Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De N-VA en haar 'Slag om België' in 2014

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter ons liggen en het directe electorale strijdgewoel is weggeëbd, is het volgens de Vooruitgroep tijd voor een grondige analyse van de politieke situatie, met name van de verkiezingsoverwinning van de N-VA van oktober als opmaat naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 2014.
vrijdag 21 december 2012

Het is bekend dat de verkiezingen van 2012 voor de N-VA als Slag om Vlaanderen een voorproef moesten worden van de Slag om België, die in 2014 gestreden gaat worden. Ook de inzet is bekend: de partij wil een dermate goed resultaat neerzetten dat ze écht incontournable wordt. Ze kan de Vlaamse regering dan naar haar hand zetten, terwijl ook een federale meerderheid zonder haar eenvoudigweg niet meer gevormd kan worden.

Dat bezorgt haar dan de hefboom om het huidige België uit zijn hengsels te tillen en een confederaal België met een semionafhankelijk Vlaanderen af te dwingen. Of misschien wel een onafhankelijk Vlaanderen tout court!

In deze artikelenreeks willen we deze strategie op haar haalbaarheid en risico's toetsen. De inschatting van de Vooruitgroep is dat de N-VA wel een strategie heeft om de volgende verkiezingen te winnen en België onbestuurbaar te maken, maar geen plan heeft dat vorm en inhoud geeft aan haar (confederaal?) project.

Wat de partij nog minder lijkt te hebben is een strategie voor de overgang van het huidige België naar de nieuwe staatsstructuur. Hier gaat het om de vraag hoe we op een liefst vreedzame wijze en met zo gering mogelijke collaterale effecten van de oude tot de nieuwe situatie zouden kunnen komen.

Zulke vragen zijn niet triviaal want de overgang van het ene naar het andere staatsmodel is een ingewikkeld proces met vele onbekende factoren, zeker in een tijd van financieel-economische crisis en internationale instabiliteit. Of zoals Wim Kan ooit zei: "Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt". De Vooruitgroep vindt dat de burgers in dit land recht hebben op een realistische risico-inschatting rond dit project.

Geen zinnig mens zal immers bereid zijn mee te stappen in dit traject om er slechter van te worden. Een beroep op alleen maar geloof in de goede afloop, zou ongelooflijk naïef zijn. Wie een medicijn verkoopt moet de werking van het middel kennen en kunnen informeren over mogelijke neveneffecten en hoe die te beperken. De bewijslast ligt dus bij de N-VA!

Vele waarnemers hebben al op risico's gewezen. Ze worden bijna altijd zonder verdere argumentatie weggezet als pessimisten of Belgische nostalgici die de mensen bang willen maken. Zelf blijft de partij altijd vaag over de risico's. Waar al aan argumentatie werd gedaan, was die achteraf zo goed als altijd overdreven optimistisch, om niet te zeggen, aantoonbaar fout.

Die vaagheid en dat sussende optimisme van "ach, geloof ons maar" zijn eigenlijk onaanvaardbaar. Vandaar deze verkennende analyse, die in het laatste deel van de reeks tot tien pertinente vragen zal leiden waarop Bart De Wever en de N-VA antwoord moeten geven.

In de democratie van geïnformeerd burgerschap die wij voorstaan, hebben burgers recht op die informatie. Ze moeten de kwaliteit van de antwoorden kunnen beoordelen om de haalbaarheid van het voorgestelde project te bepalen. Daarom moeten volgens de Vooruitgroep vragen als de onze van nu tot 2014 de kern uitmaken van het maatschappelijk debat rond de toekomst van het land.

Natuurlijk is op dit ogenblik nog veel onbekend. Toch leveren de jongste gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en de wijze waarop De Wever met zijn Antwerpse overwinning omgaat, flinke aanwijzingen op. Daarom gaan de eerste bijdragen in op de verkiezingen van 14 oktober 2012 en op de politieke situatie die daarna is ontstaan. We analyseren de 'Slag om Antwerpen', die in feite een Slag om Vlaanderen had moeten zijn. De Vooruitgroep ziet in die analyse weinig geruststellende elementen.

Deel 1. 2012: Slag om Vlaanderen: gewonnen of onbeslist?

Dat de N-VA de grote winnaar is van de gemeenteraadsverkiezingen staat vast. Maar heeft deze overwinning het verhoopte schokeffect opgeleverd dat voor de 2014-strategie nodig was? Is de N-VA erin geslaagd om de Franstaligen en de andere Vlaamse partijen het signaal te sturen dat het compromis belge zijn tijd heeft gehad en de Vlaamse revolutie – de verandering! – onomkeerbaar begonnen is?

Als we de commentaren op televisie de avond van de verkiezingen en die in de pers de dagen nadien bekijken, lijkt deze vraag met ja te moeten worden beantwoord. Zelfs de nuchtere Nederlandse Volkskrant was onder de indruk en vond zelfs dat de Franstalige politici nu al conclusies moesten trekken. Volgens de Nederlandse krant heeft de N-VA met haar zege bewezen de vertolker te zijn van een grondstroom. “De Vlamingen willen een ander België en zijn bereid om er een hoge prijs voor te betalen.”, zo heette het.

Is die conclusie gewettigd? Is de uitslag van de N-VA in het licht van de strategie-2014 echt zoals verhoopt? Er zijn vele redenen om daar vraagtekens bij te zetten. Toen de partij begin van dit jaar haar strategie uitzette en haar kopstukken naar voren schoof, bleek de ambitie veel groter dan alleen maar het Antwerpse Schoon Verdiep in te nemen. De N-VA moest zich niet alleen overal in Vlaanderen lokaal verankeren, maar zou ook tabula rasa maken in de grootste Vlaamse steden, niet alleen in Antwerpen, maar minstens ook in Brugge en Gent.

In alle drie de steden beschikte de N-VA over kopstukken met allure: respectievelijk partijleider Bart De Wever (Antwerpen) en de mediafiguren Pol Van den Driessche (Brugge) en Siegfried Bracke (Gent). De traditionele beleidspartijen zouden in deze drie provinciehoofdsteden even flink op hun nummer worden gezet.

Op basis van de uitslagen in 2010 leek dat ook in Brugge en Gent moeiteloos te zullen lukken. Bracke haalde toen in Oost-Vlaanderen een fenomenaal resultaat, gebruik makend van zijn bekendheid en gezag als journalist van de VRT. In het kanton Gent was de N-VA dankzij Bracke in 2010 al de grootste, met 22,15 procent van de stemmen. Bracke haalde er meer dan 12.000 voorkeurstemmen en liet daarmee iedereen achter zich.

Ook in Brugge was de N-VA met haar 25 procent voor de Kamer en 31 procent voor de Senaat al afgetekend de grootste partij. Het aantrekken van een bekend gezicht kon alleen versterkend werken.

De uitgangssterkte van de partij liet dus het beste verhopen. Toch werd de slag om Gent en Brugge onmiskenbaar verloren. Nog in het voorjaar moest Van den Driessche zich terugtrekken, nadat hij als persoon in opspraak was gekomen. Hij trad terug als kandidaat-burgemeester maar zou wel campagneleider blijven. De N-VA-lijst klokte uiteindelijk af op 19,8 procent, ruim 5 procent lager dan de uitslag van 2010. Hetzelfde gebeurde in Gent. De partij haalt er nu nog 17,7 procent. De 12.000 voorkeurstemmen voor Bracke uit 2010 zijn afgekalfd naar 8.500 in 2012.

Er is dus niet alleen geen doorbraak in die steden, de partij gaat er telkens gevoelig op achteruit. Ook de andere centrumsteden laten een genuanceerd beeld zien. CD&V blijft bovendien de leidende partij in de landelijke gemeenten. Van een tabula rasa is dus geen sprake.

In feite kan men zeggen dat generaal Bart met zijn overwinning in Antwerpen voor de strategie-2014 de meubelen heeft weten te redden. Als hij het daar niet had waargemaakt, had de N-VA de politieke mislukking van deze stembusgang niet meer kunnen verdoezelen, zelfs al zou de partij de onmiskenbare winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen zijn gebleven.

De grote concentratie van de media op de spektakelmatch tussen Janssens en De Wever, en diens retorische en zorgvuldig geënsceneerde zegepraal op de verkiezingsavond, leidde de aandacht af van het mislukken van de slag om Brugge en Gent. De partij had haar statement gemaakt, de Vlaamse revolutie was begonnen.

Toch is niet iedereen in die mediavalkuil getrapt. Eén van die aandachtige waarnemers is Bart Maddens, vooraanstaand lid van de Gravensteengroep, en verklaard sympathisant van de 2014-strategie van de partij. Hem is het alvast niet ontgaan dat de partij globaal genomen – en voor zover vergelijking mogelijk is – amper een procent vooruit gaat tegenover 2010. De 28,6 procent die de partij haalt over heel Vlaanderen mag voor de gemeenteraadsverkiezingen indrukwekkend zijn, de score is ver weg van de 37 tot 40 procent die de jongste peilingen lieten registreren.

Uit zijn opiniestukje getiteld 'Kroniek van een aangekondigde nederlaag?' spreekt bezorgdheid over de goede afloop van 2014: “Maar de partij doet er, met 28,6 procent, nog een procent bij. Dit mag vandaag dan al een onverhoopt groot succes zijn, in 2014 zou het een ontgoochelende score zijn. Want daarmee wordt de N-VA niet incontournable in Vlaanderen.” Explicieter nog: “De conclusie van dit alles is dat 2014 voor de N-VA wel eens een kroniek zou kunnen worden van een aangekondigde nederlaag.”

