De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ontkennen koloniale holocaust is verwerpelijk maar niet verboden

zondag 15 november 2015 17:26
Spread the love

 

Het ontkennen van de Europese koloniale en Amerikaanse imperialistische holocaust is verwerpelijk maar het is geen misdrijf omdat de wrede en genadeloze kolonialisten en imperialisten hun slachtoffers beschouwen als echte Untermenchen.Echte Untermenschen zijn van geen tel en daardoor worden de 100 miljoen slachtoffers van het Europese kolonialisme en de 30 miljoen van de imperialistische VS. niet geteld en niet erkend .

Europa eist wel van Turkije dat ze de Armeense genocide van 1,2 miljoen slachtoffers, gepleegd door het Ottomaanse rijk, erkennen omdat  Europa Turkije als  minderwaardig beschouwt.
Daarbij hebben het Franse en Britse Rijk, gedurende de Eerste Wereldoorlog, een wrede, genadeloze, hatelijke agressieoorlog gevoerd tegen het Ottomaanse Rijk waarbij ze terroristische aanvallen pleegden en oorlogsmisdaden en waarbij veel honderdduizenden Ottomanen gedood werden. Hiermee hebben ze zich het ganse olierijke Midden-Oosten toegeëigend en onder mekaar verdeeld.

De afschrikwekkende militaire macht van de terreurlegers van de Christelijke kolonialisten en imperialisten geeft hun de macht om te bepalen dat ze “beschaafd” zijn en “democratische waarden en principes” hebben terwijl de zwakkere anderen in de rest van de wereld, de slaven, indianen, gekoloniseerden echte Untermenschen zijn en dat het een weldaad is ze uit te moorden.

Laat het Christelijke geloof deze wreedheid en barbarij toe?

Koloniaal Europa en de imperialistische V.S. voeren sinds eeuwen wrede agressieoorlogen tegen de rest van de wereld, tegen de Afrikanen, Aziaten, indianen/First Nations/Aboriginals, de slaven, de gekoloniseerden, de pro-socialistische/ communistische landen, tegen de seculiere, nationalistische moslim landen en uiteindelijk tegen de langdurige intieme bondgenoot de strenge islamitische Soennitische strijders… (1).
Wie zal het volgende slachtoffer worden van de wrede en genadeloze Christelijke imperialisten worden?

Agressieoorlogen tegen ware Übermenschen (Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Nederland) zijn pas hatelijk en verderfelijk. De wapenstilstand van WO I en II had alleen betrekking op de aanvallers van de Übermenschen. Koloniaal Europa en imperialistische V.S. bleven eindeloos wrede en genadeloze agressieoorlogen voeren tegen gekoloniseerden,echte  Untermenschen tot op heden.

V.S. en Europa (NAVO) wrede en genadeloze agressors

De grootste slachters van de nog jonge 21ste eeuw zijn Bush en Blair.

Wrede christelijke kolonialisten en imperialisten blijven gewetenloos, ze tonen geen wroeging, hebben geen schuldbesef. Ondanks hun honderdtal onwettelijke en onrechtvaardige agressieoorlogen, ondanks de genocide van 4 miljoen moslims , sinds 1991 (ik heb niet veel Europeanen hun medeleven zien aanbieden aan de familie, vrienden, kennissen van de slachtoffers van de terreurlegers van het christelijke westen), ondanks de dood, het verderf en de chaos die ze veroorzaakt hebben in het Midden-Oosten, zijn de oorlogsmisdadigers Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Netanyahu, Rasmussen… nog steeds niet door een internationale rechtbank vervolgd. De Christelijke kolonialisten en imperialisten hebben een enorme hoeveelheid bloed aan hun handen. Waar wacht de internationale gemeenschap nog op?

Er kan geen vrede en veiligheid in de wereld zijn:

*Zolang de uitbuitende kolonialistische “vrije markt” niet afgeschaft wordt. Zolang er geen menswaardig wereldwijd minimumloon en leefloon, sociale zekerheid en bescherming voor iedereen ingesteld wordt.

*Zolang de wrede en genadeloze wereldoverheersers , de imperialistische V.S., koloniaal Europa, NAVO niet voor een internationale rechtbank vervolgd worden wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides. Zij zijn de grote plegers van geweld en terreur en veroorzakers van onrecht en armoede in de rest van de wereld.

*Zolang het vetorecht van de 5 grootmachten niet afgeschaft wordt in de huidige werelddictatuur van de Veiligheidsraad van de V.N. en zolang de leden niet uitgebreid worden van 15 naar minstens 30. Agressieoorlogen zonder V.N. resolutie moeten streng verboden worden en de mogelijke agressors moeten streng gestraft worden door de V.N. De V.N. moet ook verhuizen uit de V.S., een land met een imperialistisch genocidair verleden.

*Zolang de misdadige koloniale rechtbank van Den Haag alleen gekoloniseerden en echte Untermenschen vervolgt ten dienste van de ware Übermenschen, de grootste plegers van geweld en terreur sinds eeuwen, de wrede en genadeloze Christelijke wereldoverheersers, koloniaal Europa en de imperialistiche V.S. De internationale rechtbank van Den Haag moet ook verhuizen uit Nederland, een nog steeds ongestraft land met een kolonialistisch genocidair verleden.(2)

Ik ben van mening dat de agressieoorlogen en bombardementen, sinds eeuwen, door het wrede en genadeloze koloniale Europa en de imperialistische V.S. tegen de zwakkeren, gekoloniseerden, bepaalde moslimlanden, echte minderwaardige in de rest van de wereld ook terroristische aanslagen zijn.

