Bron: Pixabay
Open brief - Bezorgde studenten

Studenten voelen zich onvoldoende betrokken: ‘Geef ons een stem in deze crisis’

donderdag 14 mei 2020 14:21
Spread the love

 

T.a.v. ministers, beleidsmakers, hogeronderwijsinstellingen, professoren en docenten,

 

Social media kanalen worden overspoeld met bezorgde posts van de Vlaamse studentengemeenschap: bijna dagelijks verschijnen berichten van studenten die zich genegeerd, alleen en onvoldoende ondersteund voelen. De Nationale Veiligheidsraad heeft zich tot op heden nauwelijks uitgesproken over ons, studenten aan de hogeschool of universiteit. Dit terwijl wij in de Vlaamse Gemeenschap (Vlaanderen en Brussel) met ongeveer 240.000 studenten zijn. Wij voelen ons niet betrokken in de huidige coronacrisis, laat staan dat er rekening wordt gehouden met onze bezorgdheden.

Met deze petitie vragen wij meer aandacht voor de huidige situatie en bezorgdheden van studenten en hopen we dat er concrete maatregelen worden getroffen. Hierbij staat het mentaal welzijn van studenten centraal; men heeft dit sluipend fenomeen in onze samenleving te lang genegeerd, ook in het pre-coronatijdperk. Het wordt hoog tijd dat we het mentaal welbevinden van onze jongeren – inclusief studenten – ernstig nemen, net zoals we andere lichamelijke klachten au sérieux benaderen.

Wij vragen meer aandacht voor het volgende:

1. We vragen dat er meer erkenning is voor de moeilijke situatie van de studenten. Men haalt aan dat het coronavirus de wereld sterk heeft beïnvloed – en terecht. Dit geldt dus ook voor onze studenten: hun wereld wordt gelijkerwijs beïnvloed door deze pandemie. Laten we begrip opbrengen voor deze uitzonderlijke en moeilijke situatie waarin studenten zich optimaal trachten voor te bereiden op de blokperiode en de examens.

2. Wij willen dat er meer aandacht wordt besteed aan het mentaal welbevinden van studenten. De Vlaamse Vereniging van Studenten zette hier sterk op in, met als gevolg dat dit reeds werd opgenomen in het Vlaams Regeerakkoord. Toch blijven concrete maatregelen en een langetermijnvisie om in te spelen op de mentale gezondheid van de studenten nog steeds uit. We stellen vast dat het aantal studenten dat zich ongelukkig of zelfs depressief voelt enorm gestegen is – wat tevens wordt bevestigd door cijfers. Wat ons tevens verbaast, is dat het vooral de hogeronderwijsinstellingen zijn die sociale voorzieningen treffen voor studenten tijdens deze crisis, terwijl dit toch een van de fundamentele taken is van een sterke overheid?

3. De studentengemeenschap is geen homogene groep.Niet iedereen beschikt over een stabiele leeromgeving waar hij/zij/x in alle comfort kan studeren. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor studenten die geen internet hebben en/of niet over een eigen laptop beschikken. Bepaalde studenten durven door een schaamtegevoel of omwille van andere persoonlijke redenen geen stap te zetten om ondersteuning te vragen. Dit zorgt ervoor dat veel hogeronderwijsinstellingen niet op de hoogte zijn van wat er bij deze studenten speelt. Wij vragen dan ook dat er inspanningen worden geleverd om oplossingen te voorzien voor deze studenten – die zich vaak al in een kwetsbare positie bevinden. Wij geloven dat alle studenten hun examens in een veilige omgeving moeten kunnen voorbereiden en afleggen. Wij zijn op de hoogte van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om openbare studieruimtes terug te openen, en zijn uiteraard tevreden met deze beslissing. We hopen dat dit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd en dat de communicatie met de studenten hierover op een vlotte manier kan plaatsvinden.

4. Er worden allerlei maatregelen genomen voor bedrijven, werknemers, etc. En terecht. Maar wat met de studenten? Er zijn studenten die als jobstudent werken om hun kosten, inclusief studiekosten, te dekken. Op dit moment zijn velen van hen niet aan het werk, maar blijven de kosten wel oplopen. Men houdt hier geen rekening mee. Daarnaast betalen vele studenten de huur van hun kot gewoon verder, zonder dat ze er gebruik van maken. Hoe lang dit allemaal zal duren blijft onduidelijk, maar het is wenselijk dat men hierover nadenkt en oplossingen aanbiedt.

5. Onder meer universiteiten verzekeren studenten dat ze ‘mildheid’ zullen hanteren. Wij vernemen graag wat men bedoelt met deze abstracte term, wat betekent mildheid in de praktijk? Welke invloed heeft dit op de examens, op de verbetering van de examens en bijgevolg op de examenresultaten? Dit begrip zou verduidelijkt mogen worden. Wij vragen daarnaast ook duidelijkheid over de toekomst: wat als we niet slagen voor een vervangtaak? Wordt dit in tweede zit dan een theoretisch examen of blijft de eerdere evaluatievorm behouden? Er zijn tot op heden te veel vragen, maar te weinig antwoorden.

6. Als studenten denken wij uiteraard ook na over de examens en de examenresultaten. Het is duidelijk dat studenten nu minder goed kunnen presteren dan voorheen, waardoor de vraag rijst wat dit concreet in de praktijk zal betekenen. Zal men even strikt handelen op vlak van bindende studievoorwaarden en verlies van studiepunten?Studenten kunnen hun leerkrediet terugvorderen wegens overmacht, maar geldt de huidige crisis als onmacht? We denken daarbij vooral aan studenten die nu een uitsluiting riskeren of later in de opleiding minder kansen zullen krijgen, terwijl dit in normale omstandigheden niet gebeurd zou zijn. Het verlies van deze studiepunten heeft ook financiële gevolgen voor studenten en hun ouders. Zo kunnen sommige studenten hun studietoelage verliezen indien ze te weinig studiepunten behalen op het einde van dit semester. Studenten zullen hoogstwaarschijnlijk langer moeten studeren, wat wederom extra kosten met zich meebrengt (huur van het kot, studiegeld…). Wij zouden graag een dialoog zien die deze grote stressfactor in acht neemt en hopen bijgevolg dat de minister van Onderwijs, Ben Weyts, deze bezorgdheid ernstig neemt.

7. Wij begrijpen dat het geen evidente tijden zijn voor professoren en docenten, maar dit geldt tevens voor studenten. Het is niet altijd evident voor studenten om aan zelfstudie te doen, zeker niet als het lesmateriaal de wensen overlaat. Het is absoluut niet goed dat lessen veel te laat worden gepubliceerd, dat taken last-minute worden aangekondigd en dat er van de studenten wordt verwacht dat ze dit allemaal zwijgend ondergaan. Studenten trachten deadlines te respecteren, maar wij vragen dat professoren en docenten dit ook doen.

In conclusie, wij hopen dat deze petitie de beleidsmakers, de hogeronderwijsinstellingen en bijgevolg de professoren en docenten goed bereikt en constructief wordt benaderd. Wij hopen oplossingen te vinden voor onze medestudenten. Een constructief debat moet gevoerd worden om de toekomst van onze jongeren, inclusief onze studenten, te garanderen. Niet enkel voor onze studenten, maar in de eerste plaats voor onze samenleving. #geefonseenstem

Getekend,
Bezorgde studenten

 

Hier kan je de petitie bekijken en ondertekenen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!