Foto: facebook Hart boven Hard

Right(s) now! Een alternatieve oktoberverklaring

Als antwoord op de kille besparingsregering van Jambon, komt Hart boven Hard met een alternatieve oktoberverklaring. Lees en onderteken mee!

maandag 14 oktober 2019 10:42
Spread the love

Vijf jaar zijn weer daar. Voor zoveel mensen worden ze cruciaal. Tienduizenden kinderen die voor het eerst naar school zullen gaan, om kennis op te doen voor de komende tachtig jaar. Tienduizenden studenten die die kennis zullen willen teruggeven in een eerste job. En nog eens tienduizenden die na veertig jaar werken welverdiend op rust zullen gaan. Duizenden ouderen voor wie de juiste zorg gezocht moet worden, nadat zij zolang voor anderen hebben gezorgd. Duizenden gezinnen die van woonst zullen veranderen. Duizenden families die zullen blijven knokken om hun kinderen een beter leven te geven.

Dát is Vlaanderen: al die mensenlevens die van hetzelfde dromen – gewoon een menselijk leven. Van Vlaanderen een vooruitstrevende regio maken is niet meer dan dat samen organiseren: een plek waar al die mensen menselijk leven. Dat moet het doel zijn. Al de rest staat in dienst daarvan. Economie. Armoedebeleid. Werk. Onderwijs. Huisvesting. Mobiliteit. Cultuur. Ze staan in dienst van die gedeelde menselijkheid. Hoe gaan we die de komende vijf jaar beter realiseren?

Natuurlijk is die vraag makkelijker gesteld dan beantwoord. Vlaanderen is geen geïsoleerd lapje grond dat afgeschermd is van wat elders in de wereld scheefloopt. Globalisering en digitalisering staan op gespannen voet met werkgelegenheid. Het klimaat stelt ons voor ongeziene uitdagingen. Veranderingen gaan sneller dan ooit. Op alle vlak is de realiteit veel complexer geworden dan Twitter kan bevatten.

Juist daarom moet de lat hoog: omdat we in uitzonderlijke tijden leven. We beschikken over meer mogelijkheden dan ooit om die gedeelde menselijkheid waar te maken, en toch ervaren tienduizenden mensen dat hun leven net onmenselijker wordt. Stress, onbetaalbare woningen, een arbeidsmarkt op slot, ellenlange wachtlijsten, haat op sociale media, lange files, een alarmerende luchtkwaliteit … Iedereen voelt het aan zijn water: waar het echt om gaat, drijft van het menselijke weg.

Dat ligt niet aan de vluchtelingen die er in Vlaanderen bijkomen. Niet aan ‘de krappe budgetten’ die ons telkens worden voorgespiegeld. Het ligt aan hoe we met al dat beschikbare geld omgaan, én met alle menselijk kapitaal. Het ligt aan een beleid dat blijft zweren bij een verouderd systeem dat garen spint bij ongelijkheid, bij milieuverontreiniging, bij polarisering. En ondertussen trekt het grote geld het laken naar zich toe. Daarom waren de voorbije verkiezingen zo cruciaal. Om die droom van gedeelde menselijkheid in Vlaanderen. Geven we die op? Of wagen we de sprong vooruit?

Nieuwe regering, oude ideeën

Het antwoord van de nieuwe Vlaamse regering is een sprong terug. Tegen elk kind vol trauma’s na een levensgevaarlijke tocht uit een verre oorlog zegt ze: ‘Jij moet het eerst verdienen’. Voor al wie al twee jaar vergeefs solliciteert, is haar boodschap: ‘Jij bent alleen nog goed voor verplichte gratis klusjes.’ Aan al wie zich al jaren engageert in een etnisch-diverse vereniging laat ze weten: ‘Jij bent onze steun niet langer waard.’ Is dat zorgen dat ‘iedereen in de samenleving meekan’? Dat is Vlaanderen opdelen in A- en B-burgers. Dat is de polarisering versterken. Het tegendeel van menselijkheid.

