De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Yalta Conference 1945. Churchill, Roosevelt and Stalin at the Livadia palace 9 February 1945. The National Archives, Kew, Richmond, Surrey, UK (Wikimedia Commons)

Hoe een oplossing van de Oekra­ïne­crisis onze wereld­wijde sa­men­leving funda­men­teel kan ver­an­de­ren

dinsdag 8 februari 2022 21:02
Spread the love

In het Oekraïnedossier pleiten opinie­ma­kers over­we­gend voor econo­mische of mili­taire sanc­ties. Slechts een enke­ling pleit voor neutra­liteit, of plaatst de proble­ma­tiek in een ruimer kader. Nu Euro­pese leiders tus­sen­ko­men, komt een vreed­za­me op­los­sing in zicht. Die kan meer zijn dan een kantel­punt in de Eu­ropese ge­schie­de­nis. Klinkt het starts­chot voor een nieuwe wereld­orde?

In vorige artikelen bespraken we de Russische eisen om de Euro­pese veilig­heids­archi­tec­tuur fundament­eel te her­zien. We deden dat tegen de achter­grond van wat in de media wordt om­schreven als de Oekraïne­crisis, maar in feite een crisis is tussen Rus­land en het Westen. We maakten de verge­lijking met de Cubacrisis van 1962. We stelden vast dat de extreem­rechtse factie binnen de Maidan-oppo­sitie verant­woordelijk was voor het bloed­bad op 20 februari 2014 en de daar­uit resul­terende coup die een demo­cratisch ver­kozen presi­dent ten val bracht. En we zagen hoe VRT-journa­list Jan Balliauw zweeg over de échte toe­dracht, en de Maidan-regering en extreem­rechts de feiten in de doofpot proberen te stoppen.

Vandaag kijken we naar de manier waarop onze media een zestal opinie­makers aan het woord laten over gebeur­tenis­sen die door vriend en vijand worden gezien als een kantel­punt in de Euro­pese ge­schiedenis. We kiezen een volg­orde in func­tie van de mate waar­in de opinie­maker zich eerder op­stelt als duif of als havik, en we begin­nen met de opinie­maker die in onze visie het meest aan het pro­fiel van duif beant­woordt. We hebben de opinie van VUB-profes­sor en Egmont-senior-research-fellow Alex­ander Matte­laer be­wust buiten beschou­wing gelaten. Die heeft het in De Tijd te bont gemaakt.

We eindigen met het formuleren van een verdict: waar leidt het kantel­punt naar toe?

Tom Sauer in De Standaard

Oekraïne wordt best een neutrale buffer­staat tussen Oost en West. Dat is in het belang van het land, en neemt de dreiging weg die Rus­land voelt. Wie zich verdiept in het verleden, begrijpt dat een NAVO-lid­maatschap van Oekraïne een rode lijn is voor Rus­land, aldus UAnt­werpen profes­sor Tom Sauer. Hij wijst op uit­spraken van zijn Ameri­kaanse collega’s Mears­heimer en Walt, voor wie de NAVO en de EU naïef zijn ge­weest: Oekraïne had nooit het NAVO-lid­maat­schap in het voor­uit­zicht moeten worden ge­steld. En hij wijst op de Ameri­kaanse diplo­maat en histo­ri­cus George Ken­nan, die in de jaren 90 al had gezegd dat de beslis­sing om de NAVO te laten voort­bestaan en uit te breiden richting Rusland, grote proble­men met Rusland zou teweeg­brengen.

Sauer citeert in alle nuchterheid eveneens voormalig Ameri­kaans minister van buiten­landse zaken Hen­ry Kissinger. Die stelde destijds een neutrale of niet-gebonden status voor Oekraïne voor, naar het voor­beeld van Fin­land en Oosten­rijk. Zo kan het econo­misch van twee walle­tjes eten, en garan­ties van zo­wel Rus­land als de NAVO krijgen die een opti­maal veilig­heids­ge­voel ver­schaf­fen. Kis­sing­er leg­de de oor­zaak van de Oekraïne­crisis on­ver­bloemd bij het Wes­ten1: de EU duwde een handels­akkoord door, is on­door­dacht achter Oekraïne gaan staan en heeft geen oog gehad voor de his­to­rische con­text. Sauer zegt wel niets over de status van de Krim, en hoe het ver­der moet met de ove­rige Rus­sische eisen, maar met een ak­koord rond de status van Oekraïne zal al heel wat kou uit de lucht zijn.

