De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad

Oostendse gemeenteraad

vrijdag 8 oktober 2010 17:51
Spread the love

Op vrijdag 24 september 2010 startte de Oostendse gemeenteraad om 18.05 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) wist Luc De Vleminck (CD&V) te verontschuldigen, en kon melden dat Niko Geldhof (SP.a, om 18.07 uur) en Shaireen Aftab (SP.a, om 18.10 uur) later zouden komen. Kwamen ook later: Mieke Verhulst (SP.a, 18.07 uur), Philippe Boutens (Open VLD, 18.08 uur), Schepen Bart Bronders (SP.a, 18.08 uur), en Kelly Debreuck (SP.a, 18.20 uur).

Agendapunt 1: Aan 4 inwoners van Oostende werd een bevordering toegekend als Laureaat van de Arbeid door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid Albert I. Normaal gezien krijgen die nu ter zitting, hun brevetten. Het gaat over Yvan Victor, Conny Deltombe, Ginette Dumarey en Peter Gouwy. Geen van hen is aanwezig, ze krijgen dat dus later bezorgd.

Agendapunt 2:  de interpellaties, wordt zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen. Er zijn er 2, beide van Wouter De Vriendt (Groen!): over kermiskramen met dieren; en voor een autoloze zondag in Oostende.

Bart Tommelein meldt een toegevoegd agendapunt: nummer 28/2 over de Koninklijke Golfclub.

Dan is het eerst Politieraad, waarvoor stadssecretaris Kristof Bueren eerst verhuist naar naast de Burgemeester, vermits die voorzitter is van de Politieraad.

De nummering van de agendapunten loopt wel door, vermits in Oostende de politiezone gelijkvalt met de gemeentegrenzen, en de gemeenteraad dus ook politieraad is. 

Politieraad

Agendapunt 3:  Aktename van een hele resem politieverordeningen.

Agendapunt 4:  Kennisname van politieverordeningen.

Agendapunt 5:  Wijziging van de stedelijke verordening op de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten: een wijziging van de uurregeling, een aanpassing van het aantal decibels, en een aanpassing van de data inzake de kermiskalender.

Agendapunt 6: Er wordt voor 60 maanden (5 jaar dus) een overeenkomst gesloten voor het opslepen en verplaatsen van voertuigen tot 3,5 ton (op bevel van de politie). De gunningswijze zal via een algemene offerteaanvraag gebeuren. Per 4 maanden moet minimum 7.000 euro gestort worden aan de politiezone Oostende.

Agendapunt 7:  Levering van CAD PC’s voor verkeershandhaving. Raming: 4.141,90 euro (excl. btw).

Agendapunt 8:  Inrichting van een lokaal voor het onderhoud van wapens in de schietstand (Klokhofstraat 8). Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Raming: 6.198,35 euro (excl. btw).

Agendapunt 9:  Levering van een bureelcontainer. Gunningswijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Raming: 57.851,24 euro (excl. btw).

Agendapunt 10:  Voorlopige vaststelling van de begrotingswijziging 2010. De stadstoelage blijft ongewijzigd op 15.588.214 euro. De personeelsuitgaven werden geactualiseerd en de nodige aanpassingen bij de werkingsuitgaven volledig gecompenseerd. Bij de buitengewone uitgaven wordt krediet voorzien voor de aankoop van bureelcontainers (70.000 euro) te financieren met eigen middelen. De begroting 2010 is in evenwicht na verwerking van de begrotingswijziging 2010.

Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt de stemming. Het gaat hem om de veiligheidscamera’s. Nu komt daar nog eens 14.000 euro bij voor de elektriciteit ervan en dergelijke. Hij vreest voor de privacy, voor een ‘Big Brother’ maatschappij. Hij verwijst naar Scotland Yard dat meedeelde dat de ophelderingsgraad ermee ondermaats is… Er zijn meer alternatieven, zoals meer politie op straat, en preventie. Hij verwijst daarbij ook naar Gent.

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a): u weet, dat wij sterk vóór de camera’s zijn.

Zonechef Philip Caestecker vertelt van de eerste evaluatie, na 4 maanden gebruik. Trouwens “we geloven ook in een aantal andere maantregelen”. Maar in 34 gevallen werd beroep gedaan op de camerabeelden, en in 2/3 van de gevallen werd daardoor een oplossing gevonden.

