“Keuzes regering maken werk niet werkbaarder”

De regering-Michel heeft na de begrotingscontrole in april nog maar eens maatregelen voorgesteld die de werknemers moeilijk vrolijk kunnen stemmen. “Plannen die de werknemersbelangen schade toebrengen”, beklemtoont Stefaan Decock, algemeen secretaris van de vakbond LBC-NVK. “Keer op keer bedenkt de regering voorstellen die op maat van de werkgevers zijn geschreven. Dit is niet meer ernstig.”

donderdag 12 mei 2016 16:51
Spread the love

“De regering bedacht maatregelen die zogenaamd het werk van de mensen werkbaarder en wendbaarder moeten maken”, stelt Stefaan. “Maar de vlag dekt de lading niet. De plannen zullen jobs niet werkbaarder maken. Ze zullen de werknemers niet helpen om genoeg te verdienen, vastere contracten te hebben of het langer vol te houden.”

“In feite wordt de ‘modernisering van ons arbeidsrecht’ misbruikt om aan Europa te bewijzen dat België ‘structurele hervormingen’ doorvoert. Eens te meer worden de werkgevers op hun wenken bediend. Ze krijgen nog meer flexibiliteit, en het sociaal overleg wordt aan de kant geschoven, of op zijn minst ondermijnd.”

Kris Peeters

“We leven met zijn allen boven onze stand”, liet Kris Peeters zich ontvallen. De minister van Werk voorspelde nog zwaardere bezuinigingen.

Stefaan: “De uitspraak van Peeters was dom, maar hij is zeker niet de enige die domme verklaringen aflegt. Er is een verbaal opbod bezig onder de rechtse politieke partijen. Ze overtroeven elkaar met uitspraken die aangeven dat de grote massa nog meer moet inleveren en inbinden. Echte inspanningen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen blijven uit. We zien die kloof eerder groter worden.”

‘Weg met de 38-urenweek’, zegt de regering. Het moet mogelijk zijn om mensen tot 45 uur per week te laten werken, met name tijdens piekperiodes. Op jaarbasis zou het aantal werkuren niet mogen stijgen.

Stefaan: “De gratuite veralgemening is totaal verkeerd. Het is een oplossing voor situaties die nu al worden geregeld via sociaal overleg. Geregeld worden hierover cao’s afgesloten. Peeters merkt op dat één derde van de werknemers al valt onder cao’s die deze vorm van flexibiliteit regelen. Waarom zou twee derde van de werknemers ook die toer moeten opgaan, maar dan zonder sociaal overleg en zonder mogelijkheid om te discussiëren over flexibiliteit op mensenmaat? De werkgevers krijgen carte blanche om verregaand hun goesting te doen.”

Wat wil de regering nu juist doen met de overuren van werknemers?

Stefaan: “Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk of de regels over de toeslag voor overuren al dan niet veranderen. Wat we wel weten is dat de regering langere periodes met overuren wil mogelijk maken. Verder wil ze meer mogelijkheden creëren om gepresteerde overuren niet te laten inhalen; werknemers zouden die overuren dan kunnen krijgen uitbetaald, of ze kunnen sparen op een loopbaanspaarrekening.”

Langer werken, meer stress

De regering wil nog meer flexibiliteit maar zoiets kan alleen maar uitmonden in nog meer stress, meer burn-outs, meer langdurig zieken?

Stefaan: “Michel & Co hebben de mond vol van jobs, jobs, jobs. Hun regeringswerk heeft daar tot nu toe bitter weinig toe bijgedragen. Iedereen langer aan het werk houden levert alvast geen jobs op, integendeel, dat heeft als gevolg dat minder jongeren hun plek vinden op de arbeidsmarkt. Meer flexibiliteit mogelijk maken zal de aanwerving van nieuwe krachten ook niet meteen bevorderen. De verkeerd ingevulde taxshift van de regering levert weinig jobcreatie op. Als deze regering écht nieuwe jobs wil creëren, moet ze tewerkstellingsvoorwaarden durven koppelen aan de financiële cadeaus voor bedrijven.”

Opnieuw is daar het idee om langdurig zieken financieel te straffen als ze ‘niet genoeg moeite doen’ om het werk te hervatten?

Stefaan: “Langdurig zieken en werkzoekenden blijven profiteurs voor deze rechtse regering. Beide groepen ‘moeten worden aangepakt’. Het gaat om een louter budgettaire ingreep op de kap van mensen die het al moeilijk hebben. Eerst worden alle deuren naar eindeloopregelingen gesloten waardoor het voor velen niet lukt om langer te werken; deze werknemers belanden zo in de ziekteverzekering, en nu wil de regering die groep ’s flink onder handen nemen. De sanctie voor langdurig zieken kunnen we gerust de De Block-taks noemen.”

Vooral meer flutjobs

Over de jobcreatie van de regering ben je niet te spreken?