Voor haar politieke doelstellingen is deze verkiezingsronde dus geen onverdeeld succes is geweest. Alleen de goede score van De Wever zelf in Antwerpen heeft ervoor gezorgd dat de wedstrijd voorlopig onbeslist is geëindigd en de strategie-2014 het voordeel van de twijfel krijgt. Als boegbeeld haalt De Wever in Antwerpen met zijn 37,7 procent wel een opmerkelijk resultaat. Dat resultaat in zijn eigen stad moet hij straks evenwel in heel Vlaanderen zien te evenaren!

Deel 2. Bevrijde of bezette stad? Antwerpen na 14 oktober

Laten we ons in wat volgt op de Antwerpse situatie na de verkiezingen concentreren. De Wever haalde daar dus net geen 38 procent. Dat was voldoende voor de triomftocht en het zegegebaar naar de juichende aanhang op het balkon van het stadhuis. Voor de eigen achterban heette het dat 't Stad misschien wel van iedereen is, maar vanavond toch “vooral van ons”.

Juist deze verklaring roept meteen een reeks vragen op. 38 procent is veel, maar het is nog steeds geen meerderheid. Zelfs in zijn eigen achtertuin heeft meer dan 60 procent van de kiezers zich niet expliciet achter De Wever en de N-VA geschaard, niet als burgemeester en bestuursploeg voor hun stad, en dus zeker niet als steunbetuiging aan de 2014-strategie of als Vlaams revolutiesignaal aan de 'belastingsregering' Di Rupo en aan Franstalig België.

De eerste vraag die zich opwerpt is derhalve hoe De Wever zal omgaan met die 60 procent-meerderheid die niet voor hem en zijn partij heeft gekozen. Hoe zal hij hen bij (minstens) zijn stadsproject weten te betrekken? Hoe zal hij de andere partijen die hij nodig heeft voor zijn meerderheid bij de coalitievorming benaderen en welke speelruimte zal hij hen laten om zich te profileren en eigen bestuursaccenten te leggen?

Voor de Vooruitgroep is de vorming van een bestuurlijke meerderheid in Antwerpen en het beleid dat die meerderheid vervolgens gaat voeren een belangrijke testcase voor de wijze waarop N-VA omgaat met andere opvattingen en de publieke opinie als geheel.

De voortekenen zijn niet geruststellend. Tijdens de lange formatie na de verkiezingen van 2010 liet De Wever zich een aantal keren betrappen op uitspraken die een wel heel bijzondere opvatting over democratie verraden. Zo verzette hij zich eerst tegen onderhandelingen met alle partijen die nodig waren voor een staatshervorming. Hij wilde vooral als leider van de sterkste Vlaamse partij rechtstreeks zaken doen met zijn Franstalige tegenpool Di Rupo. Die moest een eventueel akkoord tussen hen beiden dan maar aan zijn gemeenschap 'verkopen', zo verklaarde hij.

Men zal zich misschien ook nog herinneren dat hij in die periode ook probeerde af te dingen op de positie van Groen, en het recht van die partij om op voet van gelijkheid met de andere partijen naar overeenstemming te zoeken. Dit verraadt een opvatting over een gespierde democratie waarin de relatief sterkste partij de lakens uitdeelt en de anderen dat maar lijdzaam moeten ondergaan.

De inzet van verkiezingen wordt daarmee zo goed als uitsluitend het bepalen van de relatieve meerderheid (die nog steeds een minderheid is). Die haalt daaruit vervolgens de legitimatie om de politieke scène te domineren en het alleenrecht te verwerven om de politieke bakens uit te zetten.

Standpunten en benaderingen die zich in de stembusgang niet als sterkste hebben kunnen manifesteren verliezen daarbij hun legitimiteit en moeten in het beste geval maar wachten tot met nieuwe verkiezingen een nieuwe kans aanbreekt. Dat komt neer op een reductionistische interpretatie van het democratische krachtenspel. De Antwerpse politiek zal de komende maanden een belangrijke testcase vormen voor deze hypothese!

Een onrustwekkend voorteken is verder de wijze waarop de N-VA campagne heeft gevoerd. Haar optreden, met name ook juist door de bewuste vermenging van het gemeentelijke discours met haar federale politieke doeleinden, heeft heel sterk polariserend gewerkt.

De grenzen van de politieke strijd zijn verlegd van een gezonde concurrentie tussen verschillende visies op de uitdagingen van een grote stad als Antwerpen, waarna vervolgens toch weer zaken kunnen worden gedaan, naar een genadeloze strijd van één tegen allen, waarbij alleen de sterkste recht van spreken heeft en de verliezers lijdzaam moeten toezien.

Op basis van de uitslag lag een coalitie tussen de N-VA enerzijds en de Stadspartij (eigenlijk SP.A en CD&V) anderzijds voor de hand. De objectieve verschilpunten in de programma's waren beslist niet onoverbrugbaar. Bovendien vormen de drie genoemde partijen ook de meerderheid in het Vlaamse parlement en hebben ze de afgelopen jaren ook in Antwerpen samen bestuurd. Hoe komt het dan dat een samenwerking nu kennelijk meer weerstand oproept en ernstige psychologische drempels lijken te bestaan?

De persoonlijke frustratie van Janssens is onvoldoende als verklaringsgrond. Met het bewust opdrijven van tegenstellingen en het creëren van een klimaat van één tegen allen kan men misschien wel een verkiezing winnen, maar die keuze werkt sterk polariserend. Veel van die polarisatie situeert zich op de links-rechts-as. De Wever wil niet alleen een zelfstandig Vlaanderen, hij wil vooral ook een behoudsgezind, rechts beleid.

De Vooruitgroep ziet in dat alles een onrustbarend voorteken van een paradigmawissel in de politieke strategie van het Vlaams-nationalisme. Sinds het ontstaan van de Volksunie bestond de Vlaams-nationale strategie erin om te ijveren voor een zo breed mogelijke Vlaamse consensus. Alle Vlaamse partijen moesten 'aan hetzelfde zeel trekken' om eensgezind de Vlaamse eisen op tafel te leggen en de gewenste hervormingen af te dwingen.

De onderlinge tegenstellingen zoals tussen links-rechts of gelovig-ongelovig moesten tijdelijk worden onderdrukt en ondergeschikt gemaakt aan het verwezenlijken van het gezamenlijke doel. De traditionele Vlaams-nationale leer heeft hier zelfs een woord voor: 'godsvrede'. De Vlaams-nationale partij vervulde in dat krachtenspel een zweepfunctie, waarmee ze de andere partijen dwong tot een zo Vlaams mogelijk profiel.

Het lijkt erop dat deze strategie vervangen is door een uitsluitend geloof in eigen kracht. Meer en meer tekenen wijzen erop dat de N-VA het samenwerkingsmodel van de godsvrede heeft verlaten en vervangen door een exclusiviteitsmodel, waarbij alleen zij in naam van Vlaanderen kan en mag handelen. De hele strategie-2014 lijkt de concrete uitwerking van dit monopoliedenken: zo groot worden dat men alles kan blokkeren en zijn wil kan opleggen.

Dat leidt echter tot grote veranderingen in het politieke krachtenveld. Deze strategie zelf zorgt ervoor dat niet alleen de Franstaligen als tegenstrevers gelden, maar ook de andere Vlaamse partijen en uiteindelijk het andere deel van het kiezerskorps en van de publieke opinie, ook in Vlaanderen zelf. Deze benadering zal bijna zeker als een splijtzwam gaan werken, waarbij het Vlaanderen dat zich niet tot de zogenaamde 'grondstroom' heeft verklaard mag vrezen om gedelegitimeerd en gemarginaliseerd te worden.

Zeker, de bovenstaande indrukken gelden als een voorlopige werkhypothese, die nog door de feiten bevestigd moet worden. De komende weken en maanden zullen hierover duidelijkheid scheppen. Intussen is van de kracht van verandering niet veel te merken. Het bestuursakkoord laat zich vooral lezen als voortzetting van wat de voorbij jaren was ingezet.

De enige opvallende vernieuwing is dat De Wever het allerslechtste uit de Wetstraat lijkt te hebben geïmporteerd naar de stad aan de Schelde en zijn Schoon Verdiep. Gedurende weken gedroeg hij zich als formateur die moeilijke posities moest aftasten en daarover slechts zeer cryptische uitspraken kon doen. Een theater dat ontegensprekelijk media-aandacht oplevert, maar van het politieke bedrijf vooral ook een retorisch spektakelstuk maakt.

Het is maar te hopen dat De Wever met het formateurscircus niet ook de politique politicienne naar Antwerpen zal gaan importeren. Het getrouwtrek tussen Janssens en De Wever rond Groen en het losweken van CD&V uit de Stadslijst zijn weinig verheffende voorbeelden van politieke vernieuwing. Het weren van eerst Groen en vervolgens van de SP.A verraden een grote aversie voor alles wat niet conservatief en rechts is.

Die aversie tegenover de linkerzijde zoekt de polarisatie bewust op en leidt tot een onvermogen om tegenstellingen te overbruggen. Voor het 'staatsvormend' project van de N-VA doet dat afbreuk aan het brede maatschappelijk draagvlak dat onontbeerlijk lijkt. Het is dus de N-VA zelf die de godsvrede doorbreekt.

