De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BAF reageert op kritiekloze mainstream media
Opinie, Nieuws, Milieu, Lokaal -

BAF reageert op kritiekloze mainstream media

Nieuwsblad.be: 'Brugs bedrijf heeft oplossing voor vervuild reienwater'

vrijdag 11 april 2014 17:28
Spread the love

Wie de pers over deze communicatie heeft ingelicht is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat die pers de woorden van betrokkenen nogal kritiekloos overnam. Link

Reactie Brugs Alternatief forum – door veerleds

Propere reien

Eergisteren stond in de kranten te lezen dat het bedrijf Tarcon onze Brugse reien wil reinigen met bruinkoolvezels.Zaakvoerder Didier Teerlinck had hierover contact opgenomen met gemeenteraadslid Sandrine De Crom (Open VLD).’Wij werken met een ecologisch product, dat geschikt is voor ondiep water’, legt Teerlinck uit. ‘Wij gebruiken matten met bruinkoolvezels en leggen die in het water. Op die manier wordt het water gereinigd.’Sandrine was alvast enthousiast. ‘Ik wacht op een antwoord van het Brugse stadsbestuur om verdere stappen te ondernemen.’Wie de pers over deze communicatie heeft ingelicht is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat die pers de woorden van betrokkenen nogal kritiekloos overnam.Zijn onze reien zo vervuild?Ik ging er van uit dat het de laatste tijd wel meeviel met de waterkwaliteit van de reitjes. Ik zie er regelmatig vissers aan het werk, ijsberen houden er hun jaarlijkse duik en soms zit er een aalscholver ter hoogt van de Carmersbrug. Op zoek naar cijfers vond ik enkel een kaart van 2011 met de waterkwaliteit van de Brugse wateren. Daarin stonden de reien aangeduid als ‘aanvaardbaar’ tot ‘licht gematigd vervuild’.Op mijn vraag om recentere info heb ik nog geen antwoord gekregen.Natuurlijk is elke vervuiling te veel en niemand zal er iets op tegen hebben dat er gewerkt wordt aan proper (zwem)water.Vraag is hoe dat moet gebeuren.

Bruinkoolvezels – bruinkoollaag en vezels

De firma Tarcon gaat er prat op dat bruinkoolvezels een effectieve en ecologische oplossing kunnen betekenen.Wat het product zelf betreft hebben ze zeker een punt.Bruinkool wordt ontgonnen op geringe diepte in open mijnen over de gehele wereldbol. Die bruinkoollagen zijn het resultaat van een afzetting van gigantische gletsjers die omstreeks 70 miljoen jaren geleden beginnen schuiven zijn, in onze regionen is de gletsjer ter hoogte van de zeeën van de scandinavische landen zuidwaarts beginnen zakken, en heeft op zijn weg alle vegetatie meegenomen, en is ongeveer op de 50ste breedtegraad tot stilstand gekomen. Bij ons kan je vooral bruinkoollagen aantreffen in Zuid Limburg (NL) – Keulen – zo naar de Poolse grens, en ga zo maar door.Bruinkool is een zachtere variant van de steenkool, minder energiewaarde dan de steenkool. In die bruinkoollagen worden ook resten van bomen aangetroffen. Die vezels hebben weinig energetische waarde, en worden gescheiden van de compacte bruinkoolmassa en als restproduct (afval) ter beschikking gesteld.De vezels worden gezeefd en volgens bepaalde kalibers verwerkt.‘In het geval van toepassing in behandeling van oppervlaktewater en afvalwater geven deze eigenschappen uitzonderlijke resultaten op de kolonisatie van micro-organismen. Door de grove oppervlakte en de capillaire eigenschappen is er een goede hechting van die micro-organismen, de vezel zelf bevat voedingsstoffen voor die organismen, en door de hoge C/N factor (gemiddeld 1 op 300) heeft de vezel ook een lange levensduur (30 jaar).Uitvoerige testen van de technische universiteit in Freiberg (tegen Dresden) hebben uitgewezen dat de vezels, ondergedompeld in oppervlaktewaters, de neiging hebben om nutriënten (stikstof en fosfaat) te gaan absorberen of vast te houden. Te veel stikstof, zoals ammonium, in het water is nefast voor de opgeloste zuurstof concentratie in het water. Ammonium in oppervlaktewater komt ondermeer van lozing van afvalwaters, gistingen van organisch materiaal, excrementen van vissen, … Het gebruik van de bruinkoolvezels in rollen, of in ruiven die in het oppervlaktewater worden geplaatst, bij voorkeur enkele centimeters onder waterpeil, in combinatie met stikstofminnende waterplanten, is een 100% natuurlijke oplossing om het ecologisch evenwicht te behouden of te herstellen.Voor de Brugse reien stellen wij voor om, middels samenwerking met de Vives hogeschool, een proefproject op te starten, eerst op laboschaal, en daarna in de reeds uitgebaggerde reien (aan de kant van het station). De vezel kan in diverse vormen worden aangebracht (rol, ruif, oeverboord, matten) en ‘onzichtbaar’ in het geheel ingepast worden.’voegt Didier Teerlinck hie aan toe.Op het eerste zicht lijkt dit product effectief en ecologisch verantwoord. Helaas is de ontginning dit allerminst.