Stefaan: “De LBC-NVK wil dat er vooral goede, voltijdse jobs met een degelijk loon bijkomen. Op dat punt heeft de regering nog niks bereikt. Wel worden duizenden jobs weggesaneerd bij de overheid. Volgens de federale overheidsdienst Economie kwamen er 25.000 banen bij. Maar die jobcreatie gebeurde vooral in de gezondheidssectoren, waar de operatie Sociale Maribel het mogelijk maakt om werk te scheppen.

De proefperiode in het arbeidscontract zou nu opnieuw worden ingevoerd?

Stefaan: “De werkgevers hebben daar blijkbaar op aangedrongen. De afschaffing van het proefbeding was één kaart uit het hele kaartenhuis van het ééngemaakte statuut voor arbeiders en bedienden. Haal één kaart daaruit weg, en het hele kaartenhuis dreigt ineen te stuiken. Als de regering mordicus opnieuw wil praten over het proefbeding, moet er bij haar en bij de werkgevers ook de bereidheid zijn om het nieuwe werknemersstatuut voort te realiseren want ook dat noem ik modernisering van het arbeidsmarktbeleid.”

Fiscaal gesjoemel

Met de ‘Panama Papers’ bleek nog maar eens dat de allerrijksten altijd wel uitwegen en achterpoortjes vinden om hun vermogens weg te moffelen en zoveel mogelijk belastingen te vermijden. Wie zegt dat de regering nu eindelijk wel zal handelen?

Stefaan: “Verwacht op dat vlak niets van deze regering. Zie hoe ze hebben beslist om geen volwaardige parlementaire onderzoekscommissie in te stellen rond de Panama Papers. Eerder weigerde de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, al om zo’n 700 miljoen euro aan fiscale cadeaus voor bedrijven te recupereren, ook al wilde Europa hem daartoe verplichten. Waarom zou de regering dan nu de fiscale achterpoortjes dichtdoen? Ook op dit punt heeft ze een groot probleem van geloofwaardigheid. Van Overtveldt mag nu de vennootschapsbelasting hervormen. We houden ons hart vast. Ik wil nog zien dat de regering van het bedrijfsleven zal eisen om met gesloten budgetten te werken: als het ene bedrijf minder belasting betaalt, moet een ander méér afdragen. Zo werkt het blijkbaar wel wanneer de regering praat over de hervorming van de werknemerspensioenen. Een hervorming van onze fiscaliteit kan alleen rechtvaardig zijn wanneer ze ertoe leidt dat elke ondernemer de rechtmatige belasting betaalt. Op dat punt is de regering Oost-Indisch doof.”

In het pensioendossier is er ook niet veel reden tot blijdschap?

Stefaan: “De regering wil nu 11 miljoen euro besparen op de ambtenarenpensioenen. Dat doet het ergste vrezen voor de hervorming van de werknemerspensioenen in de privésector. Daniel Bacquelaine, de minister van Pensioenen, is vastbesloten om de ‘gelijkgestelde periodes’ – werkloosheid, ziekte, tijdkrediet – te beperken bij de berekening van het pensioen. Hij wil ook de hoogste pensioenen optrekken omdat die in zijn ogen gaan naar de ‘enige echte harde werkers’ in onze maatschappij.”

Van kwaad naar erger

Als je alles op een rij zet, gaat het van kwaad naar erger met deze regering?

Stefaan: “Inderdaad. De vraag is hoelang ze deze sociale afbraak kan voortzetten. Met dit beleid hypothekeren we de toekomst van hele generaties jongeren.”

Wat schuift het ACV als alternatief naar voren?

Stefaan: “Al veel langer dan vandaag eist het ACV een échte, geloofwaardige taxshift die leidt tot een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar er is meer. We zijn ook voorstander van een onderhandelde flexibiliteit op maat van de mens. Jonge mensen moeten zekere arbeidscontracten krijgen. Werknemers moeten een volwaardig loon kunnen verdienen. We willen ook voor iedereen leefbare jobs die niet leiden tot overmatige stress of ziekte en die te combineren zijn met het privéleven. Er is maar één groot probleem: zowat alles wat deze regering uit haar mouw tovert, gaat in de tegenovergestelde richting.”

Denis Bouwen

Vind jij ook dat de werklast niet mag verzwaren, dat je werk aangenaam moet zijn en dat je job gemakkelijk te combineren moet zijn met je privéleven? Teken dan mee de petitie tegen de Wet Peeters: www.loipeeterswet.be. Op 24 mei organiseren de drie vakbonden een grote nationale betoging in Brussel. In de maand juni zijn er diverse vormen van acties. En op 7 oktober, de tweede verjaardag van de regering-Michel, is er een nationale staking met steun van de drie bonden.

Het interview met Stefaan Decock verscheen  in het meinummer van ‘Ons Recht’, het ledenblad van de vakbond LBC-NVK, een onderdeel van het ACV. Ontdek meer over de LBC-NVK op www.lbc-nvk.be en via www.facebook.com/vakbondlbcnvk 

 

take down
the paywall
steun ons nu!