Hoe kan je koploper worden in Europa als je instrumenten voor verandering en herverdeling blijven achterlopen? Wat haalt een jobbonus uit zonder stevig armoedebeleid? Wat stellen investeringen in fietspaden en extra groen voor zonder strenge klimaatambities? Wat helpt het afschaffen van de woonbonus zonder te investeren in sociale woningbouw?.

‘De moeilijkheid is niet zozeer het uitwerken van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude,’ schreef de econoom John Maynard Keynes lang geleden al. Dit beleid blijft steken in ideeën die hun tijd al lang gehad hebben. Zo gelooft het nog altijd in het trickle down-verhaal: geef het geld eerst aan de rijken om dan de armen te laten profiteren. Zelfs een kind weet beter: je moet alles gewoon beter verdelen. Zelfs de OESO en het IMF bevestigen dat. In Vlaanderen daarentegen ‘moet iedereen zich engageren’, behalve de grote vermogens.

En dan zijn de regeringspartijen verrast dat ze bij de verkiezingen allemaal zijn afgestraft? Toch leggen ze opnieuw nog meer druk op de zwaksten, de zieken, de werklozen, de nieuwkomers, de studenten… Is er iemand die gelooft dat de kiezer dát signaal gegeven heeft? Vijf jaar lang hebben mensen massaal hun afkeuring laten horen. Ze zijn het beu om steeds te horen dat ze zelf schuld hebben aan hun situatie. Kennelijk heeft de kiezer wel een vote, maar geen voice. Meer heeft extreemrechts niet nodig om alle antipolitieke reacties verder aan te wakkeren en uit te buiten, als een pyromaan verkleed als brandweer.

Onze geboortegrond: ons klimaat

Wat moet er dan wel gebeuren, voor een menselijke toekomst voor iedereen? Het dringendst is wat ons allemaal boven het hoofd hangt: de opwarming van de aarde. Als zelfs ademen gaat voelen als een haardroger voor je mond, zoals op 25 juli, dan moet het hele systeem om. ‘Voor veel mensen, regio’s en zelfs landen is dit al een kwestie van leven of dood. Daarom is het zo moeilijk te begrijpen waarom het allemaal zo traag vooruitgaat, en dan nog in de verkeerde richting.’ Aan het woord zijn niet de klimaatjongeren, wel Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN. De enige juiste richting is recht door zee, naar gedeelde menselijkheid.

De oplossingen liggen er. In mei heeft een Klimaatpanel van 140 Belgische wetenschappers voorstellen gedaan voor een steviger klimaatbeleid. Hun conclusie: transitie gaat niet enkel om natuur en uitstoot, maar ook om ruimtelijke ordening, productie- en consumptiepatronen én sociale rechtvaardigheid. ‘De oplopende temperatuur is slechts een symptoom van een veel grotere systeemcrisis’, aldus de Vlaamse bouwmeester. ‘We moeten ook dringend af van de gedachte dat inzetten op klimaat en duurzaamheid snijden in eigen vel is. De meeste maatregelen brengen geld op in plaats van geld te kosten. Een correct beleid zal onze levensstandaard verbeteren.’

Duurzaamheid begint bij een heel andere economie, die de kansen op ontwikkeling rechtvaardig verdeelt. Met niet de winstmaat als norm, maar de maat van mens en natuur. Hoe we meten wat ‘een goede economie’ is, moet helemaal anders. Want waar winst het wint van waarde, is verlies het resultaat. Echt rijk is een samenleving door goede zorg, bloeiende natuur en cultuur, goed onderwijs, een goede woning, vlotte toegang tot sport en mobiliteit. Die rijkdom is van iedereen. Haar wisselmunt heet solidariteit.

Onze canon: onze mensenrechten

Tast die solidariteit onze individuele vrijheid aan? Wel integendeel. Het woord vrijheid heeft dezelfde wortel – fri – als de woorden vriend en vrede. Fri betekent: tot de vrienden behoren en in vrede leven met anderen. Pas als sociaal wezen wordt de mens vrij. Waar de verdeling van de rijkdom scheef zit, wordt die vrijheid ingeperkt. Dan wordt vrij zijn een privilege, in plaats van een onvervreemdbaar recht.