Geert Lambert (Groen!) vraagt waarom er geen uitgebreider evaluatie zou kunnen.

Vandecasteele verwijst daarvoor naar de eerste raadscommissie, en vraagt of Lambert daarmee akkoord gaat.

Jean-Marie Dedecker (LDD) zal hiervóór stemmen: hij is een fervent aanhanger van Rebus, Frost (Engelse detectivereeksen op de tv) enzomeer, en daar wordt veel opgelost via de camera’s…

Geert Lambert wil hem corrigeren: daar gebeurt net veel via het DNA…

Stemming over het punt: 35 ja (SP.a, CD&V, Open VLD, LDD en blok/belang); 2 onthoudingen (Groen!), omwille van wat daarnet werd uiteengezet.

Agendapunt 11:  Vacantverklaringen. De personeelsformatie bevat onder andere 46 betrekkingen van hoofdinspecteur, 184 betrekkingen van inspecteur en 24 betrekkingen van agent. Omwille van bijkomend capaciteitsverlies door deeltijdse arbeid en de opruststelling van een aantal politiemensen, kunnen 6 betrekkingen vacant worden verklaard: 1 betrekking van hoofdinspecteur, 2 van inspecteur en 3 van agent. En de modaliteiten van selectie worden ook vastgelegd.

Dan is het gedaan met de politiezaken. Er zijn geen vragen meer voor de zonechef. Hij mag gaan, met “goed weekend, goeie avond, en tot volgende week”.

Stadssecretaris Kristof Bueren verloopt opnieuw van plaats, tot naast de voorzitter van de gemeenteraad: de gemeenteraad loopt verder. 

Algemene zaken

Agendapunt 12:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed voor een raamcontract voor levering van motorbrandstoffen voor alle stadsdiensten voor 4 jaar. Via openbare aanbesteding. Raming: 1.785.123,97 euro (excl. btw) voor 4 jaar.

Agendapunt 13:  De gemeenteraad keurt ook de lastvoorwaarden goed voor de eerste aanleg en vernieuwing van voetpaden. Bij onderhandelingsprocedure. Raming: 568.825 euro (excl. btw).

Wouter De Vriendt (Groen!) wil nog eens de aandacht vestigen op het belang van lage tottoirboorden voor personen met beperkte mobiliteit of ouders met buggy’s.

“In principe mag dit geen probleem zijn,” merkt Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) op. Het is een vast principe dat er zo weinig mogelijk hindernissen mogen zijn. Daarom maakt dit ook deel uit van het speciale voetpadenplan.

Agendapunt 14:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed voor de heraanleg van de Prinsenlaan en de Frère Orbanstraat. Dit wordt via een openbare aanbesteding gegund. Raming: 2.205.843,35 euro (excl. btw) waarvan: 732.121,12 euro (excl. btw) of 885.866,56 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; en 1.473.722,23 euro ten laste van TMVW-AquaRio, (btw te voldoen door medecontractant).

Agendapunt 15:  De gemeenteraad keurt hetzelfde goed voor heraanleg van Brussel- en IJzerstraat. Raming: 600.438,90 euro (excl. btw) waarvan: 170.573,20 euro (excl. btw) of 206.393,57 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; en 429.865,70 euro ten laste van TMVW-AquaRio, (btw te voldoen door medecontractant)

Agendapunt 16:  Hetzelfde voor de heraanleg van de Maria-Theresiastraat. Raming: 680.507,70 euro (excl. btw) waarvan: 180.514,36 euro (excl. btw) of 218.422,38 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; en 499.993,34 euro (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.

Agendapunt 17:  Idem voor Honoré Borgers-, Leffinge- en Gelijkheidstraat. Raming: 2.278.446,38 euro (excl. btw) waarvan: 902.030,46 euro (excl. btw) ten laste van de Stad; en 1.376.415,92 euro (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.

Agendapunt 18:  Idem voor Euphrosina Baarnaertstraat (tussen Torhoutsesteenweg en Leopold II-laan), Jules Peurquaetstraat en Peter Benoitstraat. Raming: 2.561.324,90 euro (excl. btw) waarvan: 677.015,46 euro (excl. btw) of 819.188,71 euro (incl. btw) ten laste van de Stad; en  1.884.309,44 euro (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.