Evenmin geruststellend is de houding van de partij ten aanzien van meerderheden zonder de N-VA in de districten. Dat geldt in de eerste plaats het districtsbestuur van Borgerhout, waar SP.A-Groen inmiddels een bestuursakkoord heeft gesloten met de PVDA, wat de N-VA in deze deelgemeente in de oppositie doet belanden.

De Wever en Homans trokken hiertegen fel van leer. Gaat het hier evenwel niet om een natuurlijk gevolg van een keuze voor een decentraal bestuursmodel, waarbij de stad niet enkel centraal wordt bestuurd, maar districtsorganen eigen, beperkte verantwoordelijkheden hebben? Is hier niet hetzelfde aan de hand als tussen de federale en de Vlaamse bestuursorganen, waarbij zich eveneens verschillende politieke meerderheden voordoen? In Borgerhout is SP.A-Groen nu eenmaal de grootste politieke formatie, met om en bij de 35 procent, en is het dus normaal dat zij een partner van haar voorkeur kiest.

Uit de verkiezingsuitslag komt trouwens nog een andere tegenstelling naar voren, namelijk op de as kernstad – rand. In de oude stadskern haalt de N-VA minder stemmen. Het is vooral de kleinburgerlijke rand die uitgesproken voor de N-VA opteert. Die rand wordt in de voorstellen van De Wever trouwens op haar wenken bediend, bijvoorbeeld op het gebied van automobiliteit. Het optreden van De Wever tot nu toe laat vermoeden dat de bereidheid om met zulke schakeringen rekening te houden in het beleid, zeer gering is.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

60 reacties

 • door Tim Verbeek op vrijdag 21 december 2012

  38 procent in Antwerpen

  Was goed voor 23 van de 55 zetels. Of 23 van de 46 wanneer je de niet-democratische partijen aftrekt. Dat is zo goed als incontournable.

  • door AlainC op vrijdag 21 december 2012

   38% =/= 50%

   Best knap hoor hoe u van 38% van de stemmen exact 50% van de zetels weet te maken. Caesar Callibart zou het niet beter kunnen. Maar feit is dat 38% 38% is. Geen 50%. De N-VA vertegenwoordigt dus iets meer dan 1/3 van de Antwerpse kiezers. En 2/3 daarvan vertegenwoordigt ze niet.

   • door Tim Verbeek op vrijdag 21 december 2012

    Politiek is politiek. En in ons versplinterd partijlandschap moeten er coalities gevormd worden. Het klopt dat de N-VA 38% van de Antwerpse stemmen gekregen heeft. (Wat ik zelf ook zeg.)

    Probeer dan maar eens een coalitie zonder de N-VA te vormen in A. Ze waren/zijn de facto incontournable. (Of we dat nu leuk vinden of niet.)

   • door hugo casteels op zaterdag 22 december 2012

    wat is het nu, telt het VB nu mee of niet. Ik heb de indruk dat het meegeteld wordt naargelang het past in de eigen bewijsvoering. Ofwel zit het in een cordon ofwel niet, indien niet dan is 38%=38%, indien wel dan is 38%=50%, zo simpel is dat.

 • door willy op vrijdag 21 december 2012

  wat een onzin en dat zijn universitairen.die zijn gewoonlijk nog te lui om te werken.de "vooruitgroep",dit is zo ongeveer het belachelijkste wat ik deze tijd gelezen heb.

  • door Goe weere op vrijdag 21 december 2012

   Niet 'onzin' roepen, maar weerleggen. Schelden is het ultieme argument van wie geen argumenten heeft.

  • door Bo M op zaterdag 22 december 2012

   Wel wat makkelijk om een goed onderbouwd artikel vol pertinente vragen en duidelijke voorbeelden af te doen als "onzin". Wie is hier eigenlijk lui?

 • door revolution op vrijdag 21 december 2012

  Kijk N-VA is een hoax..... De media maakt van bdw opzettelijke een slachtoffer, de wever heeft niks gedaan toen de PS de fedederatie Brussel-Wallonië oprichte, BHV is één grote grap geworden, heeft de eerste Marokaanse burgemeester geleverd en de allereerste Turks burgemeester voor het district Antwerpen,etc.... dit lijstje kan uren door gaan. Nu waarom is een linkse haat krant zoveel moeite aan het doen terwijl BDW doet wat jullie juist willen? Waarom spelen jullie met onze voeten? Waarom iedereen brainwashen, waarom Europa vernietigen, waarom zelfs zo trots op jullie 'Eurabia'? Als 'Verraders' zullen jullie eindigen....

  • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 21 december 2012

   Flauw, maar wel grappig als dit komt van iemand met de voornaam 'joke'. Ik neem aan dat je enkele woorden Engels kent?

   • door Joke V op vrijdag 21 december 2012

    Ik ben dan ook ervaringsdeskundige in die materie...

 • door Tom V. op vrijdag 21 december 2012

  Een goeie analyse. Het probleem is echter dat veel kiezers eigenlijk gewoon geen lor lijken te geven om de werkelijke doelstellingen/ overtuigingen of werking van partij waar ze op stemmen. Veel kiezers hebben gewoon geen bal interesse in dit soort analyses die de ware aard van het beestje ontmaskeren. Dat is het wezenlijke gevaar voor 2014, dat de kuddegeest leidt tot een nieuwe overwinning voor deze partij. Wanneer we dan wakker worden in een ander land, dan zullen diezelfde kiezers die daar mee verantwoordelijk voor zijn wellicht net zo hard huilen dat ze het niet geweten hebben. Maar uiteindelijk, wie wil weten, kan weten. Velen doen gewoon de moeite niet. Daar teert de N-VA maar ook andere partijen zoals de CD&V, VLD, VB of SPA op, dat men gewoon zich niet informeert en blijft de tendensen volgen die in de media gecreerd worden door de uitlatingen van betrokken politici, televisieformats en dergelijke meer. Bovendien, velen die willen zich informeren hebben er ook de tijd niet toe - werk, gezin, ... - waardoor de kritische massa nog kleiner wordt. Alweer, met alle gevolgen vandien.

  Het probleem is dan ook dat men zoveel goeie analyses kan maken als men wil, zolang de andere partijen inhoudelijk en communicatief geen alternatief bieden voor de N-VA zit BDW op rozen. Voor links is dit probleem acuut, men moet durven gaan voor directe mobilisering van de massa en niet alle hoop zetten op louter voorlichting alsof iedereen dan wel zelf de juiste/betere keuze zal maken zolang ze maar weten wat er op het spel staat. De mens is bij momenten een vreemd beestje.

  • door aronjaco op zaterdag 22 december 2012

   @Tom V.: Binnen uw reactie vind ik zowat alles wat ik zelf ook denk. Men kan schieten op het N-VA en daarbinnen uiteraard op BDW, maar dat brengt geen zoden aan de dijk. Mensen, willen duidelijk geïnformeerd worden zonder daarvoor zelf al te veel inspanningen te doen. Het gemak van het maken van een keuze bepaalt voor wie of wat men kiest , althans dat geldt bij velen. Kiesgedrag is meestal te vergelijken met dat van kinderen die een keuze moeten maken. Een zwart-wit verhaal ligt aan de basis van het stemgedrag. Daar speelt DDW sterk op in. Hij laat geen twijfel bestaan over wat hij zegt. Is dat kromtaal of niet , dat doet niet ter zake ; dat kan slechts later blijken , zorgen voor morgen. Bij de volgende verkiezingsronde wordt de rekening gemaakt , zo wordt gedacht. Wel , het is aan de andere partijen, de linkse vooral, om een positieve , correcte en kindduidelijke boodschap te brengen. In ons huidig politiek landschap moet het gedaan zijn met het pogen te eten uit alle ruiven tegelijkertijd. En , een nieuw soort BHV, politieke loopgravenoorlog om politieke postjes te verdelen,dat wil niemand. De speeltijd is voorbij ; na te leven verbintenissen met het volk,zullen de kern van het politiek bedrijf uitmaken. Zie maar naar het PVDA+. Extreem? Het kind moet een naam hebben. Wat mij betreft : als met de term extreem , rechtlijnigheid wordt aangevallen , wel dan kies ik voor extreem links. Haar standpunt echter , in de tekst verwoord , omtrent België, verdient een klare kernachtige duiding, iets wat ik hier niet heb teruggevonden. Ik ben er nog altijd van overtuigd ,het gegoochel met procenten daar latende , dat slechts een kleine minderheid van de Belgen te vinden is voor een zogenaamd onafhankelijk Vlaanderen . Gezien binnen Europa wordt Vlaanderen dan niet meer dan een onafhankelijke "Stadstaat" , een soort Monaco waarin het wellicht goed leven is onder voorwaarde dat men tot een beperkte rijke elite behoort.

 • door Karel op vrijdag 21 december 2012

  Interessant artikel maar NVA en haar "programma" inzet maken van de verkiezingen is net het eerste wat de andere politieke partijen niet mogen doen, al hebben ze wel een antwoord nodig uiteraard en dit kan hierbij helpen.

 • door Jos Vanespen op vrijdag 21 december 2012

  Alle kritiek op nva had ik 5 jaar geleden ook op P. Janssens kunnen gezet hebben . Dit lijkt me het gewoon niet kunnen verkroppen van een nederlaag.

