De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oproep aan alle milieubewuste Bruggelingen om bezwaar in te dienen tegen Beleidsplan Ruimte Brugge

maandag 12 juni 2023 11:22
Spread the love

Groen vzw                                                                                         Brugge, 12 juni 2023

vzw Bescherm Bomen en Natuur

Actiegroep RED DE SPIE

Persbericht

Standpunt van milieugroepen bij het Openbaar Onderzoek van 26 april tot 24 juli 2023 over het Beleidsplan Ruimte Brugge.

Oproep aan alle milieubewuste Bruggelingen om bezwaar in te dienen tegen het ruimtevernietigend beleidsplan.

Ruimte is schaars en efficiënt gebruik ervan is kostbaar.

In het Beleidsplan Ruimte Brugge wordt gesteld dat het behoud van open ruimte de stedelijke ontwikkeling moet sturen. Het plan zegt dat we niet méér ruimte mogen innemen om te wonen, te werken en te ontspannen. Er zit hier echter een addertje onder het gras…

Er is namelijk een verschil tussen open ruimte op papier en open ruimte in realiteit. In het beleidsplan spreekt men enkel over “planologische open ruimte”. Dit zijn gebieden met een zachte bestemming zoals natuur en reservaat, overig groen, bos, landbouw. Maar in realiteit heeft de grootste open ruimte die we vandaag waarnemen jammer genoeg al een harde bestemming. Dit is totaal misleidend en onverantwoord. In het beleidsplan worden de verouderde planologische “harde” bestemmingen dus nog steeds uitgevoerd! Hierdoor dreigen ongeveer 300 ha aan grote oppervlakten landbouwgrond en natuur stelselmatig vernietigd te worden. De Blankenbergse steenweg (95 ha), de Spie (42 ha), het Chartreusegebied (24ha) en de Dudzeelse polder (+150ha) dreigen dus ongemerkt verhard te worden.

De Blankenbergse Steenweg (95 ha)

Zo wordt de vruchtbare landbouwgrond (95 ha) aan de Blankenbergse Steenweg bijvoorbeeld niet als open ruimte aangeduid, omdat op het moment van schrijven van het beleidsplan beleidsmatig beslist werd om ze een harde bestemming te geven voor voetbal, industrie en recreatie, ook al heeft de Raad van State dit beleid nu reeds afgekeurd. Het adviesorgaan GECORO en de Brugse gemeenteraad houden geen rekening met de visie van de Raad van State.

De Spie (42 ha)

De ecologisch waardevolle, maar bedreigde driehoek (de Spie 42 ha) tussen de A11 en de spoorwegen naar Zeebrugge en Blankenberge is een historisch vochtig poldergrasland, dat niet mag verdwijnen, maar een industriële bestemming heeft. Wegens deze planologische bestemming worden landbouw en natuur in de Spie bedreigd door het Beleidsplan Ruimte Brugge.

Een beroep bij het Departement Omgeving en plaatselijke actie door Groen vzw, vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugge en de West-Vlaamse Milieufederatie tegen de milieuvergunning van de Bestendige Deputatie voor industrie in de Spie heeft de beslissing van Minister Demir uitgesteld omdat de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) haar plan voorlopig heeft ingetrokken. De WVI ziet echter niet af van het indienen van een nieuw industrieplan.

Dit is totaal in strijd met een dringend milieuvriendelijk beleid dat steunt op ecologische principes die meer dan ooit zo belangrijk zijn in het maatschappelijk welzijn.

De Spie is een plaats waar zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. Dit willen we beschermen. 404 bomen worden gerooid, grachten gedempt en oude riet- en graslanden gebetonneerd. Bovendien is het een erg watergevoelig gebied: tijdens de voorbije wintermaanden stond het vaak helemaal blank! Om dit te compenseren wordt er een bufferbekken gegraven met wat groen rond. Dat is toch ondenkbaar op vandaag? Wat hebben acties als tegelwippen en bomen planten in de stad voor nut, als we de rand volstorten met beton? Het project verhindert dus een betere infiltratie en sparen van water tegen waterschaarste en droogte.

