Oostendse gemeenteraad, begrotingszitting 2011

Oostendse gemeenteraad, begrotingszitting 2011

maandag 24 januari 2011 18:35

Op zaterdag 22 januari 2011 startte de Oostendse gemeenteraad om 09.04 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) verontschuldigt Myriam Azou (cd&v). Schepen Yves Miroir (SP.a) is er op dit moment nog niet, en Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) meldt al lachend dat die zijn ontslag gaf. Bart Tommelein veronderstelt verder dat de heer Johan Vande Lanotte (SP.a) ook verontschuldigd wordt: “want we zien hem nog altijd bezig”.
Er is even een probleem met de micro van de Burgemeester, maar dit wordt vlug verholpen – Bart Tommelein voegt eraan toe “maar de burgemeester moet niet veel zeggen hé vandaag, het zal vooral de schepen van financiën zijn”.
Blijft ook afwezig: Jean-Marie Dedecker (LDD), die later op de zitting verontschuldigd zal worden.
Komen later: Schepen Yves Miroir (SP.a, komt om 9.08 uur aan), Philippe Boutens (Open VLD-fractieleider, om 09.10 uur) en Geert Lambert (Groen!, ook om 09.10 uur).
Agendapunt 1: OCMW-raadslid Frank Jongbloet (cd&v) diende zijn ontslag in. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
Agendapunt 2: Om Frank Jongbloet op te volgen, neemt de 4de opvolger zijn plaats in (de anderen lieten weten dat niet te doen). Dat is Collins Nweke (Groen!). Diens geloofsbrieven werden onderzocht. Hij legt de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, Bart Tommelein, om 09.08 uur. Met applaus van op alle banken. Het eerste OCMW-raadslid van buitenlandse (Nigeriaanse in dit geval) origine is hiermee in Oostende een feit.
Agendapunt 3: C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) diende een interpellatie in. Die wordt meteen zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting doorverwezen.

Politiezaken
Dan is het politieraad. Vermits in Oostende de omschrijving van de politiezone samenvalt met de gemeentegrenzen, fungeert de gemeenteraad ook als politieraad. De Burgemeester zit die voor, en de stadssecretaris moet dus even verlopen van naast de Voorzitter van de gemeenteraad, naar naast de burgemeester. Zonechef Philip Caestecker komt naast de gemeenteraadsvoorzitter zitten.
Agendapunt 4: Voorlopige vaststelling van de begroting 2011: die is in evenwicht. Stadsdotatie: 15.588.214 euro.
Agendapunt 5: Aktename van diverse politieverordeningen.
Agendapunt 6: Aanname van een aantal politieverordeningen.
Agendapunt 7: Wegens pensioneringen kunnen 2 betrekkingen van politie-inspecteur vacant worden verklaard.
Daarmee is de agenda van de politieraad ten einde. Het is 09.09 uur. Er blijken geen vragen te zijn voor de zonechef. Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) stelt voor om de interpellatie nu te behandelen want hij veronderstelt dat er wel politionele elementen kunnen in zitten.

Opnieuw gemeenteraad
Gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein (Open VLD) herneemt de gemeenteraad, en geeft het woord aan Verougstraete. Die blijkt verontrust te zijn over de opening van de nieuwe moskee (Aïsja, op het Hendrik Conscienceplein, zie ook ons kort verslag van de opening ervan, NvdR) in het Westerkwartier: Omwille van het “verkeersinfarct” (sic) dat er volgens hem elke vrijdag zal ontstaan, en omdat er een “moslimterrorist” (sic), imam Nordine Taouil, er het woord nam.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) prijst zich gelukkig dat hij in een land leeft met vrijheid van mening en vrijheid van godsdienst. Dat zijn fundamentele waarden. Wat de moskee betreft: alles werd gecontroleerd, alles is in orde. Het veiligheidsaspect is zoals met de kerken, en werd ook nagezien. Er werden ook door de staatsveiligheid geen problemen gezien. Dus lijkt er de burgemeester, geen vuiltje aan de lucht te zijn. En wat het verkeersinfarct betreft: we zullen wel zien hoe groot dat wordt.
In de politiek zou je duidelijk moeten zijn. Er zijn trouwens standpunten waar Vandecasteele respect voor heeft, en er zijn er waar hij geen respect voor heeft. Ofwel bent u (het blok/belang) tegen vrijheid, ofwel bent u voor een respectvol samenleven. Het kan niet beide. Je kunt ook geen ‘beetje zwanger’ zijn. In veel staten vlieg je met dit standpunt achter de tralies.
