Jan Pieter De Nul -

De Nuls cijfers zijn puur bedrog en slaan nergens op

maandag 24 juni 2013 22:48
Spread the love

Geen 6,1 miljoen Belgen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) maar 7,2 miljoen, geen 3,1 miljoen werkenden maar 4,4 mio waarvan 1,7 publieke dienst, geen 3 miljoen niet-werkenden maar 2,8 waarvan 1,4 mio zonder inkomen: dat De Nul doet alsof die 3 miljoen toch allemaal ‘betaald worden’ en geen goesting hebben om te werken toont z’n onkunde, kwaadwilligheid en decadentie. Een cijferanalyse.

De feitencontrole van de 7de dag, een lachertje

“Dat zijn dt fouten die niets aan de boodschap van De Nul wijzigen zo liet De Vadder in de Zevende dag zich uit over de ‘foutjes’ van De Nul, dubbel volksbedrog met mediatieke zegen. Vandenbrouckewas in De Ochtend va 24/06 niet alert genoeg om De Nul lik op stuk te geven en op z’n plaats te zetten en ook Rudy De Leeuw in DM van 24/06 laat het cijferdeficit van De Nul voor wat het is. En kon geen enkele prof De Nul onmiddellijk van antwoord dienen of zijn ze, Jan Bundervoet incluis, allemaal al met vakantie vertrokken?

Jan De Nul vertelt klinkklare onzin

Jan De Nul kan dan wel goed baggeren, dat hij z’n modder uitgiet op de Belgische bevolking en haar werknemers dat is niet alleen minnetjes, maar volledig onterecht, zeker als elkeen kan vaststellen dat de cijfers die hij gebruikt nergens op slaan. Van de 11 miljoen Belgen zouden er 6,1 miljoen de arbeidsleeftijd bereikt hebben, 3,1 miljoen aan het werk zijn en 3 miljoen die volgens hem betaald worden zonder te werken: “Er is gewoon geen goesting om te werken. Omdat het zonder werken ook kan. We hebben zoveel systemen opgebouwd om betaald te worden zonder te werken”. Dat is niet alleen klinkklare onzin, het is een quasi racistisch aanval op wie hij als ‘steuntrekker’ beschouwd, zeker als hij nalaat te zeggen dat de helft van die 3 miljoen van geen enkel systeem een inkomen betrekt.

Dat hiertegenover weinig of geen weerwerk geleverd wordt is daarbij even bangelijk als het feit dat De Nul dit ongegeneerd kan zeggen op het podium van Trends, die beter moesten weten en hierbij een correctief gemaakt hebben. Het geeft de diepte aan van de decadentie waarin de top het bedrijfsleven, onder de schijnwerpers van de media, is gevallen. Of behoort dat tot aard zelf van het patronale beestje?

1. Geen 6,1 miljoen maar 7,2 miljoen Belgen op arbeidsleeftijd (15-64 jaar)

De bevolking op arbeidsleeftijd zijn alle inwoners tussen 15 en 64 jaar. Dat waren er op 01/01/2012 juist geteld 7,2 miljoen in België. Het betreft hier de ingeschrevenen bij de RSZ, de RSZ-PPO en de RSVZ (zelfstandigen in hoofdberoep). Als we naar de Enquête van de Arbeidskrachten kijken, die een andere methode van telling gebruiken en door Eurostat gelijkwormig gedirigeerd wordt in alle Europese landen, komen zij ook uit op 7,2 miljoen Belgen op arbeidsleeftijd. Daar zit dus al 1,1 miljoen verschil op met de telling van Jan De Nul. Daarmee zou de kous al af moeten zijn en de speech geklasseerd.

Volgens Rudy De Leeuw in DM van 24/06/2013 vergeet De Nul 1,3 miljoen ambtenaren mee te tellen bij de werkenden maar dat is een te gemakkelijke uitleg. De Nul verwijst voor die 6,1 miljoen naar de Nationale Bank. Op enkele seconden had hij langs google volgende situatie op de arbeidsmarkt op de Nationale Bank kunnen opspitten waarin alle harde gegevens staan die hij nu zomaar uit z’n duim zuigt. Was er dan niemand om deze man voor zulk een enormiteiten te behoeden? Of heeft men hem een streek willen lappen?