Er is meer: op de Spie staat ook nog een stedelijk gesubsidieerde jachtwachterswoning uit 1730 die op de lijst staat van te beschermen erfgoed. Er mag dus niets aan het gebouw veranderen, maar volledig afbreken zou nu plots door dat beleidsplan wel mogen!

De inplanting van een bedrijventerrein over het geheel van De Spie beschadigt de huidige bestaande open ruimte in het agrarisch landschap en is de ongewenste voortzetting van een slechte ruimtelijke ordening.

Het Chartreusegebied (24 ha)

Het Chartreusegebied (24 ha) in de Brugse Groene Gordel is bedreigd met de inplanting van grootschalige industriegerichte kantoorgebouwen door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) in samenspraak met het Brugs stadsbestuur.

Het Chartreusegebied is historisch, archeologisch en landschappelijk waardevol. Kantoorindustrie wordt het best geplaatst in de met openbaar vervoer bereikbare stationsomgeving volgens de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Bijkomende gebouwen en verharding in Chartreuse zijn strijdig met natuurverweving en zijn een gevaar voor wateroverlast in het Chartreusegebied dat ook belangrijk is als bufferzone en waterinfiltratiegebied nabij de overstromingsgevoelige Kerkebeek.

Er moet gezocht worden naar een toekomstgerichte invulling van het Chartreusegebied met aandacht voor het integraal behoud van de Groene Gordel met een verrijking als infiltratiegebied. Het infiltratiegebied, met zijn vele insecten, is een onderdeel van het foerageergebied van de beschermde vleermuizenpopulatie.

De Dudzeelse polder (meer dan 150 ha)

De Dudzeelse polder (meer dan 150 ha) is een erg waardevol poldergebied met grote biodiversiteit en grotendeels erkend Europees Vogelrichtlijngebied, dat echter op totaal achterhaalde wijze nog steeds als havengebied staat ingepland.

Indien de achterhavenplannen uitgevoerd worden met inbegrip van de verbreding van het Boudewijnkanaal voor grote zeeschepen tot aan de A11, zal in de toekomst het overblijvende 150 ha natuurcompensatiegebied en grotendeels Vogelrichtlijngebied in de Dudzeelse Polder vernietigd worden door havenontwikkeling.

Dit is in deze problematische tijd inzake klimaat, waterhuishouding, biodiversiteit en ruimtelijke ordening totaal onverantwoord. De havenplannen moeten dus dringend milieuvriendelijker worden!

Oproep om bezwaar in te dienen voor 24 juli!

Hieronder de link naar twee voorbeeld bezwaarschriften tegen het Beleidsplan Ruimte Brugge, het ene uitgebreid, het andere kort en bondig op één pagina. U hoeft enkel nog aan te vullen met uw persoonsgegevens:

Bezwaarschrift Beleidsplan Ruimte Brugge – korte versie

Bezwaarschrift Beleidsplan Ruimte Brugge – finale versie

Beste medeburger, door samen bezwaar in te dienen tegen dit misleidend Beleidsplan Ruimte Brugge geven we alvast een krachtig signaal aan de politici.

 Bezwaar indienen aan het College van Burgemeester en Schepenen tot en met einde openbaar onderzoek op 24 juli.

 Via e-mail: beleidsplanruimte@brugge.be

of Per post via aangetekende zending aan het College van Burgemeester en Schepenen

p.a. Cluster Omgeving

Team Centrale Administratie

Oostmeers 17, 8000 Brugge

of Afgeven in het Huis van de Bruggeling tegen ontvangstbewijs.

 

Contact:

VZW bescherm Bomen en Natuur: Ivan De Clerck 0496/164340

Actiegroep RED DE SPIE

Groen VZW: Erik Ver Eecke 0475/805149

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!