David Criekemans in Knack

In een omslachtig stuk haalt UAntwerpen-docent David Crieke­mans uit naar Poetin, die het Westen zou willen verdelen. Tegelijk roept hij op tot permanent diplomatiek overleg en ver­trouwen­wek­kende maat­regelen. Zonder met zoveel woorden het NAVO-lid­maat­schap te ontraden en te pleiten voor strikte neu­traliteit, moet Oekraïne voor hem “toegang hebben tot econo­mische oppor­tuni­teiten zowel vanuit West als Oost”. In die context vormt de NAVO in zijn visie onder­deel van het pro­bleem. Hij koppelt daar een plei­dooi aan voor “een ver­snel­de uitbouw van een Euro­pese defen­sie”. Om in een bi­po­laire wereld niet naar de pijpen van de VS en China te moeten dansen, wordt voor hem Moskou via Ameri­kaanse sticks en Euro­pese carrots best een alter­natief geboden “op geo­poli­tieke claus­tro­fobie”.

De verdienste van het stuk van Criekemans is dat hij de pro­ble­matiek in de con­text plaatst van de ver­anderende wereld­orde. Maar daarbij gaat hij voorbij aan het zich snel ont­wik­ke­lende Russisch-Chinese partner­schap, dat de potentie heeft om Europa en Azië te inte­greren tot één Euraziatische geo-economische regio. Gaat het die kant op, dan kiest de EU als westelijk schier­eiland van Groot-Eurazië best voor diver­si­fi­catie van haar partners, om een buiten­sporige af­han­kelijk­heid van één staat of regio te voor­komen. De neutra­liteit die Crieke­mans voor Oekraïne lijkt voor te schrijven, is even­zeer aan te bevelen voor Europa, dat een duur­zame strate­gische auto­no­mie en een eigen leger na­streeft. Een part­nerschap met de VS hoeft een on­af­han­ke­lijk Rusland- en China-beleid niet uit te sluiten.

Jonathan Holslag in De Volkskrant

In een breed interview citeert VUB-politico­loog Jona­than Hol­slag uit zijn boek Van muur tot muur. Hij vindt dat het Westen met de aan­koop van ener­gie Rus­land sterk heeft ge­maakt, en zich­zelf af­han­ke­lijk. Met of zon­der sanc­ties, in zijn visie blijft het “verdien­model” van Poetin over­eind. Daar­mee nemen de tegen­stel­lingen binnen de EU nog toe: Oost-Europa wil harde sanc­ties en mili­taire maat­regelen tegen Rus­land. Ook het wan­trouwen tus­sen de VS en Euro­pa neemt toe. Hol­slag pleit voor ver­sterking van de Euro­pese defen­sie en ver­min­de­ring van de af­han­ke­lijk­heid van Russisch gas door te in­ves­teren in ener­gie uit zon, wind en kern­centrales. Hij wil de ban­den met Rus­land en China niet ver­bre­ken, maar die landen moeten wel “stapjes in de juiste rich­ting” zetten.

Holslag komt in het interview een beetje over als een dromer. De Rus­sische en Chi­nese leiders zullen zelf wel bepalen hoe zij hun land in­rich­ten. En over­drijft hij niet over de af­han­ke­lijk­heid van Rus­sisch gas? Zelfs tijdens de Koude Oor­log was de Sovjet-Unie een be­trouw­bare leve­ran­cier. Hij valt voor de pro­pa­gan­da van de VS, dat Euro­pa dol­graag peper­duur LPG-schalie­gas wil leve­ren. Zijn issues vloeien voort uit het uit de hand gelopen neo­libe­ra­lis­me.2 Hij noemt dat begrip, maar plakt daar het etiket ‘roe­ke­loos con­su­men­tis­me’ op. Hij meent dat het Wes­ten in een ‘deca­den­tie­val’ zit, on­vol­doen­de heeft ge­ïn­ves­teerd in pro­duc­ti­vi­teit en de schul­den heeft laten op­lopen. Maar dat zijn alle­maal feno­menen die onder de noemer neo­libe­ra­lis­me vallen. Het echte pro­bleem is ons sys­teem. Daar moet de ge­dre­ven pro­fes­sor op fo­cus­sen.

