De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voorbereidende teksten voor Leuvens Klimaatdebat (3): Leuvense klimaatbeleidsplannen sinds 2019

Voorbereidende teksten voor Leuvens Klimaatdebat (3): Leuvense klimaatbeleidsplannen sinds 2019

woensdag 21 september 2022 19:53
Spread the love

HOOFDSTUK 3. DE LEUVENSE KLIMAATBELEIDSPLANNEN SINDS 2019
Dit is de derde van tien voorbereidende teksten voor het Groot Klimaatdebat op 30 september 2020 in het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, Kessel-Lo waarbij experten (Serge Degheldere, Tine Hens, Nick Meynen, Yves Vandenbosch) in debat gaan met gemeenteraadsleden (milieuschepen David Dessers, Bert Corneillie, Zeger Debyser, Line De Witte). In het eerste deel hadden we aandacht voor de opstart van het Leuvens klimaatbeleid in de periode 2010-2012, in het tweede op de klimaatplannen die Leuven lanceerde tijdens de legislatuur 2013-2018. In dit derde deel hebben we het over de beleidsplannen sinds de opstart in 2019 van het nieuwe stadsbestuur onder leiding van burgemeester Ridouani. In het vierde deel focussen we morgen op de vzw Leuven 2030 en haar Roadmap 2030. Wie interesse heeft in een bundeling van al deze teksten stuurt mij een mail: luc.vanheerentals@telenet.be.

BESTUURSAKKOORD STADSBESTUUR LEUVEN 2019-2024
In de visienota die het nieuwe stadsbestuur eind 2018 bekendmaakte staat te lezen “dat men tegen 2030 van Leuven een van de meeste leefbare steden van Europa wil maken”. “We willen aan de slag om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden te maken”, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). “Om deze ambitieuze doelstelling te behalen, versterken we de vzw Leuven 2030 en nemen we maatregelen om de Roadmap 2030 te realiseren. Er zal worden geïnvesteerd in een duurzaam mobiliteitsbeleid, de inspanningen op vlak van duurzame energieproductie- en verbruik zullen worden versneld, een toekomstgerichte warmtestrategie uitgewerkt, verder ingezet op vergroening en ontharding, de luchtkwaliteit gemeten en verbeterd, een kader voor ecologische biodiversiteit uitgewerkt, duurzame omgang met grondstoffen en materialen gestimuleerd… De definitieve bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven. Tien ambities’ die in het voorjaar van 2019 bekendgemaakt wordt omvat onder meer het programma ‘Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad’. De stad zegt hierin te streven naar klimaatneutrale woningen en gebouwen en het voor iedereen mogelijk te maken om deel te nemen aan of te investeren in acties van het klimaatbeleid’. Er zullen ook initiatieven worden genomen om de resterende energievraag in te vullen met hernieuwbare energie, stimulansen gegeven voor een duurzame consumptie, een strategie ontwikkeld voor een circulaire economie evenals een adaptatiestrategie met inbegrip van een hemelwaterplan, groenplan, structuurplan, studie rond verdroging, hitteplan, rioleringsplannen strooiplan…
BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE 2030 – EIND 2019
Eind 2019 ondertekende het stadsbestuur het nieuwe burgemeestersconvenant 2030 waarin het zich samen met de Europese Commissie engageert om tegen 2030 een emissiereductie van 40 procent te halen. “Ondertekenaars beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40 procent minder broeikasgassen uit te stoten en het implementeren van een gezamenlijke aanpak die de klimaatverandering moet tegengaan en maatregelen treft om met de effecten ervan om te gaan”, aldus het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019. Binnen twee jaar dient hiertoe een nieuw Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat te worden opgemaakt met de voornaamste acties die men wil uitvoeren. In dat plan dient ook een Inventarisatie Uitgangswaarden Emissies te worden opgenomen om de acties die klimaatverandering tegengaan op te volgen evenals een Klimaatsrisico- en Kwetsbaarheidsanalyse opgesteld. De stad wil een ambitieus klimaatmitigatiebeleid voeren, maar wil daarnaast ook werk maken van een adaptatiestrategie.

LEUVENS KLIMAATACTIEPLAN 2020-2025
In dit nieuwe klimaatactieplan lijst de stad de maatregelen op waarmee ze tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 wil uitstoten in vergelijking met de nulmeting in 2010. “Door de samenwerking met alle Leuvense actoren via de vzw Leuven 2030 kan de stad het stadsbrede klimaatbeleid naar het hogere ambitieniveau van de Roadmap 2030 tillen en dus streven naar een hogere CO2-reductie”. De stad wil hiervoor samen met deze actoren de beleidsmatige, financiële en organisatorische randvoorwaarden creëren. Complementair wil de stad ook de uitstoot van scope 3 verminderen door in te zetten op vermindering van de klimaatimpact van materialengebruik en consumptie, zowel voedselconsumptie als overige goederen. Het plan streeft er naar om de CO2-uitstoot van de eigen organisatie drastisch te verminderen (lager energieverbruik, vergroening wagenpark, vermindering klimaatimpact materialengebruik en consumptie…), wil een beleid voeren dat stadsbreed een klimaatneutrale samenleving mogelijk maakt (verwarming gebouwen met hernieuwbare energie, uitbouw materialenbank voor circulaire bouwmaterialen, duurzame stadslandbouw, verbetering fietsinfrastructuur, uitbouw deelmobiliteit…) en tot slot inwoners die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren maximaal ontzorgen. Er is ook aandacht voor klimaatadaptie (groen- en onthardingsprojecten…)
LEUVEN VERHOOGT AMBITIES OP VLAK VAN CO2-REDUCTIE
In haar nieuw SECAP-plan (Sustainable Energie and Climate Action Plan) 2020-2030, dat opgesteld werd in het kader van de Burgemeestersconvenant met de EU, trekt de stad in april 2022 haar doelstelling op vlak van CO2-reductie tegen 2030 op van 40 tot 55 procent met 2011 als vertrekjaar. Dit impliceert een reductie van liefst 385,5 ton. Met het geheel van maatregelen uit dit plan maakt de stad zich echter sterk tegen 2030 haar CO2-uitstoot zelfs met liefst 56,2 procent te kunnen verminderen. In het plan is sprake van de realisatie van een ‘complete gebouwschilrenovatie’ van residentiële gebouwen tegen 2030 bij 1/3e van het Leuvense woningbestand, hetgeen neerkomt op 9.246 woningen. In tal van woningen wil men bovendien ook aparte isolatie-ingrepen uitvoeren zoals dakisolatie (7.811 woningen), vloerisolatie (2.034 woningen), muurisolatie (4.794 woningen) en betere beglazing (4.359 woningen). Ook voor niet-residentiële woningen worden er maatregelen genomen. Daarnaast beoogt men tegen 2030 25.987 en 44.110 bedrijfswagens met verbrandingsmotor te vervangen door elektrische voertuigen. Het aandeel verplaatsingen met auto dient te verminderen van 66 tot 40 procent. Ook op vlak van hernieuwbare energie zijn de ambities groot: tegen 2030 wil men vijf windturbines operationeel met een vermogen van 3MW, jaarlijks 200 GWh groene stroom afkomstig van zonnepanelen evenals 200 GWh groene warmte uit collectieve projecten voor Leuvense gebouwen…
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!