  En het deel over "spierballen democratie". Ik vind dat als een partij amper de kiesdrempel haalt niet evenveel van zijn programma zou mogen invullen dan de partij die praktisch de helft haalt. Om het in uw terminologie te zeggen als Groen! 10% van de stemmen zou halen is 90% het er niet mee eens. En deze stellingsname klopt ook niet wat als ik zou stemmen op CD'V betekent dit niet dat ik tegen de andere ben en als je het zo verwoord lijkt het wel zo.

  Dikke zever allemaal, ik stel voor dat de andere partijen dan maar met betere realistische voorstellen moeten komen. Bijvoorbeeld minder overheidsapparaat, minder regeringen en uiteindelijk DRASTISCH minder belastingen! en niet zoals de VLD heeft gedaan is een kadootje geven aan de werkmensen en dan zeggen dat er minder belastingen zijn. (kluitje in het riet)

 • door Eric op zaterdag 22 december 2012

  L.L. ofte linkse losers

  • door Bo M op zaterdag 22 december 2012

   En uw punt is? Wie toevallig niet tot mleerderheid behoort, moet zwijgen? Interessante opvatting over samenleven. Hebt u trouwens de passage over de consequenties van een eventuele afscheiding gelezen. Zeker dat u in dat geval niet tot het kamp van de "losers" zult behoren? Of was het te veel moeite om het hele artikel te lezen?

  • door Jan Dirckx op woensdag 26 december 2012

   Eric,

   Mag ik je er even aan herinneren dat de grootste politieke famillie van het land de Socialistische is? Reken daarbij nog de ecologisten en de PVDA/PTB en we spreken zelfs niet meer over de 17% van het nationale electoraat die de extremisten van N-VA vertegenwoordigen.

   Maar uw totaal niet onderbouwde en beledigende "bijdrage" is een perfecte illustratie van het niveau van de N-VA mandatarissen en hun electoraat.

   Sta me toe om even Hugo Schiltz te citeren, uit een interview van 2002 dat nota bene werd afgenomen door ene Siegfried Bracke: "N-VA is besmet door de erfzonde van het vooroorlogse nationalisme en is voornamelijk totalitair geïnspireerd". De Nestor van het vlaams nationalisme kon het weten: hij komt uit dit milieu en is zelf als minderjarige na de oorlog veroordeeld voor collaboratie.

   De recente uitval van de vlaams extremisten naar onze Vorst is tekenend. Daar waar Zijne Majesteit het volk waarschuwde voor het opkomende populisme en ons herinnerde aan de gevolgen die populisme hebben gehad na de jaren 30 van de vorige eeuw, reageerden de flaminganten als een duivel in een wijwatervat. Later wist jullie Grote Roerganger BDW dan nog te zeggen dat hij zich niet aangesproken voelde. Too little too late...

   Laten we wel wezen: de hele vlaemsche volcksbeweginck (pun intended) is diep geworteld in de collaboratie en het extreemrechtse, totalitaire gedachtengoed.

   Hier even komen schelden doet niets af aan het feit dat we hier wéten waarvan jullie vandaan komen en waar jullie ons naartoe willen brengen.

  • door Jan Dirckx op woensdag 26 december 2012

   Eric,

   Mag ik je er even aan herinneren dat de grootste politieke famillie van het land de Socialistische is? Reken daarbij nog de ecologisten en de PVDA/PTB en we spreken zelfs niet meer over de 17% van het nationale electoraat die de extremisten van N-VA vertegenwoordigen.

   Maar uw totaal niet onderbouwde en beledigende "bijdrage" is een perfecte illustratie van het niveau van de N-VA mandatarissen en hun electoraat.

   Sta me toe om even Hugo Schiltz te citeren, uit een interview van 2002 dat nota bene werd afgenomen door ene Siegfried Bracke: "N-VA is besmet door de erfzonde van het vooroorlogse nationalisme en is voornamelijk totalitair geïnspireerd". De Nestor van het vlaams nationalisme kon het weten: hij komt uit dit milieu en is zelf als minderjarige na de oorlog veroordeeld voor collaboratie.

   De recente uitval van de vlaams extremisten naar onze Vorst is tekenend. Daar waar Zijne Majesteit het volk waarschuwde voor het opkomende populisme en ons herinnerde aan de gevolgen die populisme hebben gehad na de jaren 30 van de vorige eeuw, reageerden de flaminganten als een duivel in een wijwatervat. Later wist jullie Grote Roerganger BDW dan nog te zeggen dat hij zich niet aangesproken voelde. Too little too late...

   Laten we wel wezen: de hele vlaemsche volcksbeweginck (pun intended) is diep geworteld in de collaboratie en het extreemrechtse, totalitaire gedachtengoed.

   Hier even komen schelden doet niets af aan het feit dat we hier wéten waarvan jullie vandaan komen en waar jullie ons naartoe willen brengen.

 • door martin meerts op zaterdag 22 december 2012

  Het is kenmerkend hoe de volgers van Bart De Wever zich altijd beperken tot wat gescheld of laag bij de grondse opmerkingen. Laat ons samen België redden en tesamen de immense gevaren die op ons afkomen trotseren. Vorige week nog de studie gelezen over de kwetsbare positie van Antwerpen tegenover het stijgende water en de mega-stormen. Kris Peeters (enkele maanden geleden nog gespot in 'De Karmeliet' in Brugge samen met Bart De Wever) zou beter de gordiijnen - politiek achter zich laten en zich daarmee bezig houden.

 • door WVdB op zaterdag 22 december 2012

  Voorwaar een heel interessante bijdrage (afgezien van sommige moeilijke woorden). Bevestigt meteen ook waarom ik die N-VA mistrouw. Ik stem, terloops voor een partij (Groen) en niet tegen een partij, op basis van inhoud en niet op basis van hun leider (hoe sympathiek of rad van tong die ook mag zijn) . De grote zwakheden van die partij ligt o.a. in de kwestie Brussel. Die stad mag dan wel Vlaams zijn, feit is dat ze door de Vlamingen opgegeven/ verlaten is. We mogen ook niet vergeten dat er zo'n 250 000 Vlamingen dagelijks in het Brusselse werken maar aan Vlaamse gemeenten gemeentebelastingen betalen waardoor Brussel een deel van de welvaart ziet verdwijnen waar ze ook recht op heeft. Voorts had ik tot voor kort geen weet van wat de juridische problemen die zouden ontstaat als Vlaanderen zich afscheidt. Dat is zeker een punt dat door de nationalisten verduidelijkt dient te worden hoe zij dat zien. Voorts is het geen geheim dat de graaf van Vlaanderen BDW zich een Euroscepticus noemt. Vreemd maar niet voor een partij die uitblinkt in contradicties want Vlaanderen moet opgaan in Europa volgens de partij. Wat me het meeste stoort aan die partij, is dat ze er niet is voor de (gewone) hardwerkende Vlaming maar wel voor de werkgevers. vb Hoe komt mr Francken er nu toch bij om een rijke Fransman op basis van 'economische' verdiensten (o.a. oprichten van postbusbedrijven) het Belgisch paspoort gratis en voor niets te verlenen. Arnault zal wel enkele eurocentjes belastingen gaan betalen in België maar bijlange niet het bedrag dat hij in een normaal land dient te betalen. België is en blijft een belastingparadijs voor zij die geld en middelen hebben. En dat fenomeen zal de N-VA zeker niet aanpakken. Ik heb steeds de reflex dat personen die het goed kunnen uitleggen het in de werkelijkheid dubbel en dik dienen te bewijzen dat ze zo goed zijn als ze beweren. Welnu N-VA mag bewijzen dat ze de Belgische samenleving wil veranderen. En met veranderen bedoel ik wel degelijk verBETERen voor het overgrote deel van de bevolking dus niet voor een kleine kliek die het goed heeft.

 • door WVdB op zaterdag 22 december 2012

  Voorwaar een heel interessante bijdrage (afgezien van sommige moeilijke woorden). Bevestigt meteen ook waarom ik die N-VA mistrouw. Ik stem, terloops voor een partij (Groen) en niet tegen een partij, op basis van inhoud en niet op basis van hun leider (hoe sympathiek of rad van tong die ook mag zijn) . De grote zwakheden van die partij ligt o.a. in de kwestie Brussel. Die stad mag dan wel Vlaams zijn, feit is dat ze door de Vlamingen opgegeven/ verlaten is. We mogen ook niet vergeten dat er zo'n 250 000 Vlamingen dagelijks in het Brusselse werken maar aan Vlaamse gemeenten gemeentebelastingen betalen waardoor Brussel een deel van de welvaart ziet verdwijnen waar ze ook recht op heeft. Voorts had ik tot voor kort geen weet van wat de juridische problemen die zouden ontstaat als Vlaanderen zich afscheidt. Dat is zeker een punt dat door de nationalisten verduidelijkt dient te worden hoe zij dat zien. Voorts is het geen geheim dat de graaf van Vlaanderen BDW zich een Euroscepticus noemt. Vreemd maar niet voor een partij die uitblinkt in contradicties want Vlaanderen moet opgaan in Europa volgens de partij. Wat me het meeste stoort aan die partij, is dat ze er niet is voor de (gewone) hardwerkende Vlaming maar wel voor de werkgevers. vb Hoe komt mr Francken er nu toch bij om een rijke Fransman op basis van 'economische' verdiensten (o.a. oprichten van postbusbedrijven) het Belgisch paspoort gratis en voor niets te verlenen. Arnault zal wel enkele eurocentjes belastingen gaan betalen in België maar bijlange niet het bedrag dat hij in een normaal land dient te betalen. België is en blijft een belastingparadijs voor zij die geld en middelen hebben. En dat fenomeen zal de N-VA zeker niet aanpakken. Ik heb steeds de reflex dat personen die het goed kunnen uitleggen het in de werkelijkheid dubbel en dik dienen te bewijzen dat ze zo goed zijn als ze beweren. Welnu N-VA mag bewijzen dat ze de Belgische samenleving wil veranderen. En met veranderen bedoel ik wel degelijk verBETERen voor het overgrote deel van de bevolking dus niet voor een kleine kliek die het goed heeft.