Rob de Wijk in Knack

Knack stak ook zijn licht op bij de Nederlandse ULeiden-pro­fes­sor Rob de Wijk. Die ziet, anders dan de – door de wes­ter­se media gretig over­ge­no­men – hys­te­ri­sche Ameri­kaanse be­richt­geving, geen in­vasie van Oekraïne in het ver­schiet. De Rus­sische eisen zijn voor hem on­aan­vaard­baar, en een toe­zeg­ging dat Oekraïne en Georgië geen NAVO-lid kunnen worden, on­denk­baar. Ja, zo rede­neert De Wijk, we hadden na 1990 Rus­land moeten op­nemen in een Euro­pese veilig­heids­struc­tuur. Maar anders dan hij be­weert, zal het Westen wel degelijk de klok moeten terug­draaien, al was het maar voor een deel. De NAVO-infra­struc­tuur in Oekraïne zal hoe dan ook moeten worden terug­getrokken.

De Wijk staat positief tegenover bewapening van Oekraïne. Het stoort hem dat Duits­land zich daar­aan ont­trekt. Hij baga­tel­li­seert het risico om in een con­flict te suk­ke­len. Hij ziet geen heil in praten. Een neu­traal Oekraïne is voor hem geen issue. De Rus­sische machts­poli­tiek kan enkel eco­no­misch of mili­tair worden beant­woord, al­dus De Wijk. Rus­land moet niet krijgen wat het vraagt, maar we kunnen wel denken aan ver­trou­wen­wek­ken­de maat­rege­len “om de ver­hou­ding­en te stabi­li­se­ren”. In essen­tie pleit De Wijk voor on­ge­wij­zigd beleid, een keuze die regel­recht leidt tot ge­wapend con­flict tussen nu­cle­aire mogend­heden. En ja, als je een oor­log dreigt te ver­liezen, dan zet je in de op­tiek van De Wijk “ge­woon” kern­wapens in. Waar­om heb je ze anders, aldus de Neder­land­se buiten­land­expert.

Sven Biscop in De Morgen

UGent-professor en directeur bij het Egmont Insti­tuut Sven Biscop ver­trekt van “onze” vitale be­lang­en, die hij defi­ni­eert als “vrij­waren van het EU-grond­gebied en ons samen­levings­model” en “het voort­bes­taan van een demo­cra­tisch Oekraïne als buf­fer­staat tussen ons en Rusland”. Niet enkel vergeet Biscop de door het Westen geïn­spi­reer­de en ge­finan­cierde coup waarmee in 2014 de demo­cra­tische regering-Janoe­ko­vitsj ten val werd ge­bracht, maar ook dat ver­volgens, geheel volgens het wes­ter­se draai­boek, de regering-Jatsen­joek aan de macht werd ge­bracht, met vier minis­ters van de tot Svoboda her­doopte fas­cistische Natio­naal­socia­lis­tische Partij van Oekraïne.

Dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt, is voor Biscop een prijs die “wij” kun­nen betalen. Maar hij ver­geet dat de VS en landen als Polen en de Balti­sche staten staan op de de jure Oekra­ïense toe­treding. Het land is dat de facto al. Het Wes­ten bouwt er marine­bases, statio­neert troepen, levert aanvals­wapens en instal­leert op Rusland gerichte raket­ten. In een neu­traal Oekra­ïne zou dat alle­maal moeten verdwijn­en. Maar dat horen we niet van Biscop. Al wat hij nog te berde brengt, is dat Poetin zijn steun aan de Donbas moet stop­zetten en “de rege­ring in Kiev weer het hele conti­nen­taal grond­gebied” moet contro­leren. Daar­bij verzuimt hij de Minsk II ak­koor­den te noemen, die voor­zien in auto­no­mie voor deze Russisch sprekende Donbas-oblasten. In geen enkel scena­rio kan de Don­bas nog vol­ledig onder control­e van Kiev komen.

