De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldoverheersers plegen geweld en terreur tegen zwakkere anderen

zondag 22 maart 2015 13:02
Spread the love

De wereldoverheerser, de V.S., is de grootste pleger van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide in de laatste 65 jaar, ze hebben zelfs het ICC niet erkend en ze hebben zelfs een Europees land, Nederland , bedreigd met een gewelddadige invasie als er ooit een Übermensch Amerikaan voor de Internationale Rechtbank van Den Haag zou moeten verschijnen. Toch buigt Nederland als een onderdanige hond voor dit machtige alfamannetje.

Toen België een wet uitvaardigde i.v.m. universele jurisdictie, hebben de V.S., bij de eerste klacht tegen Bush, ermee gedreigd de NAVO uit België te verhuizen en andere economische sancties te nemen . Dit zou een verlies aan “invloed” brengen voor België, m.a.w. achteruitgaan van een paar plaatsen in de pikorde van de roedel. België heeft direct de wet van de universele jurisdictie veranderd en beperkt. België plaatste zijn economische belangen boven de schending van mensenrechten, internationaal recht, boven het schenden van de nationale veiligheid en boven de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de aangevallen landen. Weer een lid van de roedel die zijn plaats in de pikorde goed kent en die buigt voor het machtige alfamannetje.

Als Iran of Noord-Korea, die onderaan in de pikorde staan dezelfde bedreigen zouden uiten dan zouden de Übermenschen moord en brand schreeuwen, dictators, schurkenstaten en direct een economische boycot uitvaardigen en mogelijk een paar terreurbombardementen uitvoeren als duidelijke verwittiging .

De pikorde van de übermenschen roedel wordt geleid door het alfamannetje de V.S. en op tweede plaats staat Groot-Brittannië en op de derde plaats Frankrijk…

 

Kolonialisme, imperialisme = terreur tegen de vrijheid en eigendom van de zwakkere ander

Koloniaal Europa en de imperialistische V.S. vormen sinds eeuwen de grootste terreur tegen de zwakke rest van de wereld. Ten eerste is er de terreur van de Anschluss , slavernij, behandeld worden als vee en deportatie, daarna de terreur tegen de slaven, patriotten, nationalisten die streefden naar de bevrijding uit de Anschluss. Daarna de terreur tegen de socialistische landen, onder het valse voorwendsel dat ze samenspanden met de Sovjet Unie, ondanks dat deze landen gewoon een menswaardig leven aan hun eigen bevolking wilden geven. Deze laffe, wrede, hatelijke, verderfelijke staatsgrepen hebben militaire dictaturen a la Pinochet, Videla , Carlos Castillo Armas aan de macht gebracht die wreedheden en slachtingen gepleegd hebben tegen de eigen bevolking. Nu de terreur tegen moslimlanden voor de valse opeising van hun olie die daar onder het zand ligt. Het is altijd dezelfde terreur voor nieuwe markten voor de vrije uitbuiting door de westerse machtige bedrijven. De Europese kolonialisten vechten al 500 jaar tegen slaven, gekoloniseerden, ondergeschikten om hun eigendom te stelen. Hiervoor willen ze nog meer dodelijke wapens kopen. Koloniaal Europa vecht sinds 500 jaar tegen de radicalisering van de slaven en de ondergeschikten. Ze zoeken nog steeds gematigde ondergeschikten.

De Kerk met haar christelijk imperialisme in de voetsporen van de meester van slaven heeft gecollaboreerd met de grote terreur van de Anschluss en slavernij van de Übermenschen. Daardoor heeft zij zich medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide en zoals de meester van slaven blijven ze ook ongestraft.

De “vrije wereld “ (Europa en V.S.) is daar waar de meesters van slaven wonen die nog steeds de ondergeschikte rest van de wereld onder de knoet houden en onder geweld uitbuiten.

Bij de bevrijding van de meester van slaven aan het einde van de tweede wereldoorlog (Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië…) leefde 80% van de rest van de wereld nog steeds onder bezetting, onder de wrede en genadeloze knoet van de ” beschaafde vrije wereld”. Deze bezetting zou nog minstens 40 jaar duren. Heden nog houden de wereldoverheersers kolonies en bezetten ze economisch de rest van de wereld zodat de rijkdom van de zwakkere anderen vloeit naar Europa en de V.S. Sinds de bevrijding van de meesters van slaven op het einde van de tweede wereld oorlog , ondanks dat deze wereldoverheersers niet werden aangevallen, hebben ze ongeveer 50 landen op een laffe, hatelijke, verderfelijke en wrede manier aangevallen om door overheersing de rest van de wereld te blijven uitbuiten.

