De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open Brief aan Bart De Wever Dec12

Open Brief aan Bart De Wever Dec12

woensdag 19 december 2012 15:45
Spread the love

Open brief 06.12.12

Geachte heer De Wever,

Beste Bart,

Vooreerst proficiat met uw verkiezingsuitslag. Na al die jaren van inspanning was dit wel een uitzonderlijk resultaat.

Toen Diederik Samson onlangs een verklaring gevraagd werd voor het succes bij de laatste verkiezingen, met zijn Nederlandse PVDA, gaf hij als reden op: <geloofwaardigheid en eerlijke info aan de mensen.>

Beide punten heb ik voortdurend aangekaart in de 4 jaar dat ik partijraadslid was bij N-VA.  

<De mensen zijn de politieke spelletjes beu> zei de heer Samson ook nog.

Mobiliteit.

In de laatste weken hebben we herhaald gemaild naar uw partij om een toelichting te mogen geven over het Consensusmodel, een van de alternatieven voor de Antwerpse files. Daarbij hadden wij ook graag reacties en opbouwende kritiek gekregen. Ondanks het feit dat dit model tot de laatste behoort bij het onderzoek door Plan MER wenst N-VA er blijkbaar niet op in te gaan.

Ondertussen wegen de files in Antwerpen op de gezondheid van de omwonenden en kosten ze arbeidsplaatsen aan de haven. Voor de stilstand in dit dossier, lijkt een hoofdrol weggelegd voor uw partij. Daarover dadelijk meer.

Graag willen we enkele aantoonbare feiten op een rij zetten. In deze open brief spelen we dus niet op de man. Vandaar enkele vragen over de voorbije periode, waarop wij graag een duidelijk antwoord zouden ontvangen en waarop ook de burger recht heeft.

Na uw zegetocht van het Zuiderpershuis tot op het stadhuis op 14.10, liet u in de pers noteren: <Dat dit eigenlijk ongewild was en niet past bij de bescheidenheid die u probeert na te streven.> Waarom vernemen we dan 2 dagen later, dat u die tocht al maanden voordien gepland had?

Ook toen u een verklaring gaf voor uw balkonscène van dezelfde dag, verwees u naar de verantwoordelijkheid van anderen. Is dat zo?

Verder liet u op dinsdag 9 oktober in Metro, 5 dagen voor de verkiezingen, noteren: <Dat het eerste wat u zou doen als burgemeester zou zijn: de files aanpakken in Antwerpen.>

Dit is onbegrijpelijk, gezien men in de Vlaamse overheid nauwelijks lijkt rekening te houden met een Antwerpse burgemeester en zelfs geen rekening houdt met een unaniem besluit van een schepencollege of Antwerpse gemeenteraad (waarvan u trouwens zelf deel van uit maakt). Dit kunnen wij bewijzen als woordvoerder BOLSE, Buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren.

Hoe geloofwaardig is dan uw uitspraak in Metro?

Gedurende 3 jaar hebt u de kans gehad in de Vlaamse Regering om het mobiliteitsdossier Antwerpen vlot te trekken, maar u deed het niet, integendeel. Waarom?

In september 2010 formuleerde u ‘out of the blue’ het voorstel van de R11bis.

Met kennis van het dossier geloofde niemand in deze optie. <Tijdverlies>, hoorde men in de wandelgangen in 2010 en ook nog: <Dit wordt uitgesteld tot na de verkiezingen 2012>.

Er kwam dus provinciaal overleg in klankbordgroepen. Hierin nam de gouverneur haar onderzoek ter harte om enerzijds de opties te bestuderen en anderzijds om die, zo mogelijk, lokaal te verankeren. Daarbij bleven vele vragen onbeantwoord: Of de R11bis niet te duur was, technisch niet te moeilijk, of dat hij eventueel te weinig oplossend vermogen had vanuit MKBA – maatschappelijke kosten baten analyse. Zou de R11bis ook niet veel sluikverkeer in die regio aantrekken? Heeft hij een draagvlak?

Door  het (tot vier maal toe uitgestelde) eindrapport af te wachten… verdronk de vis. Door aan dat eerder gefaald onderzoek, ook nog de A102 toe te voegen…. leek het alsof men hoopt ook de verkiezingen van 2014 nog te kunnen overbruggen.

