De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

25 maart: neen aan het ESP
Europa, Volksraadplegingen, Constituante, Europees Stabiliteitsplan -

25 maart: neen aan het ESP

dinsdag 27 maart 2012 13:22
Spread the love

Zondag 25 maart werd een zgn. ‘Volksraadpleging gehouden over het Europees Stabiliteitspact (ESP), en het uitblijven van een fundamenteel democratisch debat hierover.

Moet je gek zijn om op een mooie zondagmorgen om 6 u op te staan, 3 kwartier te wandelen naar het station (want  De Lijn respecteert de zondag (voormiddag)rust), een uurtje naar Brussel sporen en dan weer tram en bus op naar een aula van de ULB om daar een dag lang te luisteren naar diverse sprekers?
Neen daar moet je vooral verontwaardigd voor zijn, en het verlangen hebben om je als burger uit te spreken tegen de op zijn zachtst gezegd ondemocratische maatregelen die de Europese Commissie  nu wil opleggen aan alle lidstaten.

Onder andere Frankrijk heeft het stabiliteitsplan reeds geratificeerd zonder haar bevolking te raadplegen, België is van plan dit binnenkort te doen, zonder hier zelfs maar een grondig parlementair debat over te houden, laat staan de inwoners te vragen of ze zich wel willen overleveren aan een dergelijk dictaat.

Het stabiliteitspact

Wat het stabiliteitspact precies inhoud kregen we te horen van Christophe Van Damme, hoogleraar Internationale politiek,en Sarah Weber van het CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde)  met een boeiende diareportage.
Het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), is niet zozeer een mechanisme, als wel een nieuw bestuursorgaan van de Europese Unie (EU). Opgegeven doelstelling is het verstrekken van leningen (onder strikte voorwaarden) aan eurolanden die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen (oa. Een budgetevenwicht in hun grondwet verankeren etc…). Het gaat de taken overnemen van de eerder genoemde EFSF en EFSM. Het wordt geleid door een Raad van Gouverneurs. Dat zijn de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden binnen de EU.
Het ESM-verdag stelt dat dit orgaan een maatschappelijk kapitaal krijgt van 700 miljard euro.
80 miljard euro wordt direct ter beschikking gesteld door de lidstaten (deze betalingen vloeien vanaf het jaar 2013 in vijf termijnen van 16 miljard euro naar de ESM). Deze 80 miljard is onmiddellijk beschikbaar voor de ESM. Dit bedrag kan ten allen tijde worden aangepast, en kan binnen de 7 dagen opgevorderd worden. In feite staat er dus, dat de ESM ongelimiteerd geld van de aangesloten landen kan eisen. Het verdrag voorziet geen vetorecht van nationale parlementen.
420 miljard euro wordt door de lidstaten gereedgehouden als kredietgaranties voor ESM-obligaties. Om voor ESM-obligaties een AAA-rating te bereiken, moet elke lidstaat garant staan voor meer dan zijn eigen aandeel. Het totale garantiebedrag is daarom in zijn totaliteit hoger, namelijk ongeveer 620 miljard euro.

Ondemocratisch en oncontroleerbaar

Enkel staten die dit pact hebben geratificeerd komen voor hulp in aanmerking.
Niet naleving van de verplichtingen door een lidstaat leidt tot een boete van 0,1% van het BNP van dat land.
Landen kunnen enkel hulp krijgen onder strenge voorwaarden, ze moeten drastische besparingen doorvoeren op de kap van hun onderdanen, van een eigen beleid zal quasi geen sprake meer zijn.
Deze instelling noch haar functionarissen worden democratisch gestuurd, en kunnen niet juridisch worden vervolgd…

Waarom accepteert men dit?

Een aantal fundamentele mythes liggen aan de grondslag van het discours.

