De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oostendse gemeenteraad 25 februari 2011
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad -

Oostendse gemeenteraad 25 februari 2011

vrijdag 11 maart 2011 22:01
Spread the love

Wordt de Stad de grootste schuldenaar?

Het was pas 18 uur op vrijdag 25 februari 2011 als de voorzitter van de Oostendse gemeenteraad, Bart Tommelein (Open VLD) de zitting opent.
Zijn verontschuldigd: Kelly De Breuck (SP.a), Tine Vermeesch (CD&V), en Myriam Azou (CD&V).
De interpellaties, agendapunt 1, worden zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verwezen.

Politieraad
Voor de politiezaken verwijst Tommelein naar de Burgemeester die Voorzitter is van de Politieraad.
Agendapunt 2: Binnen de open overeenkomst FORCMS-II-033 worden pc’s met scherm geleverd. Raming: 43.603,56 euro (excl. btw, zoals alle prijzen in dit verslag).
Agendapunt 3: Binnen de open overeenkomst FORCMS-FBBB-031 wordt kantoormateriaal geleverd. Raming: 8.264,46 euro.
Agendapunt 4: Binnen de open overeenkomst FORCMS-PP-036 wordt papier geleverd. Raming: 11.570,25 euro.
Agendapunt 5: Binnen de open overeenkomst DSA 2009 R3 211 worden schilden geleverd. Raming: 1.837,50 euro.
Agendapunt 6: Er komen binnen de open overeenkomst 20/3330/DAT/POL/VR/2006, ‘switchen’. Raming: 17.929,94 euro
Agendapunt 7: De politieverordening betreffende de taxidiensten wordt gewijzigd:
– het instaptarief wordt verhoogd van 2,40 euro naar 2,75 euro;
– de benaming ‘nachttarief’ wordt geschrapt;
– de bepalingen inzake reclamevoering worden gewijzigd.
Agendapunt 8: De politieverordening betreffende het verkeer op de gemeentewegen wordt gewijzigd.
Gemeenteraadslid D. De Keyser (blok/belang) vraagt en krijgt het woord. Er zijn te weinig parkeerplaatsen voor mobilhomes en voor personen met een handicap. Er is een samenwerking ten voordele van Vinci Park, door te weinig PV.
De Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) antwoordt: er zijn genoeg parkeerplaatsen. De Zonechef geeft aan dat er voor 2010, 80.000 overtredingen zijn vastgesteld.
Agendapunt 9: De politieraad neemt akte van 3 politieverordeningen.
Agendapunt 10: De gemeenteraad als politieraad neemt 21 politieverordeningen op het verkeer aan.
Daarmee zijn de politiezaken beëindigd en mag de zonechef, Philip Caestecker, naar huis.

Algemene zaken
De Gemeenteraad loopt dus verder, onder het voorzitterschap van Bart Tommelein.
Agendapunt 11: Wijziging benoemingsvoorwaarden voor technisch assistent en chauffeur bij de dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen. Zoals het nu is, moet een technisch assistent houder zijn van een rijbewijs categorie B en de chauffeur houder van een rijbewijs categorie C.  De huidige taakinvulling van de functie van technisch assistent vereist echter dat men wagens met een aanhangwagen moet kunnen besturen waarvoor een rijbewijs  BE noodzakelijk is.  De chauffeurs moeten vrachtwagens met aanhangwagen kunnen besturen waarvoor een rijbewijs CE noodzakelijk is.
Agendapunt 12: In de personeelsformatie zijn er 3 halftijdse betrekkingen van administratief medewerker (1 betrekking ter ondersteuning van het kabinet van de stadssecretaris en 2 halftijdse betrekkingen ter ondersteuning van de inmiddels opgeheven functies van sectorcoördinator) niet bezet.  Rekening houdend met de actuele noden is het wenselijk om deze 3 halftijdse functies te schrappen en te vervangen door een statutaire betrekking van kabinetsleider (B1-B3) in het kabinet van de stadssecretaris. Tevens wordt  voorgesteld om de benoemingsvoorwaarden voor de functie van kabinetsleider vast te stellen.  
Agendapunt 13: Op 31 maart 2011 vervalt de samenwerkingsovereenkomst tussen FocusTV, WTV, RMM en het stadsbestuur van Oostende voor het uitzenden van stadsberichten (Trefpunt) op de regionale televisie. Voorstel is om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de periode 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012.
