De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldmachten plegen misdaden tegen de mensheid en blijven ongestraft

dinsdag 11 maart 2014 11:57
Spread the love

We leven nog steeds in een wereld waar de wet van de sterkste heerst en het internationale recht alleen van toepassing is op de zwakken/ slaven/ gekoloniseerde landen.

De samenleving is gebaseerd op machtsmisbruik, ongebreidelde hebzucht, ontkenning en gespletenheid.

De Mens is een gespleten wezen tussen meester en slaaf, machtigen en zwakken, goeden en slechten, vrienden en vijanden, wij en de anderen,

De Mens is gespleten tussen woord en daad, theorie en praktijk, eigenbelang en algemeen belang.

Waarheid, vrijheid, vrede, gerechtigheid van de machtige veroveraars en overheersers

is leugen, gevangenschap, geweld, onrecht voor de zwakke slaven.

De misdadige partijdigheid van de wereldmachten

* De machtigen staan boven de wet

* In deze gespleten wereld tussen machtigen en zwakken hebben de daden geen enkel belang, alleen de daders. Alleen de zwakken /slaven/vijanden kunnen oorlogsmisdaden plegen.

* De machtige meesters van slaven spreken nog steeds met een gespleten tong.

Alleen de machtigen hebben eigen belangen en het recht om hun nationale belangen en veiligheid te verdedigen over de ganse planeet. De machtigen hebben altijd gelijk, ze hebben de macht om te bepalen en met dwang op te dringen wat goed of slecht is.

De wereldoverheerser, ondanks de duizend militaire bases in de wereld, zoals in Guantanamo bay op Cuba en op de archipel van Diego Garcia (waar ze de inheemse bevolking gedeporteerd heeft) vindt dat hij geen enkel land bezet omdat hij er, als wereldoverheerser, al eigenaar van is.

De machtigen bedreigen en voeren agressieoorlogen tegen zwakke landen met hun ‘schock and awe’ bombardementen, ze verheerlijken hun wrede agressieoorlogen, hun slachtingen, bezettingen en uitbuiting. Als de machtigen atoombommen gooien en landen bombarderen met massavernietigingswapens en miljoenen ‘onmensen/untermenschen’ doden dan is het voor ‘de vrede, vrijheid en mensenrechten.’

De wereldmachten kunnen miljoenen mensen doden.  Ze hebben de macht om altijd een goede reden of excuus te hebben voor hun wrede agressieoorlogen tegen de zwakken.

De machtigen vinden dat ze, zoals de Nazi’s, bepaalde groepen mensen als “onmens/ Untermench”kunnen bestempelen en uitmoorden.

De machtigen vervolgen en straffen de zwakken, de vijand, de slaven.

Als de zwakken een paar artisanale bommen gooien en een honderdtal mensen doden dan is dat een oorlogsmisdaad, een misdaad tegen de mensheid en dus moeten ze zeker vervolgd worden door de partijdige internationale rechtbank in Den Haag die ten dienste staat van de misdadige machtige meester van slaven.

De zwakken hebben geen goede reden en excuses omdat ze zwak zijn.

Als privé milities vechten tegen de vrienden van de machtigen dan is dat terrorisme, als privé milities gesteund, gesponsord en bewapend door de machtigen vechten tegen de vijanden van de machtigen dan zijn het vrijheidsstrijders.

De zwakke vijanden hebben geen belangen en dus hebben ze geen recht om hun eigen nationale belangen en veiligheid te verdedigen. De zwakken/ vijanden hebben geen recht op zelfverdediging.

De wereldmachten zijn sociale psychopaten

De westerse mens blijft, door de ontmenselijking van de slachtoffers, hun eigen wrede misdaden ontkennen. Daardoor blijft hun geest bevroren in een koloniaal denken, ze verheerlijken de daden van de meester en verfoeien de daden van de slaven/vijand. Voor de meester van slaven is de ‘sociale natuurwet’ dat de slaaf op een vreedzame en dankbare manier de meester dient.