Toch maakt u graag de vergelijking met de bedrijfswereld, waar alles zo veel sneller zou kunnen beslist worden. Welnu, als een deadline 4 maal overschreden wordt, dan neemt men andere maatregelen in bedrijven in zo’n geval…  eerder dan nog bijkomende opdrachten te bezorgen.

Het feit dat u beweert (Citaat Metro): < De Antwerpse politiek gaat ten onder aan de immer langer wordende files> en dat terwijl u er zelf niets aan deed gedurende drie jaar in de  Vlaamse regering, is op zijn zachtst gezegd nogal dubbelzinnig, of niet soms? Bovendien denkt u blijkbaar niet aan de haven noch aan de omwonenden.

Staat politiek bij u nog wel ten dienste van de mensen, of omgekeerd?

Het feit dat u een peperdure R11bis (1,7 tot wellicht meer dan 3 miljard Euro) uit een hoge hoed toverde, zonder voorstudie, zonder enig idee van kosten, zonder overleg met de bewoners uit die omgeving of met de  burgemeesters, is geen voorbeeld van goed bestuur. Of vergissen wij ons?

Terloops: In dat zelfde artikel in Metro stond ook nog, dat u in 2009 had gezegd dat <het geen ambitie van u was om burgemeester te worden.>

Het zag er de voorbije dagen steeds meer naar uit dat u Antwerpen gebruikt als een simpel opstapje naar de verkiezingen 2014. Uw eerste woorden in het formatieberaad, volgens de media, gingen niet naar Antwerpen en de coalitievorming, maar wel naar 2014, <de moeder van alle verkiezingen.>

Werden hier dan geen 500.000 mensen misbruikt, voor eigen belang of partijbelang?

Ondertussen is de filekost voor de Vlaamse gemeenschap wellicht jaarlijks hoger, dan de opbrengst van de Liefkenshoektol, waarmee Vlaamse regering of haar bedrijven zich verrijken.

In andere woorden: met uw voorstel over de R11bis verloren de werkgevers en de haven nog eens 2 jaar tijd in een dossier dat reeds 16 jaar aansleept.

Ondertussen liepen de onderzoekskosten in binnen en buitenland en de analyses van eerdere studies zowel door BAM, Vlaamse Overheid, Provincie, Stad en tutti quanti reeds op tot bijna één miljard Euro….. zonder dat een spade in de grond zit. Verklaar dat maar eens aan de kiezers.

(Met enige goede wil, kunnen wij daarvan nog de helft als gerechtvaardigde kosten beschouwen, maar met het ander, half miljard had veel gedaan kunnen worden op vele vlakken in Vlaanderen of in ‘ons’ Antwerpen.)

Bovendien en dat maakt het zo veel erger: De stilstand die de Vlaamse regering onder uw impuls, organiseerde in dit dossier, riskeert nog eens 2 jaar extra te duren, gezien nu al wordt vooropgezet, <dat de resultaten van het PlanMER pas eind 2013 op regeringsniveau zullen geëvalueerd worden.> Op 6 maand van de volgende verkiezingen is dat laatste, weinig waarschijnlijk.

Als er niets ingrijpend gebeurt, ziet het er dus naar uit, dat dit dossier dan 4 jaar zal stil gestaan hebben, door een regering waarvan N-VA deel uit maak.  Met alle gevolgen van dien.

Dit zal dan aan de haven tegen 2014 mogelijks 10.000 arbeidsplaatsen gekost hebben (dus een nieuw Ford dossier). Bovendien, wat even erg is: Het zal aan de kinderen rond de huidige Ring1 ook 4 extra jaren gezondheidsbelasting opgeleverd hebben. <Waarom?>: geachte toekomstige burgemeester?

Noteer dat deze vertraging uitsluitend te danken is aan de overheid en niet aan de actiegroepen. (Hoewel de overheid daarin maar al te graag haar verantwoordelijkheid afschuift. Wat ze trouwens eerder deed in het rapport Sauwens. Daarin werd elke verwijzing naar de eigen verantwoordelijkheid van de overheid voor vertraging van grote infrastructuurwerken zorgvuldig weggelaten, hoewel die in 5 van de 6 werkgroepen ter sprake was gekomen.)

Ondertussen houdt de Vlaamse regering met N-VA, het overheidsbedrijf BAM in stand, tegen de wens van Europa. Bovendien had diezelfde regering in september 2010 verklaard, ‘BAM op te heffen’. In alle media blijkt echter dat de BAM op vandaag, nog steeds springlevend is. Waarom?