Agendapunt 14: Bescherming van de privacy in verband met mededeling van de gegevens uit het repertorium van de DIV (dienst inschrijving voertuigen) voor het innen van parkeerretributies. De gemeenteraad neemt de overeenkomst aan tot mededeling van gegevens tussen de stad Oostende en het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Mobiliteit en Vervoer.
D. De Keyser (blok/belang) stelt zich vragen bij de privacy.
De Burgemeester, Jean Vandecasteele (SP.a), legt uit hoe het gewaarborgd is.
C. Pinet (blok/belang) stelt de papieren rompslomp, de papiermolen, aan de kaak. Hij doet het vermijden van misbruik door de samenwerking privé (Vinci Park) en publiek (Stad) aan.
Burgemeester Jean Vandecasteele antwoordt dat er geen privégegevens uitgewisseld worden met Vinci Park en dat de Stad de wettelijke reglementering volgt.
Agendapunt 15: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (openbare aanbesteding) voor beheer, ontwerp en inrichting van het Park Schoolstraat. Raming: 103.489,27 euro waarvan:
–  91.947,13 euro of 111.256,03 euro (incl. btw) ten laste van de Stad;
–  11.542,14 euro ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Hierna komen de punten van Schepen Hilde Veulemans (CD&V) aan bod:
Agendapunt 16: De Gemeenteraad heeft met zijn Besluit 27 van 28 mei 2010 de lastvoorwaarden en de gunningswijze van de restauratie van de kiosk op het Wapenplein goedgekeurd. Het budgetartikel waarop de uitgave voor dit werk werd aangewezen moet worden gewijzigd.
Agendapunt 17: Artikel 8§1 van de beheersovereenkomst tussen de stad Oostende en Toerisme Oostende vzw, waarin wordt voorzien dat de financiële toelage aan vzw Toerisme Oostende in 4 schijven wordt betaald, wordt aangepast.
Hierop komt Wouter De Vriendt (Groen!) uitvoerig tussen. Zowel De Vriendt als Geert Lambert van Groen! waren als bestuurder aanwezig op de raad van bestuur van EKO nv (Exploitatie Kursaal Oostende). Ook zij zijn zich bewust van de moeilijke situatie van het Kursaal. De blokkering van de rekening van het Kursaal door een rechtbank zet het Kursaal in acuut geldtekort. Het Kursaal is zeer belangrijk voor Oostende. Ook Groen! wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar het moet een goede oplossing krijgen. Maar de nieuwe constructie, zoals die woensdagavond op 1 A4-blad werd voorgesteld, doet Groen! heel wat vragen stellen:
1. Deze constructie dreigt het kluwen aan AG’s (Autonome Gemeentebedrijven) en stedelijke vzw’s nog te vergroten;
2. Groen! vraagt zich af wie de rekening zal betalen. De NV EKO draait op gigantische verliezen en 10 miljoen bij het moederbedrijf AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadshernieuwing Oostende). Die schulden werden omgezet in kapitaal. Maar daarmee verdwijnen die schulden niet. Men zegt alleen dat de schulden niet meer moeten terugbetaald worden. Kan dat allemaal wel, juridisch-financieel gezien? Nu is de financiële situatie van het AGSO dramatisch: 60 miljoen schulden, liquiditeitsproblemen en een lage rendabiliteit. De Stad en de belastingbeataler in risisco. De Stad moet haar verantwoordelijkheid nemen. Men heeft het te lang laten aanslepen. Kapitaalsverhogingen zijn nodig maar het moet gebeuren op een transparante manier. Deze ingewikkelde constructies lijken vooral bedoeld om de slechte cijfers op te krikken. Men moet de zoektocht naar subsidies versterken. Vele andere cultuurhuizen krijgen wel subsidies binnen het kunstendecreet.
3. Is het verstandig de parking te verkopen? Die brengt jaarlijks vele honderdduizenden euro’s op. Het is het enige in het Kursaal dat winstgevend is. Verkopen levert in één klap geld op maar betekent een jaarlijks verlies aan inkomen. In de pers lezen De Vriendt en Lambert dat Hilde Veulemans geen voorstander is van de verkoop van de parking. Wie dan wel?…
4. Wat is de visie op de uitbating Kursaal en op de horeca? Er moest reeds lang een synergie zijn tussen het Kursaal en Toerisme, ze liggen op 50 m van elkaar en zijn beide organisaties waar Hilde Veulemans voor verantwoordelijk is. Straks krijgen we nog het aanbod van de oude Post. Ook een grote uitdaging. Al die strategische keuzes komen bij de herstructurering niet aan bod.