Daardoor vind ik dat de nieuwe democratische Veiligheidsraad van de V.N. een no-fly zone zou moeten instellen voor alle militaire vliegtuigen met agressieve bedoelingen tegen volkeren en landen zonder luchtafweer geschut. Het bombarderen van volkeren en landen die zwak bewapend zijn en geen degelijk luchtafweer geschut hebben is niet zomaar agressieoorlogen voeren maar gewoon massaslachtingen, het uitroeien van echte minderwaardige mensen.

Wat de wrede en genadeloze kolonialisten en imperialisten over het hoofd lijken te zien is dat de slachtoffers (hun familie, kinderen, erfgenamen, volksgroepen) van deze oorlogsmisdaden, schendingen van het internationale recht, schending van de territoriale soevereiniteit, schending van de “homeland security” van de aangevallen landen en bevolkingsgroepen, ook recht hebben op zelfverdediging.

Vrijheid van meningsuiting van meester van slaven

De grootste doofpotoperatie in de geschiedenis is de versie van de geschiedenis van de meesters van slaven, koloniaal Europa en de imperialistische V.S.

Hoeveel Europeanen en Amerikanen hebben ooit de beschrijving van de geschiedenis vernomen vanuit het standpunt van de slaven, indianen, gekoloniseerden en van de bevolking van de honderden aangevallen landen?

De goedgelovige Europeanen en Amerikanen worden gehersenspoeld in de scholen en door de massamedia waar de enige versie van de geschiedenis die ze leren deze is van de meester van slaven, kolonialisten, imperialisten, de versie van oorlogsmisdadigers,plegers van geweld en terreur, plegers van misdaden tegen de mensheid en genocides.

In de “beschaafde” wereld van kolonialisten en imperialisten blijven de media de weldaden en heldhaftigheid van de ware  Übermenschen tegen de echte Untermenchen verheerlijken. Het is een weldaad om geweld en terreur te plegen tegen de ‘gedemoniseerde’ echte Untermenschen

Ondanks dat deze gruwel en barbarij al sinds 500 jaar plaatsvindt, worden de Europeanen nog steeds niet wakker van deze misdadige waanzin.

De Christelijke meesters van slaven hebben nog steeds de koloniale holocaust niet erkend en er bestaan bijna geen boeken, films die deze holocaust veroordelen of die berichten over de heldhaftig en moedige mensen die slaven, gekoloniseerden en indianen gered hebben van wreedheden en barbarij van de Christelijke Europese kolonialisten.

De Christelijke kolonialisten blijven hun koloniale holocaust verheerlijken door de fierheid over hun “macht en invloed” in de wereld en door hun straatnamen en standbeelden van koloniale beulen.

Europeanen en Amerikanen leven in een beschaving die structureel negationistisch is. Ze blijven blind voor hun eigen wreedheid en barbarij in het verleden en heden en daardoor blijven ze hun eigen wreedheid projecteren op de zwakke anderen.

Ware Übermenschen leven nog steeds in de “beschaafde psychopathie” dat ze, als de waarachtige en enige eigenaars van de planeet, het recht hebben om de zwakke anderen in de rest van de wereld te demoniseren zodat ze, met de “juiste reden”, agressieoorlogen kunnen voeren om zich de rijkdom van de planeet toe te eigenen.

De planeet eigendom van kolonialisten en imperialisten

De zwakkeren in de rest van de wereld, de slaven, indianen, gekoloniseerden worden op een psychopathische wijze gezien als een “bedreiging”, als een “vijand” en daardoor moeten ze met “schock and awe/blitzkrieg” bombardementen met massavernietigingswapens op hun plaatst gezet worden, bezitlozen omdat ze minderwaardig zijn.

Met hun veelvuldige agressieoorlogen en hun 1000 militaire bases in 150 landen , ten dienste van hun misdadige belangen, controleren de V.S. de rest van de wereld en buiten ze deze uit, ten nadele van een menswaardig leven, loon,vrede en vrijheid van de 4 miljard extreme armen.

Een wijs man zei “kijk naar hun daden en niet naar hun goede bedoelingen en afgepoetste ‘beschaafde’ woorden”. De wijze indianen zeiden al in de 19 eeuw dat de bleke man met gespleten tong spreekt. Jezus predikte vrede en liefde tussen de mensen en had een hekel aan schijnheiligheid.

De grootste wrede, genadeloze agressors, Europa en de V.S. zijn sinds veel eeuwen de grootste schrikwekkende militaire macht met biologische, chemische, nucleaire massavernietigingswapens, en willen zich nog meer bewapenen omdat ze zich “bedreigd voelen”. Dit is een goed voorbeeld van hun grote psychopathie .

1.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

2.Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

Parijse schietpartij – Mogen we even cynisch zijn

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”                                                           William Blum “Democratie als dodelijk export product”                       -“Schurkenstaat,De buitenlandse politiek van de enige supermacht ter wereld”                                                                                                         -‘Killing Hope’

John Pilger “The new rulers of the world”                                                                                                                                   

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!