Laura Bush Children's hospital Basra
Nieuws, Wereld, Politiek, Irak -

Bloedgeld: Laura Bush Children’s Hospital in Basra. Fallujah: verdoemd

In Fallujah werd op 18 februari een besmettingshaard van radio-actief materiaal gevonden. Artsen in Fallujah zijn getuige van een ongekend aantallen aangeboren afwijkingen, miskramen en kankergevallen. Het aantal van deze gevallen is snel toegenomen sinds 2005. Laura Bush is geweldig trots op haar prestatie: al die Iraakse kinderen met kanker die behandeld worden in HAAR ziekenhuis in Basra.

woensdag 22 februari 2012 17:43
Spread the love

Fallujah is onderhevig aan radioactieve besmetting als gevolg van militaire operaties. Toen gezondheidsgroepen in Anbar provincie een onderzoek uitvoerden in samenwerking met de provinciale milieu-afdeling, ontdekten ze radioactief materiaal. Deze vervuiling is het product van militaire operaties door Amerikaanse troepen in 2003 en 2004, verklaarden autoriteiten belast met het onderzoek. “We hebben inderdaad radioactieve stoffen ontdekt in de industriële straat van Fallujah”, verklaarde gouverneur Adnan Hussein op 18 februari. “Er worden in dit district veel kinderen geboren met aangeboren afwijkingen en er is grote milieuvervuiling”. Hij benadrukte dat de gezondheidsautoriteiten het uitbreken van meer kankers vrezen als gevolg van deze besmetting.

Aangeboren afwijkingen

Artsen in Fallujah zijn getuige van een ongekend aantal aangeboren afwijkingen, miskramen en kankergevallen. Volgens gynaecologen, kinderartsen en neurologen in Fallujah is het aantal van deze gevallen snel toegenomen sinds 2005 – minder dan 1 jaar na de vernieling van de staat door de Anglo-Amerikaanse bezetters in 2004.

De meest voorkomende aangeboren afwijkingen zijn afwijkingen van het hart en het zenuwstelsel en andere door artsen nooit geziene afwijkingen, onder meer baby’s met twee hoofden, bovenste en onderste ledematen die ontbreken en oogafwijkingen.

Voorlopige gegevens gebaseerd op gevallen gedocumenteerd in januari van 2010 tonen dat het aantal hartafwijkingen in Fallujah 13 keer hoger ligt dan in Europa. En voor aangeboren afwijkingen met betrekking tot het zenuwstelsel op basis van gerapporteerde gegevens voor de maand februari 2010 bedroeg dit aantal zelfs 33 keer meer dat wat in Europa gevonden wordt voor hetzelfde aantal geboorten.

Besmetting in Fallujah erger dan Hiroshima

Resultaten van een epidemiologische studie, gepubliceerd op 3 juli 2010 in het International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH in Bazel, Zwitserland) tonen een toename van kanker, leukemie en kindersterfte en verstoringen van de normale menselijke bevolking geboorte/geslachtsratio, significant groter dan die gemeld voor de overlevenden van de A-bommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945.

Er werd een bijzonder uitgesproken 12-voudige toename van kanker vastgesteld bij kinderen van 0-14. De stijgingen van kankers en leukemie waren allemaal bij jongere mensen dan normaal verwacht. Zuigelingensterfte bleek 80 per 1000 geboorten te zijn, in vergelijking met een waarde van 19 in Egypte, 17 in Jordanië en 9,7 in Koeweit. Een belangrijk resultaat is dat de geslachts-ratio, die in een normale populatie altijd 1050 jongens per 1000 meisjes bedraagt serieus werd teruggebracht in de groep onmiddellijk geboren na 2005, een jaar na het conflict: in deze groep bedroeg de geboorte-geslachts-ratio 860 jongens tegenover 1000 meisjes.

Geboorte/geslachtsverhouding is een bekende indicator voor genetische schade. Meisjes hebben een overtollig X-chromosoom en kunnen zich derhalve meer genetische schade veroorloven zonder ernstige gevolgen, jongens niet. Een verlaagde geboorte/geslachtsverhouding bij jongens werd eveneens waargenomen bij overlevende kinderen in Hiroshima.