5. Ook de manier van besluitvorming en communicatie zijn rommelig. Op de vergadering van de raad van bestuur van EKO was veel mis: zonder alternatieven één voorstel op 1 A4-blaadje, geen motivatie, geen achtergronden, geen alternatieven. De beslissing werd niet op de raad van bestuur genomen. De raad van bestuur kreeg geen tijd om na te denken. Het zal bovendien op de raad van bestuur van AGSO zijn waar men kan beslissen of men de parking verkoopt.
De Vriendt: “Ik neem het zeer kwalijk dat u op de raad van bestuur stelt dat de nieuwe structuur onder de geheimhouding van de raad van bestuur valt en u 2 uren later in een e-mail van u meldde dat de pers ingelicht werd.” Groen! zal schriftelijk protest aantekenen.
De recente mislukkingen en schadevergoedingen die de Stad moet betalen tonen aan dat men belangrijke dossiers niet even goed beheert. Wij vragen een weloverwogen en nauwkeurige besluitvorming. Dit lijkt in dit geval niet zo te zijn.
Daarop sluiten Jean-Marie Dedecker (LDD) en het blok/belang zich bij deze kritiek aan.
Schepen Hilde Veulemans geeft haar interpretatie van de feiten. Het is doorgaans een zwak pleidooi en ze verontschuldigt zich. Ze geeft blijk van goede bedoeling en goede wil. Ze kan niet echt overtuigen.
(NvdR: de tussenkomst van Wouter De Vriendt (Groen!) was degelijk en goed onderbouwd. Het was een kritiek op het Stadsbestuur maar door de bevoegdheidsverdeling viel het alleen op de nek van Schepen Veulemans. De rest van het Schepencollege hield zich buiten de discussie. Een voorbeeld van hoe een coalitie niet werkt.)
Bij de stemming stemt de meerderheid vóór het agendapunt, Groen! onthoudt zich en LDD stemt tegen.
Agendapunt 18: De gemeenteraad bepaalt het standpunt van de Stad op de Algemene Vergadering van Toerisme Oostende vzw, op 25 februari 2011 (NvdR Welk standpunt?)
Agendapunt 19: De gemeenteraad aanvaardt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en Bart Simoens, in het kader van het positief uitgaansbeleid en het stedelijk drugsbeleid. Om de doelgroepen van de beide projecten te bereiken wordt er met hen gecommuniceerd via onder andere preventieboodschappen. Deze preventieboodschappen zullen worden verdeeld op een visueel aantrekkelijke manier via adequate communicatiekanalen. Om de herkenbaarheid te verhogen en de continuïteit van de communicatie te bewaken, wordt er al sinds 2007 gewerkt met ontwerpen van Bart Simoens. Bart Simoens ontwierp op vraag van en in overleg met de Stad in 2007 al de figuren DJ Maxxxxx voor het positief uitgaansbeleid en  D-Man voor het stedelijk drugbeleid. Beide figuren werden in de periode 2007 tot en met 2010 al gebruikt voor de acties van zowel het positief uitgaansbeleid als van het stedelijk drugbeleid. Beide centrale figuren duiken dus steeds op in preventieve campagnes van de projecten. De publicaties van het stedelijk drugbeleid en het positief uitgaansbeleid dragen sinds 2007 het logo met de beide figuren. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor het kalenderjaar 2011, onder de opschortende voorwaarde dat de financiële middelen toegekend door de federale overheid in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan gedurende deze periode beschikbaar blijven.
Agendapunt 20: De gemeenteraad aanvaardt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad enhet project Vitalsounds van het CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) Stimulans in het kader van het positief uitgaansbeleid en het stedelijk drugsbeleid. De Stad vindt de veiligheid op dance-events belangrijk. De Stad is ervan overtuigd dat een goede uitbouw van het luik preventie van het grootste belang is binnen een geïntegreerde en integrale aanpak van het veiligheidsvraagstuk op Oostendse fuiven en evenementen. Om het preventieve luik op risico dance-evenementen in te vullen, wil de Stad een beroep doen op het project Vitalsounds van het CAW Stimulans dat als enig Westvlaams risico-reductieproject werkt rond druggebruik in het uitgaansleven. De Stad wil via deze samenwerkingsovereenkomst actieve partner worden door Vitalsounds op regelmatige basis aanwezig te laten zijn op Oostendse risico dance-events. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor het kalenderjaar 2011, onder de opschortende
voorwaarde dat de financiële middelen toegekend door de federale overheid in het kader van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan gedurende deze periode beschikbaar blijven. De Stad vergoedt de effectieve kosten die door het CAW Stimulans worden gemaakt om op Oostendse evenementen aanwezig te zijn.