 • door Dirk Jozef Antonissen op zaterdag 22 december 2012

  Verfrissende info. Hartelijk dank.

 • door wauters guy op zaterdag 22 december 2012

  de mentale waan-spoken worden weeral boven gehaald. En zo lang artikel, niets beter te doen?

  • door Raymond vandevelde op zaterdag 22 december 2012

   Wat bedoelt U met een mentaal waanspook?

 • door jacko tocko op zaterdag 22 december 2012

  Vraag u eens af waarom die Dewever drie lonen trekt uit de staatskas. Een als burgemeester één als parlementslid en één als partijvoorzitter nieuw vlaams profitariaat noem ik dat.

  • door Tm Neys op dinsdag 25 december 2012

   Maar man toch je bazelt, kijk hier http://www.cumuleo.be/nl/cumul-mandaten/ even hoe deze bananen monarchie en haar zelfbedienings politiek ineenzit kijk maar is bv naar de cumul pagina van d. Termont de vedette van "sociaal maar dan anders" wie het meeste opstrijkt . Weeral een typische holle leugenachtige dwm devoot reactie .

 • door Bram op zaterdag 22 december 2012

  sterk sterk sterk artikel informatieve en grondige analyse pertinente vragen

  Ik kijk uit naar de antwoorden van N-VA.

 • door Bram op zaterdag 22 december 2012

  Vraag 2 stelt "2. Het is inmiddels een publiek geheim dat de strategie-2014 van de N-VA erin bestaat ..." Is dit geen typfout? Moet dit niet zijn: "2. Het is inmiddels GEEN publiek geheim dat de strategie-2014 van de N-VA erin bestaat ..."

  • door Johan Van Hoorde op dinsdag 25 december 2012

   Neen, het is geen fout. Met 'publiek geheim' duidt men op iets dat, hoewel het eigenlijk niet officieel bekend is, toch door iedereen gekend is, met ander woorden: het is een geheim dat geen geheim is.

   • door Bram op woensdag 26 december 2012

    dank voor de taalkundige uitleg ;-)

 • door Le grand guignol op zaterdag 22 december 2012

  Waar de, overigens zeer degelijke en noodzakelijke, analyse van de Vooruitgroep naar mijn mening de bal misslaat is op het vlak van de afwezigheid van een Vlaams front waarbij De Wever door middel van zijn polariserend discours de andere, establishment-partijen tegen de borst zou stoten. Zowel op federaal niveau alsook op het gemeentelijk niveau heeft de N-VA bij coalitiebesprekingen eenzelfde strategie gehanteerd: proberen om alle linkse partijen uit te sluiten en tegelijkertijd alle rechtse establishment-partijen, zelfs na een forse verkiezingsnederlaag (Open VLD), bij de onderhandelingen te betrekken.

  Er bestaat wel degelijk een Vlaams front - en, dito samenwerkingsakkoord - namelijk een rechts Vlaams front bestaande uit N-VA, CD&V en Open VLD, maar dat wordt nergens op een dergelijke wijze, naar buiten toe, gecommuniceerd. Als puntje bij paaltje komt verlenen zowel CD&V als Open VLD hun steun in functie van een confederaal België of - zelfs - een Vlaamse onafhankelijkheid. Et voilà, de democratische totstandkoming waar De Wever op doelt is een feit. Uiteraard wil de N-VA zoveel mogelijk stemmen halen om op die manier 'incontournable' te zijn - of liever: te worden. Maar vergis jullie niet: een situatie waarbij N-VA, CD&V en Open VLD - op Vlaams niveau - over een (quasi-)meerderheid beschikken, maakt de N-VA 'incontournable'.

  Met dien verstande acht ik het noodzakelijk om de vragen die door de Vooruitgroep aan de N-VA voorgelegd worden eveneens voor te leggen aan CD&V en Open VLD. En misschien, voor de goede orde, ook aan sp.a; het antwoord zou wel eens ontluisterend kunnen zijn (cf. Octopusnota)!?

  "3 maart 1999 was de dag van een grote politieke dijkbreuk in Vlaanderen. Het Vlaamse parlement aanvaardde die dag met een overgrote meerderheid - uitgezonderd Groen! - vijf resoluties. De realisatie van die vijf resoluties zou onvermijdelijk uitmonden in een confederatie van twee aparte deelstaten. Brussel zou bestuurd worden door de Vlaamse en Waalse deelstaat. De sp.a onthield zich alleen bij de vierde resolutie waarin de splitsing van de sociale zekerheid geëist wordt [opm.: zich onthouden is niet hetzelfde als tegenstemmen]. De Vlaams-nationalistische politicoloog Bart Maddens juichte: "Dit is een echt pleidooi voor een institutionele big bang". De fameuze vijf resoluties van 1999 zijn voor alle grote Vlaamse partijen een referentiepunt geworden. Zij vormen de basis van de Octopusnota van de huidige Vlaamse regering (CD&V, N-VA en sp.a) die als referentietekst dient voor de onderhandelingen met de Franstaligen. De Octopusnota, dat is droog buskruit. Ze wil de splitsing van het arbeidsbeleid en van de personenbelasting. Ze eist voor de deelstaten het recht op om bedrijven belastingverminderingen toe te kennen. Ze wil Brussel als gewest schrappen. De Octopusnota wil twee (deel-)staten: Vlaanderen en Wallonië, met daarnaast een specifiek statuut voor Brussel en de Oostkantons. Ze wil alles in de gezondheidszorg en de kinderbijslag gesplitst zien. Ook het spoor ontsnapt niet aan die knipschaar. De lijst desiderata is eindeloos: verkeer, telecommunicatie, scheepvaart, brandweer, werking en inrichting van politie en justitie, het rampenfonds, het jeugdsanctierecht, de civiele bescherming, het wetenschaps- en technologiebeleid, het ruimtevaartbeleid, de ontwikkelingssamenwerking... Dat moet volgens de Octopusnota allemaal naar de deelstaten gaan" (PVDA, 2010: 20-21).

  Een deel van de overheveling van de betreffende bevoegdheden wordt geregeld middels de laatste staatshervorming. Zoals gezegd, moeten we niet alleen aan de N-VA vragen hoe ze naar een confederaal België wil streven, maar moeten we ook dezelfde vragen aan CD&V, Open VLD en sp.a durven stellen. Als de N-VA voor het streven naar een confederaal België of een onafhankelijk Vlaanderen niet kan rekenen op een meerderheid bij de publieke opinie, wat verschaft de drie traditionele Vlaamse partijen dan het democratisch draagvlak om, gedurende de laatste 13 jaar, zelf zo'n confederalisme na te streven?

  * PVDA (2010). Wij zijn één, nous sommes un. Vragen en antwoorden over de toekomst van België. Brussel, B: PVDA. [ http://www.pvdashop.be/themes/nationalism/wij-zijn-een-nous-sommes-un.html ]

  => de brochure van de PVDA geeft een ontluisterend beeld omtrent de 'confederaliseringsdrang' van alle grote Vlaamse partijen (incl. N-VA). In zeer begrijpelijke taal wordt duidelijk gemaakt dat een confederaal België nadelige gevolgen zal hebben voor die zogenaamde 'hardwerkende Vlaming'. Nogmaals: leg de vragen uit het bovenstaande artikel ook voor aan de drie traditionele Vlaamse partijen en men zal een antwoord krijgen op de vraag waarom de betreffende partijen zonder enige moeite in coalitie stappen met de N-VA!

  Tot slot. De Vooruitgroep schrijft: "De persoonlijke frustratie van Janssens is onvoldoende als verklaringsgrond. Met het bewust opdrijven van tegenstellingen en het creëren van een klimaat van één tegen allen kan men misschien wel een verkiezing winnen, maar die keuze werkt sterk polariserend. Veel van die polarisatie situeert zich op de links-rechts-as. De Wever wil niet alleen een zelfstandig Vlaanderen, hij wil vooral ook een behoudsgezind, rechts beleid."

