De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zaterdag 25 oktober 2014 UA Stadscampus “Hart boven Hard” diverse werkgroepen 10u00-15u00

woensdag 5 november 2014 11:26
Spread the love

Hart boven Hard is een burgerbeweging, een beweging van
de “gewone mens”.

Slogan: “Waar winst het wint van waarde, wordt verlies
het resultaat!”

We starten met het sinjorenlied “mijn stad”.

Wouter Hillaert en Hugo Franssen zetten de toon met een
allegorie op de Ronde van Vlaanderen waar de beste renners 10 minuten eerder
mogen vertrekken en al de anderen 10 procent moeten inleveren…

Dit land lijkt een omgekeerd land te worden: het beloont
speculatie en het straft de werkende!

De toekomst wordt geaccepteerd i.p.v. deze te bedenken.

De cultuursector dwingt men te overleven volgens het
recht van de sterkste!

Iedereen tegen iedereen laten concurreren!

Een omgekeerde herverdeling van de rijkdom…

Het sociale weefsel wordt afgebouwd.

Onmacht en berusting zijn nieuwe vakken in het onderwijs!

Vandaag is het een oefening in democratie.

Noodzaak om te proberen domeinen te verbinden = samen
sterk!

Nu even een schets van het verzet tegen mens en
wereldbeeld.

De maatschappij dient te veranderen.

Onze kring dient uit te breiden.

De workshops zijn interactief.

Onze droom: een soort programmaverklaring met concrete
feiten en punten.

Welke acties willen we in de nabije toekomst op touw
zetten edoch willen we geen “hete herfst organisatie” worden.

Een visie over 5 jaar.

In voetbal wordt de individuele speler uitgefloten!

De diverse werkgroepen worden verzameld rond de thema’s:
Werk, Lokaal beleid, Europa, Armoede, Cultuur, Fiscaliteit, Milieu, Actie,
Onderwijs, Actie free brainstorm, Actie occupy, Superdiversiteit.

Werkgroep Cultuur

Wat gaan we doen?

Het thema is zeer actueel. Kunst en verenigingsleven.

Harde besparingen bij musea, socio-culturele
verenigingen, opvang en begeleiding.

Het samenlevingsmodel op een andere manier vorm geven!

Guy en daarna Kristien krijgen elk het woord voor een
tiental minuutjes waarna kan gereflecteerd worden.

Vele burgers verzamelen zich op vrije basis = het Vlaamse
verenigingsleven: 65.000 initiatieven!

Dit is niet niets en misschien wel een wereldrecord

Wij vormen een soort maatschappelijk kapitaal en dit op
psychologisch, cultureel, economisch, ethisch en sociaal gebied.

Hierdoor is onze samenleving veerkrachtig.

Vijf bedreigingen edoch niet zo zeer gekoppeld aan deze
regering:

1.    Het
wereldomvattende ultra liberaal offensief vanuit de VS laat de vrije markt
spelen = “survival of the fittest”. Europa is een verzorgsamenleving maar staat
al jaren onder zware druk! Ons profijt is sociaal! Overheden mogen geen
onderscheid meer maken tussen “social and private profit” = de visie
Bolkenstein die al maar goed nog niet volledig is doorgegaan. Heel het subsidiebeleid
wordt op de kop gezet en zwaar onderuit gehaald!

2.    De
introductie van het begrip “doeltreffendheid ofte effectiviteit en
efficiëntie”. Dit is meer en meer productgericht en volledig in een commercieel
keurslijf gewrongen.

3.    Een
overheidsjargon: je moet je eigen relevantie bewijzen. De subsidiesystemen
worden uitgedacht als er bewijs is dat je van alles doet. Dit dient aangetoond
te worden door “de cijfers” (kwantificering) 
en is een productlogica die niet meer de onze is! Iedereen speelt het
spelletje mee = collaboratie! De overheid heeft een hegemonische rol
aangenomen.