Hierna volgen de punten van Schepen Yves Miroir (SP.a):
Agendapunt 21: De Gemeenteraad heeft met zijn Besluit 23 van 27 augustus 2010 de lastvoorwaarden, gunningswijze en kostenraming voor de opdracht “Sluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering van 01 januari 2011 tot 31 december 2014 voor het personeel van de
stad Oostende” goedgekeurd. Ingevolge bestuurlijke redenen kon deze opdracht niet tot stand worden gebracht en moet dat Raadsbesluit worden ingetrokken. De aanvaarding van het gewijzigd bestek wordt met een afzonderlijk dossier aan de Gemeenteraad voorgelegd.
Agendapunt 22: Sluiten van een collectieve hospitalisatieverzekering voor 4 jaar voor het Stadspersoneel. Via algemene offerteaanvraag. Raming: 1.868.639,76 euro (incl. 0% btw). De opdracht omvat zowel de basispremie (tweepersoonskamer) als de opleg voor een éénpersoonskamer voor de hoofdverzekerden als de premies voor de nevenverzekerden.
Agendapunt 23: Er wordt een addendum toegevoegd aan de akte van huurovereenkomst voor het thermencomplex.
Agendapunt 24: De gemeenteraad aanvaardt de aanpassing van de protocolovereenkomst tussen Stad en KVO en KVGO. Het betekent stopzetting van het gebruik door KVGO.
Agendapunt 25: Voorlopige goedkeuring van de rekening 2009 van het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid.
Agendapunt 26: De stad vervreemdt een stuk stadsgrond nabij Torhoutsesteenweg 634A (3.290 m²).
Agendapunt 27: De stad ziet af van haar recht tot terugkoop van 2 industriegronden met grond en aanhorigheden, in Zandvoordestraat 358 (4.965 m² en 1.602 m²).
Agendapunt 28: Een onroerend goed in Klokhofstraat 8 en de ermee verbonden leningen wordt overgedragen uit de balans van het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid, naar de balans van Politiezone Oostende. Het heeft een boekhoudkundige waarde van 2.648.582,08 euro.
Agendapunt 29: Stad verwerft een gedeelte van de Schaperijkreek, tussen de Vanderstichelenstraat en de Steenovenstraat: 568 en 61 en 629 m². Bestemd voor openbaar nut, namelijk als hoofdas voor de afvoer van hemelwater en oppervlaktewater in het kader van de aanleg van gescheiden stelsels.
Nu volgt een punt van Schepen Martine Lesaffre (Open VLD):
Agendapunt 30: De gemeenteraad aanvaardt het convenant tussen het interstedelijk Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) Stad Gent, en Stad Oostende. Bovenop het voorziene personeelskader van het Interstedelijk CLB wordt de aanstelling van de maatschappelijk werker waarvoor de Stad Oostende 20 % van het loon voor zijn rekening neemt verlengd met een maand, tot en met  31 januari 2011.  Er wordt met ingang van 01 februari 2011 tot en met 31 december 2011 voor 15 % een psycho-pedagogisch consulent tewerkgesteld bij het Interstedelijk CLB – Stad Gent.  De personeelsleden zullen hun opdracht uitoefenen binnen de werkingssector van het stedelijk basisonderwijs Oostende.
Nu agendapunten van Schepen Arne Deblauwe (SP.a):
Agendapunt 31: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor levering van een vranchtwagen met kraan en open laadbak, voor de Dienst Logistieke Ondersteuning Evenementen. De gunningswijze wordt een onderhandelingsprocedure, vermits geen passende
inschrijvingen werden ontvangen in het kader van een openbare procedure. Raming: 165.289,26 euro.