Antonio Guterres herhaalde het recent nog voor de Algemene Vergadering: ‘Het VN-Charter geeft een heldere boodschap aan ons allen: zet de mensen op de eerste plaats. Elke dag. Overal. Mensen met angsten en aspiraties. Met verdriet en hoop. En bovenal met rechten. Die rechten zijn geen gunst die je iemand zomaar kan weigeren. Ze horen onverbrekelijk bij het eenvoudige gegeven mens te zijn.

Dat onze nieuwe Vlaamse regering zich terugtrekt uit UNIA, het instituut dat waakt over de eerbiediging van de mensenrechten in België, is veelzeggend. In de eerste helft van dit jaar is het aantal haatboodschappen op sociale media verdubbeld, maar de regering lijkt haar schouders op te halen voor het groeiende racisme. Terwijl haatmisdrijven zienderogen toenemen en de uitsluiting zo groot wordt dat ze ontaardt in agressie, weigert deze regering de slachtoffers ervan nog te beschermen. Als aan die grondrechten geraakt wordt, dreigen de andere gauw te volgen.

Een Vlaams regeerakkoord voor gedeelde menselijkheid zou er een zijn dat zich beroept op de canon van onze grondrechten. Ze staan in Artikel 23 van de Belgische Grondwet: ‘Iedereen heeft recht op een menswaardig leven.’ Er staat niet dat de economie kost wat kost moet groeien. Er staat niet: ‘Je afkomst bepaalt je kansen.’ Wel staat er: ‘Iedereen heeft recht op arbeid, op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid, op behoorlijke huisvesting, op een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing, op gezinsbijslag.’ Dat is wat we als samenleving hebben afgesproken, zwart op wit. Elk regeerakkoord dat zich daar niet op beroept, is die naam niet waardig.

Een vooruitstrevend Vlaanderen? Simpel: dit Artikel 23 is voor onze tijd. Investeer in openbaar vervoer, verhoog de lage uitkeringen, trek loon en pensioen voor man en vrouw gelijk, controleer de prijzen voor medicijnen, de grote belastingontduiking. Stuk voor stuk zijn dat voorstellen waar minstens vier op de vijf Vlamingen achter staan. We weten dat de beurs allergisch reageert op zulke wensen. Maar zijn ze daarom overdreven? Zijn ze onredelijk?

Onze eigen geschiedenis biedt genoeg voorbeelden van ooit ‘utopische’ eisen die nu de logica zelve zijn – van stemrecht voor iedereen tot de afschaffing van kinderarbeid. Bovenstaande voorstellen zijn ook verre van utopisch. Ze geven aan wat vandaag heel praktisch en concreet kan gebeuren om de rechten en dromen van burgers te realiseren. Het is zoals het banen van wegen. Eerst zijn er geen. Ze ontstaan zodra veel mensen in dezelfde richting lopen. Gedeelde menselijkheid is de weg.

Onze cultuur: democratie van onderuit

Hoe kan een democratie eruit zien waar het volk niet moet toekijken, maar echt regeert? Waar ook na de verkiezingen besturen gebeurt mét en niet tégen de bevolking? Die democratie vertrekt van de rijke en bonte expertise bij de burgers, vanuit de overtuiging dat je de kwaliteit van democratie kan afmeten aan de mate waarin een macht van onderuit bestaat.

Vlaanderen kan daarvoor beogen op een unieke traditie: een breed verenigingsleven waar voortdurend nieuwe ideeën worden uitgebroed, geherformuleerd én vormgegeven. Net die verenigingen brengen vaak burgers samen die zich al te vaak niet gehoord en gezien voelen. Die geen toegang hebben tot het publieke debat. In groep, als collectief, worden ze daar van passieve toeschouwers actieve actoren die de samenleving helpen voltooien. Wie gelooft dat alleen de media nog het publieke debat belichamen of de stem van de burger laten horen, moet dáár eens gaan kijken. Op sportvelden, in burgerbewegingen, bij amateurgezelschappen, in vrouwengroepen, bij armoedeverenigingen: daar wordt de echte democratie en maatschappelijke dialoog beoefend. Tussen mensen. Niet top-down, maar bottom-up.