1) De overheidsschulden vormen de oorzaak van de crisis.
Cijfers spreken dit echter tegen. In de zgn. periferielanden daalde de openbare schuld tot 2007 zelfs sneller dan in de zgn. rijkere eurolidstaten.  (De private schuld ging wel overal omhoog maar die wordt niet in aanmerking genomen.).
Een onevenwichtige handelsbalans is wel belangrijk. Het stabiliteitspact brengt hier echter geen soelaas. Landen met een zwakke export moeten steeds meer inboeten om hun schulden te betalen, terwijl exportlanden kunnen afwachten..
2) De loonkost is te hoog in de periferielanden waardoor competetiviteit daalt
Als men het voorbeeld van Duitsland bekijkt ziet men dat loonmatiging niet automatisch meer investeringen inhoudt… De Cash Outflow (spaargelden) stijgen er gelijkmatig met de winsten…

De macht van het Grootkapitaal lijkt groter dan ooit.. Veel van de hoofdrolspelers in deze constructie hebben  zeer sterke banden met Goldman Sacks en dergelijke..

 

Het democratisch deficiet

Corinne Gobinne, directrice de Graid (Groupe de recherche sur les acteurs internationaux et leurs discours de l’ institution sociologie) en de ons wel bekende Jan Blommaert bespraken de politieke en sociale achtergronden en gevolgen van het pact.
Voor een video van het gloedvolle betoog van laatstgenoemde verwijs ik graag naar
http://bambuser.com/v/2500414?page_profile_more_user=1
In naam van de ‘stabiliteit van de Eurozone ‘ en een vals idee van ‘solidariteit’ tussen de lidstaten ondergraaft men de zelfstandigheid van de afzonderlijke staten, en worden de gevolgen van de financiële crises geheel op de schouders van de burgers gedumpt.
De stilte in de reguliere media en de parlementen van de lidstaten klinkt oorverdovend.

Volksstemming

Deze volksraadpleging wil die stilte doorbreken, de stem van de inwoners van ons land moet gehoord worden.
Na de middagpauze werd dan ook overgegaan tot een (anonieme) stemming over het ESP, en over de vraag of onze autoriteiten over een dergelijke ingrijpende maatregel al dan niet een volksraadpleging zou moeten houden. Op dat moment telde ik zo’n 150- tal mensen. Men kon ook online stemmen. Natuurlijk bleek het overgrote deel tegen het pact en voor een volksraadpleging te hebben gestemd.  Het resultaat van de stemming zou nog dezelfde dag aan de parlementsleden worden medegedeeld.
Intussen konden we kijken naar een video waarin Meyret Zaki,financieel journaliste van het Zwitserse blad Bilan de werkelijke oorzaak van de financiële crisis bij de speculanten en grootbanken (Rottschild en Goldmann Sacks) met hun lobbymachinerie legt.

Reacties uit de zaal

Politici blonken uit door hun afwezigheid, enkel een mandataris van Ecolo gaf aan dat haar fractie voor een  volksraadpleging ijvert.
Ondanks het mooie weer en de kilte in de aula kwamen veel reacties en vragen. Enkelen ervan werden vastgelegd op video  http://bambuser.com/v/2500731
Alle reacties weergeven lijkt me hier onmogelijk. Schrijfster van dit artikel begon ook last te krijgen het vele Frans te volgen (bij het begin van de vergadering was gevraagd of een vertaling naar het Nederlands noodzakelijk was, maar de Vlaamse deelnemers hadden dit niet nodig geacht, van Nederlands naar Frans bleek wel noodzakelijk..).
Buiten ging de vergadering trouwens ook gewoon door in een Vlaams onderonsje…Er werd uren doorgepraat over de oorzaken van ongelijkheid, strategieën om daar verandering in te brengen…

Afsluiting

De eindconclusies in de zaal heb ik dus niet gevolgd..
Yiorgos Vassalos kwam buiten een uiteenzetting doen over de huidige situatie van de mensen in Griekenland.video: http://bambuser.com/v/2501204
Yiorgos Vassalos werkt voor ‘Corporate Europe Observatory’ (CEO). Dat is een onderzoeks- en actiegroep die de invloed van bedrijven en hun lobbygroepen op de Europese politiek onthult.

Toen was het echter al 18u en had ik alweer in Brugge moeten zijn… De bijeenkomst is dus nogal uitgelopen, zijn betoog stond aangekondigd om 16.30u, maar we kunnen enkel toejuichen dat dit kwam door de grote publieke belangstelling en participatie aan het gebeuren.

En nu het vervolg…

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!