Ook hierin hebben de actiegroepen geen rol gespeeld. In andere woorden dit lijkt geen toepassing van goed en efficiënt bestuur, of? Dit lijkt op zijn minst dubbelzinnig, of niet soms?

Het maakt Vlaanderen niet geliefd in een Europa, waarvan N-VA zegt : <Het hard nodig te hebben>.  

Waarom ook, blijft N-VA de zogenaamde schadevergoeding aan Noriant met hand en tand verdedigen? N-VA spreekt over honderden miljoenen terwijl het Rekenhof in de voortgangs-rapportage voorrekende waar Noriant wellicht recht op had. Niettemin, volgens De Morgen van 17.10.09 werd waarschijnlijk met de Lange Wapper Brug een ‘wanprestatie’ afgeleverd.  

Benieuwd wat de regering daar mee doet, als ze de regels van goed bestuur respecteert?

Trouwens nog voor dat N-VA in de regering zat, was de huidige Parlementsvoorzitter een hevige tegenstander van de BAM en van haar onderonsje met onder meer Noël Slangen.

Wat betreft de recente verkiezingsuitgaven.

In het nieuwsblad van dinsdag 20.11.12 staat: <De verkiezingsuitgaven voor NVA bedroegen ongeveer 145.000 Euro en voor de stadslijst 340.000 Euro.> Die uitgaven zijn openbaar gegeven en werden door het internetmedium Apache ingezien, hoewel N-VA daar niet gelukkig mee leek.

Wie in het straatbeeld rond had gekeken voor de verkiezingen, zag meer affiches van N-VA dan van alle andere partijen samen.

Bovendien, in tegenstelling tot wat N-VA bleef beweren, haalde ze wel actief kandidaten binnen uit andere partijen. Voor Antwerpen alleen al, kunnen wij drie voorbeelden geven…  waarvan sommige reeds aangetrokken werden in het voorjaar van 2011. (Als we dat vergelijken met het applaus wat ondergetekende van de N-VA partijraad kreeg, toen hij een dubbel voorstel tegen de overloperij lanceerde in 2002, dan is er blijkbaar op enkele jaren veel veranderd bij de N-VA.)

Geen enkele partij (ver)lokte zo massaal kandidaten als N-VA. Bijna 50 kandidaten werden weggeplukt bij het Vlaams Belang. Dat het hem bij die overlopers vaak louter om postjes gaat, mag worden afgeleid uit het schouwspel dat in Brasschaat werd opgevoerd, door Carl Huybrechts. Hij wilde per se schepen worden <omdat hem dat beloofd was, tenminste zo had hij het verstaan>.

Calimero N-VA wekte bovendien de indruk dat men na de verkiezingen, zowat overal coalities tegen haar vormde, terwijl Het Laatste Nieuws aantoonde met cijfers, dat dit niet waar was, integendeel.

Terug naar de files in Antwerpen.

Het is vanuit bedrijfseconomisch standpunt onbegrijpelijk dat men de tol aan de Liefkenshoektunnel (LKHT) blijft handhaven. Toch moet reeds bekend zijn, dat deze tol meer kost aan de inwoners en de bedrijven in Vlaanderen, dan de ca 45 mio Euro die ze opbrengt. Dit op basis van 40 Euro/uur-stilstand voor een vrachtwagen en 15 Euro/us bij een personenwagen.

Is dat een bewijs van goed bestuur en van het feit dat de Vlaamse regering beter en efficiënter zou zijn dan de regering Di Rupo? Tenminste, dat laatste beweert N-VA zowat dagelijks.

Het lijkt ons op zijn minst nogal dubbelzinnig, kritiek te geven op een andere regering als men niet bereid is voor eigen deur te vegen en zelf verantwoordelijkheid te nemen in een dossier dat van vitaal belang is voor Vlaanderen, zijn bedrijven en zijn inwoners. Of dienen we ook te verwijzen naar de blunders bij de laatste verkiezingen, door de stemcomputers?

Handelt de Vlaamse regering met N-VA wel altijd zo wettelijk?