En opnieuw dringt Biscop aan op een Euro­pees leger om “onze af­schrik­king … [te] ver­ster­ken”. Hij mi­ni­ma­li­seert de Rus­sische mili­taire slag­kracht: “Rus­land heeft de mid­delen niet om een groot­machten­oorlog te beginnen”. Maar Rus­land is niet van plan zelf­moord te plegen. Mos­kou be­schikt over ultra­mod­erne be­wa­pening. Op de super­sonische ballis­tische raket­ten en de S-400 raket­afweer heeft het Westen geen ant­woord. Toch pleit Biscop voor ver­dere be­wa­pe­ning van Oekra­ïne en extra sanc­ties te­gen Rus­land. Maar be­wape­ning past niet in zijn voor­gesteld neu­tra­li­teits-scena­rio, en sanc­ties als Rus­land uit het inter­natio­naal be­ta­lings­sys­teem SWIFT gooien en een kruis halen over Nord­stream 2, heb­ben on­aan­vaard­baar grote nega­tieve ge­vol­gen voor de EU zelf.

Biscop toont zich blind voor de realiteit. Moskou wil geen “extra stuk Oekra­ïens grond­gebied verover­en, of zelfs heel Oekra­ïne”, noch een “groot­mach­ten­sta­tus … her­winnen”. Het ver­zet zich tegen wester­se aan­vals­wapens in zijn achter­tuin. Het streeft geen “rol als groot­macht” na, maar weigert wes­terse vol­dongen feiten te aan­vaarden. Het denkt in termen van een geïn­te­greerd Eur­azi­atisch super­conti­nent waarin China, Rus­land en Euro­pa een part­ner­schap vormen. Dat Biscop terug­hou­dend­heid be­tracht rond dit soort ideeën is begrij­pelijk in zijn rol als direc­teur van het Eg­mont Insti­tuut, spreek­buis van het Bel­gische minis­terie van Buiten­landse Zaken. Maar als U-Gent pro­fes­sor moet hij zich kun­nen losmak­en van tra­ditio­nele Anglo-Ameri­kaanse denk­patronen.

Tom Vennink in De Morgen

In een aanmatigend “Voor u uitgelegd” in De Morgen maakt de Neder­landse jour­na­list Tom Ven­nink het wel erg bont. Het arti­kel begint al met een krom­me probleem­stelling. Het gewapend con­flict waar Ven­nink over spreekt, is niet uit de lucht komen vallen, maar vloeit voort uit het be­leid van de rechts-extre­mis­tische regering die na een door het Westen gepushte coup aan de macht kwam en de rechten van min­der­heden, de Russisch sprekende bevolking in het oosten, met voeten trad. En het zijn niet “zorgen over een escalatie” die hebben ge­leid tot de “span­ningen tussen het Westen en Rus­land”, maar de dreiging van wes­ter­se mili­taire infra­struc­tuur in de achter­tuin van Rus­land. Geen enkele grote mo­gend­heid tole­reert dat.

Vennink laat zich blijkbaar inspireren door het boek Putin’s People van Cather­ine Bel­ton, een ge­wezen Moskou-cor­res­pon­dent van de Finan­cial Times. Hij citeert daar­uit “het feit dat [Poetin] waar­schijn­lijk be­trok­ken was bij moord­aan­slagen van de Stasi, de geheime Oost-Duitse po­litie”. Dat ci­taat diskwalifi­ceert hem. Het boek van Cathe­rine Bel­ton is niet peer re­viewed. In een uit­voerige recensie stelt de Ameri­kaanse his­to­ricus Michael Kim­mage de ano­nie­me bron­nen van Belton in vraag, als­ook het feit dat zij wilde geruch­ten op­tekent. En als zij al niet-anonieme bron­nen ci­teert, doet zij dat kritiek­loos, en gaat het stee­vast om tegen­stan­ders van Poetin, of mensen in zijn rege­ring die aan de kant wer­den gezet of in bal­ling­schap ge­dwong­en, aldus Kim­mage.

Het verdict

In de Oekraïnecrisis heeft Poetin de EU-commis­sa­ris­sen links laten liggen. Het hoeft geen betoog dat de Unie niet namens alle lid­staten kan spreken, en Josep Borrell, de hoge ver­tegen­woor­di­ger van de Unie voor buiten­land­se zaken en vei­lig­heids­be­leid, heeft zich niet lang ge­leden tijdens zijn be­zoek aan Mos­kou niet erg geliefd gemaakt. Nu de Franse presi­dent Em­ma­nuel Macron en de nieuwe Duitse bonds­kan­se­lier Olaf Scholz zich met de pro­ble­ma­tiek hebben bezig­ge­houden, lijkt het de goede kant uit te gaan.

