Hier komen antwoorden over de winstbelasting van multinationals

Hier komen antwoorden over de winstbelasting van multinationals

zondag 23 augustus 2015 16:33
Spread the love

Tot 9 september kunnen alle Europese burgers èn organisaties
hun antwoorden insturen op de openbare vragenlijst van de Europese Commissie.
Zie reeds in DWM: https://www.dewereldmorgen.be/blog/frankroels/2015/08/10/tot-9-sept-raadpleging-van-eu-burgers-over-belasting-multinationals

De antwoorden die ik als voorbeeld heb opgesteld, streven
naar totale transparantie van de vennootschapsbelasting van multinationals, èn
naar hogere inkomsten voor de overheden. Zo vraag ik dat Europa een aanslagvoet
op de winsten verplicht maakt van minstens 35%, zoals in de VS. Dat is niet méér
dan de meeste gewone mensen betalen aan personenbelasting.

De antwoorden moeten online worden ingevuld. Voor de teksten ‘toelichting’ kan dat door copy-paste. Tussendoor kan
men saven als “klad” (draft), en later verder gaan. Het informaticasysteem van de EC herkent het IP adres van uw pc (denk ik).

Mediastilte

Tot nog toe lijkt er mediastilte te zijn over het initiatief
van de Commissie, en niet alleen in Vlaanderenland. Is het de warme zomer? Of omdat
Europa vèr van ons bed wordt geacht door de nieuwsmakers? Ik vermoed dat er
(ook) een ideologisch addertje onder het gras zit: moet de fiscale aanpak van
grote ondernemingen niet beter toevertrouwd worden aan specialisten, in plaats van aan de man/vrouw in de straat? Wel even sensatie scheppen over de geheime rekeningen en belastingsontwijking uitgebracht
door Swissleaks, Luxleaks en Offshoreleaks; gepaste maatregelen bedenken
is andere koek.  

Maar iedereen begrijpt dat de vroege deadline die ons door de
Europese bureaucratie is opgelegd, een buitengewone spoed vereist van alle
bezorgde burgers en alle organisaties groot en klein. Verspreid het goede woord! Zoniet zullen de
antwoorden domineren die ingevuld zijn door de fiscale experten in dienst van de multinationals en
banken. 

Antwoorden voor de EC website

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/further-corporate-tax-transparency-2015?surveylanguage=NL 

Vraag nr en antwoorden

(Een Engelse vertaling is nog op komst). 

1: d

2A: ja 1, 3, 5, 6
; geen mening 4 en 5; 2 neen
(we zijn tegen belastingsconcurrentie)

2B: (andere doelstellingen) “Door maximale transparantie moeten bedrijven verplicht worden de
aanslagvoeten die oorspronkelijk beslist zijn door de wetgevers, toe te passen,
en dit op hun volledige winsten. Inkomsten resp. kosten van moeder- en
dochterbedrijven moeten worden opgeteld en vervolgens volgens objectieve
verdeelsleutels toegewezen (apportioned) aan de lidstaten en daar belast. Het
publiek, de kiezers, de volksvertegenwoordigers, de consumenten, de
personeelsleden van de bedrijven en de organisaties van al dezen, zijn rechthebbend
op de belastingsinkomsten van de overheden en dus op volledige informatie”.

3: opties B, D en E; (niet C)

3A (andere voorstellen voor transparantie): “1-De openbaarheid van
fiscale informatie mag
niet beperkt worden tot zeer grote multinationals (zoals
in art. 13);
alle bedrijven moeten nu reeds een jaarrekening bekendmaken.
2-Rulings moeten publiek
worden,
inbegrepen identificatie van de
betrokken bedrijven.
3-Verdragen
over handel en/of investeringsbescherming moeten clausules bevatten die
verplichten tot transparantie; alsook clausules die belastingsontwijking
verbieden. 4-Extractieve
bedrijven moeten bekendmaken per land welke betalingen ze doen aan de regering, aan personen en andere instanties. 5-Er moet
een openbaar register worden opgemaakt van de uiteindelijke begunstigden van
winstdeelname van bedrijven. 6-Sancties
tegen het niet naleven van de belastingswetgeving moeten onder het strafrecht
vallen.

3B tabel: niet verplicht !

3C: B, D en E; niet A en C 

4: a, b, c, d; niet e, f

5: a, b, c

6A: b of c (dat is wat we
wensen te bereiken)

7: b (is wat we wensen);  toelichting cijfers: niet invullen

8: kosten: niet invullen

9: a.

Toelichting:
Gedeeltelijke transparantie voor sommige
fiscale data bestaat reeds in vele landen, en zal wereldwijd toenemen. De
bedrijven hebben dus steeds minder vluchtroutes voor geheimhouding en
misbruiken. “Investeringsklimaat” verwijst naar fiscale concurrentie tussen
landen; deze moet vermeden worden door gelijkwaardige belastingswetgeving en
–toepassing in alle landen; er moet een gelijk speelveld zijn voor alle
investeerders. Totale transparantie vermijdt ook
misbruiken en corruptie
”.