Agendapunt 19:  De gemeenteraad aanvraardt de overeenkomst voor de aankoop van het kunstwerk “Animus” voor het Bosje (Maria-Hendrikapark). Via onderhandelingsprocedure. Raming: 188.679,25 euro (excl. btw).

Agendapunt 20:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed voor de levering van een straatveegmachine op vrachtwagenchassis. Via algemene offerteaanvraag. Raming: 223.000 euro (excl. btw).

Agendapunt 21:  Idem voor een kipwagen met kraan en containersysteem. Raming: 161.100 euro (excl. btw).

Agendapunt 22:  Voor de dagelijkse leiding en organisatie van het Stedelijk Zwembad worden twee nieuwe betrekkingen van coördinator op het niveau C4-C5 voorzien. De nieuwe functie van coördinator kan zowel via werving als bevordering worden ingenomen. Ter compensatie wordt beslist om de overbodig geworden betrekking van hoofdsluismeester (C4-5) bij de Haven en hoofdmedewerker automatiseringsverantwoordelijke (C4-5) bij de dienst Personeel te schrappen uit de formatie.

Agendapunt 23:  Aanpassing van de Rechtspositieregeling van het Stadspersoneel. De wijzigingen betreffen een correcte definiëring van het begrip student (in het raam

van studentenarbeid), een aanpassing aan de voorgestelde proeftijd bij  arbeidsovereenkomsten en de aanpassing van een aantal bepalingen die specifiek zijn voor het personeel tewerkgesteld bij het Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC).

Agendapunt 24:  Omwille van de recente herstructurering bij Defensie (het sluiten van 23 kazernes) kiezen veel militairen, (die vaak goed opgeleid zijn) om Defensie vrijwillig te verlaten. Defensie biedt ons de mogelijkheid om gebruik te maken van hun intern netwerk – met mogelijkheid van een link naar de webstek van de Stad – voor de publicatie van de stedelijke vacatures. De gemeenteraad beslist hierop in te gaan.

Agendapunt 25:  De gemeenteraad aanvaardt verrekening nummer 6, van de riolerings- en wegwerkzaamheden in Nieuwelangestraat en omgeving (Konterdam fase 3): Leveren en plaatsen omegabeugels, plaatsen afbakeningshekkens, afvoeren grondoverschotten en verschillende aanpassingswerken. Uitgave: 39.862,26 euro (excl. btw), dat volledig door de stad wordt gedragen.

Agendapunt 26:  Imewo cvba stelt voor om het laagspannings-, middenspannings- en lagedrukgasnet te moderniseren en uit te breiden, evenals de openbare verlichting, binnen het park ’t Eilandje (op het Sas). Ze kaderen dit in de wegeniswerken in de Bredenesteenweg. De gemeenteraad aanvaardt dit. De kostprijs van de werken valt gedeeltetelijk ten laste van de Imewo cvba en gedeeltelijk ten laste van de Stad. Het Stadsaandeel bedraagt 96.323,84 euro.

Agendapunt 27:  De gemeenteraad aanvaardt verrekeningen 1, 2 en 3 van de herstellingswerken aan de tribunes van het voetbalstadion Albertpark (Leopold Van Tyghemlaan). Alle drie omvatten het berekeningen van werken in meer. Uitgave: 411.870,75 euro (excl. btw).

Agendapunt 28:  De gemeenteraad keurt de wijziging goed van het aankoopprogramma van brandweermaterieel voor 2002-2007. Om  toegewezen gesubsidieerd brandweermaterieel te verwerven moet het aankoopprogramma 2002 – 2007 worden aangevuld met de rubrieken 82800 – warmtebeeldcamera en 82810 – ontvangsteenheid warmtebeeldcamera.

Hierbij komt agendapunt 28/2: de statutenwijziging van de Koninklijke Golfclub. Het schepencollege besliste ertegen. De gemeenteraad kan akte nemen van de beslissing van de Algemene Vergadering van de Golfclub, dat er geen wijziging gebeurt.

Agendapunt 29:  De gemeenteraad neemt kennis van de opname van de Stadskas op 30 juni 2010.

Agendapunt 30:  Eerste begrotingswijziging 2010. Uitleg bij het agendapunt luidt als volgt: “In deze budgetwijziging wordt het geraamde resultaat van het budget 2009 vervangen door het resultaat van de rekening 2009. Deze rekening werd voorgelegd aan de Gemeenteraad van juni. Verdere toelichting over de budgetwijziging vindt men terug in de verklarende nota bij de wijziging”. Deze nota kregen wij echter noch te zien, noch te horen; dat zal in het dossier zitten dat de gemeenteraadsleden wel kunnen inzien, nemen wij aan. NvdR.

Het resultaat in gewone dienst komt op: Ontvangsten: 159.161.918 euro. Uitgaven: 162.889.921 euro. Resultaat vorig jaar: +3.728.003,00 euro. Netto resultaat: nul.

De buitengewone dienst sluit (ook) in evenwicht.

Wouter De Vriendt (Groen!) heeft enkele opmerkingen. De schulduitgaven stijgen met 1,8 miljoen euro. Dat komt door de vereffening van de Vismijn. Dat bedrag zal teruggevorderd worden van de Vismijn (het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende, AGVO) maar “de vraag is wanneer en hoe we dit geld gaan terugzien”. Verder moet de geraamde opbrengst van het Dexia-dividend naar beneden herzien worden: van 0,9 naar 0,5 miljoen euro. De Vriendt ziet ook zeer veel geld uit het buitengewone reservefonds gehaald worden. Daardoor zit daar nu nog maar 893.625 euro meer in…

Wat wel positief is, is dat er in mensen geïnvesteerd wordt: de opbouw van de pensioenen van de stadsambtenaren. Hij vraagt de stemming. Groen! zal zich onthouden.

Ook C. Verougstaete (fractieleider blok/belang) heeft een aantal gelijkaardige opmerkingen.

Schepen Hilde Veulemans (CD&V) zegt dat er ook andere dingen zijn: een aantal inkomsten liggen hoger dan verwacht, zoals de onroerende voorheffing, de personenbelasting.

Schepen Yves Miroir (SP.a) wil nog eens terugkomen op de Vismijn. Het is Europa dat zegt dat we ermee moeten stoppen. En in de laatste gemeenteraad heeft iedereen aanwezig, het vereffeningsscenario goedgekeurd. We volgen de richtlijnen van de stadsontvanger. Dus wordt er 1,8 miljoen euro ingeboekt.

Jean-Marie Dedecker (LDD) vindt dat het hier toch blijft “huilen met de pet op”. Waarom schrijft u dat bedrag in, als we het toch niet zullen betalen? “We gaan dus als Oostende gewoon failliet.”

Miroir: “we leven niet in de beste der werelden…”. “Maar ik wil met u eens natellen hoeveel ik naar Oostende bracht: miljarden!” (sic) “Maar ú kost ons geld. Iets positiefs doen voor Oostende: nog nooit.”

Dedecker “zal het daar niet over hebben”. Hij wil wel dat lijstje met die miljarden eens zien. De vereffening was nodig omdat u “de meest onbekwame bestuurder bent die ik ken”. In elk ander land zou u met pek en veren weggevoerd worden…

Stemming: 28 ja (SP.a, CD&V, Open VLD); 7 neen (blok/belang); 3 onthoudingen: Groen! en LDD.

Daarmee werd het 18.32 uur en wordt er verder vergaderd.

Agendapunt 31:  De bestuursinstanties van de kerkfabrieken Sint-Petrus en Paulus, Sint-Antonius, Sint-Catharina, Israëlitische Gemeente, OLV-Hemelvaart Zandvoorde, Sint-Anna, Sint-Franciscus van Assisie en OLV-Hemelvaart Mariakerke dienen een budgetwijziging 2010 in. De gemeenteraad neemt akte. Er worden ook meerjarenplannen 2008-2013 geactualiseerd. Ook daarvan wordt akte genomen.

Agendapunt 32:  De bestuursinstanties van de kerkfabrieken Sint-Petrus en Paulus Kapucijnen, Sint-Jozef, Sint-Jan en Anglicaanse Kerk dienen een budgetwijziging 2010 en een gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 in. De gemeenteraad keurt ze goed.

Agendapunt 33:  De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden goed voor de geschiktmakingswerken in het Conservatorium aan Zee. Via openbare aanbesteding. Raming: 299.740,29 euro (excl. btw).

Agendapunt 34:  Er wordt een wijzigingsclausule gevoegd bij de op 28 oktober 2008 ondertekende overeenkomst tussen het Comité van de verzekering voor Geneeskundige Verzorging en Stad Oostende, voor zijn MSOC.

Agendapunt 35:  In de begroting van de ziekteverzekering is een budget voorzien voor een nieuw registratieproject over de revalidatie van verslaafden. In het project wordt elke revalidatie-inrichting die werkt onder een RIZIV-financiering (waaronder het MSOC Oostende) verplicht een uniforme registratie van patiëntgegevens bij te houden. Op basis van die gegevens zal het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een jaarlijks rapport over de revalidatie van verslaafden opstellen. De gemeenteraad keurt dit goed.

Agendapunt 36:  In het addendum 1 aan de beheersovereenkomst tussen de stad Oostende en De Gelukkige Haard worden bepalingen opgenomen met betrekking tot de aanleg en de inrichting van een buurtpark in de groenzone aan de Seringenstraat en Brigade Pironlaan. De gemeenteraad aanvaardt dit.

Agendapunt 37:  De gemeenteraad aanvaardt het ontwerp van concessieovereenkomst voor ingebruikgeving van een stuk stadsgrond aan de Northlaan-Leopold Van Tyghemlaan voor het plaatsen van een totem met lichtreclame, voor Media Markt. Duur: 1 jaar (vanaf 1 oktober 2010), stilzwijgend verlengbaar voor een jaar tenzij opzeg. Vergoeding: 3.000 euro per jaar, geïndexeerd.

Agendapunt 38:  De heer en mevrouw Lowyck-Bovit zeggen – wegens verhuis – het gebruik op van de bovengrondse strook over de Overwelfde Dode Kreek, palend aan het perceel in de Druivenlaan 19. De gemeenteraad aanvraardt deze opzegging.

Agendapunt 39:  Verkoop van autobergplaats nummer 152 in het parkeergebouw in de ondergrond van het gedeelte van de Zeedijk, Albert I-Promenade, tussen de IJzerstraat en de Parijsstraat, met een oppervlakte van 16,50 m², met een breedte van 3 meter en een

diepte van 5,50 meter, palend aan de openbare toegangsweg. (Verkoopprijs ons onbekend. NvdR).

Agendapunt 40: De gemeenteraad trekt een besluit in van verwerving van 47.081 m² grond langs de Klemskerkestraat.

Agendapunt 41:  De stad verkoopt grond in de Steensedijk en de Zilverlaan: 15.510,86 m².

Agendapunt 42:  De gemeenteraad aanvaardt de overeenkomst voor het aanstellen van een ontwerper voor aanpassings- en refunctionaliseringswerken in het Stedelijk Leopoldcomplex, Romestraat en Ieperstraat. In 2005 werd Architectenbureau Filip Delacourt bvba aangesteld hiervoor. Die is sedert 01 augustus 2009 overgegaan in Salens Architecten bvba. Om verder beroep te kunnen doen op de diensten van Filip Delacourt, wordt deze overeenkomst afgesloten.

Agendapunt 43:  De gemeenteraad aanvaardt een structuurwijziging vanaf dit schooljaar, in de Kunstacademie Aan Zee.

Agendapunt 44:  De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Oostende en Villanella vzw, voor de organisatie van “Kunstbende”, voor de komende twee jaren.

Agendapunt 45:  De gemeenteraad neemt kennis van het activiteitenverslag, het ondernemingsplan van de Raad van Bestuur, het verslag van de Commissarissen en de jaarrekening van het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende).

Jean-Marie Dedecker (LDD) heeft weet van een chauffagist die om niets te doen, 374.785,5  euro kreeg wegens een fout in de aanbesteding en de Raad van State. Men wou dat bedrag wel terugeisen, maar hoe ver staat het daarmee?

Schepen Bart Bronders (SP.a) legt iets uit over de Bijzondere BelastingsInspectie waarmee discussie was. Dat van de chauffagist, ja daar zijn inderdaad fouten gebeurd. Maar we hadden advies ingewonnen onder andere bij Technum. Er lopen onderhandelingen.