De wereldoverheersers V.S. en Europa gedragen zich niet volgens de gangbare normen van de menselijkheid en daarom vormen ze een grote bedreiging voor de nationale veiligheid, de belangen , de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de zwakkere landen van de wereld. Er moet een einde komen aan deze misdadige gewelddadige “vrije” diefstal van de rijkdom van de rest van de wereld , eigendom van de zwakkere anderen.

De huiveringwekkende waarheid over de “beschaving” van de planeet van de meesters van slaven is dat de Übermenschen (V.S., Europa, Israël) per definitie alleen onmensen doden in de landen van de zwakkere anderen en dat de Untermenschen (Milosevic, Saddam Hussein, Qadaffi, Bashar Al-Sadat…) alleen mensen doden , hun eigen weerloze bevolking.

Sommige NGO’s met goede bedoelingen hangen uit onwetendheid of onbewustheid , opgevoed als kinderen van meesters van slaven, deze misdadige ideologie van wereldoverheersing aan. Daarom steunen ze de nazi-achtige agressieoorlogen van de Übermenschen tegen de zwakkere ander. Ze blijven blind, ze blijven zwijgen over de miljoenen afgeslachte Untermenschen. Ondanks dat sinds tientallen jaren Israël 100 keer meer mensen doodt dan Qaddafi hebben ze niet krachtig en luid geroepen om een einde te maken aan de slachting van Palestijnen. Wat bewijst dat deze NGO’s gewoon ten dienste staan van de misdadige belangen van de Übermenschen.

 

V.S. de grootste terroristische Warlord

De grote geradicaliseerde haatpredikers, aanzetters tot haat en geweld, de grote plegers van geweld en terreur tegen Untermenschen zijn de wrede en genadeloze wereldoverheersers, Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Netanyahu , Rasmussen…

De V.S. en Europa moeten stoppen met hun kolonialistische en imperialistische terreuragressieoorlogen tegen de zwakke ander.

Kolonialisten en imperialisten zijn nog steeds de bazen van de planeet en gebruiken nog steeds hun nazi-achtige agressieoorlogen om hun doelstellingen van veroveren, onderdrukken en uitbuiten te verwezenlijken. De wrede wereldoverheerser heeft sinds 150 jaar ongeveer 150 agressieoorlogen gevoerd.

Minstens sinds 1965 zijn de moslimstrijders een intieme bondgenoot van de V.S. ”De bloeddorstige broeders werden gefabriceerd in Amerika’s eigen Frankenstein -fabriek” (1) blz 42 . Ze werden gebruikt ook in de proxy oorlog tegen de Sovjet Unie in Afghanistan (1979-1989). De V.S. is samen met Saoedi-Arabië de grootste ronselaar, financier, wapenleverancier, oprichter van opleidingskampen voor de moslim strijders. Nu vechten de V.S. tegen de moslimstrijders die ze bewapend en getraind hebben of gebruikt hebben voor hun vuile oorlogen voor wereldoverheersing. Europa/NAVO collaboreert met de grootste terroristische warlord. Bepaalde moslimgroeperingen worden nog steeds gebruikt ten dienste van de misdadige belangen van de wereldoverheersers.

Daarbij is de V.S. een zeer corrupt land waar de politici betaald worden om ten dienste te staan van de economische belangen van de machtige multinationals. Daardoor voeren ze agressieoorlogen om multimiljonaire winsten te bezorgen aan de machtige wapen- en oorlogsindustrie en alle markten open te breken voor de uitbuiting door de westerse bedrijven.

De Übermenschen zijn een kleine elite van kwaadaardige en ziekelijke hebzuchtige mensen die op een gewelddadige manier de wereld regeren om de rijkdom van de wereld te laten vloeien naar de westerse oligarchen.

Ondanks dat de overvloedige planeet eigendom is van Grote Geest die haar gratis ten dienste stelt aan zijn kinderen, wil deze kwaadaardige, ziekelijke en hebzuchtige elite zoveel mogelijk rijkdom van de planeet bezitten (met de medeplichtigheid van het IMF en de Wereldbank), materie, leven, diensten (water, gas, telecommunicatie, elektriciteit, banken, transport…). Zo vloeit de winst naar de oligarchen van Amerika en ook van  Europa om de collaborerende Europese marionettenregeringen te bedanken. Ze worden gedragen door de onbewustheid en het egoïsme van het volk, iedereen wil een of meerdere graantjes mee pikken. Hun doelstelling is dat een kleine elite alle rijkdom van de planeet bezit en dat de grote meerderheid van de bevolking voor een (mensonwaardig) minimumloon voor hen werkt. (1) blz. 57-83

Het “vrije” kolonialistische kapitalisme moet omgevormd worden zodat de 4 miljard zwakke slaven een menswaardig leven, loon en vrijheid kunnen genieten.

