Eerste reactie overheidsvakbonden – we zullen ingrepen in overheidspensioenen bekampen
Politiek - Chris Reniers - ACOD, Alain Lambert - CGSP, Luc Hamelinck - FCSOD

Eerste reactie overheidsvakbonden – we zullen ingrepen in overheidspensioenen bekampen

Het gemeenschappelijke front van de vakbonden ACOD, ACV en VSOA van het overheidspersoneel, heeft met grote verwondering en afkeer kennis genomen van de persberichten die aangeven dat de formateur ingrepen in de overheidspensioenen zal voorstellen.

maandag 4 juli 2011 14:51
Spread the love

Volgens de persberichten zou het zowel gaan om de wijziging van de berekening van het pensioen op basis van de wedde gedurende de 10 laatste jaren, terwijl dat nu gebeurt op basis van de laatste 5 jaar, als om het op de helling plaatsen van de perequatie.

Het gemeenschappelijk front verwerpt deze manier van aanpakken. De perequatie van de overheidspensioenen gebeurt nu om de twee jaar. Als de uitgaven voor de overheidspensioenentoenemen, is dat vooral het gevolg van een toename van het aantal gepensioneerden. Blijkbaar wil men dat compenseren door het bedrag van de pensioenen te verminderen.

Dat komt gewoon neer op pure sociale afbraak.

Het wijzigen van de berekeningsmethode van de pensioenen komt neer op het in vraag stellen van het principe van het uitgesteld loon, dat aan de grondslag ligt van de overheidspensioenen: bij gelijke kwalificaties is het personeel in de overheidssector minder goed verloond dan zijn collega in het bedrijfsleven. Ook is het niet logisch dat men zou ingrijpen in de perequatie, terwijl men net ook voor de werknemerspensioenen alles in het werk stelt om te komen tot een welvaartskoppeling. Het is helemaal niet juist het voor te stellen alsof de openbare sector geniet van overdreven hoge voordelen of pensioenen.

De berekening van de overheidspensioenen moet dus verder gebeuren op basis van het loon in de laatste 5 jaar, zoals dat beter ook het geval zou zijn in de privé sector.

Het stelsel van de overheidspensioenen is een goede regeling. Niet de overheidspensioenen zijn te hoog, maar de wettelijke pensioenen van het algemeen werknemersstelsel zijn te laag. Dat wordt zelfs erkend op Europees niveau en kan je afleiden uit de statistieken; niet voor niets hebben gepensioneerden een groot armoederisico.

We vragen met aandrang dat men van politieke kant terug komt op die voorstellen.

De openbare sector wordt blijkbaar op alle fronten tegelijk aangevallen.

Spectaculaire verminderingen van werkingsmiddelen worden aangekondigd, overal in Europa, maar ook in ons land, waardoor de dienstverlening aan de burger in het gedrang zal komen. Op die zelfde manier worden onaanvaardbare verminderingen van de tewerkstelling aangekondigd, terwijl de recente ervaringen naar aanleiding van de crisis leert dat de openbare sector net toeliet de sociaal negatieve gevolgen van de economische crisis op te vangen. Hoe kan men komen tot een coherent sociaal en democratisch systeem, zonder sterke openbare sector? Blijkbaar wil men vandaag de openbare sector aanpakken als antwoord op de economische en andere problemen. Meer nog, uit de voorstellen zou ook blijken dat de index verder onder druk staat. Samen met problemen rond de pensioenen kan dat alleen maar leiden tot zware sociale conflicten.

Het gemeenschappelijk front roept de formateur op, de gewraakte en sociaal onrechtvaardige voorstellen te schrappen in z’n discussienota. Mocht bij de bekendmaking van de nota, dinsdag, blijken dat dit niet gebeurt, dan heeft het gemeenschappelijk front beslist, nu reeds een brede sensibiliseringcampagne bij het personeel in de openbare sector op te starten, om deze aanpak energiek aan te klagen en te bekampen.

Voor ACOD Chris Reniers

Voor CGSP Alain Lambert

Voor FCSOD Luc Hamelinck

take down
the paywall
steun ons nu!