4.    De
democratie van verenigde burgers draagt bij aan de maatschappij: ideeën
uitdragen. Het Middenveld is een gewas geworden.

5.    Zijn
wij zelf als Middenveld zonder zonden? De binding met de achterban is
losgelaten. We zijn sociaal conservatief geworden. Zijn we zelf niet te veel
bureaucratisch geworden? Werken we zelf nog wel goed? We dienen in eigen hart
te kijken!

Kristien van Het Arsenaal begint met te zeggen dat er in
het hart wordt gesneden. Wat zijn de vragen? Hoe communiceren we met mekaar?
Hoe wordt de kunst in de buitenwereld geëvalueerd? Wat is de waarde?

Acties: de “schreeuwactie”.

Waar ligt de kracht om te strijden?

Kunst is belangrijk in de maatschappij! Kunst redt de
wereld – de kracht van kunst.

De farmaceutische sector maakt sterk opgang (psychisch
medisch)

Hoe in verbinding gaan met de culturele sector e.a.

We dienen meer het verbeeldende te exploreren.

Samengevat: Wat kunnen we beter doen? We moeten
verontwaardigd zijn over de huidige keuzes en het draagvlak vergroten!

Zijn we nog mee?

Hoe kunnen we de mensen warm maken om naar buiten te
komen?

Creativiteit zal altijd blijven overleven!

De besparingen op zich zijn minder erg dan de logica
erachter.

Er is ook veel verspilling in megalomane projecten.

Binnen de stadsmuren zijn er geen scouts of chiro groepen
meer!

Opletten om de artistieke kant niet te laten
“verhongeren”.

Hoe is het elders? Het lijkt hier niet zo nodig te zijn…

Het wordt tijd om onze eigen taal onder de loupe te
nemen.

Moeten we naast het product (theatervoorstellingen etc)
de ideologische discussies meer op tafel te gooien? Dit is kritisch denken
-> het nadenken stimuleren!

Sensibilisatie van de achterban daar de onderlinge
solidariteit ondermijnd wordt.

 Contact zoeken met
o.a. de vakbonden: kom uit je cocon = breed gaan: de straat op!

“De verenigde verenigingen” – mensen betrekken – denken
en doen!

Hebben we de bevolking mee? De media?

Werkgroep superdiversiteit: Dirk Geldof – socioloog en publicist

Heeft onlangs z’n boek aan Liesbeth Homans overhandigd…

Op een halve eeuw zijn we volledig veranderd van e- naar
immigratie, voornamelijk uit Oost-Europa.

Een groeiende hybriditeit met “majority-minority cities”
– meer nationaliteiten

Steden worden diverser en gekleurder.

Een groeiende diversiteit ín de diversiteit.

Superdiverse steden en meertaligheid

Steeds meer religieuze diversiteit.

Vinden we dit in het regeerakkoord? Nee, bitterweinig!

–      Er
is een wantrouwen voor asielzoekers

–      De
verblijftaks voor vreemdelingen is terug

–      Sterkere
inzet op een gedwongen terugkeer

–      Sterkere
inzet op dure collectieve opvangstructuren i.p.v. kleinschalige opvang.

–      Geen
aandacht voor actuele brandhaarden en voor vluchtelingenstromen

–      Geen
doelgroep meer voor werkgelegenheidsmaatregelen

–      Verplichte
taalscreening anderstalige werkzoekenden

–      Geen
doorgedreven aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt

Superdiversiteit is een feitelijke ontwikkeling en geen
politieke of ideologische keuze

Scenario van angst, vernedering en polarisatie. Het
wij-zij denken. Een groeiende gekleurde armoede, werkloosheid en ongelijkheid
met wederzijdse polarisatie.

Scenario van hoop en empowerment. De superdiversiteit
groeit uit tot een evidente realiteit en er dient een duidelijke aanpak van
racisme en discriminatie te zijn.