De nieuwe Vlaamse regering eist daarentegen ‘het primaat van de politiek’ op. Ze vindt blijkbaar dat het niet langer de rol is van verenigingen en organisaties om alternatieve beleidsvoorstellen naar voren te schuiven. Ze wil blijkbaar dat alleen ‘de politiek’ nog aan politiek doet. Ze stelt zich op als een ‘sterke Jan’ die verenigingen van minderheden opdoekt. Die de sociale partners aan banden legt. Die chargeert tegen ngo’s en burgers die in de bres springen voor nieuwkomers. Die georganiseerde tegenstemmen verstikt. Zo dreigt een proces dat zich al enige jaren voltrekt, vandaag zijn beslag te krijgen. Zo isoleert de politiek niet enkel zichzelf van de burger, ze schrapt ook de essentie van democratie.

Wij willen in Vlaanderen een menselijk verhaal blijven schrijven – tegen de sluipende angst, eenzaamheid en polarisering in. De kiemen daarvoor liggen in dat verenigingsleven. Waar twintigers in jeugdbewegingen verantwoordelijkheid nemen voor tieners, waar senioren samen tentoonstellingen bezoeken, waar interculturele uitwisseling tussen twee verenigingen voor een nieuwe verbondenheid kan zorgen, waar mensen in armoede extra kracht vinden. Gedeelde menselijkheid en sociaal weefsel creëer je niet vanuit een kabinet of een tv-studio in Brussel. Dat vraagt een breed netwerk tot in de kleinste gemeenten. Het verenigingsleven is dat offline netwerk. Het is de democratie.

De dromen en de wegen

Onze tijd snakt naar een kentering. Op alle terreinen gonst het al van nieuwe ideeën en experimenten: de kortere fulltimebaan, klimaatneutrale steden, dokters zonder drempel, mantelzorg, praktijktesten, translabs, alternatieve munten, samenaankopen, citizen science als CurieuzeNeuzen, boerenmarkten, cohousing …

We maken de heropleving mee van een nieuwe wederkerigheid, van het gemeengoed of de commons: een maatschappelijk aanbod dat toegankelijk is voor iedereen, niet onderhevig aan de bokkensprongen van de private markten. Met nieuwe basisvoorzieningen tussen mensen, met gedeeld gebruik van voedsel, zorg, mobiliteit, cultuur en kunst. Het zijn ontluikende vormen van samenlevingsopbouw. En het is niet het middenveld, maar de regering die op de rem gaat staan.

Samen vormen ze een dringende oproep aan al wie in gedeelde menselijkheid de springplank ziet naar de toekomst: laten we ons samen verbinden, hart boven hard, tot één sterke ketting. In één samenhangend verhaal over de hele samenleving. Vanuit de mensenrechten en vanuit principes als rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit en vrijheid. Met een dynamische democratie voor ogen. Omdat we met duizenden zijn. En omdat de juiste weg pas wordt gebaand als we hem met velen samen gaan.

 

Getekend als “eerste ondertekenaars”:

Wouter Hillaert Hart boven Hard

Meryen Kanmaz Hart boven Hard

Els Hertogen algemeen directeur 11.11.11

Ann Vermorgen nationaal secretaris, voor het ACV

Wim Vandewiele voorzitter, voor Pax Christi Vlaanderen

Rachida Lamrabet schrijver

Magda De Meyer voorzitter Vrouwenraad

Landry Mawungu directeur Minderhedenforum vzw

Sarah Scheepers voor ELLA kenniscentrum gender en etniciteit

Dimitri Verhulst schrijver

Toon Lambrecht voor Youth for Climate

Johan Tourné directeur, voor Samana vzw

Kati Verstrepen voorzitter, voor Liga voor Mensenrechten vzw

Jeroen Olyslaegers schrijver

Stefaan Decock en Veerle Verleyen voor ACV Puls

Andres Vandereycken  alg. secretaris, voor Algemene Centrale ABVV Limburg

Thomas Decreus namens redactie DeWereldMorgen.be

Gie Goris hoofdredacteur MO*

Hannelore Bedert singer-songwriter

Benjamin Verdonck kunstenaar

Mario Vanhaeren algemeen directeur Oostrem, home voor mensen met beperkingen

Gunther Blauwens nationaal secretaris, voor ACOD Spoor

Alona Lyubayeva gewezen diversiteitsambtenaar

Thomas Mels voor Oxfam Wereldwinkels en Oxfam Solidariteit

Fikry El Azzouzi schrijver en theatermaker

Lieven Annemans hoogleraar gezondheidseconomie UGent, schrijver

Jonas Geirnaert televisiemaker

Frederik Sioen singer-songwriter, componist

GAL (Gerard Alsteens) politiek tekenaar

Charlotte Vandermeersch actrice

Caroline De Neve beleid en communicatie Vermeylenfonds

Pieter Van Den Broeck prof. Ruimtelijke ordening KU Leuven

Josse De Pauw acteur

Ludo De Brabander woordvoerder, voor Vrede vzw

Erik Vlaminck schrijver

Pascal Debruyne onderzoeker politieke wetenschappen Odisee Hogeschool

Gaea Schoeters journalist, scenarist en auteur

Stijn Belmans coördinator Uit De Marge vzw

Willy Van Den Berge federaal secretaris ACOD Lokale en Regionale Besturen

Wies Descheemaeker secretaris, voor ACOD-VRT

Vera Claes nationaal secretaris, voor zij-kant

Johan Grimonprez filmmaker

Kim De Witte auteur, jurist pensioenen en arbeidsrecht,

Mieke Clymans opbouwwerker Samenlevingsopbouw

Dirk Schoeters algemeen secretaris, voor ABVV regio Antwerpen

Pieter Apers coördinatieteam Climate Express

Charles Ducal schrijver

Ludo Segers voorzitter, voor Hand in Hand tegen racisme vzw

Kristien Hemmerechts schrijver

Mario Franssen directeur ManiFiesta

Marijke Pinoy actrice, theatermaker, docent KASK

Diane Vangeneugden coördinator federatie Wereldvrouwen vzw

Eric Goeman Woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000

Elke Vandeperre coördinator, voor vzw Motief

Jan Matthys algemeen directeur VLAMO, Vlaamse amateurmuziekorganisatie

Paul Debooser gewestelijk secretaris BBTK Gent

Katrien Degryse, Evert Persoon

en Kristof Vergauwen secretarissen BBTK Gent

Jan De Smet zanger, muzikant

Janneke Ronse voorzitter, voor Geneeskunde voor het Volk

Mohamed El Khalfioui algemeen coördinator, voor Kifkif

Geert Six voor Unie der Zorgelozen Kortrijk

Jeroen Robbe voor LABO vzw

Jef Mariën voor Christenen voor het Socialisme

Jan-Piet Bauwens federaal secretaris, voor ABVV Social-Profit

Geertje Franssen beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Sacha Dierckx wetenschappelijk medewerker denktank Minerva

Luc Vankrunkelsven en

Tessa Van Hout voor Wervel vzw

Monika Triest auteur

Dominique Willaert voor sociaal-artistiek huis Victoria Deluxe

Angeline Van Den Rijse voorzitter Algemene Centrale Oost-Vlaanderen ABVV

Guy Vanthemsche em. hoogleraar geschiedenis VUB

Sven ’t Jolle kunstenaar

Lieven De Cauter filosoof en kunsthistoricus, KU Leuven en RITCS

Pascal De Bel gewestelijk secretaris BBTK Antwerpen

Robrecht Vanderbeeken voor ABVV cultuur

Luc Mishalle muzikant

Filip De Bodt voor Climaxi vzw

Philippe Gryson Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen SOM

Bart Reyns stafmedewerker ACV Bewegingsploeg

Petra Van Brabandt Sint Lucas Antwerpen

Karel Arnaut antropoloog KU Leuven

Benny Willems secretaris BBTK Antwerpen

Mong Rosseel muzikant en theatermaker

Eric Corijn hoogleraar VUB

Pascal Gielen hoogleraar cultuursociologie, UAntwerpen.