  Er werd inderdaad gepolariseerd, maar het bestuursakkoord in Antwerpen is in grote lijnen een voortzetting van het vorige bestuursakkoord dat ook de sp.a heeft helpen uitvoeren. Dit maakt dat de sp.a als oppositiepartij in grote mate oppositie zal moeten voeren tegen haar eigen, zij het lichtjes gewijzigde, bestuursakkoord. De keuze van sp.a om in 't stad te kiezen voor de oppositie heeft verschillende redenen waarbij een van de redenen onomstotelijk het potentieel van een echt linkse oppositie is. Als sp.a kiest voor beleidsdeelname verschaft ze op die manier de mogelijkheid aan Groen en de PVDA om als relatief kleine partijen een krachtige oppositie te voeren, met als gevolg dat het electoraal gewicht van beide partijen zal toenemen. Door te kiezen voor de oppositie hoopt de sp.a onder andere de eigen meubelen te redden met oog op de volgende verkiezingen. De kans dat sp.a op een geloofwaardige wijze oppositie zal/kan voeren tegen zaken die ze in het vorige bestuursakkoord heeft helpen uitvoeren acht ik persoonlijk zeer gering. Anders gezegd: om op een geloofwaardige wijze oppositie te kunnen voeren zal sp.a-Antwerpen afstand moeten doen van de (centrum-)rechtse koers die Janssens gedurende zijn beleidstermijnen gevaren heeft; ik zie dat niet zomaar gebeuren.

  • door Radoveden op zaterdag 22 december 2012

   Wat niet wegneemt dat ik de vragen relevant vind en dat ik graag een antwoord hierop zou willen horen van alle betrokken partijen. Wat de NVA betreft heeft BDW al geantwoord op de radio (http://www.deredactie.be/cm/1.1509859?view=popupPlayer) . Zij weten het nog niet en zullen er een congres overhouden. Op die manier zullen zij ten allen tijden natuurlijk alle duidelijke antwoorden vermijden. Terzijde ik erger mij aan de poeslieve manier van doen van de interviewster. BDW kan het succes van de NVA zelfs ongestraft vergelijken met de opmars van Napoleon en de duitsers in WOII en dat zijn zijn eigen woorden, luister maar. Maar soit, wat is het antwoord van de andere partijen, ik ben daar wel benieuwd naar. Wat de rationale van de CD&V met hun "vijf minuten politeke moed" waarmee zij het pad opende voor de succes van de NVA? Ik heb de indruk dat ze het zelf niet weten. Mijn grote angst ligt echter niet bij al dat nationalisch gedoe maar bij het openlijke extreem neo-liberaal discours van de NVA, wat ook door de andere grote partijen (sp.a, open vld en cd&v) verkondigd wordt.

   • door Le grand guignol op zondag 23 december 2012

    Het grote probleem ligt inderdaad vervat in de asociale neoliberale koers die de N-VA wenst te varen en die neoliberale ideologie wordt inderdaad eveneens verkondigd door de andere grote partijen (sp.a, CD&V en Open VLD). Echter, het "nationalistische gedoe" heeft in grote mate te maken met die neoliberale ideologie. Anders gezegd: het nationalisme of het streven naar een confederaal België bestaande uit twee (deel-)staten, Vlaanderen en Wallonië, dient als breekijzer om de neoliberale ideologie die de verschillende partijen delen in praktijk te kunnen brengen. Een onafhankelijk Vlaanderen is alleen goed voor de bedrijfswereld die de verschillende staten, Vlaanderen en Wallonië, tegen elkaar kan uitspelen (lees: met elkaar kan laten concurreren) in functie van o.a. belastingverlagingen en verlagingen van de sociale bijdragen. Bovendien creëert een opsplitsing van de sociale zekerheid de mogelijkheid om die sociale zekerheid te gaan privatiseren en daardoor een sociaal zekerheidsstelsel dat gebaseerd is op solidariteit te vervangen door een privé verzekeringsstelsel ten behoeve van welgestelden - de natte droom van De Wever en Voka.

    "Het neoliberalisme wil de sociale zekerheid ontmantelen en vervangen door privéverzekeringen. De verzekering betaalt je dan uit in functie van wat je aan de verzekering hebt betaald. Je krijgt terug wat je zélf uitgegeven hebt. De solidariteit van de hogere inkomens met de lagere valt weg. We belanden in een samenleving van ieder voor zich: "Ik moet kunnen terugkrijgen wat ik voor mijn eigen sociale zekerheid betaald heb." En wie werkloos, ziek of oud is moet voor zijn eigen kosten opdraaien. En dan zijn er nog de verminderingen van de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid. In naam van het concurrentievermogen laten de opeenvolgende regeringen die bijdragen almaar verder zakken. In 2007 bleef daardoor al 7 miljard dat bestemd was voor de sociale zekerheid, bij de patroons plakken. Voka vindt het aangewezen dat nog een groter bedrag in de bedrijven blijft. "De mensen moeten maar meer privéverzekeringen nemen", is de redenering. En wie dat niet kan, moet niet rekenen op de overheid" (PVDA, 2010: 36).

    Nationalisme en neoliberalisme gaan in deze hand in hand. Zoals gezegd moeten de drie traditionele Vlaamse partijen op dat vlak op geen enkele wijze onderdoen voor de N-VA.

    Hieronder volgt een cynisch voorbeeld voor de wijze waarop de Vlaamse regering (N-VA, sp.a en CD&V) haar leuze "Wat we zelf doen, doen we beter" in de praktijk omzet.

    Net als het federale niveau zet het Vlaamse niveau in op activering van werkzoekenden. Eén van de belangrijkste schakels in zo'n activeringsbeleid is de VDAB. Echter, vanwege de bezuinigingen verdwijnen er bij de VDAB 300 vte en wordt er eveneens bespaard op werkingsmiddelen. Bovendien gaat van elke € 3 die van overheidswege in de VDAB geïnvesteerd wordt € 1 naar de privé; op zeven jaar tijd is het budget voor uitbestedingen vervijfvoudigd. Volgens het personeel van VDAB staat die VDAB dan ook in de uitverkoop (cf. http://www.vlaamsabvv.be/files/2012_Persdossier_VDAB_in_uitverkoop.pdf ); vanuit de Vlaamse overheid wordt er, met andere woorden, getracht om arbeidsbemiddeling te privatiseren. Daarnaast zullen er, alweer ten gevolge van de besparingen, een groot aantal kleinere Werkwinkels gesloten worden. Deze Werkwinkels werden in functie van een optimale dienstverlening ondergebracht in de Sociale Huizen van steden en gemeenten, om op die manier de 'zwakste' doelgroep te kunnen bereiken. Door een dergelijke werkwijze werd de drempel naar bemiddeling door VDAB immers verkleind; zowel op vlak van perceptie en dienstverlening vanuit het perspectief van werklozen, als op vlak van bereikbaarheid en beschikbaarheid. Kortom: de Vlaamse regering zet in op de activering van werklozen, maar voert tegelijkertijd een aantal (besparings)maatregelen door die de afstand tussen de werkzoekenden en de VDAB vergroten én bovendien de draaglast van de VDAB-consulenten - nogmaals - verhogen. Moet ik er nog bij vertellen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening? De Vlaamse overheid haalt dus haar eigen activeringsbeleid onderuit. Hetzelfde gebeurt overigens op federaal niveau door middel van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: beleidsmakers gaan er hierbij verkeerdelijk van uit dat een drastische daling van de werkloosheidsuitkering ervoor zal zorgen dat mensen sneller een job zullen vinden. Voor de slechte verstaander: werkloosheid wordt in deze bekeken als een individueel probleem, als een attitudeprobleem van de werklozen in kwestie, in plaats van een structureel-maatschappelijk probleem. Bovendien zorgt het creëren van meer mensen in armoede door middel van de nieuwe werkloosheidsreglementering - aanvankelijk gaat het over 150.000 mensen extra in armoede - ervoor dat de overheid haar eigen activeringsbeleid onderuit haalt: mensen in armoede voeren een dagelijkse overlevingsstrijd en dat gaat ten koste van hun zoektocht naar werk, om nog maar te zwijgen van de, vaak onherstelbare, deuk in het zelfrespect alsmede het zelfvertrouwen van de werkzoekenden in kwestie. De discrepantie tussen de beleidsretoriek enerzijds en de beleidspraktijk, de realiteit, anderzijds kan niet groter zijn. En op het einde van de rit... wordt er met een moraliserend vingertje gewezen op de individuele verantwoordelijkheid van werkzoekenden en mensen in armoede. Faut le faire!

    * PVDA (2010). Wij zijn één, nous sommes un. Vragen en antwoorden over de toekomst van België. Brussel, B: PVDA. [ http://www.pvdashop.be/themes/nationalism/wij-zijn-een-nous-sommes-un.html ]

   • door Chantal op zondag 23 december 2012

    Inderdaad heel braaf interview met kritiekloze interviewster. Dat laat BDW toe om te manipuleren dat het niet meer mooi is. Di Rupo vergelijken met Roemer bijv is werkelijk van de pot gerukt. De PS bij ons is - zeker in een coalitie met MR en OpenVLD bijv. - niet linkser dan bijv. de PvdA van Samsom, waarmee Rutte elke dag te maken heeft. De SP van Roemer zit dichter bij onze PVDA en we kunnen toch moeilijk beweren dat de PS en de PVDA-PTB op één lijn zitten. Maar met kritiekloze journalisten komt hij met zijn manipulaties altijd weer weg.