Ruimte voor emancipatie en sociale tijding.

Tijd voor discussie: 3 stellingen door Meryem Kanmaz
politicologe

–      De
regeringsverklaring schrijft Vlaanderen in op economisch gebied

–      Alsook
op sociaal politiek vlak

–      Het
is een rechten en plichten discours

De “gecrispeerde verklaring”.

Hoe omgaan met de publieke, de culturele, de religieuze
ruimte en de diversiteit?

Is neutraliteit überhaubt mogelijk?

Herverdeling van de erkenning van verschil.

¼ van de werkzoekenden hebben een migratieachtergrond.

Wat is de ruimte voor diversiteit in de publieke ruimte?

Superdiversiteit is historisch gegroeid over heel de
wereld maar wordt bedreigd door opkomend nationalisme. Er is een
supernationalisme uit angst!

België wordt een vehikel op het gebied van diversiteit.

De Belgische nationaliteit is een Belgisch verhaal dat
leeg is.

We dienen er ons verhaal tegenover te zetten – een
tegendiscours voeren.

De verrechtsing is geïnstitutionaliseerd: justitie,
officiële instanties,…

Identiteit en politiek dient open te zijn!

Het verhaal samen maken!

Het verschil mag geen probleem zijn op de politieke
ruimte!

De rechtsstaat dient uitgebouwd te worden op de
verlichtingsprincipes – pluralisme.

Burgerschap, politiek en scheiding tussen kerk en staat
dienen herbekeken te worden.

Armoede is geen individueel probleem alsook racisme.

De maatschappij dient herwerkt te worden…

Superdiversiteit betekent ook verdraagzaamheid en
wederzijds respect! Maar wordt gebruikt door de sterkere en niet door de
gelijke –> broederschap!

Superdiversiteit is een feitelijkheid = het is er nu
eenmaal, maak er het beste van.

Movement X is een burgerrechtenbeweging die ongelijkheid
en racisme actief aankaart!

Bewustwording creëren.

Promotie van modellen à la New York.

Nood aan een nieuw positief discours rond diversiteit en burgerschap.

Het verschil in de publieke ruimte mag geen probleem
zijn.

Hoe vinden we een mooi alternatief?

Lees de regeerakkoorden!

Dr Bea Cantillon – directeur van het Centrum voor Sociaal
Beleid over armoede en sociaal beleid

We schrikken van de breuk in de beleidslijnen!

Het is al 40 jaar aan de gang dat de samenleving zich in
een andere plooi aan het leggen is. Vanaf de jaren ’70 is er een sterke
stijging van de armoede en een overheidsschuld die blijft groeien met
opeenvolgende besparingen als gevolg.

Op het vlak van werk heb je aan de ene zijde de werkrijke
gezinnen en aan de andere kant de werkarme.

Het werk is naar de hardwerkende Vlaming gegaan maar niet
naar de werkarme gezinnen.

Hier zit de verharding van de samenleving en de overheid
in.

Wie zijn die mensen? De werkrijken zijn beter geschoold.

Armoede groeit bij de werkarme gezinnen!

De welvaart van de werkrijke blijft constant.

Totale polarisering en dit verscherpt de tegenstellingen
in de maatschappij: de solidariteit en de sociale zekerheid komen onder druk.

Naima Charkaoui is politiek-sociaal coördinator en
voorzitter van het Minderhedenforum

Er is een gebrek aan diversiteitsbeleid.

Voor kinderen en jongeren ziet de wereld ziet er volledig
anders uit.

Zij hebben hun eigen wereld en dromen.

Welke
dromen? I have a dream ABBA gespeeld door de plaatselijke accordionist.

Rechten – Plichten

Kansen – Kansloos

Samenleving – Controle

Durf investeren in onderwijs en het wegwerken van de
sociale ongelijkheid.

Iedereen laten delen in de welvaart.

10 to 15 procent van de kinderen leeft in armoede en/of
heeft een beperking.