De eerste stap kan zijn het instellen van een wereldwijd minimumloon van 250 euro per maand voor 40 uur werken per week voor de miljarden uitgebuitenen in de wereld en een leefloon van 200 euro per maand voor de miljarden extreme armen zonder werk in de gekoloniseerde landen.

Dit moet de minimum vereiste zijn als de kwaadaardige, ziekelijke, hebzuchtige Übermenschen  hun pervers, decadent monopoly spel met gratis geld verder willen spelen op de rug van de slaven.

 

Indonesië (1965) genocide van 1 miljoen mensen. Nog een toelaatbare genocide

In 1965 hebben de Britten en de Amerikanen, met wapens en geld, de gewelddadige staatsgreep tegen president Sukarno gesteund. Sukarno had het aangedurfd om de gestolen rijkdom van het land door wrede nazi-achtige kolonialisten terug te eisen. Sukarno, een pro socialistische president had de steun van de grote machtige Indonesian Communist Party(PKI). Hier gebruikt de christelijke wereldoverheerser al de islamitische strijders samen met een gedeelte van het leger om een wrede barbaarse genocide te plegen op 1 miljoen leden van de communistische partij en hun familie.

Ze hebben de pro-westerse Suharno aan de macht gebracht die akkoord ging met de plundering van de rijkdom van het Indonesische volk door de westerse wereldoverheersers.

De Islamitische strijders zijn ‘gematigd’ als ze wreedheden plegen ten dienste van de kwaadaardige, ziekelijke hebzuchtige economische belangen van de westerse oligarchen. (2)blz.387

 

 

Mali (vanaf 2012)

Bij de de Franse koloniale agressie tegen Mali hebben de “waarden” van de Republiek een totale censuur aan de berichtgeving, zelfs aan de collaborerende westerse media, opgedrongen. Hier geen duizenden smartphones en gsm’s van de burgers die het effect van de terreurbombardementen kunnen filmen. Hier worden nochtans ook duizenden  mensen vermoord. De westerse politici en media verheerlijken dit geweld als “doelwit dat succesvol werd uitgeschakeld”.

De ware Übermenschen waren akkoord of hebben zelfs met geweld aangezet tot de onafhankelijkheid van Kosovo, Bosnië en het christelijke Oost-Timor en Zuid-Soedan maar voeren terreurbombardementen om de onafhankelijkheid van Azawad in het noordoosten van Mali, het land van de Toearegs te dwarsbomen. Nochtans zijn de actuele grenzen van Mali koloniale grenzen, gewelddadig opgedrongen door de wrede Franse kolonialisten . De lokale bevolking heeft fel weerstand geboden tegen de schending van hun soevereiniteit en territoriale integriteit door de koloniale, machtige agressor. L’Azawad vocht voor de onafhankelijkheid al gedurende de laffe, hatelijke, verderfelijke, wrede Franse koloniale overheersing.

 

Genocide van 3 miljoen Irakezen sinds eind 1990, een toelaatbare genocide

Al in 1920 hebben de Britten met alle gewelddadige middelen , ook met massale inzet van gifgas, gestreden tegen de bevrijding van Irak. 450 Britten kwamen om en 10.000 Irakezen vonden de dood.

De enige misdaad en de echte reden achter de haat, het geweld en de terreur tegen Irak is het feit dat Irak zijn olie-industrie genationaliseerd had. Wat de westerse roofdieren deed watertanden, ze zagen met lede ogen aan dat de prooi nog steeds onbereikbaar was. Het was een marteling voor deze kwaadaardige, ziekelijke, hebzuchtige, wrede roofdieren. Ze moesten de prooi vastpakken en verorberen.

“Sanctions have helped to kill more children per month in Irak then (people)were killed on september 11th” The UN estimates 500.000 Iraqi children under five years have died since 1990,as a both of the sanctions and de effects of the Gulf war 1990-1.”If you include adults ,it’s well over 1 million people”(that’s over de periode of 1990-98) (2) blz. 29

Sinds eind 1990 wordt Irak permanent door de terreurlegers van het christelijke westen wreed en genadeloos gebombardeerd met als resultaat de laffe, verwerpelijke genocide van 3 miljoen Irakezen.

“By November 1999,US and British forces flown 228.000 sorties ,dropping 1.800 bombs and missiles on 450 targets” door laffe,wrede,gewetenloze en genadelozen piloten  vanuit 3000 meter hoogte. “British aircrafts dropped 0,025 tonnen of bombs on average per month between april 1991 and december 1998 and 5 tonnes on average(per month) between december 1998 and februari 2001” (2) blz.26

Gezien dat Turkije vrij terreurbombardementen kon voeren op de Turkse Koerden in Iraakse Koerdistan bewijst dat deze onwettelijke no-fly zone niets met het verdedigen van de mensenrechten van de minderheden te maken heeft maar wel met het verdedigen van misdadige geopolitieke imperialistische belangen.

