De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pexels

Ook onderwijspausen zijn niet onfeilbaar

maandag 14 juni 2021 16:18
Spread the love

In een uitvoerig interview in De Standaard  (5 juni) laat prof. Dirk Van Damme n.a.v. zijn pensionering zijn licht schijnen op  het onderwijs(gebeuren) en het beleid. Het verleden, het heden en de toekomst passeren de revue. Op basis van zijn curriculum als onderwijsexpert wordt hij in Vlaanderen de onderwijspaus genoemd of soms ook het orakel uit de Parijs. Jarenlang vervulde hij immers de job als diensthoofd van het Centrum voor Onderzoek en Innovatie van de Oeso.

Het interview bevat een aantal interessante reflecties, maar tevens veralgemeningen, gratuite beschouwingen en uitspraken. Zo pleit de professor voor meer passie bij de leraren en voor het streven naar excellentie in elke school. Op  facebook van De Standaard  kreeg hij van menige lezer de wind van voren voor die uitspraken. Tout court verweet men Van Damme een gemis  aan realiteitszin. Het beeld van de pedagoog in zijn veilige studieruimte ver van de schoolse realiteit werd zodoende nog eens bevestigd.

In het interview staan een drietal passages, die onze kritische aandacht verdienen. Zo zegt Van Damme: ‘Ik zie meer ambitie bij migrantengezinnen, dan bij veel Vlaamse gezinnen.’ Kortom: migranten zien in onderwijs dé opportuniteit om vooruit te geraken in het leven. Dat zou inderdaad voor de  integratie een uitstekende zaak zijn, maar klopt dit met de werkelijkheid? Van Damme observeert, maar maakt zijn bewering niet hard met concrete vaststellingen en gegevens. En de Vlaamse ouders vinden de welvaart te vanzelfsprekend. Hard werken is niet meer aan hen besteed en dus bij uitbreiding bij hun kinderen meent Van Damme. Dat zijn veralgemeningen die kunnen tellen!

Vervolgens neemt hij onderwijsinspectie – die rechtstreeks afhangt van de minister – in het vizier. Zo zou de inspectie medeverantwoordelijk zijn voor het lager leggen van de lat in de  scholen. Hij poneert zelfs dat de inspectie haar werk niet doet: lees scholen sluiten omdat de onderwijskwaliteit te ondermaats is. Als dit hét argument is om te beweren dat de inspectie haar kwaliteitsbewakende taak niet naar behoren vervult, dan toont dat aan dat hij niet echt op de hoogte was/is van het belang en de betekenis van inspectie- en opvolgingsrapporten van schoolaudits. In deze context is het goed om hem even te herinneren aan zijn periode als kabinetschef ten tijde van Frank Vandenbroucke. Want deze rapporten belandden ook op het kabinet, waar hij aan het roer stond!

Nog volgens Van Damme heeft hij zijn oor geduldig te luisteren gelegd bij veel directeurs, die hem influisterden dat de inspecteurs benadrukten niet te veel boven de eindtermen of minimumkwaliteitsdoelstellingen uit te stijgen. Zodoende zouden scholen behoed worden voor elitair onderwijs en geen groepen uitsluiten. Dit is een bewering die kant noch wal raakt. Ik vraag me trouwens af vanwaar hij dat  haalt? In m’n jarenlange inspectieloopbaan hebben ikzelf en de collega’s nimmer dergelijke signalen opgevangen, laat staan deze boodschap  in directiemiddens uitgedragen.

Zijn kritiek op de vroegere eindtermen – impliciet op  de daarop gebaseerde leerplannen – mocht uiteraard niet ontbreken. In de media is dat ondertussen één van z’n stokpaardjes geworden. Die eindtermen uit het verleden werden zogezegd niet hoog genoeg geformuleerd in termen van kennen en kunnen. Om Van Damme te parafraseren: de vroegere eindtermen bonden de strijd aan tegen de excellentie. Nochtans weet Van Damme  perfect dat na de advisering van de leerplannen door de inspectie het eindpunt de minister is. Waarom is er dan in het verleden op het kabinet niet op de rem gestaan en actie ondernomen om het zogenaamde kernprobleem van te weinig geformuleerde ambitie in de eindtermen snel en adequaat aan te pakken?

Het is opmerkelijk dat de redactie van De Standaard een dergelijk interview met  veralgemeningen, ongegronde beschouwingen en uitspraken laat passeren zonder enige corrigerende repliek van de journalist. Was de interviewer misschien niet op de hoogte van die specifieke onderwijsmaterie? Of was hij onder de indruk van de onderwijspaus, die toch niet zo onfeilbaar blijkt!

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!