Shaireen Aftab (SP.a) wil graag aanstippen dat zij één van de buurtbewoners was – en haar ouders zijn het nog – van deze moskee. Voor het vrijdaggebed gisteren was er geen overlast, noch van parking noch qua lawaai. Buurtbewoners spraken haar enkel aan over de betoging en de eventuele herrie en rellen naar aanleiding van de actie van het blok/belang. Waarop baseren die zich om zo’n herrie te maken, om wantrouwen te scheppen? Hier gaat het enkel om rustig geloof te beleven. En: er was geen raadslid van jullie aanwezig binnen tijdens de opening, om te zien hoe het er was.
Verougstraete wil niet in discussie gaan, het punt is daarmee dus afgehandeld.
Gezien er dan geen vragen meer zijn voor de zonechef, kan die om 09.16 uur gaan. Hij wordt bedankt voor zijn komst, een goed weekend toegewenst en ‘tot volgende week’.
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) verwelkomt OCMW-voorzitter Franky De Block voor diens jaarlijkse uiteenzetting.
Agendapunt 8: Kennisname budgetwijziging OCMW voor 2010. In 2010 was het de derde maal dat het OCMW een meerjarenplan moest opmaken. Dit heeft de nodige gevolgen voor het toezicht dat wordt gehouden door de Stad. Vroeger moest het budget van het OCMW jaarlijks ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gemeenteraad. Nu moet het voorontwerp van meerjarenplan, na advies van de Budgetcommissie, worden voorgelegd aan het Overlegcomité. De Budgetcommissie is minimum samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris en de Ontvanger van het OCMW. Na het advies van het Overlegcomité stelde de OCMW-raad het meerjarenplan vast. Tenslotte werd in de zitting van 23 januari 2010 het meerjarenplan goedgekeurd. Doordat het OCMW binnen de kredieten van het meerjarenplan blijft, is kennisneming door de Gemeenteraad van de budgetwijziging 2010 van het OCMW voldoende.
Agendapunt 9: Kennisname van het OCMW-budget 2011. Het maakt onderdeel uit van het meerjarenplan 2010-2013.
Agendapunt 10: Goedkeuring van de begroting 2011 van H. Serruysziekenhuis AV. Sinds 2009 is het ziekenhuis gefusioneerd met het St. Jan Brugge. Sinds de fusie is het ziekenhuis volledig autonoom en ontvangt het ook geen dotatie meer van de stad. De oude structuur werd echter voor een klein gedeelte behouden, omwille van:
1) De statutaire personeelsleden zijn niet overgenomen in het gefusioneerde ziekenhuis en blijven dus ten laste van de oude entiteit. Die personeelskost bedraagt 10.066.992 euro en hiervoor wordt er door het gefusioneerde ziekenhuis 9.371.992 euro betaald aan Henri Serruys AV. Het saldo tussen beide bedraagt 335.000 euro en is de meerkost voor de pensioenen van de statutairen. Dit wordt benomen van de door het ziekenhuis opgebouwde reserves voor deze meerkost. Hierover bestaat er een overeenkomst tussen de stad en het ziekenhuis waarbij deze meerkost eerst wordt betaald via de opgebouwde reserves. Eénmaal die reserves zijn opgesoupeerd valt de meerkost weer ten laste van de Stad. Dat is ook de reden waarom de statutairen ten laste blijven van de oude entiteit.
2) Voor de nog lopende pensioenen bij Ethias wordt er door het fusieziekenhuis 390.000 euro terugbetaald aan de Henri Serruys AV die deze middelen aanwendt voor de betalingen van de pensioenen via het Sociaal Huis.
3) Ook de uitbating van de parkeertoren wordt uit de fusie gehouden.
Tommelein stelt voor om deze 3 agendapunten samen te behandelen.
OCMW-voorzitter Franky De Block (SP.a) krijgt het woord. Kortgezegd zet hij het beleid verder. Mensen moeten een menswaardig bestaan kunnen leiden. In 2009 steeg het aantal ‘leefloners’ met 11% wegens de crisis. Er was ook een stijging in het equivalent-leefloon. Er krijgen in het totaal 1.113 cliënten financiële bijstand: 510 Belgen, 603 niet-Belgen. Er zijn 738 mensen die een leefloon krijgen (wordt voor 62% terugbetaald door hogere overheid), er zijn 375 mensen die een equivalentleefloon krijgen (wordt voor 100% terugbetaald). Die trend is het gevolg van de regularisering: van zodra iemand geregulariseerd is, wordt zijn equivalentleefloon een leefloon.