   • door renaat op zondag 23 december 2012

    Zijn opkomst is, politiek gezien, dan toch wel nooit eerder gezien in de Belgische dierentuin? Ooit was er een zekere Leon Degrelle die met zijn REX beweging ook dit kikkerlandje deed sidderen en beven. Ga eens de door hem behaalde quotes opzoeken en dan stelt ge vast dat het klein bier was tegenover wat BDW nu op poten heeft gezet. Pour la petite histoire : Deze Leon Degrelle was een extreem katholiek , belgicist en Koningsgezind en dus heel zeker geen "zwartzak". Dat het met hem later fout liep ligt aan België zelf ! Op 10 Mei 1940 werd in de vroege ochtend zijn voordeur ingebeukt, werd hij naar buiten gesleurd en samen met heel wat anderen in een trein geworpen op weg naar Abbeville waar, onder de plaatselijke muziekkiosk , Franse gendarmes op hen het vuur openden en die mensen vermoordden. Degrelle zelf was onderweg ontsnapt. Dat die man, naar het leven gestaan door België, dat land en zijn gezag verfoeide kan enkel zij verbazen die verbaasd willen worden. De cijfers die BDW behaalde zijn van een heel andere orde. Dan zijn er slechts 2 mogelijkheden 1- een partij die de grootste is van Vlaanderen EN van het land overgieten met drek staat gelijk met zeggen dat de mensen in dit land onnozelaars zijn, debielen, politiek onderontwikkelden en dan hebben de schrijvers hier een bijzonder lage dunk van hun landgenoten ...of moeten ze zelf eens voor de spiegel gaan staan, hun hand op het hoofd leggen en eens kijken wat daar onder staat 2- de kiezer heeft altijd gelijk en zal in dit specifiek geval exact geweten hebben waarom hij de klassiekers heeft uitgespuwd. Een beetje te simpel om; als ge een rammeling krijgt dat ge aan de voorkant niet meer weet of ge achteraan nog leeft, de oorzaken daarvan te gaan zoeken bij hij die die rammeling uitdeelde. Misschien eens in eigen beerput roeren, dat op papier zetten en dan kunnen we pas klappen....niet met voorgekauwde politieke banaliteiten.

   • door Tm Neys op dinsdag 25 december 2012

    De nazaten van de vazallen Napoleon zitten hier anders nog altijd hun geld te tellen, ze behoren dan ook tot het protectoriaat van de adelijke cirkel rond de koning . Ze hebben een enorme invloed op de traditionele partijen in België die alleen beslissingen nemen in hun voordeel . Raar dat ik hier nooit iemand zie tegen ageren .

  • door Goe weere op zondag 23 december 2012

   Ook over de fameuze vijf resoluties van het Vlaamse parlement heeft De Vooruitgroep een analyse geschreven zie http://vooruitgroep.wikidot.com/teksten, "Heilige Vlaamse resoluties afwijzen" van 29 juni 2009.

   • door Le grand guignol op zondag 23 december 2012

    Dank om te refereren aan de tekst van de Vooruitgroep. Ik was niet op de hoogte van het bestaan ervan. In de tekst geeft de Vooruitgroep een inkijk in de nationalistische én neoliberale gedachtegang die achter de betreffende resoluties schuilgaat.

 • door t.aerts op zaterdag 22 december 2012

  Ik neem aan, dat de gemiddelde N-VA militant / verkozene, samen met hun Grote Leider Bart De Wever, de laatste 10 jaar voor hun huidig mandaat zich niet, zoals anno 1999 bij de verkiezing in de US bij G.W.Bush junior wél het geval bleek te zijn, zich elders dan op planeet aarde bevonden,...

  ...en, dat die N-VA mensen kennis hebben van de core topics die er huiveringwekkend dringend toe doen, bijv. zoals uit het Rockström diagram blijkt, om überhaupt nog een leefbare planeet 'door te geven' aan onze (klein)kinderen...

  Het N-VA programma zwijgt in 180 talen hierover, wat me doet vermoeden... dat ze - oh help - inderdaad elders "bezig zijn" dan op de reële levende planeet aarde...

  Heeft iemand beet, welke horror-implicaties zulke negatie heeft ?

  't Zegt iets over dat 'verstandig' zijn van de Grote Leider...

  Erg. Dramatisch. Gruwelijk. Zo zonde van die goede bedoelingen van die zovele BDW stemmers... .

  -------------------------------------------------------------------------- http://users.skynet.be/tony.aerts/BoekenDemocratieTransitieKlimaat.html -------------------------------------------------------------------------- .

  • door Tm Neys op dinsdag 25 december 2012

   Inderdaad de andere partijen hebben dit wel reeds in hun programma opgenomen en gaan dit morgen oplossen indien ze verkozen zouden zijn.... o wacht verkozen zijn ze al ....verkozen .

 • door martin meerts op zondag 23 december 2012

  Zoals Tom V al onderstreept heeft, analyse zal niet volstaan. Na het lezen van de bijdrage van 'le grand guignol', is het klaar en duidelijk dat er meer zal moeten gebeuren. Betogingen, manifestaties zoals indertijd de 'frietrevolutie', 'niet in onze naam' zal nodig zijn om de hypocrieten van CD&V en open VLD te 'bekeren'. Trouwens bronnen melden mij dat de intieme rendez- voutjes tussen Kris Peeters en BDW niets nieuws brengen. In de beginjaren van onze millenium - wending werden Fernand Huts, de verlichte geest van Katoennatie, gespot in een restaurant samen met Filip De Winter en... Bart De Wever.

 • door martin meerts op zondag 23 december 2012

  Natuurlijk moet het zijn ' werd Fernand Huts'

 • door Frans Van Heddeghem op zondag 23 december 2012

  Gedegen analyse van de Vooruitgroep. Maar ik vraag me af of men er de NVA mag van beschuldigen de behoeften en belangen van kernstad/district Antwerpen zonder meer te miskennen. Hoe dan de coalitie met Groen (en VLD) in dat district te verklaren? Er zit in NVA ook een behoorlijk stuk gewoon politiek opportunisme, dus bereidheid tot compromis om toch maar aan de macht deel te kunnen nemen en er mee "de postjes" te bezetten. Al dat nieuwe politieke personeel van NVA zal dat in toenemende mate belangrijk gaan vinden! Ook dat zou op termijn in conflict kunnen komen met het streven naar het realiseren van het radicale absolute einddoel (confederaal België). Eigenlijk vergelijkbaar met wat in de sociaaldemocratie is gebeurd.

  • door renaat op zondag 23 december 2012

   Bart DW bedankt de opstellers van deze posting om hem de mogelijkheid te geven via hen te vernemen wat hij denkt en wat hij doet .

 • door Johnny Dujardin op zondag 23 december 2012

  Eindelijk!

 • door Debergh Bertin op zondag 23 december 2012

  Beste Met grote interesse lees ik uw stellingen! Ik vraag me echter steeds meer en meer af hoe u deze degelijke maar vrij uitvoerige commentaar kan laten doorstromen naar vele goedmenende medeburgers die minder tijd kunnen investeren in het doorgronden van uw gedegen stellingname. Kortere artikels zouden de ogen van velen openen en hen doen kiezen voor een realistische toekomstvisie. Te lange commentare n ontnemen hen die lust en doen hen gemakshalve meestappen met het eenvoudig geformuleerd (en nietszeggend) concept van Bart De Wever. Graag enige reactie. Oprechte dank!

  • door Johan Van Hoorde op dinsdag 25 december 2012

   Een versie van 800 woorden (de vragen met alleen maar een korte inleiding en een krachtig slot) is aangeboden aan De Morgen en De Standaard, zonder succes, ook na telefonisch contact. Kennelijk zijn de vragen die de Vooruitgroep stelt niet belangrijk of niet sexy genoeg. Hoe dan ook: de vragen zullen nog een behoorlijk tijdje relevant blijven. We komen er beslist nog op terug, ook in kortere vorm.

  • door Tm Neys op dinsdag 25 december 2012

   [title]Beste , Daar dit artikkel[/title]Beste ,

   Daar dit artikkel teert op loze stellingen en leugens zal dit echter niet mogelijk zijn, wij hebben enorm veel bindtekst en bladvulling nodig om nog enigsinds geloofwaardig over te komen, graag bergip hier voor .

 • door RH op zondag 23 december 2012

  Zoals door anderen gezegd, de 3 traditionele partijen zijn (bijna) even neoliberaal als N-VA/VB en het is niet aan de laatste om de inzet van de verkiezingen in 2014 te bepalen.

  De inzet daarvan is een leefbare maatschappij dus het bestaan van de Sociale Zekerheid SZ: Ziekte- pensioen- werkloosheid en van aan de prijzen aangepaste lonen. Daaraan verbonden omvat dit ook een werkbaar (kapitalistisch) productiesysteem. Door de SZ wordt een stabiele, interne markt, een - vraag geschapen. Productie en distributie/ consumptie aan elkaar aangepast in materieel en in financieel opzicht. De economie werkt dan voor iedereen en niet alleen voor de aandeelhouders van de grote multinationale ondernemingen en een gering aantal anderen.

  Wat de productie betreft: De economie kan voor iedereen werken want de drie M's: de Materialen, Machines en Mensen die we gisteren nodig hadden voor de productie van de goederen en diensten die voortgebracht zijn, zijn morgen ook aanwezig/ beschikbaar.

  Wat de distributie/ consumptie betreft: Zonder tussenkomst van de overheid = zonder Sociale Zekerheid = zonder zgn. Solidariteit is het niet mogelijk dat iedereen een aanvaardbaar inkomen verkrijgt. De slogan dat wanneer de grote multinationale ondernemingen kunnen uitvoeren en winst maken dat dan vanzelf binnenlandse vraag en economische activiteit zal ontstaan en dat iedereen dan een inkomen zal bekomen is een verzinsel. Dat was nooit zo in het verleden en dat is nu niet het geval elders in de wereld.

