De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieu, Economie, Europa, Genetisch gewijzigde gewassen, VS, WikiLeaks, Genetisch gewijzigde organismen, Cablegate -

WikiLeaks – VS-diplomatie werkt voor biotech

donderdag 6 januari 2011 17:31
Spread the love

Telexen van verschillende ambassades tonen aan hoe VS-diplomaten rechtstreeks werken voor biotechnologiebedrijven en hun belangen verdedigen.

De diplomaten sparen geen moeite om regeringen onder druk te zetten en doorgedreven lobbywerk te voeren voor multinationale ondernemingen als Monsanto of Syngenta.

Zo weet u ook welke belangen zij dienen.

Genetisch gemanipuleerd graan of handelsoorlog

De VS ambassade te Parijs adviseert Washington in een telex van 14 december 2007 een handelsoorlog tegen Frankrijk en de EU te voeren over de weigering van het toelaten van de teelt van het genetisch gemanipuleerd maïs, MON 810, van het bedrijf Monsanto door Frankrijk.

In de telex verwijt de VS ambassadeur Craig Stapleton Frankrijk op wetenschap gebasseerde beslissingen te omzeilen in het voordeel van het algemeen belang.

Hij hekelt in het bijzonder het voorzorgsprincipe en heeft het moeilijk met het recht van mensen om er voor te kiezen vlees te eten van dieren die niet gevoederd zijn met genetisch gemanipuleerde gewassen.

Hij meldt dat vanuit zijn oogpunt Europa ongunstig evolueert en geen stappen vooruit zet en dat Frankrijk, Oostenrijk, Italië en de Commissie hierin een leidende rol spelen.

De Franse regering en Europese Commissie trachtten de VS te sussen door erop te wijzen dat de VS niet geallarmeerd hoeft te zijn aangezien het verbod geldt voor de teelt en niet voor de import.

De VS ambassade ziet dit echter anders en ontwaart in het verbod op de teelt een eerste stap voor tegenstanders van genetisch gemanipuleerde gewassen in de richting van invoerbeperkingen of zelfs een invoerverbod.

Washington wordt daarom geadviseerd een lijst op te stellen voor repressailles die “enige pijn veroorzaakt” doorheen Europa omdat het een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Deze lijst zou de tijd moeten kunnen doorstaan aangezien de ambassadeur geen spoedige overwinning verwacht.

Vaticaan bezorgd over economisch imperialisme

Ook het Vaticaan wordt onder druk gezet aangezien nogal wat Katholieke bisschoppen in ontwikkelende landen hevige tegenstanders zijn van genetisch gemanipuleerde gewassen.

Uit een telex van 26 augustus 2005 leren we dat de Heilige Stoel zelf grotendeels voorstander is van de teelt van genetisch gewijzigde gewassen maar eerder economische bezwaren heeft dan dat hij bezorgd is omtrent de veiligheid van die gewassen, de biodiversiteit en dergelijke meer.

Genetische wijziging van planten vormt voor het Vaticaan geen moreel probleem en de meerderheid zou er overtuigd zijn van de degelijkheid van de biotechnologische industrie.

Volgens de telex is het Vaticaan vooral bezorgd dat de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen de landbouwers in ontwikkelende landen zou onderwerpen aan een economisch imperialisme met als enig doel de verrijking van multinationale ondernemingen.

De VS ambassade in het Vaticaan gaat bijgevolg de nadruk leggen op het “moreel imperatief” van biotechnologie bij de pauselijke adviseurs, door het te hebben over het economische voordeel van de technologie en de veiligheidsmechanismen tegen economische uitbuiting die zij zien.

Ze maakt zich sterk dat er kansen zijn om de zaak bij het Vaticaan door te duwen waardoor er grote delen van de bevolking in Europa en de ontwikkelende landen beïnvloed kunnen worden.

Spanje werkt nauw samen met VS

In een telex van 19 mei 2009 wordt de alarmbel geluidt over de bedreiging van de teelt van de MON 810 in Spanje nadat de teelt ervan op 14 april verboden werd door Duitsland in navolging van Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland en Luxemburg.

Hoewel de Spaanse regering hevig voorstander is van teelt van genetisch gemodificeerde gewassen, werden in de regionale parlementen van Baskenland en Catalonië wetsvoorstellen ingediend die de teelt bedreigen.

Ook gaan er meer en meer stemmen op bij consumenten die zich verzetten tegen genetisch gemanipuleerde teelten.

De telex meldt dat uit een vergadering met Monsanto’s directeur voor biotechnologie voor Spanje en Portugal en functionarissen van de VS ambassade blijkt dat Spanje meer en meer doelwit wordt van tegenstanders van biotechnologie in Europa.

Bij voorstanders van biotechnologie in Spanje heerst het sentiment dat wanneer “Spanje valt, de rest van Europa volgt.”

In Spanje wordt vijfenzeventig procent van het genetisch gemanipuleerde graan MON 810 in Europa geteeld. Het merendeel in Aragon en Catalonië.

Dertig procent van de graanteelt in Spanje wordt trouwens ingenomen door genetisch gemanipuleerd graan.

In de periode waaruit de telex stamt hadden de tegenstanders van biotechnologie een behoorlijk momentum in Europa.

Met betrekking tot Frankrijk zou volgens Monsanto de steun van de regering voor de anti-GMO-beweging er gekomen zijn door een overeenkomst tussen die regering, Greenpeace en Friends of the Earth waarbij deze laatste twee een oogje zouden toeknijpen voor president Sarkozy’s initiatieven inzake kernenergie.

Uit de telex blijkt dat Spanje en de VS, in reactie op deze tegenstand, nauw samenwerkte om de EU te overtuigen de wetten omtrent biotechnologie niet te verstrengen.

Een telex van 16 oktober 2009 toont zelfs dat de VS reeds op de hoogte was van hoe de Spaanse bevoegde minister zou stemmen inzake het toelaten van import van enkele nieuwe genetisch gemanipuleerde maïssoorten in de bevoegde Europese commissie, drie dagen later, terwijl dat het debat over Spanje’s positie hierin nog volop aan de gang was in de Spaanse ministerraad.

Van effectief lobbywerk gesproken.

Bronnen (WikiLeaks):

take down
the paywall
steun ons nu!