Nieuws -

Hoe scoren de verkiezingsprogramma’s op vlak van milieu?

Welke ambities hebben de Vlaamse partijen rond klimaat, mobiliteit en energie? Bond Beter Leefmilieu (BBL) onderwierp de verkiezingsprogramma’s aan tien cruciale milieutesten en stelde een ‘stemWijzer’ samen. Groen, sp.a, CD&V en PvdA scoren achtereenvolgens het best. N-VA en Open VLD sluiten de rangschikking af.

vrijdag 9 mei 2014 13:59
Spread the love

PvdA, Groen en sp.a stellen geloofwaardige klimaatdoelstellingen voor.
N-VA en Open VLD laten het na om klare koffie te schenken.   

Alle partijen geven veel aandacht aanenergiebesparing in
gebouwen, maar geen enkele partij, met uitzondering van Groen, vraagt om
duidelijke bindende inspanningen van andere sectoren, zoals de industrie. 
 

De meeste partijen pleiten voor een
langetermijnbeleid voor duurzame energie. Wat daarbij opvalt, is
dat zowel N-VA als CD&V de kernuitstap tegen 2025 in vraag stellen. N-VA
pleit zelfs expliciet voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.   

In een aantal programma’s komt minder
grondstofverbruik in de industrie en materialenkringloop aan bod, maar
Groen schuift als enige partij goed onderbouwde concrete maatregelen naar voor.
CD&V is een van de weinigen die groenstroomcertificaten voor
afvalverbranding uitdrukkelijk wil behouden, wat een materialenkringloop
belemmert.  

Uit de verkiezingsprogramma’s kunnen we niet
afleiden dat er in Vlaanderen een brede politieke consensus in de maak is om het
roer om te gooien naar een duurzaam mobiliteitssysteem en
minder individueel autogebruik. Sp.a en PvdA zijn tegen individuele heffingen
op milieuvervuilende verplaatsingen en zetten in op openbaar vervoer. N-VA en
Open VLD stellen een vlotte doorstroming van het wegverkeer centraal.

De meeste partijen beseffen dat Vlaanderen de
kaart van kernversterking moet trekken om ruimtelijk orde op
zaken te stellen. Sp.a, Groen en CD&V willen de woonbonus hervormen, onder andere om
meer rekening te houden met de locatie van een woning. N-VA en VLD willen er
niet aan raken. Opvallend is dat Open VLD het thema ruimtelijke ordening niet
opnam in haar programma.  

Op de vraag of in een volgende legislatuur duurzame
landbouwmodellen meer ondersteuning zullen krijgen, zijn de antwoorden
niet eenduidig. Wel duidelijk is dat CD&V het huidige grootschalige
landbouwmodel wil versterken.  

Milieukwaliteit is een
onderbelicht thema in veel partijprogramma’s. N-VA, CD&V en Open VLD
stellen de omgevingsvergunning centraal. Ze geloven dat snellere en
eenvoudigere vergunningsprocedures ook de oplossing zijn voor milieukwaliteit.
Wij vinden daar geen enkele garantie rond terug.   

Tot slot valt op dat de programma’s van N-VA en
Open VLD weinig of niet verwijzen naar de rol van het maatschappelijk
middenveld. Deze partijen zien het middenveld niet als gesprekspartner voor
de uitvoering van hun beleidsagenda. Groen daarentegen wil evolueren van een
sociaal overleg naar een sociaal-ecologisch overlegmodel. 

stemwijzer.bondbeterleefmilieu.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!