  De onafhankelijkheid van Vlaanderen (VL) los van de linkse Waalse PS - het zgn. confederalisme van N-VA/VB - is maar een (glij-)middel om een onleefbare maatschappij zonder SZ zoals in de 19e eeuw te realiseren in VL, enkelen superrijk en alle anderen (straat)arm inbegrepen de huidige middenstand en de aandeelhouders van Kmo's. Dat omvat dan ook een onstabiel productiesysteem.

  We hebben stilaan genoeg absurditeiten, leugens en onnozelheden gehoord van imperialistisch/ offensief nationalistische Vlaamse partijen en van het EU bestuur. Als de 3 trado's CD&V, Open VLD en SP.A willen blijven bestaan dan moeten ze een boodschap, een doel hebben. Dat mag anders zelfs tegengesteld zijn aan wat de extreem rechtse, ultra neoliberale en de Duitse weg volgende N-VA/VB propageert. De boodschap moet reëel zijn en uitgedrukt in korte woorden zoals door anderen gezegd. De kiezer heeft weinig of geen tijd om zelf te onderzoeken, de hoofdstroommedia verkondigen meestal onzin, gepropageerd door politici- en- journalisten en op school leert men weinig of niets van staatsrecht en staathuishoudkunde/ macro-economie.

 • door Tony Dockers op maandag 24 december 2012

  Ik blijf het met verbazing aanschouwen hoe 'links gerichte' mensen steeds weer als ze democratische verkiezingen 'verliezen' de reden daarvoor nooit bij zichzelf gaan zoeken. Ook de 'angst' voor rechts is verbazingwekkend...er bestaat inderdaad 'slecht rechts' zoals er ook 'slecht links' bestaat maar er bestaat evenzeer ook een normaal 'rechts'. Hoeveel jaren moeten we als Vlamingen nu al ondergaan dat we vanuit 'links' bestuurd worden terwijl we toch 'rechts' stemmen. Geen enkele linkse professor of zogenmaande pseudo intellectuele denkgroep die daarover een werkstuk maakt....Ik ben bovendien van al die denktanken met pseudo intellectuelen niet onder de indruk. De kracht van een volk is wat telt, toch indien de uitslagen van democratische verkiezingen ook daadwerkelijk gerespecteerd worden, wat de uitslag ervan, links of rechts, ook moge zijn.

  • door martin meerts op maandag 24 december 2012

   Bart De Wever en zijn luitenanten zijn niet 'normaal' rechts maar wel extreem - rechts. En Vlaanderen heeft niet rechts gestemd. Vlaanderen heeft links en rechts gestemd. We gaan naar 2 blokken die mekaar het daglicht niet gunnen. Dat komt ervan als je de Amerikaanse weg volgt. De Wever jaagt een droom na die niet te realizeren is. Eén volk, één leider. Geen andere meningen. Ik ben een Vlaming én Belg. Bart De Wever voert een politiek waar de meerderheid van de Vlamingen niet achterstaat. Gesteund door de media draait hij de Vlamingen een rad voor de ogen. Bart De Wever is een landverrader.

   • door martin meerts op maandag 24 december 2012

    opnieuw te vlug geschreven, natuurlijk moet het zijn 'waar een meerderheid van de Vlamingen niet achterstaan' .

  • door martin meerts op maandag 24 december 2012

   Nog zo'n een misvatting bij vele rechtse stemmers: we worden links bestuurd. De open VLD? CD&V en S.PA zijn niet links. Ze zijn centrum - rechts of juist heel rechts. De droom van Bart De Wever doet denken aan een geschiedenis die nog niet zo oud is. Kijk even naar het werk van de gebroeders Chapman, kunstenaars die op een heel hoog niveau werken en bewondering oproepen overal in de wereld. Kunstenaars die geëngageerd zijn ook, iets wat Bart De Wever niet graag ziet. Een teken aan de wand?

 • door RH op maandag 24 december 2012

  Het is niet aan N-VA/VB om de inzet van de verkiezingen van 2014 te bepalen ook al worden ze gesteund door de hoofdstroommedia inbegrepen de VRT, een overheidsinstantie. Andere partijen komen beter met een eigen voorstel nl. het afschaffen van de regionalisering en van de taalgrens: Het was goed bedoeld maar het heeft niets positiefs opgeleverd. Het heeft alleen zeer veel gekost. Het gebruik van talen in oa. de administratie en de rechtspraak kan men ook anders, soepeler regelen oa. per gemeente. Een ander punt is het behoud van de Sociale Zekerheid SZ: Ziekte- pensioen- werkloosheid en zelfs uitbreiding daarvan met de zorgverzekering en de hospitalisatieverzekering. Met de bedoeling een leefbare maatschappij te behouden. De economie werkt voor iedereen en niet alleen voor de aandeelhouders van de grote multinationale ondernemingen en een gering aantal anderen.

  Vraag 6 gaat over de SZ. N-VA/VB is een ultra neoliberale partij, die geen enkele binding heeft met werknemers organisaties, wat dat betreft volledig losgeslagen is. Ze wil de SZ volledig privatiseren dwz. afschaffen met als gevolg: Veel duurder oa. door de winst, minder dekking = slechter en uitsluiting. Cfr. de ziekteverzekering in de VS kostte tot nu toe 15% van het BBP en was zoals net beschreven. In Zweden en in België BE kostte die 8% van het BBP en ze was een collectieve door de overheid beheerde verzekering met bijdragen volgens inkomen en was ze goed.

  Door de financiering van de SZ volgens inkomen dragen rijkere streken zogenaamd bij aan armere bvb. Knokke, Sint Martens Latem en Waals Brabant dragen bij aan de rest van BE. Vlaanderen VL draagt zo 4,9 miljard per jaar bij aan Wallonië WA. In verband hiermee heeft BDW de voorzitter van N-VA/VB in het verleden gezegd dat 'de Walen profiteren van de Vlamingen'. Wat dus in meer algemene termen betekent dat de armen profiteren van de rijken. In de 19e eeuw en ook nu zijn veel mensen die mening toegedaan. Het is dan ook redelijk te vragen aan N-VA/VB of ze daar ook zo over denken.

  • door Tm Neys op dinsdag 25 december 2012

   600.000 mensen Belg via de snelbelgwet op 10 jaar tijd waarvan het overgrote deel beroep moet doen op het OCMW, dit zet natuurlijk geen enekele druk op de sociale zekerheid ( roll eyes)

   • door martin meerts op dinsdag 25 december 2012

    Het overgrote deel een beroep moet doen op het OCMW = urban legend. Ik zie rondom mij vooral allochtone mensen die de toiletten kuisen, de vloer schoonvegen, kortom het vuile werk opknappen...

    • door Tim Neys op dinsdag 25 december 2012

     € 259.485.600 voor 1000 Brussel alleen al ( 1000 Brussel telt het minste aantal inwoners na Sint Joost Ten Node do the math en denk eindelijk is zelf .

     http://www.brussel.be/dwnld/36906527/Begroting%202012%20Stad%20Brussel.pdf

     • door martin meerts op woensdag 26 december 2012

      En wat brengt Brussel Vlaanderen op? Wat brengt de Europese Unie België op? Hoeveel banen zijn er in Brussel? Hoeveel kost Dexia ons? Waarom hebt U het daar niet over? Over de echte profiteurs. Dat zijn cijfers die doen duizelen. Daar hoor ik niets over! Fuck off met je koude cijfers als statement.

     • door Bram op woensdag 2 januari 2013

      En hoeveel zal een eventuele splitsing van België kosten? En wie gaat dat betalen? Ik hoop dat het toch een heel pak minder is dan de 'transfer'kost en het spijzen van de 'profiteurs'... want daarvoor doen we (sic) het toch!

 • door Bram W. op zaterdag 5 januari 2013

  Stel: Vlaanderen is onafhankelijk in, laat ons zeggen, 2030. Stel: de nieuwe grondwet is eindelijk goedgekeurd en de nieuwe staat is door verschillende internationale organisaties erkend in, laat ons zeggen, 2040. Stel: het onafhankelijk Vlaanderen doet het economisch en sociaal goed en de (geërfde) staatschuld is drastisch verminderd tegen, laat ik zeggen, 2090. Zelfs als dat überoptimistisch (en superonrealistisch) scenario zich voordoet, dan zitten we met een onafhankelijk Vlaanderen die al tot Brugge en Antwerpen overspoeld wordt door de stijging van het zeeniveau. Doe daar nog eens een eeuw bij en 1/4 van Vlaanderen staat onder water. O wat een ironie. Dan hadden die Vlaamsche Vlamingen eens een onafhankelijk gebiedje, het water staat hen letterlijk aan de lippen. Minder oppervlakte, minder economische slagkracht, meer emigratie... O ironie. Wat zou de N-VA daar tegen plannen?

  Voor de stijging van het zeeniveau heb je hier een mooie simulatie: http://flood.firetree.net/?ll=50.5832,3.7244&z=9&m=2

  En hier wat cijfers en voorspellingen over de stijging van het zeeniveau: http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sea_level_rise#Projections

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties