De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Alert blijven in de Kerk en het jeugdwerk

donderdag 2 februari 2023 15:26
Spread the love

In een nota voor de pastorale verantwoordelijken van 13 oktober 2022 vragen de bisschoppen van België aan de vaste vrijwilligers die de catechesewerking verzorgen met minderjarigen, om een uittreksel uit het strafregister ( het model 596.2) op te vragen.

Met deze maatregel komen ze tegemoet aan het decreet van de Vlaamse Overheid van 3 juni 2022, dat in werking trad op 1 februari 2023. Belangrijk om weten is aan wie zo’n uittreksel niet gevraagd wordt: aan “occasionele” medewerkers van de catechesewerking, aan vrijwilligers of begeleiders van een misdienaarswerking en aan het katholieke jeugdwerk, vooral georganiseerd door IJD ( Interdiocesane Jeugddienst). Het jeugdwerk kreeg immers een uitzondering op deze maatregel.

We begrijpen enerzijds de motieven van het Vlaamse jeugdwerk, dat deze uitzondering kreeg omwille van de administratieve overlast. Maar we vinden tegelijk dat deze uitzondering niet opweegt ten aanzien van de belangen van het kind. Het zou dus goed zijn dat IJD e.a. katholieke jeugdwerkingen deze maatregel – desnoods spontaan – alsnog implementeren.

Uit internationaal onderzoek blijkt namelijk dat een substantieel aantal daders reeds als jongvolwassene beginnen over te gaan tot deviant gedrag en misbruik ten aanzien van minderjarigen. Dit gedrag dient daarom reeds in een vroeg stadium behandeld en aangepakt worden, zo stellen specialisten, want dan is een kans op herval in de toekomst het kleinst.

We roepen de bisschoppen op een voorbeeldfunctie op te nemen om de maatregel nu reeds uit te breiden naar alle volwassenen die met kinderen werken, en deze maatregel met terugwerkende kracht in te voeren. Dit betekent dat ook andere kerkwerkers die met kinderen werken (priesters, diakens, religieuzen, parochieassistenten en pastoraal werkers) opgeroepen worden om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen, zelfs al zijn ze reeds lange tijd in dienst. Aan de bestaande katholieke jeugdwerkingen vragen we om nu reeds verder te gaan dan gevraagd wordt, en – omwille van de belangen van het kind – deze uitzondering naast zich neer te leggen.

We vragen aan het Vlaamse Jeugdwerk en de Vlaamse Overheid om, tijdens een evaluatie van deze maatregel, na te denken over een uitbreiding hiervan naar het jeugdwerk zelf. We hopen dat ze hieromtrent advies inwinnen bij alle actoren die kennis van zaken hebben, zoals internationale wetenschappers en begeleiders van daders die zedenmisdrijven begingen.

We vragen ons ten slotte af of deze maatregel, in de huidige vorm, niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Temeer omdat ook volwassen jeugdwerkers uit het jeugdwerk “kunnen” overgaan tot misdrijven. Indien jeugdwerkers volwassen zijn lijkt ons hier een pijnpunt te liggen. Het lijkt ons aangewezen om alert te blijven voor tekenen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag en misbruik in jeugdwerkingen en die ook bespreekbaar te maken.

We beseffen ten slotte dat deze maatregel misbruik niet kan uitsluiten. De maatregel creëert een valse vorm van veiligheid, maar het blijft een positieve stap. Niettemin vinden we een uitbreiding van deze maatregel noodzakelijk.

Voor de werkgroep “Mensenrechten in de Kerk”,

Stephan Houtman, voorzitter

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!