De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden over CETA

Open brief aan de Vlaamse Parlementsleden over CETA

zondag 18 maart 2018 20:16
Spread the love

Eind vorige week werd onderstaande brief bezorgd aan de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, n.a.v. het voorstel van de Vlaamse Regering om het CETA vedrag te ratificeren.

Gent,  16 maart 2018

Geacht Vlaams Parlementslid,

Betreft: ratificatie CETA

onlangs keurde de Vlaamse Regering een voorstel van instemmingsdecreet goed betreffende CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada.

Wij betreuren dat de Vlaamse Regering hiervoor niet gewacht heeft op de uitspraak van het Europees Justitie Hof aangaande de vraag van België of dit verdrag in overeenstemming is met de Europese verdragen.

Recent vonniste het Europees Hof dat  investeringsakkoorden tussen EU landen tegenstrijdig zijn met de Europese verdragen. Dergelijke investeringsakkoorden geven buitenlandse investeerders het uitzonderlijke privilege om regeringen rechtstreeks aan te klagen voor internationale arbitragecolleges als ze vinden dat hun belangen geschaad zijn. Ze hoeven niet eerst de binnenlandse rechtsmiddelen te gebruiken en tegen de uitspraak van de arbitrage is geen beroep mogelijk. Volgens sommige deskundigen zou deze uitspraak precedentswaarde kunnen hebben voor bovenvermelde vraag van België.

Dit gezegd zijnde vragen wij u grondig na te denken over de wenselijkheid van het CETA verdrag. Tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement op 7 november j.l ,  op vraag van meer dan 16.000 burgers. bleek dat meerdere parlementsleden zich onvoldoende geïnformeerd achtten om te oordelen over deze complexe en toch zwaarwegende materie.

Derhalve suggereren wij dat het Parlement 1) bijkomende hoorzittingen zou organiseren met deskundigen en 2) het vonnis van het  Europees Hof van Justitie zou afwachten betreffende de investeringsbescherming voorzien in CETA. 

Tenslotte wijzen wij u erop dat een zeer breed samenwerkingsverband van vakbonden, mutualiteiten, milieu- en consumentenrorganisaties zich krachtig uitgesproken heeft tegen vrijhandels- en investeringsakkoorden zoals CETA en TTIP. ( zie www.stopCETA.be)

LEF onderschrijft deze bezwaren van het middenveld en formuleerde tevens een aantal fundamentele bedenkingen terzake (zie folder in bijlage)

Ik sta tot uw beschikking voor nadere toelichting.

Hoogachtend,

Michel Vanhoorne

Coördinator van het Links Ecologish Forum

p/a Gordunakaai 9, 9000 Gent

michel.vanhoorne@ugent.be   tel. 0497 57 94 59

PS. De folder waarnaar verwezen wordt in bovenstaande brief is te lezen op onze website Een Radicaal Groen Links Standpunt over Internationale Handel en Investeringen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!