Het is ook raden op welk jaar De Nul voortgaat, bv het bevolkingsaantal: op 01/01/2011 waren er 10.951.266 inwoners en op 01/01/2012 11.035.948 inwoners in België. Afgerond is dat voor beide jaren 11 miljoen, waarvan 7,2 miljoen op arbeidsleeftijd

2. De complete onzin van de “3 miljoen die betaald worden zonder te werken”

Met de botten nog aan kunnen we er eens met de vuile voeten doorgaan“, moet Jan De Nul gedacht hebben. Drie miljoen die “geen goesting hebben om te werken” omdat zij langs andere systemen betaald worden. Populistische kletspraat, volledig ongegrond en alleen bedoeld om te kwetsen, te vernederen, de sociale zekerheids- en de rechtstaat aan te tasten, op het randje af fascistoïde geleuter, pure provocatie. Dit gezegd zijnde, de cijfers.

Alle hieronder gedistilleerde tabelletjes komen uit de open plooibare excel tabel van de Belgische bevolking naar statuut op 31/12/201. Alle gegevens zijn betrokken bij de bevoegde administraties. Dezelfde gegevens per leeftijdsjaar kunnen meer gedetailleerd geëxploreerd worden in de tabel Statuut Belgische bevolking per leeftijd 15-64 jaar of in BuG 173.

In de samenvattende tabel zoals hierboven in beeld gebracht wordt volgend detail gegeven in aantal en %

Het % = werkzaamheidsgraad voor werkenden en verlies aan werkaamheidsgraad voor de andere categoriën

– De bevolking
– Aantal werkenden met detail RSZ, RSZ-PPO, RSVZ
– Aantal niet-werkenden met onderscheid tussen
     – Aantal ooit-gewerkt hebbenden die een vervangingsinkomen krijgen, met detail:
           – werklozen (met detail, UVW; Brugpensioen, TBS, 50+ oudsysteem, Tijdskrediet/LBO)
           – invaliden, met onderscheid privé en overheid (vervroegde pensionering om medische redenen)
           – gepensioneerden voor 65 jaar
     – Aantal nooit-gewerkt hebbende dwz de niet actieven die niet werken en nooit gewerkt hebben, of die er geen inkomen meer uit putten en dus door niets of niemand betaald worden.
           – Gehandicapten met een volledige inkomensvervangende tegemoetkoming
           – Schatting van aantal leefloners tussen 15-64 jaar (90%) die enkel een leefloon als inkomen hebben (50%),              anders zijn ze terug te vinden in een reeds aangehaalde categorie hierboven.
           – Niet-actieven die nooit gewerkt hebben en geen inkomen verwerven

2.1. Werkenden en niet-werkenden
Volgens Jan De Nul 3,1 werkenden die te laast van 8 miljoen anderen moeten torsen, hij veegt zomaar 1,3 miljoen werkenden onder de mat en maakt dan z’n beklag dat er best 500.000 konden bijkomen die dan bijdragen konden  betalen.

De werkzaamheidsgraad bedraagt 61% en 39% is niet-tewerkgesteld en draagt dus niet bij aan de werkzaamheidsgraad.
 
2.2. De niet-werkenden met onderscheid ooit- en nooit gewerkt

De sociale zekerheid geeft rechten aan niet-(meer) werkenden voorzover ze ooit gewerkt hebben. Wie nooit gewerkt heeft of wie z’n rechten als oud-werknemer verloren heeft komt in dit overzicht in de categorie nooit-tewerkgestelden terecht.

Het gaat hier om 1.580.369 nooit-tewerkgestelden die alleszins niet ‘teren’ op de sociale zekerheid maar die toch door De Nul geschoffeerd en onder schot gehouden worden. Wie zijn ze?
 
2.3. De nooit-tewerkgestelden: gehandicapten, leefloners en nooit-actieven Gehandicapten – Een gehandicapte met minder dan 1/3 verdienvermogen krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming, al of niet in combinatie met een integratietegemoetkoming. In dit overzicht worden enkel de gehandicapten met een volledige inkomensvervangende tegemoetkoming opgenomen. Voor De Nul zijn deze 131.806 gehandicapten betaald worden om niet te werken en die daarbij ook ‘geen goesting’ hebben om te werken.
 