Ivy Goutsmit coördinator, voor FMDO vzw

Johan Hoebeke wetenschappelijk onderzoeker, auteur

Lebuin D’Haese kunstenaar

Stef Kuypers onderzoeker monetaire en gedragseconomie Happonomy

Baldwin Dever educatief medewerker Vorming en Actie ABVV

Vital Schraenen theatermaker

Mark Michiels voorzitter, voor de Louis Paul Boonkring

Aleidis Devillé docent sociaal werk, Thomas More Kempen

Gytha C. Parmentier actrice

Albert Martens em. hoogleraar Sociale Wetenschappen KU Leuven

Katrien Neyt secretaris ABVV gewest Oost Vlaanderen

Ferre Wyckmans

Jan Blommaert prof. Taal, cultuur en globalisering Tilburg University

Thomas Bellinck kunstenaar, ROBIN vzw

Francine Mestrum auteur

Guido Deckers ex-coördinator Financieel Actienetwerk FAN

Rudi Laermans socioloog KU Leuven

Daniel Alliet gewezen priester Begijnhofkerk Brussel

Jos Cré voorzitter van Zanggroep Hei Pasoep

Michiel Vandevelde, freelance kunstenaar

Sven Cooremans dichter, eerstelijnspsycholoog

Jan Dumolyn historicus UGent

Karim Zahidi, filosoof UA en UGent, voorzitter Masereelfonds

Jan Naert, sociale pedagogiek Artevelde Hogeschool Gent en UGent

An De bisschop docent School of Arts Gent.