Bruinkoolontginning057_bruinkool

Bruinkool is een fossiele brandstof, met alle Co-2 pollutie en roetuitstoot die daarmee gepaard gaatIn Duitsland alleen al wordt circa 26% van de stroom opgewekt door verbranding van bruinkoolbriketten, en dit aandeel zal alleen maar stijgen door het buiten gebruik stellen van de kerncentrales op middellange termijn.De comeback van de bruinkool is een treffende illustratie van de onverenigbaarheid van belangrijke politieke doelstellingen. De regering-Merkel heeft zich verbonden aan de doelstelling van de rood-groene coalitie van Gerhard Schröder (1998-2005)om de zeventien kerncentrales in Duitsland op termijn te sluiten. Anderzijds streeft ze naar een substantiële reductie van de uitstoot van CO2 en naar een ‘evenwichtige energiemix’ – een neutrale formulering van de wens om de afhankelijkheid van Rusland en andere leveranciers van fossiele brandstoffen te verminderen.Van dit samenspel van factoren is – ironisch genoeg – bruinkool de grote winnaar.Hiermee komen de Duitse milieu-doelstellingen zwaar onder druk te staan. De meest vervuilende elektriciteitscentrales van Europa gebruiken bruinkool als brandstof. En van die centrales staan er acht in Duitsland. Samen zijn de dertig vuilste centrales van Europa verantwoordelijk voor 10 procent van de CO2-emissie op het continent.Bruinkool wordt ontgonnen in zgn. dagbouw. Dit wil zeggen dat vanaf het aardoppervlak de grond wordt uitgegraven tot aan de bruinkoollagen en dat vervolgens de bruinkool wordt gedolven. Er zijn op dit moment vier bruinkoolmijnen in bedrijf: Inden, Fortuna/Bergheim, Garzweiler en Hambach.Hier spelen zich gebeurtenissen af van een onvoorstelbare omvang.De dagbouw speelt zich over oppervlakten van enkele tientallen km2. De grootste is Garzweiler met een bedrijfsoppervlakte van 25 km2. Diepten van de dagbouwmijnen variëren van 150 tot 300 meter; dit laatste in Hambach. Uitgraven tot op deze diepten betekent dat continu grote hoeveelheden grondwater weggepompt moeten worden, omdat anders de dagbouw vol zou lopen. Over de nadelige gevolgen hiervan 

Er komen bij de winning ook grote hoeveelheden onbruikbaar materiaal vrij. Gemiddeld ontstaat bij elke ton gewonnen bruinkool 3-5 m3 afval. Dit wordt grotendeels in de dagbouw zelf opgeslagen, waardoor surrealistische landschappen ontstaan.Hele dorpen zijn onteigend en geëvacueerd om plaats te maken voor ontginning. Protest van de bewoners haalde niets uit. Zelfs Die Linke stemden mee voor de vernietiging van hun woonplaats ‘omwille van de grote tewerkstellingsmogelijkheden’. Dat er hele bossen moeten wijken is al helemaal geen probleem. ‘Rond de ontginningen worden bomen geplant om de pollutie te neutraliseren.’

Lees bij voorbeeld eens:800pxholz1072007800pxholzweilerstop

In Duitsland groeit het verzet tegen bruinkoolontginning.Bij voorbeeld doorhttp://www.ausgeco2hlt.de/

Terug naar Brugge

Natuurlijk is er hier geen sprake van een voornemen door het stadsbestuur.Vlak voor de verkiezingen is er altijd een zekere profileringsdrang bij mensen in de politiek, en je kan het een commercieel bedrijf niet kwalijk nemen dat ze graag reclame maakt.Vooralsnog is er geen sprake van een dossier bij de gemeenteraad.Dit neemt natuurlijk niet weg dat we ons geen gedocumenteerde mening kunnen vormen.Het Brugse stadsbestuur wil zich naar eigen zeggen actief inzetten voor het klimaat. In 2050 zou Brugge klimaatneutraal moeten zijn.Zullen we dit doen door enkel naar onszelf te kijken, geen aandacht te besteden aan de manier waarmee onze ‘ecologisch gereinigde reien’ tot stand komen?Wellicht zal de aankoop van een aantal matten weinig invloed hebben op het al dan niet verder openhouden van de bruinkoolontginningen. Maar nemen we daar genoegen mee?Ecologisch bewustzijn en Klimaatneutraliteit gaan niet alleen over kunnen zwemmen in eigen watertjes maar over een andere manier om problemen op te lossen. Het gaat niet op hier proper water te creëren door elders rechtstreeks of onrechtstreeks een ecologisch nefaste machine financieel in stand te helpen houden.Ik hoop dat Brugge verstandig genoeg is om andere oplossingen te zoeken.

BAF! (Brugs Alternatief Forum) wil een platform bieden voor individuen of groepen mensen die een alternatief zoeken of aanbieden voor de maatschappij waarin we leven, die lijkt te draaien rond geld en macht. Vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en respect zijn onze basisprincipes.BAF

Meer info over bruinkoolwinning: link

take down
the paywall
steun ons nu!