Dedecker bedankt voor de uitleg, maar heeft nog een tweede punt, namelijk EKO (Exploitatie Kursaal Oostende) nv. Dat valt onder het AGSO. Hij heeft er de balans van bekeken, en ook wat hier in de gemeenteraad erover werd gezegd vorig jaar. Het ging zogezegd goed. Maar de schuld steeg, zo blijkt, en het verlies steeg, en de omzet daalde…

EKO legt ook dit jaar slechte cijfers voor. Hoe gaat u uit de slechte cijfers komen?

Schepen Hilde Veulemans (CD&V) wil gerust met hem van gedachten wisselen. Zij voert een open beleid, en legde alles uit in de Raad van Bestuur. Zij wenst niet zómaar antwoorden te formuleren op zijn aantijgingen. Het Kursaal wordt goed gerund, met kennis van zaken.

Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD): “ik waak hier over het niveau.” Had Dedecker vooraf zijn vraag gegeven, dan had de schepen zich beter kunnen voorbereiden.

Dedecker is “verwonderd”: dat is niet wat mevrouw Veulemans in de krant zegde. Wat staat trouwens in punt 45 (en hij leest het agendapunt voor)…

Tommelein: “Dat doet niet ter zake”. U hebt het recht, vragen te stellen. Maar het niveau zou opgekrikt kunnen worden als je vooraf je vragen had ingediend.

Dedecker haalt luid uit: “Niveau?!” Wat staat in punt 45? En opnieuw leest hij het agendapunt voor. “Mijnheer Vande Lanotte: behoort nv EKO tot het AGSO?”

Johan Vande Lanotte (SP.a): “Het is niet de gewoonte om hier de voorzitter te dicteren wat te doen. Hier bent u niet de baas.

Tommelein: Het reglement zegt dat je geen vragen aan andere gemeenteraadsleden mag stellen.

Dedecker: De nv EKO komt nooit op de agenda van de gemeenteraad. Klopt het, dat nv EKO deel uitmaakt van het AGSO?

Tommelein: Enkel als iemand goed voorbereid is, kun je een serieus antwoord krijgen.

Dedecker: “Ik eis (Tommelein komt ertussen: “u hebt niets te eisen, u vrààgt”) aan de mevrouw die betaald wordt door de Oostendse belastingsbetaler, uitleg over nv EKO. “Je bent verantwoordelijk voor de uitbating van EKO en u weet er niets van”. Ik vraag uitleg over de balans. En aan Tommelein: “stop met uw lullejob, wees een beetje neutraal. U zou moeten zeggen: mevrouw de schepen, doe uw huiswerk” (sic)

Tommelein: mag ik  u vragen bij het punt te blijven.

Dedecker: leg de balans uit. Noteer in het verslag:… Hij wordt in de rede gevallen (het is intussen 19.01 uur) door Voorzitter Bart Tommelein: “Het punt is afgehandeld”. Waarop Dedecker: Dit is democratie in Oostende… (En het ging de hele tijd (on)behoorlijk luid… NvdR).

Tommelein: “Ik poog steeds een neutraal voorzitter te zijn. Mevrouw de schepen antwoordde op uw vraag. U doet dit doelbewust: uit het niets vragen over EKO, niet voorbereid. U begint hier te schelden en te tieren. U kunt de vraag vooraf indienen, of er een interpellatie over houden, u heeft diverse mogelijkheden.

Opnieuw (en luid) Dedecker: “Wat staat op de agenda?” (en hij klopt op tafel) En leest het agendapunt opnieuw voor…

Schepen Hilde Veulemans herhaalt nog eens: ik weet zeer goed hoe de vork aan de steel zit, maar ik zal niet op dergelijke manier in het algemeen antwoorden op zo’n vraag.

Dedecker: is dit niet kunnen, of niet willen antwoord geven?

Veulemans: het staat niet op de agenda.

Waarop, om 19.05 uur, Voorzitter Tommelein de vergadering schorst.

Om 19.16 uur wordt de zitting hervat.

Dedecker: ik vind het uw plicht als voorzitter, de schepen te verplichten om te antwoorden.