In het Infrabeldossier over een nieuw spoortalud van 13m hoogte aan de Oude Landen in Ekeren, werd duidelijk dat N-VA minister Muyters zich niet schroomt om de openbaarheid van bestuur te verhinderen. Immers Infrabel bevestigde tot 2x toe dat ze de plannen voor de 2e havenontsluiting tussen Ekeren en Merksem <niet mochten tonen van dat kabinet>.  Zo komt het dat nog steeds 1km tracé ontbreekt op de veropenbaarde plannen, terwijl de rest van de 2e havenspoorontsluiting tot in Lier, reeds openbaar werd gemaakt in al zijn alternatieven. In andere woorden: daar waar N-VA de verantwoordelijkheid heeft, toont ze bij regelmaat voorbeelden van slecht en onwaardig bestuur en lapt ze zowat de wettelijke spelregels aan haar laars, of?

Meer zelfs, men probeert ook nog eens deze spelregels te veranderen, zonder dat de burger of actiegroepen, het in de gaten zou hebben. Dat doet men door ondermeer vergunningtrajecten via decreten te wijzigen, vooral bij grote infrastructuurwerken.

Bovendien deed de partij die opkwam met de slogan <de kracht van de verandering>, ook niets aan het ongrondwettelijk statuut van het hoogste rechtsorgaan in Vlaanderen, namelijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen of anders gezegd: <De Vlaamse Raad van State… inzake bouw>.

Als men immers via Google naar die RaadvVGB surft, dan komt men terecht op de website van RWO. Welnu RWO is de vergunningverlenende instantie. Die mag van de Vlaamse regering  dus al jaren  rechter en partij spelen. Benieuwd wat Europa daar zou van zeggen? En van BAM? En van Noriant?

Terug naar Antwerpen.

Ook, op het vlak van het openbaar vervoer lijkt N-VA niet duidelijk of zelfs dubbelzinnig.

In Gent, Brugge en Hasselt, drie vergelijkbare centrumsteden, is N-VA voorstander van meer gebruik van  openbaar vervoer. Nog voor de coalitievorming in de stad hebben N-VA districtvoorzitters van Ekeren en Wilrijk gezegd, dat ze de geplande aanleg van de tram in hun district: <niet zien zitten.> Wie zorgt dan voor vertraging in openbare bouwwerven om het verkeer vlotter te krijgen?

Ook naar Brasschaat weigert N-VA de aanleg van een tram.

Hoe gaat N-VA dan de files in en om Antwerpen oplossen?

Benieuwd welk concreet voorstel uit de bus zal komen bij de coalitievorming, anders dan wachten op PlanMER! Al heeft dat laatste stilaan meer weg van <Wachten op Godot.>

Het BAM-tracé dat N-VA nog met hand en tand verdedigt, is haar draagvlak in Antwerpen verloren. Bovendien zou dat voorstel in zijn geheel meer dan 10 miljard Euro kosten, of 400 zero zero zero, zero zero zero, zero zero zero BF.  Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld?

Bovendien liet u in de verkiezingstoespraak in Ekeren verstaan, dat de aansluiting van de Oosterweelverbinding aan de Ring ter hoogte van het Sportpaleis, in het BAM concept, technisch nog helemaal niet op punt staat en dat na bijna drie jaar zoeken.

Daarom stellen we aan mevrouw Turtelboom en Open-VLD uitdrukkelijke de vraag of ze hun standpunt van voor de verkiezingen zullen blijven verdedigen in de coalitiebesprekingen? (Nadat de minister kennis had genomen van het Consensusmodel, met een westtangent met een ‘vertunnelde’ verbinding E17/LKHT en met de oosttangent of de geboorde A102-tunnel, beweerde zij immers in de Arenbergschouwburg, dat dit voorstel 80% van de files kan oplossen in Antwerpen.)

Dit zou betekenen dat het Consensusmodel voor minder dan de helft van de prijs van het BAM-voorstel, bijna alle files zou kunnen oplossen. (Zelf hielden wij het in het Consensusmodel, in bijlage, op <minimaal 50% zouden met de twee tangenten opgelost zijn>.) Verder kan het Consensusmodel op steeds meer stakeholders rekenen uit de haven en wellicht ook Antwerpse schepenen.

Maar als het inderdaad 80% zou zijn, dan volstaan wellicht enkele minder kostelijke maatregelen om de laatste 20% van de files helemaal weg te krijgen, zoals vermeld in het Consensusmodel.