10: “Publiek en
samenleving zijn de rechthebbenden van de vennootschapsbelasting, en moeten
daarom volledig ingelicht worden. Deze informatie hebben ook de consumenten
nodig, het personeel van de bedrijven, en de kiezers tegenover het
regeringsbeleid. Misbruiken en corruptie worden best bestreden
door openbaarheid. Volgens pleitbezorgers van de
vrije markt leidt transparantie tot zelfregulering en meer verantwoord
gedrag”.

11: a tot q; s. 
NB: de term “inkomstenbelasting” en “income tax” wordt hier gebruikt;
dit is verwarrend want het betreft de vennootschapsbelasting = corporate tax.

Toelichting:
leden van het publiek, waaronder consumenten,
personeelsleden en kiezers moeten kunnen oordelen over het belastingsbeleid van
de bedrijven, bijgevolg mogen geen gegevens ontbreken. 

De termen “inkomstenbelasting” en “income tax” zijn foutief
en moeten vervangen worden door vennootschapsbelasting, d.i. belasting op de winst,
of corporate tax
”.

12: fout in de NL vertaling onder E en F: het gaat over een ratio, d.i.
verhouding. In het Engels staat er een / ; in de Nederlandse versie: “of”.
Voorstel antwoorden: positief a tot g.

13: ja

14A: b 

14B: a,b,c 

Toelichting: “alle multinationale ondernemingen moeten
aan dezelfde regels onderworpen zijn ongeacht hun domicilie of activiteiten of
eigenaars”.

15: drukfout in NL versie: 3e mogelijkheid
moet zijn c; dit positief
beantwoorden.

Toelichting:
“van buiten EER geleid”: het postbusadres
weerspiegelt niet de economische realiteit: (een meerderheid) eigenaars, of de
meeste bestuurders zijn EU burgers, of de productie bevindt zich (gedeeltelijk)
in de EER”.

16: nee (we willen strengere regels)

17: nee (we willen publieke transparantie)

18: “Correcte
inning van de belastingen door Europese bedrijven zal de overheden en
samenleving in alle landen tengoede komen. Transparantie over de betalingen
door bedrijven aan regeringen, regeringsleden en andere openbare en private
instanties zullen misbruik en corruptie inperken”.

19A: b of c.

Toelichting:
“Bedrijven zullen hun beleid aanpassen
omdat publiek,  consumenten, de
personeelsleden en hun organisaties permanente controle uitoefenen en de
rechten van de samenleving opeisen. De bevolking weet dat de fiscale bijdragen
van de bedrijven tengoede komen aan iedereen. Publieke acties zetten een
onderneming onder druk”.

20: b en d.

Toelichting:
Het publiek, de consumenten, de
personeelsleden en hun organisaties kunnen bedrijven aansporen tot ethisch
gedrag, wijzen op hun plichten tegenover de samenleving. De goede publieke naam
van een bedrijf hangt daarvan af
. Publieke
acties kunnen een bedrijf onder druk zetten”.

21: a.

Toelichting:
Investeringen en investeerders worden
beter aanvaard door overheden, bedrijfswereld, consumenten en werknemers, indien
er volledige transparantie is, in plaats van geheimhouding die misbruik en
corruptie kan verbergen
”. 

22: c

23: nee

24: (niet invullen)

25: c.

Toelichting:
Bedrijven besteden reeds zeer veel
middelen aan reclame voor hun producten/diensten en voor hun sociaal en fiscaal
beleid. Echter, het publiek, de consumenten, de werknemers en de overheden
kunnen daarop niet antwoorden of hun belangen en rechten verdedigen. We willen
dus geen bijkomende toelichting vanwege de bedrijven die niet tegensprekelijk
zou zijn en eenzijdig
”.

26: 1-Belastingsdiensten moeten over voldoende gekwalificeerd personeel
beschikken om ontwijking en fraude uit te schakelen.2-De overheden hebben meer financiële middelen nodig,
om: a)de Europese fiscale verdragen uit te voeren (begrotingsevenwicht
tot -0,5% van BNP en schuldafbouw tot 60% van BNP); b)te antwoorden op de noden van alle leden van de
samenleving alsook de ecologische toekomst van de planeet: werkloosheid,sociale
woningbouw, onderwijs,wetenschappelijk onderzoek,kunst en cultuur,zorg voor peuters
tot ouderen,gezondheid,dierenwelzijn,transport, belastingsinning en –controle,
justitie,jeugdzorg,politie,gevangenissen en reïntegratie,geïnterneerden, water-
en bosbeheer,duurzame energie,antwoorden op de klimaatopwarming,faire handel
met ontwikkelingslanden. Al deze taken vereisen middelen en personeel van de
overheden.3-De EU moet een minimum vennootschapsbelasting opleggen van 35%,
zoals in de VSA. 

http://www.progressiveeconomy.eu/content/resolving-unemployment-0    

Aanvullende informatie:

om nog iets toe te voegen moet u het eerst als apart
bestand saven; vervolgens kunt u ‘select file to upload’:

1-belastingsvoorstellen van de
Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.3.pdf  

2-Eisen waaraan belastingsverdragen moeten voldoen: http://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/tax-treaties/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!