Tweede aandachtspunt: de dakloosheid. Dit is een regioproblematiek. De nachtopvang wordt voorzien door het sociaal huis, de stad, de provincie en een 50-tal vrijwilligers. Het operationele luik wordt door het Sociaal Huis verzorgd. Er is een tweesporenbeleid: nachtopvang (bed, bad, brood) in de winter, en daarenboven een pleidooi voor een bovenlokaal permanent huis. In de nachtopvang worden een 13-tal jaarlijks weerkerende ‘bekenden’ opgevangen, gemiddeld 1 vrouw. Er wordt geregistreerd wie er komt, hoe lang, waarom, van waar ze komen,… Zo kan de toekomst vooorbereid worden.
Een derde aandachtspunt zijn de senioren. Bedoeling is dat die zo lang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven. Er komt een meldingspunt senioren in nood, in overleg met de sector. Om vereenzaming tegen te gaan, zijn de ontmoetingscentra hun gewicht in goud waard. Tegen de lente start in Huize Kooij een meldpunt racisme. Een nieuw Zilverplan wordt dit jaar opgemaakt. Er zullen ook verbouwingen gebeuren aan Lacourt en De Boarebreker: alles wordt naar eenpersoonskamers omgebouwd (wordt tegen 2019 decretaal verplicht).
Er worden zowat 320.000 euro aan subsidies betaald, onder andere aan Sociale Economie Oostende, de thuiszorg, het sociaal verhuurkantoor en de senioren.
De Heer De Block heeft niets op papier om aan de aanwezigen uit te delen…NvdR
Het is 09.30 uur en Wouter De Vriendt (Groen!) krijgt het woord. Hij bereidde zijn tussenkomst (wèl) op papier voor. De werkingstoelage van de stad aan het OCMW bedraagt 10.724.000 euro. Collins Nweke zal verder in het OCMW de zaken voor Groen! volgen, hier volgen enkel ‘3 korte pleidooien’. De kerntaak van het OCMW is de aanpak van kansarmoede. Er gaat te veel aandacht en geld naar de ontmoetingscentra. Die stellen zich trouwens veel te veel in de plaats van de verenigingen. De middelen van het grootstedenfonds (1,5 miljoen euro per jaar) kunnen beter besteed worden, zoals een team van sociaal werkers per buurt, die kansarmen opzoeken en een traject aanbieden. Ook de sector van de sociale economie kan meer ondersteund en uitgebreid worden.
Groen! blijft aandringen op een permanente opvang van daklozen. Dat er trouwens soms lotje getrokken moet worden om te weten wie niet in de winteropvang terecht kan, doet sterk aan de middeleeuwen denken. De Vriendt vraagt om ook te stoppen met het verwijzen naar de hogere overheid, voor die opvang. Kortrijk krijgt van de provincie 10.000 euro minder dan Oostende (dat 27.500 euro krijgt) voor daklozenopvang, maar doet er meer voor…
In de krant las De Vriendt uitspraken van de OCMW-voorzitter over de stijging van het aantal rechthebbenden op een equivalent leefloon die hem zorgen baart, en die verwijst naar de meerkost als die mensen naar een gewoon leefloon overstappen. Die meerkost klopt niet, volgens De Vriendt. Dat soort uitspraken vergroot de tegenstellingen en spanningen tussen autochtone Oostendenaars en allochtonen.
C. Pinet (blok/belang) komt ook tussen. Ook hij las de uitspraken van de OCMW-voorzitter over de asielzoekers. Ook hij klaagt het lotje trekken aan bij de nachtopvang, en verwijst ook naar de middeleeuwen. Er is trouwens geen aanzuigeffect voor de opvang, er is een ‘stofzuigereffect’… En ten slotte oefenen de ontmoetingscentra oneerlijke concurrentie uit met de reguliere zelfstandigen.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) hoort veel… De politie heeft duidelijke opdracht om wie geen opvang heeft, binnen te houden. Zo gebeurde bijvoorbeeld ook vorige maand met 20 vluchtelingen in de vrieskou.
Er doen zoveel verhalen de ronde, zoals dat mensen in hun BMW hun leefloon zouden komen ophalen. Wees voorzichtig met dat soort verhalen.
We moeten wel oppassen dat we die problematiek van dakloosheid niet aantrekken. Dat is een moeilijk verhaal. We moeten ook zorgen voor een vangnet waar de mensen niet in blijven liggen, maar eruit kunnen veren. We moeten oplossingen zien te vinden, zonder sfeer te scheppen.
Franky De Block meldt dat de stadstoelage in Oostende niet hoog is, ondanks de volledige bevoegdheid over senioren (voor het OCMW) en de grote kansarmoedeproblematiek…
De stadsmonitor gaf aan dat wij de grootste vooruitgang boekten inzake kansen bieden aan het cliënteel, op 10 jaar tijd. En we wijzen ook op plichten.
In de ontmoetingscentra moèten we vanalles aanbieden. We doen geen oneerlijke concurrentie.
De ontmoetingscentra genereren een sociale winst. Die aanpak maakt van Oostende een sociale stad. “Bij ons staat de mens centraal, wij werken tegen vereenzaming, wij werken voor sociaal welzijn”.
Het loten bij de nachtopvang: bestaat overal, en is ook op vraag van de vakmensen. De redenering erachter is: ze mogen zich er niet in nestelen.
De evaluatie van de vorige nachtopvang (in 2009-2010) door het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) gaf aan dat het Sociaal Huis ook nog tot een 30.000 euro aan kosten heeft besteed aan eten en wassen. Dus wiskundig samentellen geeft dan aan dat het Sociaal Huis de grootste inspanning leverde. “Wij doen dat in alle bescheidenheid”.
Het is een bovenlokaal probleem.
Om 10.20 uur reageert Wouter De Vriendt (Groen!). De Block is eigenlijk voorbijgegaan aan het meeste van zijn kritiek. “U bent er kampioen in om lang te antwoorden en niet ingaan op punten van kritiek”…
Die kritiek op het beleid van De Block verhoogt, ook binnen de meerderheid, maar ook in het middenveld. “Bekijk die kritiek eens serieus”.
Hij verwijst naar 2 brieven van de Vlaamse minister voor Welzijn, Jo Vandeurzen, over daklozenopvang. Die verwijst naar het lokale niveau ervoor… Dus: stop uw klaagzang ten opzichte van de hogere overheid.
Wat de vreemdelingen betreft, en het leefloon: dat klopt niet: de federale overheid zal dat leefloon namelijk integraal terugbetalen. U geeft dus bewust onjuiste informatie. Ik vind dat niet kunnen.
U voedt clichés; dat verwacht ik niet van u, maar van wie aan mijn rechterzijde zit (de gemeenteraadsleden van het blok/belang NvdR)…
Kent u Dimitri Syrov? Een Russische jongen die al 10 jaar in Oostende leeft (met zijn gezin)? “Proficiat mijnheer de burgemeester dat u hen niet wil laten uitzetten”. Maar mijnheer De Block: hoe zult u daarmee omgaan, “is dit één van die regularisaties waar u tegen bent? U verkoopt platte demagogie, en populisme, en dat is een socialist en een OCMW-voorzitter onwaardig.”
Pinet: de groene collega hoopt de de OCMW-voorzitter zou overlopen naar ons, maar wij zijn er niet in geïnteresseerd. Dat wordt op algemeen gelach onthaald…
En hij citeert Montesquieu: “een spreker die geen diepte heeft, heeft meestal over in de lengte”. Alweer gelach…
Jean Vandecasteele meldt dat in alle jaren dat hij burgemeester was, niemand in slechte omstandigheden is moeten buiten overnachten tegen zijn wil. De politie heeft strikte orders hierrond. Slechts één keer heeft hij “gereclameerd”: een 40-tal scoutsmeisjes waren gedropt, en klopten aan de brandweerkazerne aan. Die kregen er overnachting. Maar de dag erop belde hij de burgemeester van de gemeente vanwaar ze kwamen om te reclameren.
We moeten zorg dragen voor de zwakken in de samenleving. We hebben de plicht om mensen ’s nachts op te vangen. Het zijn veelal mensen met een problematiek van drank, drugs, psychiatrie… Dat is boven onze macht om dat structureel aan te pakken. In een structurele (bovenlokale) aanpak willen we wel mee betalen.
Franky De Block vindt het het belangrijkste dat de senioren de winnaars van ‘ons beleid’ zijn.
Wat de daklozenopvang betreft: Kortrijk besteedt er meer loonkost aan, wij werken met meer vrijwilligers – dat is een goede methodiek om ook de betrokkenheid te verhogen.
En die 32% dat wij bij een leefloon zelf moeten betalen, dat klopt wèl.
Waarover “zijn we het eens”: er is een permanente begeleiding nodig, door professionelen, om mensen uit de dakloosheid te halen.
Winteropvang is nodig, maar mag niet permanent zijn opdat de mensen er zich niet in nestelen.
En er is een instroom van buiten Oostende.
In Limburg is er een heel andere soort samenwerking, en daar doelt Vandeurzen op.
Het werd 10.50 uur. Bart Tommelein dankt De Block om zijn aanwezigheid en wenst hem verder een prettig weekend. Agendapunten 8 en 9 werden dus unaniem in kennis genomen, agendapunt 10 werd unaniem goedgekeurd…

De stadsbegroting
Agendapunt 11: De vaststelling van het budget 2011. Sedert 01 januari 2007 zijn een aantal punten uit het nieuwe gemeentedecreet in werking getreden. Enkele daarvan hebben betrekking op het financiële luik van de Stad. De vroegere begroting wordt nu budget genoemd en die bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota zet het beleid uiteen dat gedurende het boekjaar zal worden gevoerd, licht de financiële toestand toe en verwoordt de aansluiting met de financiële nota. Deze financiële nota komt overeen met de vroegere begroting. In de toekomst zal de financiële nota moeten passen in het meerjarenplan van de gemeente. Omdat artikels 147 en 148 van het Gemeentedecreet betreffende het meerjarenplan nog niet in werking zijn getreden is artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet nog in voege. Dit betekent dat een algemeen beleidsprogramma moet worden opgemaakt waarin de belangrijkste beleidsplannen zijn opgenomen. De financiële gevolgen moeten worden vertaald in het meerjarig beleidsplan dat nog steeds een bijlage is bij het budget en geen eigen rechtskracht heeft.
Resultaat gewone dienst:
In ontvangsten met: 149.150.081,00 euro
In uitgaven met: 149.150.081,00 euro
Resultaat vorig jaar: 0,00 euro
0 euro
De buitengewone dienst 2011 sluit in evenwicht. Dat is ook logisch, want iedere investering moet gefinancierd worden. Een volledig detail van de investeringen vindt men terug in het investeringsplan.
Tommelein overloopt de aanpak: de schepen voor financiën geeft een inleidende uiteenzetting, daarmee volgt een algemene bespreking. Daarna een artikelsgewijze bespreking.
De lunch wordt voorzien om 12.30 uur.
Schepen Hilde Veulemans (cd&v) maakte een persnota op, en overloopt die. Eerst gewone dienst: Het budget 2011 sluit in evenwicht. Het totale stadsbudget bedraagt ruim 139 miljoen euro. De gewone reserves bedragen 11,4 miljoen euro. Daar er voor het budget 2011 niets uit de reserves moet worden benomen is dat hetzelfde bedrag als in 2010.
In het budget 2011 stijgen de personeelskosten met iets meer dan 1 miljoen euro ofwel een stijging van 2%. Hierbij wordt rekening gehouden met de toestand van het huidige personeelsbestand en met de niet vervanging van een aantal mensen die op pensioen gaan.
De leningslasten van de lopende leningen bedragen 14,1 miljoen. De schulduitgaven van de stad zijn ongeveer het gemiddelde van de schulduitgaven van vergelijkbare centrumsteden. De bijdrage aan de intercommunale voor vuilverwerking bedraagt 2,4 miljoen euro.
De middelen uit het Gemeentefonds stijgen met 0,7 miljoen euro t.o.v. vorig jaar en bedragen 28,3 miljoen euro. Ook de inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen en bedragen nu 37,5 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de vele grote bouwprojecten die in Oostende werden gerealiseerd. Tenslotte is er een kleine daling van de inkomsten uit de personenbelasting omdat we in 2011 de inkomsten krijgen van het aanslagjaar 2009 en dit was het jaar waarin de crisis zijn hoogtepunt bereikte. De inkomsten uit de gemeentebelasting blijven gelijk daar er geen enkele belasting werd verhoogd.
Buitengewone dienst: Het totale investeringsniveau voor 2011 bedraagt 29.329.367 euro.
