Michel I: ‘Klant’ van de trein betaalt rekening

De NMBS is voor de regering-Michel geen instrument van een mobiliteitsbeleid, maar een financiële operatie. De regeringsverklaring blijft vaag over de concrete invulling van een aantal intenties, behalve over de liberalisering van het reizigersvervoer en de minimale dienstverlening.

donderdag 9 oktober 2014 20:14
Spread the love

Over de nog uit te voeren of aan de
gang zijnde investeringswerken blijft de verklaring vaag. “De
resterende GEN-werkzaamheden worden zo snel mogelijk voltooid.”

Over andere noodzakelijke investeringen in de infrastructuur wordt
niets gezegd. “Investeringen in stationsgebouwen worden verantwoord
in functie van het gebruik. De capaciteit van de infrastructuur wordt
afgestemd op de behoeften.” 

De dienstverlening, de
informatieverschaffing, de stiptheid, het moet allemaal beter. De
NMBS moet daar wel zelf de middelen voor vinden. Prijsstijgingen
worden echter niet opgelegd. De NMBS ‘mag’ dat zelf beslissen. “In het kader van een financiële
responsabilisering van de NMBS en een betere benutting van de
capaciteit wordt een grotere vrijheid inzake tariefbepaling
ingevoerd.”

In de liberalisering worden twee beleidslijnen expliciet gemaakt: privatisering en
minimale dienstverlening. Deze regering gaat voluit voor de
voorbereiding van de privatisering van het reizigersvervoer tegen
2017. Over de minimale dienstverlening zal de nieuwe federale
regering geen tijd verliezen:

“Het protocol van sociaal akkoord ter
voorkoming van wilde stakingen zal opgenomen worden in de
beheerscontracten en zal wettelijk verankerd worden. De regering zal
beide bedrijven (NMBS en Infrabel) opdragen om, na overleg met de
sociale partners, een voorstel uit te werken dat in geval van staking
toch een gegarandeerde dienst voorziet. Indien geen akkoord kan
bereikt worden binnen een redelijke termijn zal de regering zelf een
wetgevend initiatief nemen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de
sociale dialoog en zal geen afbreuk gedaan worden aan het
stakingsrecht.”

Wat een “redelijke” termijn is,
wordt niet geëxpliciteerd. En evenmin hoe het afdwingen van de minimale
dienstverlening te verzoenen valt met het stakingsrecht.

De concrete plannen van de NMBS zullen
blijken in de komende maanden. De grote lijnen liggen echter vast.
Het gebruik van de trein wordt duurder. De NMBS krijgt geen
bijkomende middelen om de groei van het reizigersvervoer op te
vangen.  

Het regeerakkoord bevat verder heel
wat intenties zonder budgettaire of andere concrete invulling. “De
gratis-politiek zal worden geëvalueerd.”
“De inspanningen voor
het bereiken van een geïntegreerd vervoerbewijs worden verder
gezet.” “De fiets zal afdoende aandacht krijgen in het
multimodaal vervoer.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!