft. Antwerpen vangt meer erkende vluchtelingen op dan andere regio’s, maar dat is dan eigen schuld, dikke bult. 43 gemeentekaartjes voor Asielvragen en Vluchtelingen: BuG 350 on-line 

Molenbeek: Voor het eerst sinds 1994 is er geen bevolkingsstijging in Molenbeek,
het verhuissaldo uit Molenbeek is het hoogst sinds 29 jaar.
Brussels gewest: De bevolkingsstijging is praktisch 0 in 2016 als gevolg van dalende immigratie en de alsmaar stijgende verhuis van Brusselaars uit de stad tot hoogste punt. Licht dalend natuurlijk saldo en vooral een aanhoudend en stijgend  verhuissaldo. In een volgende deze grafiek wordt de relatieve omvang (in % tav 1989)van de demografische dynamieken duidelijk, met ook het in/uit saldo (migratie en verhuis).
Vilvoorde: Vooral de verhuis vanuit Brussel en niet de immigratie (zie groene lijn)
heeft Vilvoorde terug op de kaart gezet en een tweede adem gegeven. Ook in de tweede rand rond Brussel en jn de provincies verder weg zal de versterkende verhuis uit Brussel voor bevolkingsspreiding zorgen.

Lees het volledige bericht met alle grafieken, voorbeelden en linken on-line: BuG 361 on-line

Jan Hertogen,
socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!