De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Hey hoe gaat het?’ vat de strijd aan met zelfdoding op het spoor
Hey hoe gaat het?

‘Hey hoe gaat het?’ vat de strijd aan met zelfdoding op het spoor

'Hey hoe gaat het?', dat ijvert voor de preventie van zelfdoding door jongeren in Vlaanderen, lanceert een nieuw initiatief. Met 'Samen Een Brug Slaan' is het de bedoeling een dijk op te werpen tegen de zelfdoding op het spoor in samenwerking met TEJO.

maandag 16 maart 2020 17:59
Spread the love

Zelfdoding op het spoor in België 

Uit de data van het UIC (International Union of Railways) blijkt dat ons land kampt met het grootste aantal zelfdodingen per afgelegde afstand treinkilometer. Daarnaast tekenen ook Kroatië (HZ) en Nederland (ProRail) hoge aantallen op. 

Zelfdodingen op het spoor maken 4 tot 5 procent uit van alle zelfdodingen in België. Concreet gaat het hier om 4 mensen die zelfdoding plegen op het spoor per WEEK. In Vlaanderen ligt dit percentage hoger dan in Wallonië: 6 tot 7 procent tegenover 2 tot 4 procent. Hiervan doen 25 tot 30 procent van deze zelfdodingen zich voor in stations waarvan België alleen al 36 risicolocaties telt. De maatschappelijke kost hiervan bedraagt 400 miljoen euro per jaar.

Deze actie kadert in de missie van de VZW om niet alleen het taboe te doorbreken dat in onze samenleving heerst rond zelfdoding, maar ook preventieve initiatieven te nemen. Met deze actie, samen met TEJO, beoogt men de Belgische suïcidecijfers op het spoor terug te dringen. 

Waarom ‘Samen Een Brug Slaan’?

Het is geïnspireerd door een Chinees initiatief ter preventie van zelfdoding op een brug over de Yangtze rivier. Vrijwilligers rijden met de fiets op en neer en pogen de zelfdodingkandidaten op andere gedachte te brengen.

Met ‘Samen Een Brug Slaan’ streeft men ernaar om  twee groepen met elkaar in contact te brengen, zodat er wederzijds begrip ontstaat. De brug is hierbij  een symbool voor de uitwisseling van gedachten en ervaringen. De brug verbindt twee werelden die eerder van elkaar gescheiden waren.

Wanneer?

Het startschot wordt gegeven in mei van dit jaar op één van de ‘black spots’ in Vlaanderen. Bedoeling is om, net zoals in China, vrijwilligers in te zetten. In de eerste plaats wordt gedacht aan  buurtbewoners die het reilen en zeilen aan het spoor kennen. Na een vorming en opleiding door TEJO, zullen zij als HOTSPOTTERS dagelijks ingezet worden afspeuren met de bedoeling  suïcides te voorkomen door dialoog, opvang en  begeleiding. 

Wat willen we bereiken?

België is één van de trieste Europese koplopers van zelfdoding op het spoor. Eénduidige verklaringen voor deze cijfers zijn er niet, maar studies tonen aan dat de Belg en zeker ook de Vlaming, minder snel naar buiten komt met zijn of haar problemen. Ook de drempel  om psychologische hulp te zoeken, ligt nog erg hoog. 

Ingrid De Jonghe, Jeugd-therapeute en oprichtster Van TEJO ‘Therapeuten voor jongeren’: ”Te veel jongeren en volwassenen  hebben psychische problemen in onze huidige jachtige samenleving en zoeken te laat concrete hulpverlening. Er dient meer ‘Preventief’ ingezet te worden. TEJO zal zich mee inzetten om een therapeutische opleiding aan te bieden aan de vrijwilligers die dit fijne initiatief gaan opnemen.”

Jean Louis Coppers wilde, nadat zijn zoon op 22-jarige leeftijd uit het leven stapte, niet bij de pakken blijven zitten en startte 3 jaar geleden met de vzw ‘Tout Bien – Okidoki’ de campagne ‘Hey hoe gaat het?’ op. Hij licht toe: ”Met het initiatief ‘Samen Een Brug Slaan’ willen we de samenleving attenderen op de problematiek van zelfdoding op het spoor, maar er eveneens iets aan doen. Dit initiatief zal voor een periode van een jaar lopen met tussentijdse evaluaties”.

Barbara Sarafian, meter van het project, voegt eraan toe: “Dit initiatief ‘Samen Een Brug Slaan’ symboliseert hoop. Vroeger leefden we dichter bij elkaar en automatisch deelden we lief en leed. We moeten terug naar een samenleving met oprechtere aandacht voor elkaar.”

Wenst u te steunen?

Mensen die het initiatief  willen ondersteunen kunnen dit door geld te storten (rekeningnummer vzw ‘Tout Bien – Okidoki’: BE 12 0689 3006 1992) of door zelf benefietacties op te zetten. De vzw is erkend door FOD Financiën en kan voor de giften vanaf 40 euro een fiscaal attest afleveren. 

 

Over vzw ‘Tout Bien – Okidoki’ – campagne ‘Hey hoe gaat het?’

De vzw werd opgericht in april 2016 met als doel het informeren over zelfdoding en de preventie ervan, het bespreekbaar maken van zelfdoding en het bevorderen van de communicatie daarrond, ook naar de media toe. De vzw zal activiteiten en acties organiseren met het oog op fundraising ter financiering van bestaande projecten en organisaties rond zelfdoding. Om haar doelstellingen te bereiken, overlegt de vzw met diverse partners zoals overheid en universiteiten. Met ‘Hey hoe gaat het?’ lanceert de vzw niet alleen haar sensibiliseringscampagne, maar geeft ze hiermee eveneens het startschot voor fondsenwerving.

Meer info op www.heyhoegaathet.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!