Verrijkt uranium gevonden in Fallujah haarstalen

In oktober 2011 werden de resultaten van een nieuw onderzoek bekend gemaakt. De onderzoekers begonnen met het analyseren van de haren van 25 ouders van kinderen met aangeboren afwijkingen met behulp van zeer gevoelige inductief gekoppelde plasma-massaspectrometrie (ICPMS). Verontreiniging door zware metalen wordt uitgescheiden in de haren op hetzelfde tempo als het wordt uitgescheiden in de urine. Er waren hoge waarden van calcium, magnesium, strontium, aluminium, bismut, kwik en uranium.

Echter, van al deze stoffen wordt enkel uranium, dat radioactief is, in verband gebracht met kanker en aangeboren afwijkingen. Uraniumniveaus waren significant hoger dan verwacht op basis van andere gepubliceerde controlemetingen van niet-verontreinigde bevolkingsgroepen, met name in Israël en in Zweden. Tot verrassing van de onderzoekers bleek dat het aanwezige uranium niet natuurlijk was, maar door de mens aangemaakt.

Maar een nog grotere verrassing was dat het geen verarmd uranium (depleted uranium, DU) was. De verhouding van de twee isotopen van uranium U238 en U235 is altijd 138 in natuurlijk uranium. Voor DU, een bijproduct van verrijkt uranium, is de verhouding U238/235 altijd hoger (ratio van meer dan 400). Echter, in Fallujah, zowel in het haar van de ouders als in de milieu-monsters (bodem en water), was de uranium ratio beduidend laag, wat de aanwezigheid verraadt van verrijkt uranium.

WHO, word wakker !

Al jaren vragen de Irakezen om een grondig onderzoek naar de effecten van het gebruikte wapentuig in Irak. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dit jarenlang geweigerd met het argument dat dit moest onderzocht worden door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). Alle onderzoekingen die tot nu toe werden uitgevoerd zijn privé-initiatieven van Irakezen, die fondsen verzamelden bij vredesbewegingen en liefdadigheidsinstellingen, in samenwerking met wetenschappers die bereid waren om hun labo’s, tijd, infrastructuur en engagement ter beschikking te stellen voor deze onderzoeken. Dit is een smet op het blazoen van zowel de WHO als het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten.

Bloedgeld: het Laura Bush hospitaal in Basra

Een rapport uit 28 juli 2009 van het bureau van de speciale inspecteur-generaal voor de wederopbouw van Irak vermeldt het volgende:

‘Dank zij de grote oliereserves en een overvloed aan natuurlijke rijkdommen die in eigen land werden geïnvesteerd, had Irak in de jaren 1970 het beste onderwijssysteem en de beste gezondheidszorg in het Midden-Oosten. Er was een uitgebreid netwerk van goed uitgeruste en goed bemande gezondheidszorg. 97% van de stedelijke en 79% van de plattelandsbevolking had toegang tot de gezondheidszorg, programma’s werden uitgevoerd die malaria en tuberculose onder controle brachten, en er was een uitgebreid vaccinatieprogramma.’

Drie oorlogen en internationale economische sancties verstikten de economische groei en ontwikkeling en verzwakte de basisinfrastructuur en de sociale diensten en maakten veel Iraakse sectoren disfunctioneel.

De ernst van de verslechtering van de gezondheidszorg in Irak wordt het best geïllustreerd door de contrasterende verbetering van de gezondheid van kinderen in veel andere landen. De gezondheidszorg in Irak, ooit het pronkstuk van het Midden-Oosten, wordt nu door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) op hetzelfde niveau geplaatst als landen met een hoge volwassenen- en kindersterfte, zoals Soedan, Jemen en Djibouti.

Laura Bush maakt zich zorgen over kanker bij kinderen

In 2003, terwijl haar man George W. Bush bezig was om Irak te bombarderen, maakte de First Lady van de Verenigde Staten, Laura Bush, zich ‘steeds meer zorgen’ over de verslechtering van de Iraakse gezondheidszorg, vooral de kinderen die lijden aan kanker.