De beste en tegelijk meest waarschijnlijke uitkomst is dat de Krim voor Oekraïne de­fi­ni­tief ver­loren is, Oekraïne geen lid wordt van een mi­li­tai­re al­li­an­tie en geen buiten­land­se bases op zijn grond­gebied toe­laat, de Minsk II ak­koor­den wor­den uit­ge­voerd, Oekraïne een feder­ale staat wordt die de rechten van min­der­heden res­pec­teert, de Don­bass-oblasten Do­netsk en Lu­hansk dus auto­no­mie krijgen, een vredes­macht voor­lopig toe­zicht houdt, weder­zijds de mili­taire oefe­ning­en in el­kaars achter­tuin op een laag pitje worden gezet, de NAVO een mora­to­rium aan­kon­digt op ver­dere uit­brei­ding naar het oos­ten, een ak­koord wordt ge­sloten over de weder­zijdse statio­ne­ring van kern­wapens en raket­ten, en de NAVO-Rus­land Raad wordt geacti­veerd.

Een oplossing voor de Oekraïnecrisis levert niet enkel een kantel­punt op in de Euro­pe­se ge­schie­de­nis, maar heeft ook de po­ten­tie onze wereld­wijde samen­leving funda­men­teel te ver­an­deren: de trans-Atlan­tische alli­antie die zijn rele­van­tie verliest, her­vor­ming van de 75 jaar oude Ver­enig­de Na­ties en/of om­vorming van de NAVO tot een brede veilig­heids­or­ga­ni­sa­tie, China dat zich warm loopt voor geo-eco­no­misch leider­schap, het vertrek van Ameri­kaanse mili­taire infra­struc­tuur en troepen uit Eu­ropa, een EU die kiest voor een niet-gebon­den status en eerste stap­pen zet op weg naar een inte­gra­tie met Azië in een Eurazi­atisch super­con­tinent. Als in­tus­sen nieuwe Chinese/­Rus­sische finan­ciële in­stru­men­ten de heer­schap­pij van de Ameri­kaan­se dollar door­breken, gloort een multi­po­laire wereld aan de hori­zon. Als die nieuwe wereld werk maakt van de grote pro­ble­men waar wij voor staan, kern­wapens en de klimaat­op­war­ming, dan zullen de meesten van ons daar voor teke­nen.

De Chinese filo­soof Confucius heeft eens gezegd: “Onze grootste over­win­ning is niet dat we nooit fa­len, maar dat we telkens als we strui­ke­len weer op­staan.” De twee wereld­oor­logen zijn gi­gan­tische Con­fu­cius-faal­periodes geweest. Maar we kunnen leren van onze fouten. Het zal nog wel een tijdje du­ren voor die “nieuwe wereld” er is. Maar langer dan twee gene­ra­ties mag het niet duren, anders heeft de rea­li­teit ons in­ge­haald.

Dit artikel verscheen eerder op Geopolitiek in context

1 Heilbrunn, Jacob: ‘The Interview: Henry Kissinger’, in The National Interest, 19 augustus 2015, https://nationalinterest.org/feature/the-interview-henry-kissinger-13615
2 Neoliberalisme is de meest recente variant van liberaal kapitalisme. Het is een ideologie die doordringt tot alle facetten van de samenleving. Het viert niet enkel de teugels van de markt, maar van vrijwel ieder aspect van ons leven, van ar­beid tot onderwijs, van zorg tot veiligheid, en van concertzaal tot sociale media. Alles moet efficiënt, doelgericht en meetbaar zijn, en bijdragen aan kapitaalaccumulatie. De uitwerking is marktwerking, een kleinere overheid en vrijheid op het gebied van handel en internationaal kapitaalverkeer. Bron: ‘De wereld na Trump en Merkel. Europese rivaliteit, neoliberalisme en het machtsevenwicht’, Geopolitiek in context, Koersel, 2021, p. 215

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!