Naast de sociale zekerheid bestaan er in België nog 2 andere belangrijke systemen:
– het systeem van ‘inkomenszekerheid’ voor gehandicapten langs een tegemoetkomigsstelsel en
– de bestaanszekerheid, het door het OCMW gedirigeerde systeem van ‘laatste vangnet’ wanneer werken of de sociale zekerheid niet voldoende aanbrengen om het bestaan te verzekeren, dwz wanneer het inkomen uit andere systemen lager ligt dan het ‘leefloon’ en men geen ander vermogen heeft.

Leefloners – In de mate leefloners al begrepen zijn in de categorie van werkenden of ooit-tewerkgestelden worden ze in dit overzicht niet onder leefloners meegenomen. Enkel voor wie uitsluitend van een leefloon leeft wordt opgenomen. Hierover zijn vooralsnog geen algemene gegevens bekend. Een korte rondvraag bij enkele OCMW’s laat ons toe een schatting te maken, nl 90% tussen 15-64 jaar waarvan 1/2 enkel leefloon trekt; voortgaande op 150.000 leefloners in België. Wie betere cijfers heeft kan ze doorgeven.

Nooit-actieven zonder inkomen – En dan zijn er de 1.381.063 of 1,4 miljoen Belgen tussen 15 en 64 jaar, die geen enkele betaling van welke steun dan ook genieten. Het gaat hier om de helft van de door De Nul gedenigreerde groep die van ‘betalingen zou leven zonder te werken en die geen goesting zou hebben om te werken’. Voor De Nul is het in z’n blinde aanval ‘colateral damage‘. En daar maar op de Trends-receptie grappig over doen  alsof het een Vlaams Blok meeting was waarin  men zich verslikt in racistische grappen. Goe gezegd, nog een, doe door. En zeker als het over de  de migratie; gaat, en de Noord-Afrikanen (hoeveel ervan zijn aan het werk vraagt De Nul zich af), en de wahabitische imamsn goed jong, laat ze het maar voelen, sm-management voor die gasten, doe zo voort; met het champagneglas in de hand.

De studenten en jongeren zijn voor De Nul de pineut – Een kleine helft van deze groep ‘niet-inkomentrekkende niet-actieven’ bestaat uit studenten of zijn minder dan 23 jaar oud. De andere helft zijn nooit-tewerkgestelden in alle leeftijdsklassen, allicht voor een goed deel ook vrouwen uit de migratie, die nooit gewerkt hebben en dus ook niet werkloos zijn en geen uitkeringen genieten.

Deze groep is alles bijeen met 19,1% van de bevolking op arbeidsleeftijd groter dan, zoals we zullen zien, de groep van 17,2% die wel rechten uit de sociale zekerheid doen gelden. Zij worden beiden ongegeneerd met de modder van De Nul besmeurd. De conclusie van Bart van den Cruyce (zie Artikel Bart van den Cruyce) gaat nog altijd op dat wat vrouwen uit de migratie betreft het geen kwestie is dat me teveel zou profiteren van de sociale zekerheid maar juist dat men te weinig in de beroepsbevolking aanwezig is en zo in feite niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Maar De Nul z’n verstand is allicht te klein om deze simpele waarheid te bevatten.

2.4. De niet-werkenden die ooit-tewerkgesteld zijn

De Nul richt z’ pijlen op wie betaald wordt zonder werken en die daarbij geen goesting heeft om te werken. Wie zijn dat dan?

De werklozen: 1,5 miljoen volgens De Nul maar in feite ‘slechts’ 0,7 miljoen die volledig op de werkloosheid staan, de anderen zijn deeltijdsen, tijdelijk werklozen, deeltijds tijdskrediet/LBO, halftijds brugpensioen enz…, dus meer dan de helft van De Nul’s werklozen zijn wél nog aanwezig op de arbeidsmarkt.

9,5% van de bevolking op arbeidsleeftijd is volledig werkloos. Het is vooral tegen de groep werkloze dat De Nul in feite uitvaart en iedereen meesleurt. Vooral Brugpensioen; 1,6% en 50+ oud stelsel met 1,2% steken zijn ogen uit. En Van Eetvelt kraait uit volle borst mee waar het de 0,3% betreft die in Volledig Tijdskrediet of Loopbaanonderbreking zijn.

Blijven de 448.647 volledig uitkeringsgerechte werkzoekende werklozen met een goed aantal jongeren onder hen. De demografie en leeftijdsverdeling van de werkenden is, wat het Planbureau hierover ook zegt, zodanig dat het komende decenium er een sterke aanzuigkracht zal zijn die de druk op het aanbod zal verhogen en de migratie verder zal doen ontwikkelen. De werkloosheid van mensen is daarbij een zorg en geen schietschijf.