In de maatschappelijke besturen is veel minder diversiteit
te merken.

We kunnen blijkbaar niet om met diversiteit.

Wie afwijkt van de standaard gaan we hoogstens helpen om
zich aan te passen.

Talenten worden miskend.

Anders zijn wordt geïnterpreteerd als anti zijn =>
excommunicatie!

Vrijheid van mening is enkel voor de genormaliseerde Vlaming.

Ons onderwijs is het slechtste in Europa op het vlak van
het wegwerken van ongelijkheid.

Vlaanderen is ook recordhouder in het doorverwijzen naar het
Beroeps Onderwijs (watervalsysteem) => geen kansen op de toekomst!

Droom = een onderwijs dat diversiteit als norm neemt en
kansen centraal stelt in de praktijk.

Maak werk van het responsabiliseren van de mensen die de
sleutels in handen hebben.

We delen deze droom!

Durf uw eigen evidenties in vraag te stellen!

Boudewijn De Groot “Mijnheer de President” even in de
ether.

Laat ons de minister president wakker schudden!

Eric
Corijn
prof. dr. Sociale 
en Culturele Geografie van de Vrije Universiteit Brussel

Een positieve opmerking: deze regering is rechtlijnig,
consequent en zorgt voor een regimewissel. De brutaliteit komt ongeloofwaardig
over!

Het is de bovenkant die de onderkant wegknipt om het
zelfbehoud.

Dit is niet de samenleving die wij wensen!

De economie moet veranderen en niet de samenleving.

Het verzet tegen het beleid zal niet legitiem verklaard
worden!

Weerstand is een burgerplicht! Verzet is “a moral duty”!

Opletten voor:

–      Bewaren
van de eenheid

–      Solidair
zijn in de strijd – de verschillende vormen dienen gerespecteerd te worden

–      Er
zullen slachtoffers vallen want er komt het een en ander op ons af!

Bekommernis: de strijd is een krachtproef!

De kracht van de beweging en het Middenveld wordt op de proef
gesteld!

We dienen te werken aan een alternatief model en we
kunnen niet terug!

Het moet anders: 3 uitdagingen:

1.    Noodzakelijke
radicale verbondenheid met de natuur – biodiversiteit –> alles in vraag stellen

2.    Op
wereldvlak: de onmenselijke sociale ongelijkheid wegwerken – herverdeling van
de rijkdom en eerlijke fiscaliteit = werken aan de commons – een solidaire
samenleving van bewuste burgers

3.    Superdiverse
samenleving: 54 procent van de wereldbevolking leeft in steden en zij komen van
elders – een ander samenlevingsmodel creëren en het egocentrisch Vlaams dogma
achter ons laten

Idee: het zou goed zijn om het Middenveld te ordenen op
het lokale niveau.

Platformen maken op de 13 stadsvlakken = een solidariteitsnetwerk.

Strijd leveren, nadenken en in de praktijk brengen want
een andere wereld is mogelijk!

Het hart zingt!

Anton Schuerman van de Verenigde Verenigingen plaatst
zich achter de picrofoon:

Hoe gaan we verder? = de grote uitdaging.

We gaan de confrontatie aan en de discussie.

Een quote van James Connolly: “de groten lijken groot
omdat wij knielen: STA RECHT!”

Get up
stand up – Bob Marley

Diversiteit, dynamiek, samen doen, we dienen te weten
waarover we spreken = kennis & actiebereidheid.

6/11 vakbondsactie en nationale betoging samen met Hart
boven Hard

6/12 de Sint-Niklaas actie

15/12 de grote staking – we dienen allemaal onze
handtekening hard te maken en we gaan het allemaal samen waarmaken!

Hart boven hard is organisch – de tijd is rijp! = de
hartslag…

Er zijn nog meerdere artikels te lezen op De Wereld
Morgen

Meer info = http://www.hartbovenhard.be/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!