Hiervan wordt 17 miljoen euro gefinancierd met leningen. Er zijn voor 915.070 euro doorleningen aan de kerkfabrieken. De gesubsidieerde investeringen bedragen 7 miljoen euro waarvan 5,6 miljoen euro uit het stedenfonds. Ten slotte wordt er 4.295.017 euro worden gefinancierd met eigen middelen. Er wordt bijna 3,7 miljoen geïnvesteerd in het eigen patrimonium. 1.600.000 euro gaat naar beschermde monumenten zoals de renovaties van de Kiosk op het Wapenplein, de Gaanderijen en diverse monumenten. Een bedrag van 0,8 miljoen euro gaat naar aanpassingswerken aan het stadhuis.
Veulemans dankt Johan Claeyssens en het hele financiële team. Het is niet altijd even gemakkelijk om dit alles op te maken. Zij was ook aangenaam verrast de nieuwe stadssecretaris te mogen verwelkomen op de diverse vergaderingen.
Om 11 uur krijgt C. Verougstraete (fractieleider blok/belang) het woord. Hij bereidde ook voor op papier. Het budget was dus weer te laat. Er was ook geen consolidatie van de rekeningen, namelijk stadsbegroting samen met de budgetten van de diverse autonome gemeentebedrijven en het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid.
Verder geeft hij een paar commentaren: te hoge leningslasten, de stad leeft boven haar stand. De autonome gemeentebedrijven stellen het niet zo goed – zeker de historie met de Vismijn is niet in orde. Hij vraagt zich af of er geen grootschalig Oostends Museum kan gemaakt worden, met aandacht voor het rijke maritieme verleden van de stad. Er is veel werkloosheid; daar moet iets aan gedaan worden. En Oostende blijft een aantrekkingspool voor kansarmen en steuntrekkers.
De leefbaarheid van de wijken komt in het gedrang “door de steeds toenemende concentratie van vreemdelingen in bepaalde Oostendse wijken”…
Het is 11.11 uur als Voorzitter Tommelein meldt dat de heer Dedecker verontschuldigd is.
Wouter De Vriendt (Groen!) bereidde ook een uitgebreide tussenkomst voor. Er is heel wat verfraaid in Oostende. Maar elke stad legt tegenwoordig straten en pleinen aan.
De Vriendt CD&V Oostende nieuwjaarde heeft het over 4 punten in het algemeen.
Eerste probleem: de zwakke financiële toestand van Oostende. De schulden zijn hoog: 120 miljoen euro. Er wordt nog meer geleend dan vorig jaar… Meer dan 10% van het hele budget moet besteed worden aan interesten en aflossingen… Dit is geen duurzaam financieel beleid.
Tweede probleem: de economische activiteit in onze stad. De industrieterreinen op Plassendale raken niet volgebouwd. De haven heeft een erg slecht jaar achter de rug, evenals de luchthaven…
Derde probleem: de werkloosheid. Dat is een teken van een falend beleid, vindt De Vriendt. In vergelijking met andere centrumsteden kent Oostende de hoogste werkloosheid. En die blijft stijgen… Groen! wil een sterker werkgelegenheidsbeleid met betere strategie en ontsluiting voor Plassendale, voluit mikken op havenactiviteiten, hoger onderwijs aantrekken en behouden, een visie ontwikkelen om jonge actieven aan te trekken, uitgavenpolitiek OCMW bijsturen richting opleidingstrajecten en slimme activering en aanbieden van kleine ruimtes voor zelfstandige activiteiten…
Vierde probleem: de autonome gemeentebedrijven. 2010 was er een rampjaar voor. Die zouden nochtans een motor moeten zijn voor de economische ontwikkeling.
Ten slotte heeft hij nog enkele korte puntjes:
– Oostende scoort zeer slecht op vlak van duurzaamheid. De energie vliegt in het stadhuis bijvoorbeeld langs ramen en deuren buiten.
– vzw Jong Oostende: krijgt méér dan alle jeugdverenigingen samen. Groen! wil de bestaande verenigingen meer middelen geven.
– de subsidies voor Vrijstaat O. gaan naar beneden. Is er perspectief op verhoging?
Schepen Hilde Veulemans (CD&V) reageert. De rekeningen van stad en autonome gemeentebedrijven zijn inderdaad niet geconsolideerd. Dat zal tegen 2014 moeten. Er is nu 5 miljoen euro minder uitstaande schuld dan in 2007. Dus is dat een daling.
In het Kursaal is een audit gebeurd. De resultaten ervan komen eerst op de Raad van Bestuur, die dan de nodige beslissingen zal nemen.
