De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Maandag 14 december 2015: UCSIA: “Hoe zien de Islam en moslims Jezus? De visie van de Koran en van Soenna op Jezus”

Maandag 14 december 2015: UCSIA: “Hoe zien de Islam en moslims Jezus? De visie van de Koran en van Soenna op Jezus”

woensdag 23 december 2015 19:05
Spread the love

UCSIA organiseert deze theologische lezing in samenwerking met het Bisdom Antwerpen en Relevant.

In zijn lezing vergelijkt prof. dr. Özcan Hidir gezegdes van Jezus in de islamitische bronnen met zijn uitspraken in de evangeliën.

De prof: “Allereerst dank voor de uitnodiging!
Onlangs in Saoedi-Arabië toen ik zei tegen een geleerde dat ik een vergelijking aan het maken was tussen de Koran en de Bijbel zei deze het niet te doen want dat is tijdverspilling…
Er is veel onwetendheid en veel weerstand om de Bijbel te bestuderen edoch komen er vele figuren in voor die ook in de Koran opgenomen zijn.”

Professor Hidir heeft een samenvatting van zijn lezing gemaakt en deze neem ik integraal over met hier en daar wat toegesproken aanvullingen:

Hoe zien moslims Jezus?

– twee actuele voorbeelden
– een aantal punten dat in sterke mate betrekking heeft op het thema
– de visie van de Islam als religie op Jezus kan niet per definitie identiek zijn aan de visie van de moslims op Jezus
– literatuur over Jezus in de westerse talen, ook over zijn beeld, volgens de Islam en de niet-christelijke culturen
– handelwijze van Allah (sunnatullah): alle heilige boeken komen uit dezelfde bron en de profeten verkondigen dezelfde kernen van geloof en van waarden. Adam was de eerste profeet. Een profeet is een boodschapper.
– islamologen die de joodse-christelijke wortels van de Islam als uitgangspunt nemen met betrekking tot het beeld van Jezus in de Islam hebben er geen goed beeld over. Dit is anders dan in het huidige Christendom waar het beeld is aangepast.
– niet een islamisering, maar “een terugkeer naar de oorsprong”
– de benaderingswijze van de Koran tegenover alle eerdere hemelse religies en de heilige boeken:
– een goedkeurende,
– een corrigerende,
– een vervolmakende,
– sommige begrippen: “sjar ‘u man kablana”, “israiliyyat”, “masihiyyat”, “hikmah”: Jezus in de Koran en hadith (overleveringen van de profeet Mohammed):
– Jezus, de laatste profeet voor de profeet Mohammed: “…Ik ben dichter dan een ieder bij Jezus/Isa, zoon van Maria; omdat er geen profeet is tussen hem en mij…” (Abu Dawud, al-Sunan, al-Malahim 14)
– een van de meest genoemde profeten in de Koran. Jezus is de profeet van het hart en staat in hoog aanzien zowel in deze wereld als in het hiernamaals.
– een licht en een gids voor de mensheid
– is de ziel/het woord van God/Allah
– verschillen en gelijkenissen tussen Islam en Christendom over Jezus
– prachtige eigenschappen van Jezus in de Koran: in vijftien van 114 soera’s en in totaal in 93 verzen
– Isa, Zoon van Maria
– al-Masih.
– “Ruhun minhu-het ziel van Hem” (zie al-Nisa, 4: 171)
– kalima-het Woord (Âl Imraan, 3:39),
– “ayah-een teken” (al-Mu’minun, 23:50; Maryam, 19:21),
– “salih-oprechte” (Al Imran 3:46),
– “rasul-de Boodschapper” (Al Imran, 3:49),
– “abd-een dienaar” (Maryam, 19:30)
– Enkele voorbeelden van zijn gezegdes in de hadithboeken, bijvoorbeeld:
Jezus zei: “Leg uw schatten in de hemel, want het hart van de mens is daar waar zijn schatten zijn.”
(Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Zuhd, p. 95. Het is vergelijkbaar met Mattheüs, 6:21; Lucas, 12: 34.
– Waar komen deze uitspraken en verhalen vandaan?
– Zijn wonderen in de Koran en hadithboeken
– Zijn profeetschap: vanaf de geboorte of vanaf zijn latere volwassenheid (28 of 30)
– Zijn verheffing en de kwestie van zijn terugkeer naar het wereldse leven
– docetische beschrijvingen of niet?
– vier groepen verzen-hadith-informatie die in vele aspecten naar de gelijkenissen verwijzen:
– “geboorte en kindertijd/infancy verhalen”,
– “wonderen”,
– zijn dialogen met Israëlieten en Allah/God
– “zijn menselijkheid-profeetschap en correcties van het geloof, de opvattingen van het Christendom tegenover Jezus.
– aan de andere kant bestaan er basisverschillen, namelijk:
– “incarnatie en triniteit en dus zijn volledige menselijke en volledige goddelijke natuur” en de speciale christologie, die een centraal en onlosmakelijk gedeelte van de christelijke theologie vormt.
– “het lijden van Jezus en zijn kruisiging-het sterven”. De kruisiging van Isa wordt niet behandeld want Allah zou dat niet doen of toelaten. Hij is dus niet gedood, noch gekruisigd, noch herrezen.
– “de functie van Jezus na zijn terugkeer naar deze wereld”. In de Hadith literatuur is er veel te vinden over zijn terugkeer. Het is een “teken voor het uur” d.w.z. de terugkeer van Jezus is apocalyptisch.
– “het aankondigen van Jezus voor de profeet Mohammed”. Hij handelt volgens de religie van de Islam. In de Koran is hij de levende dienaar en boodschapper. Hij is volledig in balans. Er zijn heel veel gelijkenissen over Jezus tussen het Christendom en Islam.

