Brengt migratie echt onze sociale zekerheid in gevaar?
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, OCMW, Hans bonte, Sociale zekerheid, Migratie, Snelbelgwet, Asielprocedure, Sociale fraude, Gerechtelijk jaar, Schijnzelfstandigheid, Mercuriale, Magistraten, SP.A-kamerfractie, Karin Temmerman, Renaat Landuyt, Arbeidsinspectie, Misbruik sociale zekerheid - Karin Temmerman, Hans Bonte, Renaat Landuyt

Brengt migratie echt onze sociale zekerheid in gevaar?

Op 1 september vielen tijdens de openingsspeech van het gerechtelijk jaar harde woorden. De procureur-generaal en de advocaat-generaal bij het Antwerpse Arbeidshof hadden het onder andere over “een op drift geslagen democratie”, “een sociale wetgeving niet aangepast aan de vaststelling dat de immigratie naar onze welvaartstaat een risico van uitkeringscultuur inhoudt”. Drie SP.A-politici reageren.

woensdag 21 september 2011 15:01
Spread the love

Woensdag komen de magistraten naar het parlement op uitnodiging van de commissies Binnenlandse Zaken, Justitie en Sociale Zaken.

Het is niet de eerste keer is dat hooggeplaatste mensen dergelijke waarschuwingen de wereld in sturen. Zo konden we al in het Jaarverslag 2009 van de arbeidsinspectie lezen: “Grensoverschrijdende sociale fraude is duidelijk een vorm van sociale fraude, waar het klassieke handhavingsysteem weinig doeltreffend werkt.”

De topman van de Sociale Inspectie liet dan weer in een interview optekenen: “Onze inspecteurs buigen zich inderdaad niet meer over dossiers van schijnzelfstandigheid, tenzij in zeer zware gevallen. De sociale zekerheid heeft 200 dossiers voor de arbeidsrechtbank gebracht: 180 ervan werden meteen afgewezen. De wetgeving is kaduuk.”

En het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding wijdde zijn Jaarverslag 2009 ook al aan het beschrijven van de constructies die buitenlandse en binnenlandse netwerken opzetten om buitenlandse arbeidskrachten tegen deloyale en vaak mensonterende voorwaarden in ons land werk te bieden.

Om dan nog te zwijgen over de vele steden, OCMW’s en vakbonden die met de regelmaat van een klok aan de alarmbel trekken.

Als magistraten luidop roepen dat de sociale zekerheid in gevaar is, dan voelen wij ons als socialistische partij uiteraard aangesproken. Ons streefdoel is het uitbouwen van een solidaire samenleving. Een solidaire samenleving is gestoeld op rechtvaardigheid en wederkerigheid.

Rechtvaardigheid in de zin dat iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheid. Wederkerigheid in de zin dat solidariteit wordt opgebracht in de wetenschap dat andere ook solidair zullen zijn als we zelf oud, ziek of arm zijn.

De voordelen van de sociale bescherming zijn er dus in beginsel voor zij die naar draagkracht en vermogen bijdragen aan de financiering van het stelsel. Voor wat hoort wat.

Van de harde woorden van de magistraten waren wij dan misschien wat geschrokken, maar zeker niet van hun boodschap. De sociale zekerheid is onderhevig aan fraude en dat kunnen en willen we helemaal niet tolereren. Vandaar dat wij ook al jaren geleden diverse wetsvoorstellen hebben ingediend.

Zo dringen we vanuit SP.A aan op de invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemer (of opdrachtgever) voor de sociale schulden (d.i de correcte loon- en arbeidsvoorwaarden) van zijn onderaannemers. Aannemers die wetens en willens in zee gaan met onderaannemers die manifest niet de correcte loon- en arbeidsvoorwaarden toepassen, zouden dan hoofdelijk aansprakelijk worden voor de naleving daarvan.

Een ander wetsvoorstel heeft tot doel om het hardnekkige probleem van schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Herhaaldelijk hebben we vanuit de SP.A-fractie de parlementaire behandeling van deze voorstellen gevraagd. De politieke meerderheid bleek echter te verdeeld om hier op in te gaan. We hopen alvast dat de harde woorden van de magistraten de ogen van sommigen eindelijk hebben geopend en zullen nogmaals aandringen op de snelle agendering van deze wetsvoorstellen.