Schepen Bart Bronders (SP.a) hoopt tegen de volgende gemeenteraad een oplossing voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing Oostende (AGSO) te kunnen brengen.
Wij hebben op meerdere paarden gewed voor tewerkstelling en de economische toestand. In Oostende is de werkloosheidsproblematiek een apart geval. Het wordt maandelijks besproken. Een 3-tal jaren terug waren er meer vacatures dan er werklozen waren. Van wie werkt op Plassendale, woont 30% in Oostende, 30% in het Resoc-gebied, en 40% erbuiten…
We zullen er nog veel meer op inzetten in de toekomst. We werken ook samen om kandidaat-zelfstandigen uit de werkloosheid te halen. We faciliteren voro bedrijven. Maar de crisis is niet onze schuld.
Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maakte reeds de principiële keuze om binnenkort te starten met een unieke ‘wellness’ opleiding in Oostende.
Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) meldt: we zijn al bezig met dat ene grootschalige museum. Er is ook aandacht voor het maritieme.
Vrijstaat O heeft een zeer goede werking. Maar jaarlijks krijgen ze van ons reeds 25.000 euro, en ze krijgen ook van elders nog geld. In het kader van Cultuurstad Vlaanderen werden ook zij bedacht met meer geld – zoals alle culturele partners.
Er is een hoogwaardig cultureel aanbod in Oostende.
Schepen Tom Germonpré (SP.a) meldt dat we van Europa een lokale-energie-award kregen. Dus hebben we een zeer goed energiebeleid. Het hoogste rendement op dat vlak is door sensibiliseren van de mensen. We zullen starten met energie-performantiecontracten: privé-investeerders die gebouwen energiezuinig maken, en wij betalen ze met de winst die we maken op het zuiniger verbruik.
Schepen Yves Miroir (SP.a) is bepaalde uitlatingen over de Vismijn helemaal beu. De Vriendts collega Lambert schreef in “De Groene Klok” een aantal nonsens (sic). We hebben er veel niet uitgegeven, wat dus besparing was voor de stad. Vorig jaar nog werd groei gerealiseerd. Personeel steeg van 18 naar 82 mensen in tewerkstelling. Wat is daaraan verkeerd?
De vismijn staat er nog, en is gegroeid.
Schepen Arne Deblauwe (SP.a): de bijdragen aan jeugdhuizen waren geïndexeerd. Bijna alle jeugdverenigingen zitten in stadslokalen. Jong Oostendes subsidie blijft op eenzelfde niveau (75.000 euro).
Wat hem een ‘Proficiat met uw maiden-tussenkomst als schepen’ oplevert van Voorzitter Bart Tommelein.
Het werd intussen 12.11 uur.
Wouter De Vriendt (Groen!) dankt voor de antwoorden. De stad wordt inderdaad verfraaid. Maar er zijn te veel torens, te veel woonkazernes gezet.
De schuld is nog steeds hoog.
Aanvaarden we de werkloosheid als traditioneel Oostends probleem?
De energie-initiatieven kwamen veel te laat.
Jong Oostende is niet nodig. Wat is de meerwaarde? Wat kunnen die doen dat jeugdverenigingen apart of samen niet zouden kunnen? Maar de schepen voor jeugd is al weg intussen. (Voorzitter Bart Tommelein is hierover niet te spreken. De schepen is naar een huwelijksjubileum, maar verwittigde niet – en de begroting is belangrijk)…
Geert Lambert (Groen!) mist een voortzetting van Oostende Cultuurstad Vlaanderen. In vergelijking met het bestuursakkoord zijn een aantal keuzes nu minder ambitieus. Er dringen zich ook keuzes op voor de concrete invulling van het Postgebouw. Ook waar het Mu.ZEE betreft: minder ambitieus. Er is bijvoorbeeld ook geen echt cultuurhistorisch museum.
Er was ooit sprake van een grote concertzaal voor het Conservatorium. Dit jaar wordt enkel de verderzetting gepland voor de noodzakelijke veiligheid in het gebouw.
Met alle sympathie voor Yves Miroir, de waarheid heeft zijn rechten (sic). De ambities voor de Vismijn waren veel groter dan wat er nu nog rest. In het hele verhaal zijn een aantal zaken jammerlijk misgelopen.
Heel kort, om 12.28 uur, reageert Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a). “Geert, we zijn collega’s, en ik heb jou graag” Wat meteen gelach in de zaal oplevert. Maar Bourgoignie vervolgt: “Ik doè”. De bedoeling is: verder vooruitgaan.