Project HOPE maakte een ‘factfinding’ missie naar Irak om de meest geschikte locatie te zoeken voor een kinderziekenhuis.
Project HOPE identificeerde een zeer hoge kindersterfte in het zuiden van Irak, waar 150 van de 1.000 kinderen stierven vóór het bereiken van de leeftijd van vijf jaar, de meesten voor hun eerste verjaardag. Bovendien is kanker bijna vijf keer hoger in het zuiden van Irak dan het landelijk gemiddelde.

Het project werd uiteindelijk bekend als Basrah Children’s Hospital (BCH), ook wel aangeduid als het Laura Bush Children’s Hospital. Nee, dit is geen grap.

No HOPE voor Iraakse kinderen

De sterftecijfers voor kinderen en perinatale sterfte zijn verdubbeld en het sterftecijfer voor volwassenen is exponentieel gegroeid. In Irak komt kanker bij kinderen 8 tot 10 maal vaker voor dan in de westerse wereld. 8% van de Iraakse kinderen met leukemie overleven ten opzichte van 80% in de Verenigde Staten. De meest voorkomende kankers bij kinderen zijn leukemie, lymfomen, hersentumoren en andere zenuwstelsel tumoren. Sinds 1993 rapporteert het Iraakse kankerregister een toename van het aantal gevallen van leukemie in de zuidelijke provincies. Kinderen onder de leeftijd van vijf jaar zijn goed voor ongeveer 56% van de geregistreerde gevallen van kanker.

In mei 2009 bedroegen de totale kosten van het project 165.7 miljoen dollar, meer dan drie keer de oorspronkelijke kostenraming. In juni 2006 kreeg Bechtel het bevel om de werken te stoppen. De Amerikaanse regering concludeerde dat corruptie en onvoldoende toezicht de belangrijkste redenen waren voor de kostenoverschrijding van het project. Bovendien liepen de werken meer dan negen maanden achter op het voorziene schema.

Laura Bush Children’s Hospital voor de prijs van 200 Tomahawk raketten
 

De First Lady moet geweldig trots zijn op deze prestatie: al die Iraakse kinderen met kanker die behandeld worden in HAAR ziekenhuis in Basra. Moeten we nu Laura Bush bedanken? Haar milde gift is peanuts in vergelijking met de kostprijs van deze drie biljoen (=3.000 miljard) dollar oorlog. De kosten om een Amerikaanse soldaat voor een jaar in Irak te stationeren bedraagt 390.000 dollar. De kostprijs van het Laura Bush hospitaal (165 miljoen dollar) is dus de prijs om 425 Amerikaanse soldaten gedurende een jaar in Irak te houden.

Bovendien: in 2011 bedroeg de prijs van een Tomahawk kruisraket 830.000 dollar. Dus het Laura Bush Children’s Hospital is gebouwd voor de prijs van 200 Tomahawk raketten. Tijdens de invasie van 2003 in Irak werden meer dan 725 Tomahawk raketten afgevuurd. En wat zit er in Tomahawk raketten? Inderdaad: verarmd uranium.

Liegen is ook relevante zaken verzwijgen

Tal van redenen worden in het 75 pagina’s rapport gegeven voor de exponentiële toename van kanker, maar nooit, zelfs niet één keer wordt het gebruik van de illegale wapens vernoemd als mogelijke reden voor de exponentiële stijging van kankers bij Iraakse kinderen. Witte fosfor, daisy cutters, verarmd uranium en andere zware metalen, thermobarische bommen, clusterbommen, napalm: je zult het niet vinden in dit verslag. Zo zal je niet lezen in dit rapport dat er in feite weinig hoop is voor de kinderen van Irak. Recente studies over de gevallen van kanker in Fallujah bewijzen dit.

De geboortemisvormingen en kankers bij kinderen zijn een van de schandaligste mensenrechtenschendingen in deze oorlog en veroorzaken onherstelbare schade aan toekomstige generaties in Irak, als er al een toekomst is. Ook daar wordt door de mensenrechtencommissaris geen misbaar over gemaakt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!