De volledig invaliden waarvan 226.762 in het private stelsel en 36.717 vervroegd gepensioneerd bij de overheid om medische redenen. De Nul telt 400.000 invaliden maar een goed deel daarvan is nog aan het werk met een gedeeltelijke invaliditeitsuitkering. De Nul gooit ze evenwel allemaal op één hoop. Zo komt hij allicht aan 3 miljoen niet-werkenden. De Nul weet wat modder is maar niet wat cijfers zijn, die gebruikt hij alleen maar om met modder te gooien.
De gepensioneerden voor 65 jaar: 213.662 onder het private stelsel en 76.183 onder de overheidspensioenen.De werkloosheid, invaliditeit en pensionering, ook voor 65 jaar zijn legale stelsels waarbij De Nul blijk geeft van extreme arrogantie door dit als profitariaat voor te stellen van mensen die ‘geen goesting’ hebben om te werken. Niet alleen de gehandicapten, ook de invaliden krijgen er hier van langs. 

En och arme, Moeder waarom werken wij? De parafrasering van de filosofische en aansprekelijke volkswijsheid, Moeder waarom leve wij? is niet meer dan een ridicule, betweterige, onwetenschappelijke en voor de bevolking denigrerend statement. Moeder waarom werken wij, das een goeie. Wie gaat de pensioenen betalen stelt Jan Pieter De Nul tot slot als vraag aan het publiek, jullie, aha.

2.5. En de werkenden, zij zwoegden voort

De tewerkstelling vanuit de 3 RSZ-pools samengeteld levert 4,4 miljoen werkenden op. Dat is iets lager dan de Nationale Bank (die tellen meer zelfstandigen) maar gelijk aan de telling van Eurostat.

Van deze 4,4 miljoen werkenden zijn er 1,7 miljoen loontrekkende in de publieke dienstverlening, zie BuG 174. Bij de RSVZ is ook een goed aantal te beschouwen als ‘publieke dienstverlening’ omdat de overheid als grootste financierder optreedt zoals bij geneesheren, kinesisten, verpleegkundigen, enz. Met hen wordt in onderstaand overzicht geen rekening gehouden.

In 2011 werkten 1,7 miljoen of 45% van de loontrekkende tewerkstelling in de publieke dienstverlening, dat is 87.360 meer dan in 2007, vijf jaar vroeger terwijl alle andere sectoren samen hun tewerkstelling met 4.335 zagen achteruitgaan. Wie aan de publieke tewerkstelling en dienstverlening raakt wil het land en haar bevolking in de armoede storten.

3. De Nul zoek oorlog met de gezondheids- en welzijnssectoren

De Nul: “Er is maar 1 oplossing, er zijn 6,1 miljoen mensen in België die de leeftijd hebben waarop ze zouden moeten werken. Doe ze werken! Bouw de overheid af.” Dat het geen 6,1 miljoen werkenden zijn maar 7,2 miljoen maakt z’n statement al zielig. Dat hij voor de afbouw van de overheid en de publieke dienstverlening zaagt de poten onder zijn eigen stoel. Moest hij een pleidooi houden voor het inschakelen in de beroepskrachten van de 19,1 % (nog) niet actieve medeburgers dan zou hij nog iets van maatschappelijke relevantie en intelligentie hebben.

Nu zoekt De Nul de oorlog met de Gezondheids- en Welzijnssectoren. In zijn analyse is de tewerkstelling daar gestegen met 100.000 op 10 jaar. Ook hier heeft hij het mis want een serieuze onderschatting. Hij stelt het voor alsof de overheid moet afgebouwd worden, maar in feite stelt hij dat de opgebouwde tewerkstelling in  de gezondheids- en welzijnszorg dient te verminderen. De Non-Profitsectoren zijn verwittigd!Wat het strikte openbaar bestuur betreft is er juist een daling van de tewerkstelling van 215.312 tot 209.462 op vijf jaar. evengoed als in de secundaire sector waartoe ook De Nul behoort. Die daling wordt al decennialang door de groei van de gezondheids- en welzijnssectoren gecompenseerd, en maar goed ook zou professor Pacolet zeggen. Daar gaan wij dan eens het mes inzetten, is evenwel de oorlogskreet van De Nul.

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!