Nicky Gabriels voor Intal beweging

Lieve Franssen dirigent Brussels Brecht-Eislerkoor

Siska Vansevenant vormingsdienst ACV nationaal

Freek Neirynck auteur

Thiska Van Durme trajectbegeleider Jong Gent In Actie

Marleen Wynants publiciste, directeur Crosstalks

Els Lauriks coördinator, voor Fairfin

Isabelle Van Brabant voor Cubanismo

Thomas Blommaert voor uitgeverij EPO

Steven Heene, artistieke kern NTGent

Kati Van de Velde voor RedCat Artists

Annabelle Van Nieuwenhuyse journaliste, presentator

Gerd Van Limbergen Elcker-ik

Olivier Pintelon politicoloog, auteur

Jos Jacobs medewerker Agentschap integratie en inburgering

Celia Ledoux schrijfster

Michael Mariën UGent

Antoon Van Braembussche kunstfilosoof, em. prof. VUB, auteur

Stef Joos klinisch psycholoog, psychotherapeut

Jorre Vandenbussche theatermaker en docent

Annick Christiaens actrice en scenariste

Chris Rotsaert coördinator Manoeuvre, beeldend kunstenaar

Karel Osstyn auteur, Hart boven Hard Aalst

Gita Deneckere historica, professor UGent

Lucas Catherine auteur

Luc Pien filmmaker

Mia Vaerman theatercriticus en filosofe

Klaartje Van Kerckem projectcoördinatrice sociaal-cultureel werk Merhaba 

Ng Sauw Tjhoi voormalig VRT-journalist, Welcome in Mechelen vzw

Joost Lestabel secretaris BBTK Antwerpen

Nick Meynen auteur, geograaf en milieuactivist

Willy Verbeek lid algemene vergadering beweging.net

Yves Van Reusel educatief medewerker Vormingplus

Marie Scheirlinck vrijwilligster Sociaal Huis en Welzijnsschakels Nevele

Ides Nicaise onderzoeksleider HIVA KU Leuven, auteur

Gie van den Berghe dwarsdenker UGent

Katrien Merckx voor boekhandel De Groene Waterman

Dominiek Dendooven wetensch. medewerker In Flanders Fields Museum

Walter Lotens auteur, medewerker Elcker-Ik

Ignace Cami kunstenaar, docent, artistiek medewerker in een participatief kader

Mark Pauwels ABVV Gent

Johan de Vos auteur

Ivan Van Praet voormalig coördinator vorming ABVV-metaal

Inge De Vriendt boekhoudster, vrijwilliger Financieel Actienetwerk

Wim De Ceukelaire directeur Viva Salud

Matthias Lievens docent Filosofie KU Leuven, auteur

Sabine Cocquyt auteur

Shila Anaraki danser en choreograaf

Chris Kesteloot em. prof. Sociale en Economische Geografie, KU Leuven

Michel Vanhoorne coördinator Links Ecologisch Forum LEF

Sofie De Graeve woordvoerster FURIA vzw

Mieke Mariën bestuurder vzw Motief

Tom Van Looy medewerker vormingsdienst ACV-CSC Metea

Patrick Deboosere prof. Demografie en vergrijzing VUB

Jan Vromman documentairemaker, docent

Stefaan Van Brabandt filosoof, schrijver, theater- en tv-maker

Delfine Bafort model, actrice

Kris Merckx stichter Geneeskunde voor het Volk

Wim Benda Teachers for Climate en bestuurslid ACOD Onderwijs

Herman De Ley em. prof. UGent

Fatma Arikoglu Ella vzw

Lut Cromphout militant voorzitter ACV Puls

Veerle Provoost prof. Ethiek en Moraal UGent

Erik Thys psychiater UPC KU Leuven, auteur

Bart Van Bouchaute Sociaal werk Arteveldehogeschool Gent

Marleen Francq voor Den Dok Blijft, Geraardsbergen

Barbara Janssens voor het team Bewust Verbruiken vzw

Inez Louwagie voor het team van Repair & Share vzw

Awa-Alice Ba voor Kuumba vzw

Sander Cornelis algemeen coördinator Wel Jong Niet Hetero

Kristien Merckx secretaris social profit BBTK Antwerpen

Tim Peeters secretaris Algemene Centrale ABVV Mechelen+Kempen

Katrien Reist-Van Gelder independant art manager

Dirk Martijn Natuurvrienden Bergstijgers vzw

Kelly Franceus nationaal coördinator Masereelfonds

Raf Ponnette beheerder Youth for Climate supporters

Frank Vanaerschot inhoudelijk medewerker Fairfin

Chille Deman voorzitter RainbowFriends

Tjen Mampaey auteur

Tilly Jacobs buddy-coach algemeen welzijnswerk

Kris Berwouts Centraal-Afrikakenner, onafhankelijk expert, auteur

Kris Cuppens acteur Het Nieuwstedelijk, docent Luca Drama

Luk Vandenhoeck lid Raad van Beheer Atlas, agentschap inburgering en integratie

Katleen Vermeir Jubilee vzw, platform for artistic research and production

Myriam Vandecan Palestina Solidariteit

Alvin De Coninck voorzitter Curieus Hoegaarden

Lut Vansant stafmedewerker vormingsdienst ACV Puls

Bart Leybaert gewestelijk secretaris BBTK Waasland

Wim David voorzitter ACV West-Vlaanderen

Nele Coen Teachers for Climate Antwerpen

Seppe Malfait Doctoraatsonderzoeker Conflictstudies UGent

Rik Pinxten em. prof. Antropologie RUGent, auteur

Danielle De Nul actrice

Kobe Matthijs, Gosie Vervloessem, Ronny Heiremans, Derk Byvanck, Robin Vanbesien, Philippine Hoegen, Einat Tuchman en Nicolas Galeazzi: kunstenaars SOTA, State of the Arts

 

Ook u kunt deze Alternatieve Oktoberverklaring als burger of vereniging ondertekenen op www.hartbovenhard.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!