Laatste woord:
– een gemeenschappelijk gezegde van Jezus uit moslim ascetische boeken, dat een gelijke basis heeft in de synoptische Evangeliën (Mattheüs, 5:13; Marcus, 9:50; Lucas, 14:34-35):
Jezus zei tot zijn discipelen: “…O, Zout der aarde! Zorg dat je niet bederft. Al het bederfelijke kan met zout worden behandeld, maar als het zout zelf bedorven is, is er geen remedie meer… ” (Abdullah ibn al-Mubarak, Kitab al-Zuhd, p. 96).

Een vraag uit het publiek luidt: “Wordt de Messias meegenomen in de Koran of is dat in de betekenis van de profeet?” Over de Messias ofte Mahdi zijn verschillende visies en overleveringen maar algemeen wordt gesteld dat hij komt.

Heb even wat verder opgezocht:
De Mahdi is de voornaamste Messiaanse figuur van de Islam. Al-Mahdi = “Hij die geleid wordt”. Hij wordt ook genoemd “de heer van de eeuw” of “de langverwachte”. De meeste moslims wereldwijd verwachten hem, zowel onder de Soennieten als onder de Sjiieten. De opkomst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als de terugkomst van Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam. Onder zijn regering zal de wereld in welvaart leven.

Prof. dr. Ozcan Hidir is decaan van de Faculteit der Islamitische Wetenschappen van de Islamitische Universiteit Rotterdam en universitair hoofddocent Koran- en Hadithwetenschappen. Hij voltooide de studie van islamitische wetenschappen aan de Islamitische Universiteit van Medina (1992), behaalde aan de Marmara Universiteit zijn hogere licentiaat (1995) en promoveerde aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Marmara (2000). Hij werkte als imam in dienst van het Presidium voor Religieuze Zaken van Turkije en als onderzoeker bij het Centrum voor Wetenschappelijke Onderzoeken (ILAM) in Istanbul. Aan de Stichting voor Islamitisch Onderzoek (ISAV) heeft de heer Hidir gewerkt als redacteur.

Samen met drs. Fatih Okumus redigeerde hij De levende Koran (IUR Press, 2013), een Nederlandse Koranvertaling met commentaar. Zijn boek Inleiding tot de Hadithwetenschap (IUR Press, 2010) behandelt de ontstaansgeschiedenis, literatuur en methodologie van Hadithwetenschap en gaat in op de kritische benaderingen van de Hadith. Het is het eerste Nederlandstalig academisch werk over dit onderwerp geschreven door een auteur met een islamitische achtergrond dat ook de context van de niet-islamitische samenleving, i.c. Nederland, in acht neemt. Hij geeft ook les in vergelijkende godsdiensten.

ohidir@hotmail.com

take down
the paywall
steun ons nu!