Tommelein: om het niveau van de vergadering hoger te brengen, zou het aangeraden zijn om, als u technische details enzomeer wil weten, vooraf dat te laten weten. Zo kan de schepen meer voorbereid antwoorden. U heeft gelijk, er moeten antwoorden komen op al uw vragen. Ik hoorde mevrouw de schepen bereid om op al uw vragen te antwoorden. Ik denk niet dat er aan uw rechten als gemeenteraadslid geraakt is, wel integendeel…

Geert Lambert (Groen!) wil een beetje stilstaan bij wat hier gebeurt. Dit agendapunt is belangrijke materie. Collega Dedecker heeft het recht, vragen te stellen. Lambert begrijpt dat het niet altijd evident is om op heel technische zaken te antwoorden. Misschien is het een idee om net als op de begrotingszitting, hier ambtenaren te laten aanwezig zijn. “Ik aanvaard niet dat de discussie verwezen wordt naar een aparte zitting tussen de schepen en een collega, waarbij ik verstoken ben van die info.” Hij stelt voor, om het punt naar de volgende zitting te verdagen en dan kan alles beantwoord worden.

Daar is Voorzitter Tommelein het helemaal mee eens.

Dedecker vraagt zich af of hij het goed verstaan heeft dat vooraf de schepen ingelicht zou moeten worden welke vragen we zullen stellen… Hij heeft hier nochtans geen zo’n technisch moeilijke vragen gesteld… Hij vindt het essentieel: “waar kan de Oostendse bevolking nog uitleg krijgen over het beleid, indien niet hier?” Het gaat over een verlies van rond het half miljard frank. “Ik eis van de mensen die hier betaald worden om een job te doen, dat ze een minimale uitleg kunnen geven. Anders treden ze beter af.” (sic)

Tommelein meent dat wat Dedecker nu zegt niet zoveel verschilt van wat hij zelf zei. Maar het zou goed zijn dat als een groot onderwerp aangesneden wordt, men vooraf een seintje geeft, of er een aparte interpellatie over maakt. Als we een serieus niveau van discussie willen, mag je niet zomaar “out of the blue” vragen stellen.

Overal is het de gewoonte, vragen aan te kondigen. Dat is het logisch gevolg van het feit dat het niet mogelijk is om op alle vragen een antwoord te kunnen geven zonder voorbereiding.

Wouter De Vriendt (Groen!) kan dat volledig volgen. Maar het merendeel van de vragen is niet zo technisch dat ze vanavond niet kunnen besproken worden.

Jean-Marie Dedecker: “Ik heb dit punt niet geagendeerd”; en hij leest opnieuw het agendapunt voor. De jaarrekening, dat is de balans. Dat is zowat een foto van een onderneming. “Ik stel gewoon vragen om uitleg”. “In uw plaats mevrouw de schepen, zou mijn broek afzakken van plaatsvervangende schaamte” (sic) “Het is uw verdomde plicht om u te verantwoorden voor uw beleid”.

Tommelein hoorde de schepen niet zeggen, niet te willen antwoorden. Maar het kan wel dat het gegeven antwoord niet voldoet.

Dat is, volgens Dedecker, een “tsjevenantwoord”…

Daarmee werd het 19.30 uur. De Voorzitter gaat over naar het volgend agendapunt.

Agendapunt 46:  De gemeenteraad keurt het strategisch plan 2011-2013

en het operationele actieplan 2011 gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, goed.

Maar Jean-Marie Dedecker neemt geen genoegen met het zo afsluiten van het vorige agendapunt.

Voorzitter Tommelein: zowat maandelijks komt het AGSO op de agenda. Dus heeft u kans op het stellen van uw vragen. U heeft ook het recht om interpellaties te houden, schriftelijke vragen te stellen. Ik zal als voorzitter erover blijven waken dat u antwoord krijgt.

Dedecker: het is niet logisch…

Lambert komt terug op zijn voorstel om het punt misschien te verdagen. Het reglement geeft die mogelijkheid. “U sluit het dossier af alsof er niets gebeurd is, maar dit dossier is belangrijk”.

Johan Vande Lanotte (SP.a) denkt dat het normaal is dat er discussie is. Maar hoe kan je een kennisgeving (agendapunt 45) uitstellen? Als er nu één ding zeker is, dan is het wel dat we er kennis van hebben, want we zijn er meer dan een half uur over bezig. Ik vind dat wat de voorzitter zei, duidelijk is. Het is heel duidelijk: de vragen komen op de volgende gemeenteraad.