“The ‘no-fly zone’ allows turkish warplanes to operate in Irak at will.Ankara launched invasions with 20.000 troops in 1992,35.000 troops in 1995,50.000 troops in 1997,10.000 troops in 2000.Turkish forces have sometimes stayed for months while destroying villages and commiting widespread human rights abuses” (2) blz. 44

Bush Sr., John Major, Bush Jr. en Blair hebben meer mensen vermoord dan Saddam Hussein en toch zijn ze nog niet in de gevangenis en worden ze zelfs niet vervolgd. De “internationale gemeenschap” heeft er ook niet op aangedrongen dat de V.S. en het Verenigd Koninkrijk wegens de oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide uit de Veiligheidsraad van de VN zouden worden gezet en ook niet aangedrongen op inspecties om de massavernietigingswapens van de V.S. en U.K. te ontmantelen.

De vredelievend en rechtvaardige internationale gemeenschap moet deze wrede oorlogsmisdadigers voor een internationale rechtbank brengen. De sinds 25 jaar durende terreur agressieoorlogen van de wereldoverheersers tegen moslimlanden moeten stopgezet worden. Er moet een einde komen aan de plundering van de rijkdommen van de rest van de wereld  Er moeten vredesonderhandelingen gevoerd worden met mogelijke veranderingen of afschaffing van de onwettelijke koloniale grenzen om zo te proberen rust in de regio te brengen. De aangevallen landen hebben recht op zelfverdediging, recht op rechtvaardigheid en schadeherstel.

          Syrië

Als Syrië haar recht op zelfverdediging gebruikt tegen een gewapende opstand die ernaar streeft een staatsgreep te plegen, dan zeggen de westerse politici , media en mensenrechtenorganisaties dat het Syrische leger de eigen bevolking bombardeert. Dit wordt bevestigd door talrijke filmpjes van GSM’s of smartphones. Later als de laffe en wrede westerse piloten vanaf 3000 km hoogte met massavernietigingswapens dezelfde vijand bombarderen, moslims, arabieren of zelfs mensen in hun geboorteland, hun familiehuis en moestuinen, dan zijn dit plots onmensen. De mensenrechtenorganisaties zwijgen en opeens verdwijnen zelfs alle filmpjes van GSM’s of smartphones, die nochtans de gevolgen konden vastleggen van de terreur bombardementen. Wat een macht hebben de wrede en genadeloze Übermenschen.

Israël begaat dezelfde oorlogsmisdaden, zelfs sinds tientallen jaren, tegen de weerloze bevolking van Palestina en hier wordt niet opgeroepen tot een no-fly zone, tot drone aanvallen en bombardementen om de massavernietigingswapens van Israël te vernietigen. Hier wordt niets ondernomen om het leven van duizenden weerloze Palestijnen te redden. Palestijnen zijn Untermenschen, dit is de boosaardigheid, het racisme van de V.S. en Europa/NAVO. Alleen Übermenschen hebben recht op zelfverdediging .

 

Maleisië (1948-1960): oorlog tegen “terroristen” om de rubberindustrie te verdedigen

“During 1956 ,some 545.000 lb of bombs have been dropped on a supposed(terrorist)encampment…again may 1957…dropping a total of 94.000 lb bombs,but because of the inaccurate target information this weight of explosives was 250 yards off target….Another very viable weapon was the 500lb fragmentation bomb,a forerunner of cluster bombs.Since a Sutherland could carry a load of 190,its effect on terrorist morale was considerable. (2) blz. 338

 

Diego Garcia (1968), deportatie door Groot-Brittannië (3)

Beginning in 1968 the british government removed the entire population of 1500 Illois from the Chagos island group in the Indian ocean.It was then the subject of systematic lying by seven British goverments over nearly four decades. (2) blz. 414

” Britain thus ignored UN resolution 2066xx passed by the General Assembly in (16) December 1965 which called on the UK ‘to take no action which would dismenber the territory of Mauritius and violate territorial integrity” blz417

“Their removal violated articles 9 and 13 of the UN declaration of human rights,which states that’no one should be subjected to arbitrary exile’ and ‘everybody has the right to return to his country’ ” blz. 431

1. Greg Palast “Democratie te koop”

2. Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

http://www.contradictie.nl/1965cc/archive/2005/12/051218JomaNL.html

3. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/deportatie-van-de-inwoners-van-diego-garcia-door-de-britse-koloniale-overheerse

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue superpower and world domination”

Daniele Ganser”Nato’s secret armies:operation gladio and terrorisme in western Europe”

-Les guerres illégales de NAVO:Une chronique de Cuba a la Syrie.

Ramsey Clark”The fire this time:U.S. war crimes in the gulf”

http://rt.com/op-edge/245585-us-yemen-policies-middle-east/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!