Niet alleen deze flagrante misbruiken in de sociale zekerheid moeten hard worden aangepakt. We kunnen er ook niet om heen dat de massale instroom van migranten een druk zet op ons sociaal systeem en op diverse vormen van dienstverlening (wachtlijsten voor inburgering en taallessen, tekorten in kinderopvang en scholen, tekorten in de OCMW-budgetten, …).

De voorbije jaren van stilstand en ongecoördineerd beleid van de vijf ministers of staatssecretarissen bevoegd voor asiel en migratie hebben dit natuurlijk ook in de hand gewerkt.

Daarom is er dringend nood aan een volwaardige regering met één minister bevoegd voor asiel en migratie. Daarom hebben we daar niet op gewacht en in het voorbije jaar in het parlement actief meegewerkt aan de verschillende hervormingsvoorstellen.

De strengere wet op de gezinshereniging is goedgekeurd, maar op de andere domeinen ligt er wel nog altijd heel wat werk op de plank. Voor de ‘snelbelgwet’ willen wij nieuwe criteria zoals taal, inburgering en werk ingevoegd zien. Een tekstvoorstel daartoe ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

Voorts zijn er ook inzake sociale bijstand nog heel wat stappen te zetten. Zo moet bijvoorbeeld ook het bijstandstoerisme worden aangepakt. SP.A stelt voor om conform het Europees recht het recht op OCMW-steun voor EU-onderdanen te onderwerpen aan een wachttijd van drie maanden.

In tegenstelling tot de ons omringende landen kunnen EU-burgers en hun familieleden die korter dan drie maanden in ons land verblijven, evenals de EU-burgers die als ‘werkzoekende’ naar België zijn gekomen immers onmiddellijk sociale bijstand genieten.

Hierdoor dreigt een onevenwicht te ontstaan tussen enerzijds de mate waarin personen bijdragen aan de financiering van ons sociaal stelsel en anderzijds de mate waarin aan personen voordelen uit dit stelsel toekomen.

Wat de asielprocedure betreft, willen we de efficiëntie van de asielprocedure verhogen en waar mogelijk de behandelingstermijn verkorten. Dit doen we door de beoordeling van de ontvankelijkheid van de meervoudige asielaanvragen over te hevelen van de Dienst Vreemdelingenzaken naar het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

Het laatste beschikt over een grondigere kennis en een grotere expertise om een asielaanvraag en dus ook een meervoudige asielaanvraag te beoordelen. Ook willen we het misbruik van de asielprocedure zoveel mogelijk inperken. Zo stellen we voor om de beroepsmogelijkheden in welbepaalde gevallen te beperken of om een weerlegbaar vermoeden van ongeloofwaardigheid in te bouwen.

Ook de invoering van een lijst van veilige landen van oorsprong wordt door ons als maatregel naar voren geschoven. Bovendien pleiten we ervoor om in de volgende regering één minister bevoegd te maken voor alle domeinen die gelinkt zijn aan het vreemdelingenrecht. Dit moet bijdragen tot een meer gecoördineerd beleid en verhinderen dat mensen die zich terecht beroepen op onze solidariteit op straat belanden.

Wij zijn dan ook verheugd dat de Antwerpse magistraten iedereen nog eens hebben wakker geschud. De voorbije jaren is er te veel gesproken over deze problemen, maar nu is het echt tijd voor daden.

In die zin was het ook jammer dat we van de magistraten enkel kritiek te horen kregen en geen eigen voorstellen. Hun mercuriale sterkt ons wel in ons voornemen om de misbruiken in de sociale zekerheid hard aan te pakken – of die nu gelinkt zijn met migratie of niet – en om voorts werk te maken van een gecoördineerd en coherent asiel- en migratiebeleid.

Kortom, een beleid met een correct evenwicht tussen rechten en plichten en waarbij alle achterpoortjes kordaat worden gesloten. Immers, enkel als de hulp, de sociale bescherming en de dienstverlening ook echt ten goede komen aan de mensen die er nood aan hebben, zullen we in staat zijn om het ook in stand te houden en zal het ook kunnen rekenen op de broodnodige steun.

Karin Temmerman, Hans Bonte en Renaat Landuyt

Karin Temmerman, Hans Bonte en Renaat Landuyt zijn Kamerleden voor de SP.A.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!