De machtige meesters staan in hun recht en als de zwakke slaven/vijanden in opstand komen dan  overtreden ze de wet.

Deze gespleten persoonlijkheid verheerlijkt machtsmisbruik,militaire overwinningen, ze juicht bij de  slachting van duizenden ‘vijanden’. Deze gespleten persoonlijkheid blijft aanzetten tot geweld en agressieoorlogen tegen andere landen en mensen van een ander geloof.

De machtige wereldoverheersers hebben een ziekelijke gespleten persoonlijkheid, ze lijden aan een zware paranoia, ze verkeren in een staat van ontkenning. Ze zijn seriemoordenaars en sociale psychopaten, ze lijken weinig schuldbesef en verantwoordelijkheidszin te hebben.

De wereldmachten hebben nog steeds niet de integriteit, de emotionele rijpheid om het geprojecteerde kwaad en schuld terug te halen.

De internationale rechtbank (ICC) vervolgt uitsluitend gekoloniseerde landen

De wereldmachten hebben de Internationale Rechtbank van Den Haag gecreëerd uitsluitend om de oorlogsmisdaden en de misdaden tegen de mensheid van zwakken/slaven/gekoloniseerde landen te vervolgen en te bestraffen.

De wereldmachten hebben zondebokken nodig om hun misdaden/zonden te zuiveren. Dit is de functie van de Internationale Rechtbank van Den Haag dat de gekoloniseerde landen moeten gestraft worden  zodat de meesters van slaven/ wereldoverheersers verder kunnen leven met minder zonde/schuld pijn. Recht is geschied, de misdadige slaven werden gestraft.

Zolang de Europese kolonialisten en de Verenigde Staten van Amerika niet vervolgd worden door de Internationale Rechtbank van Den haag voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid leven we in een rechtloze wereld, waar de wet van sterkste heerst en blijft deze rechtbank een partijdige misdadig instantie die ten dienste staat van wrede misdadigers, meesters van slaven.

Kolonialisme, een misdaad tegen de mensheid

Wanneer gaan de slaven, de Afrikanen, de inheemse bevolking van Amerika en van de wereld, slachtoffers van de Europese mensenhandel, slavernij en genocide, dezelfde erkenning als  slachtoffers krijgen als de Joden?

Wanneer gaat Europa het verheerlijken en ontkennen van de koloniale genocide criminaliseren?

Wanneer gaat Europa de namen op openbare plaatsen, de straatnamen en de standbeelden verwijderen van plegers van de grootste genocide in de geschiedenis op tientallen miljoenen kwetsbare Afrikanen, Indianen en Aziaten? 

Koloniaal Europa (Duitsland tot 1918,het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Nederland, België, Portugal, Italië…) heeft ongeveer de ganse wereld onder mekaar verdeeld. Op het einde van de 19de eeuw hebben ze Afrika onder mekaar verdeeld. Na de eerste wereldoorlog hebben het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk het ganse olierijke Midden-Oosten tussen mekaar verdeeld.

Kolonialisme is gewelddadig veroveren, bezetten, onderdrukken, bestelen met geweld, uitbuiten,  verminken, slavernij, slavenhandel, genocide. De rijkdom van Europa is gebaseerd op de vruchten van deze misdaden tegen de mensheid. Toch verheerlijkt Europa nog steeds “la grandeur” van hun genocidaire verleden.