Dus stelt voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) voor: in de gemeenteraad van oktober een discussie te hebben over de nv EKO.

Geert Lambert (Groen!) wil dan echt ook wel concreet weten waarover het volgende maand zal gaan. Wat de kennisname betreft: “enkel als ik weet waarover het gaat”. Dus: ofwel weten we duidelijk wat er volgende maand ter bespreking staat, ofwel is er stemming over het uitstel van het punt.

Tommelein: “Mevrouw Veulemans zal bijkomende informatie opzoeken en navragen, en dat komt de volgende gemeenteraad op de agenda”.

En dan kan overgegaan worden tot het volgende agendapunt.

Agendapunt 47:  De gemeenteraad neemt de subsidieovereenkomst aan, tussen de Stad en vzw Het Verschil, voor subsidiëring van de werking. Dit in het kader van de kinderopvang. 

Interpellaties

Dan is het 19.37 uur en tijd voor de interpellaties. Die zijn beide van Wouter De Vriendt (Groen!). De eerste gaat over de kermis, meer bepaald een pleiten voor het verbieden van dieren erop. Het ponykraam komt immers terug, en dat zint hem niet. “Kermiskramen met levende dieren zoals het ponykraam gaan volgens mijn partij in tegen enkele elementaire principes van dierenwelzijn, vandaar dat we er ons mee bezig houden”. In Gent en Antwerpen kan men wèl dieren van de kermis weren – waarom niet hier ook?

Schepen Yves Miroir (SP.a) verwijst naar 2007: toen hebben we er een streng reglement over aangenomen, en meteen startte een lobby tegen het verbod. Wij bekeken de reglementen van Gent en Antwerpen. Wij probeerden ook (zoals Gent) overleg en een minnelijke schikking, maar dat lukte niet. Dus moeten wij die mens opzeg geven (zijn huidige contract loopt tot 2012) en zien wat er verder gebeurt.

Volgens D. De Keyser (blok/belang) zijn kermiskramen met dieren in dit specifiek geval wèl van deze tijd “behalve voor een paar groene fundamentalisten”. Hij verwijst naar een onderzoek van journalisten vorig jaar: het dierenwelzijn is in orde. Hij denkt ook aan de kinderen: “gun het hen”. Zeker voor kansarme kinderen: “gun hen dit plezier”.

De Vriendt zal niet discuteren over al dan niet dierenwelzijn. Hij denkt dat organisaties en andere steden daarrond voor zich spreken.

Miroir wijst er op dat we niet kunnen optreden zolang de wetten op het dierenwelzijn niet geschonden zijn.

En hij verwijst naar Ghandhi: het niveau van een maatschappij kan worden afgelezen van de manier waarop de dieren er worden behandeld.

Het kraam met de cavia’s is verdwenen. Hij denkt dat het ponykraam ook zal verdwijnen, maar hij had niet de indruk dat die uitbater open stond voor overleg…

Dan is het 19.52 uur en tijd voor de tweede interpellatie van Wouter De Vriendt. Oostende nam niet deel aan de autoloze zondag van 19 september. Dat is spijtig.

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) zegt dat hij niet kan beschuldigd worden van niet in te gaan op vragen van gemeenteraadsleden. Er was een discussie over op de eerste raadscommissie. De meerderheid van de aanwezigen waren niet vóór een organisatie van autoloze zondag in Oostende. Het legt de nadruk op het atypische van Oostende op zondag, in vergelijking met andere steden. Bijvoorbeeld Brussel is op zondag ongeveer leeg. In Oostende is net dan veel volk. Hij stelt voor: wacht tot de wijkraad van oktober, dan volgt daar een discussie erover; en dan houden we nog eens discussie op de eerste raadscommissie.

Hij brengt in herinnering dat wij als één van de eerste steden een autoloze zondag organiseerden, en dat was geen succes. Hij heeft liever een alternatief dat ruim gedragen wordt, dan het zomaar op te leggen. Hij heeft liever “dat de troepen samen met mij oprukken”…

En dan kan de Voorzitter het einde van de openbare zitting aankondigen. Het is 20.01 uur en pers en publiek worden bedankt voor hun aanwezigheid. We moeten buiten, de geheime zitting kan beginnen.

take down
the paywall
steun ons nu!