Schepen Yves Miroir meldt aan Lambert dat de begroting een intentie is. We hebben meer geld in kas bij de Vismijn dan verwacht. We zullen moeten zien hoe het resteert na de vereffening.
Geert Lambert heeft ‘alle sympathie die wederzijds is’ voor schepen Bourgoignie. Maar hij ziet geen continuering, en dat is jammer.
Schepen Martine Lesaffre (Open VLD) over het Conservatorium: er was een serieuze tegenslag: er moest in veel scholen asbest weggehaald worden. Er moest ook in vele scholen nieuwe verwarming komen. Het plafond in het Conservatorium kwam naar beneden. Zij hoopt dat volgend jaar werk kan gemaakt worden van die grote concertzaal.
Dan is het 12.37 uur, en er wordt geschorst om te gaan eten (bij de Belastingen).
Tegen 14.28 uur is men terug. Het was lekker eten.
Voorzitter Bart Tommelein vraagt of nog iemand wil tussenkomen. Neen. Dan kan de artikelsgewijze bespreking volgen. Ook daar komt niemand op tussen. Hij vraagt of hij daarmee dit agendapunt kan afronden. C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) vraagt of er niet gestemd wordt. Tommelein: als je wil stemmen, moet je de stemming vragen, hé. En dan blijkt dat F. Deschacht (blok/belang) bij Toerisme op haar knopje had geduwd, om iets te vragen. Zij mag dat meteen doen. Zij ziet dat het budget voor Toerisme naar beneden gaat. Nochtans is dat één van de belangrijkste zaken voor de stad.
Schepen Hilde Veulemans dankt voor de bekommernis. Wij zorgen in alle geval voor kwaliteit bij Toerisme.
De stemming werd dan toch gevraagd, dus: 27 ja (SP.a, Open VLD en CD&V) tegen 9 neen (blok/belang en Groen!).
Zo werd het 14.35 uur, en de rest van de agenda wordt op een loopje afgehandeld:
Agendapunt 12: Er gebeurt een wijziging in het geldelijk statuut van het veiligheidspersoneel.
Agendapunt 13: Er wordt een wijziging doorgevoerd in de hospitalisatieverzekering van het stadspersoneel.
Agendapunt 14: De gemeenteraad wijzigt de benoemingsvoorwaarden voor de functie van jeugdconsulent.
Agendapunt 15: Er wordt een dienstencoördinator geschrapt, en er komt een toevoeging van een stafmedewerker bij de strategiesche coördinatie.
Agendapunt 16: De gemeenteraad aanvaardt de afsprakennota voor de omvorming van Toerisme Oostende vzw tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap.
Agendapunt 17: Goedkeuring van het budget 2011 van toerisme.
Agendapunt 18: Wijziging van de retributieverordening op het parkeren: met de jeton kan men intussen 30 minuten gratis parkeren in plaats van de vroegere 15. En: ook tweedeverblijvers krijgen zo’n jeton in Oostende.
Agendapunt 19: Aanpassing van de tarieven voor vervoer van zieken en gewonden.
Agendapunt 20: Aanname van de overeenkomst tussen de Stad en CGG Noord-West-Vlaanderen voor het gebruik van 2 lokalen in het CGG-gebouw.
Agendapunt 21: wordt ingetrokken.
Agendapunt 22: Overdracht van Klokhofstraat 8 met bijhorende leningen, van uit het Stedelijk Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) naar de Politiezone Oostende.
Agendapunt 23: Stad ziet af van recht van terugkoop en stemt in met bestemmingswijziging van Zandvoordestraat 358 (2 industriegebouwen met bijhorende); respectievelijk 4.965 m² en 4.602 m².
Agendapunt 24: Het tracé voor de verkaveling van Stuiverstraat, Gistelsesteenweg en Rietmusstraat wordt vastgesteld.
Agendapunt 25: Stad onttrekt een driehoekige strook grond op de hoek Vlaams Plein, Leffingestraat en Tarwestraat aan het openbaar domein. Stad ziet ook af van de openbare bestemming. Het gaat over 18,70 m².
Daarmee werd het 14.38 uur. Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) dankte allen voor de openbare vergadering. Hij dankt pers en talrijk opgekomen (sic) publiek, en ook de medewerkers van de stedelijke diensten. De geheime zitting kan beginnen.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!