Zelfs na de bevrijding van de kolonialisten/meesters van slaven op het einde van de tweede wereldoorlog bleven de kolonialisten een groot deel van de wereld bezetten. Ze hebben zelfs na het einde van de tweede wereldoorlog nog wrede agressieoorlogen gevoerd tegen de gerechtvaardigde aspiraties van de onderdrukte volkeren voor vrijheid, mensenrechten en onafhankelijkheid, zoals in Algerije, Vietnam, India, Afghanistan, Angola, Mozambique…

Dit is de wrede waarheid, zelfs na de bevrijding van de Nazi bezetting, bleven de Europese wrede meesters van slaven de gekoloniseerde landen bezetten. Hier bevestigen de wrede kolonialisten dat machtsmisbruik heerst op de planeet. De Europese kolonialisten mogen de rest van de wereld onder mekaar delen en bezetten maar als ze zelf bezet worden dan roepen ze moord en brand.

Gezien dat de machtige meesters van slaven zelf de geschiedenis schrijven zijn de gruwelen van de kolonisten een van de grootste doofpotoperaties in de geschiedenis zodat de huidige Europese generatie weinig afweet van de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd door hun landen.

Nieuwe wereldoverheerser, dezelfde misdaden tegen de mensheid

Alle Amerikaanse presidenten hebben agressieoorlogen gevoerd en massamoorden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd. Juist door deze agressieoorlogen o.a. tegen de inheemse bevolking, tegen buurlanden en andere koloniale overheersers zoals Spanje, is Amerika gegroeid van een kolonie naar een wrede wereldoverheerser.

De vorige wrede wereldoverheersers, het koloniale Europa steunt en spant samen met de nieuwe  wereldoverheerser om te kunnen blijven genieten van het vruchtgebruik van hun koloniale buit.

De beschuldigingen van de wereldoverheersers tegen Rusland wegens het schenden van het internationale recht en de schending van de territoriale soevereiniteit is een straffe mop van misdadige psychopaten.

De Verenigde Staten van Amerika hebben wrede gewelddadige agressies gevoerd tegen ongeveer de helft van de landen van de wereld, ze zijn ook het land dat de meeste agressieoorlogen gevoerd heeft in de laatste 200 jaar. Sinds de tweede wereldoorlog hebben ze minstens 15 miljoen mensen vermoord. Ze hebben gedurende 15 jaar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd met ‘verschoeide aarde’ praktijken tegen de kwetsbare bevolking van Vietnam, Laos, Cambodja. Ze hebben de bevolking vergast met chemische wapens ‘agent orange’ en ook door massale ‘tapijten bombardementen’.

Ze hebben in Irak gedurende 23 jaar en in Afghanistan sinds 13 jaar oorlogsmisdaden en misdaden tegen mensheid gepleegd met “shock en awe”  massavernietigingswapens bombardementen.

Het is ook het enige land dat de nucleaire bommen gebruikt heeft, met de verzwarende omstandigheid dat deze gericht waren tegen burgerdoelwitten, de steden Hiroshima en Nagasaki.

Lokale inheemse groepen die hun recht op zelfverdediging uitoefenen, hun belangen, land, huis, familie verdedigen tegenover de aanvallen en bezetting door buitenlands troepen (zoals in de tweede wereldoorlog de verzetsmensen deden tegenover de Nazi-bezetter), bestempelen als “terroristen”, dat is een groot bedrog en een ontmenselijking van de zwakke vijanden.

David Swanson “war is a lie”

Michael Haas “George W. Bush war criminal? The Bush administration’s liability for 269 war crimes”

Ewald Vanvugt “(nieuw) zwartboek van Nederland overzee: Wat ieder Nederlander moet weten”

http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_trade

Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II”

Carl Boggs “The crimes of Empire.Rogue Superpower and world domination”

David Model “lying for the empire.How to commit war crimes with a straight face”

Daniele Ganser “Les guerres Illégales de L’Otan”

-“NATO’s  secret armies of NATO:Operation Gadio and terrorism in western Europe”

Michael Mandel”How America gets away with MURDER:illegal  wars,collateral damage and crimes against humanity”

https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/26/free-guantanamo-illegale-gevangenis-in-bezet-gebied

https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/09/10/deportatie-van-de-inwoners-van-diego-garcia-door-de-britse-koloniale-overheerse

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!