Op een moment dat elke regering budgettair elke honderd miljoen Euro zorgvuldig dient af te wegen ligt dus met het Consensusmodel een voorstel op tafel waarmee ca 5 miljard Euro (relatief) kan uitgespaard worden,  maar met meer resultaat als de alternatieven: een betere oplossing voor de files, voor het milieu en….  dat wellicht nog 2020 kan halen…. tenzij de Vlaamse regering en de Antwerpse coalitie blijft talmen. (Dat de Meccano nauwelijks nog ernstig genomen wordt bij deskundigen, ligt aan het feit dat StRatengeneraal al 2 jaar verborgen houdt dat de weefbewegingen bij de aansluiting aan de A12, voor onoverkomelijke problemen zorgen.)

Met het Consensusmodel zou men zelfs reeds verbetering hebben op de huidige Ring1, vanaf volgende maand als men de tol in de LKHT afschaft. Dat werd door ons reeds voorgesteld aan de Vlaamse overheid in 2008 en jaren eerder aan de pers.

Tenslotte, zegt N-VA al jaren dat de federale en de Vlaamse verkiezingen gescheiden moeten blijven. Toch staat ze nu reeds te juichen voor de <moeder van alle verkiezingen> en sprak N-VA in de voorbije gemeenteraadsverkiezingen meer over zaken als <stem Di Rupo weg>, dan dat ze het inhoudelijk, over de gemeentelijke problemen had.

Ook deze tegenstrijdigheid tussen woord en daad, lijkt ons dubbelzinnig. Of vergissen wij ons?

Bovendien munt N-VA uit in kritiek op de federale regering, maar vergeet voor eigen deur te vegen. De recente cijfers over faillissementen in Vlaanderen en stijgend aantal werklozen liegen er niet om.

Toch kan N-VA het via de media nog steeds verkocht krijgen dat in Vlaanderen alles goed zou lopen… terwijl door verkeerstechnisch én politiek immobilisme, potentiële arbeidsplaatsen in en om Antwerpen verloren gaan, door jarenlang niets aan de files te doen.

Besluit

N-VA wil ik in Antwerpen nog steeds een kans geven, voor zover men uiteraard tot een coherent  bestuur kan komen met de andere partijen. Bovendien wil ik graag voor 2014 efficiënte maatregelen zien waarmee N-VA haar geloofwaardigheid zou bewijzen in het mobiliteitsplan, tegenover 600.000 kiezers in en om Antwerpen: <De 1e opdracht die u als burgemeester op zou nemen.>

Om verder alle speculatie te voorkomen, willen we nogmaals uitdrukkelijk stellen dat deze open brief geschreven is vanuit een positieve bekommernis voor het welzijn van Vlaanderen en onze stad Antwerpen. Elke uitleg in andere zin, van wie dan ook, zou ik als enggeestig beschouwen. (Let wel, ik heb op geen enkel moment op de man gespeeld, enkel op de bal; door aantoonbare feiten op een rij te zetten.)

Wie immers niet inziet dat onze haven en ook Vlaanderen een positief impuls nodig heeft om haar economische troeven en logistieke functie veilig te stellen, is stekeblind. In moeilijke tijden moet men zinvolle en doordachte investeringen doen voor de relance naar een betere toekomst.

Bovendien ben ik ook uiterst benieuwd naar het concreet voorstel in verband met de mobiliteit in de coalitiebesprekingen.

Het is dus de taak aan alle verdedigers van de democratie, ook in de pers en in de hoofdkwartieren van de toekomstige Antwerpse coalitie, om hier nauwlettend op toe te zien en de commentaar niet te sparen; ook als het goed zou zijn.

Op 14.10.12 voelde ik verontwaardiging toen ik tussen de ‘meute’ opgehitste mensen stond onder het balkon van het Antwerpse stadhuis. Vlaanderen kan zich niet nog eens 2 jaar stilstand veroorloven met het mobiliteitsdossier, in het belang van haar haven(s), de economie, de chauffeurs, haar internationale uitstraling en de toekomst van haar kinderen en kleinkinderen.

Met respectvolle groeten,

Philippe Deleu, Kluislaan 3, 2180 Ekeren                                                                    ph.deleu@scarlet.be

Lic.Econ.Wetenschappen UFSIA

Ex voorzitter ACV 50+ /4 jaar partijraadslid N-VA/2 jaar hoofdbestuur ID21

take down
the paywall
steun ons nu!