Agendapunt 32: Vaststelling van de samenwerkingsovereenkomst 2011 rond subsidiëring voor een sociale tolkendienst. DeSOM vzw verleent met haar Sociale Tolkendienst tolkopdrachten op het grondgebied van Oostende. In Oostende bestaat er een grote nood aan tolkopdrachten. DeSOM vzw kan deze dienstverlening niet volledig op eigen krachten financieren en krijgt jaarlijks van alle centrumsteden een stuk cofinanciering, namelijk de kosten voor de tolkopdrachten op zich (20 euro per tolkopdracht). Ook de Provincie subsidieert een deel van de werking. Gezien de grote nood aan tolken en om de dienstverlening gratis te kunnen houden voor de diensten en organisaties op het grondgebied van Oostende, werd sinds 2007 jaarlijks een overeenkomst opgemaakt waarbij het Stadsbestuur een forfaitair bedrag van 6.000 euro subsidieert voor een totaal van 300 tolkprestaties. Voor het werkjaar 2011 is het voorstel om een nieuwe overeenkomst te maken voor een iets hoger bedrag, namelijk 9.000 euro, gezien de vraag naar tolkopdrachten groter is dan het aanbod. Met dit bedrag kunnen 450 tolkopdrachten voorzien worden voor alle diensten en organisaties in Oostende. Op de laatste evaluatievergadering werd ook een verdeelsleutel opgemaakt zodat dit limiet niet kan overschreden worden.
D. De Keyser (blok/belang) komt tussen en vindt dat de Stad aan de tolken te veel geld besteedt. Hij stelt voor om de Franstalige Belgen zelf voor de tolkenkosten te laten betalen.
Hierna de agendapunten van Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a):
Agendapunt 33: Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze voor de renovatie en restauratie van het voormalig postgebouw tot cultuurcentrum. Het gaat over theatertechnieken, perceel 6 elekctriciteitswerken, perceel 8 theatermechanica en perceel 9 uitschuiftribune en theaterstoelen. Gunningswijze: algemene offerteaanvraag. Raming: 1.271.415,03 euro.
Agendapunt 34: Om het toneelleven te stimuleren organiseert de dienst Cultuur in samenwerking met de toneelgezelschappen jaarlijks een toneelwedstrijd ‘De Octaafprijs’.  Op vraag van de juryleden wordt het oude reglement aangepast.
Agendapunt 35: De gemeenteraad keurt het budget 2011 goed van het Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene-Oostende. Het budget 2011 werd op 26 februari 2010 aan het Overlegcomité Stad/OCMW voorgelegd. De leden van het Overlegcomité Stad/OCMW gaven over het budget 2011 en de actualisatie van het meerjarenplan 2010-2013 een positief advies.
En dan zijn het de interpellaties:
1. Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt wat de situatie is van het Kursaal na het opstappen van Peter Hoogland. Peter Hoogland zal terug opgenomen worden, blijkt.
2. Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt wat de functie van Arne Deblauwe was? Schepen van Jeugd bij vzw Jong Oostende, want Jong Oostende loopt met het merendeel van de subsidies voor de Jeugd weg: 75.000 euro voor vzw Jong Oostende; terwijl de jeugdverenigingen 72.147 euro krijgen, en de 4 jeugdhuizen en Dyade samen 289.029 euro.
3. D. De Keyser (blok/belang) vraagt hoe geloofwaardig het stadsbestuur nog is in het dossier van het Noordzeeaquarium?
Antwoord: het dossier zal afgewerkt worden binnen het budget van de stad.
4. Jean-Marie Dedecker (LDD) interpelleert over enkele financiële dossiers:
a) de schadevergoeding van ongeveer 1 miljoen aan bvba Vigenron
b) de schadevergoeding van 240.676,34 euro aan NV Ostexpo
c) het bezwarend beslag door Music Hall Group op de rekeningen van NV EKO
d) de blokkering van de rekening van AGSO door Dexia
Vooral Schepen Yves Miroir (SP.a) antwoordt: het wordt een juridisch/strategische discussie met Jean-Marie Dedecker. Waarbij, ondanks de uitgebreide antwoorden, Miroir Dedecker niet kan overtuigen. In zijn ijver om het verband tussen de verschillende dossiers aan te tonen krijgt Miroir het dan ook nog aan de stok met voorzitter Bart Tommelein.
Het is ruim 20.50 uur wanneer de openbare zitting ten einde is.
De geheime zitting was kort erop ook afgelopen.

take down
the paywall
steun ons nu!