De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ongelooflijk uitgebreid
Tijdingen -

Ongelooflijk uitgebreid

woensdag 30 maart 2011 10:02
Spread the love

De tv is soms zeer leerzaam. Onlangs mochten wij een BBC-programma zin over het heelal in evolutie (met Prof. Brian Cox). We voelden ons, evenals de prof, nietig en klein op een eerder kleine planeet. En zeggen dat al die nevels, ook onze zon en wij, aan een hemeltergende snelheid door dit heelal bewegen. En dat onze zon een vuurbol is van meer dan 6.000° Celsius.

Wij leven op een kleine kwetsbare planeet met een dodelijk stijgend aantal mensen, 7 miljard nu reeds. We moeten samen voor die planeet zorgen. En ook de bevolkingsexplosie tegengaan.
De mensheid is de plaats waar het heelal tot bewustzijn gekomen is. Dankzij onze intelligentie heeft onze kennis van dit heelal en de wereld en de natuur, zich steeds uitgebreid en verdiept. We hebben de wetenschappen ontwikkeld. Nu leven we in een zekere luxe in vergelijking met onze voorgangers.

Er is echter nog veel te doen: er valt nog veel – heel veel – armoede te bestrijden. Maar ook nog veel rechtvaardigheid na te streven. Het wereldoverheersende kapitalisme gevat in een grenzeloos streven naar bezitsaccumulatie zet ons op het verkeerde pad. We hebben nog veel te doen. De mensheid schijnt gegrepen te zijn in het onnodige kapitalisme. In heel de evolutie van de mensheid ontbreekt vooral de ethiek. En vooral de solidariteit die geen armoede en ontbering aanvaardt.

Terwijl wij met Prof. Brian Cox het heelal bekeken en ons van onze nietigheid bewust waren, verstonden wij dat de mensheid voortdurend op zoek was naar goden of de hoogste instantie die alles beheerste.
De mensheid ontwikkelde ook religieuze gevoelens. Om contact te zoeken naar die hoogste instantie ontwikkelde de mensheid ook vele vormen van godsdienst. Niemand kan bewijzen dat er een God bestaat, ondanks de poging van onder anderen Thomas van Aquino. Niemand kan ook bewijzen dat er geen God bestaat, ondanks de pogingen van Dawson. Dankzij de evolutie van het wetenschappelijk denken neigt de moderne mens naar het agnosticisme en zelfs naar het atheïsme. De oude verhalen van de godsdiensten zijn irrelevant en veelal ook belachelijk. In bepaalde godsdiensten ontwikkelden zich kerken met een bijna wetenschappelijke grond van theologie. Ook zij hebben een deel van de mensheid op het verkeerde been gezet.
Maar de hedendaagse mens met al die wetenschap en techniek is ook gegrepen door de hubris. De hoogmoed om niets boven zichzelf te erkennen.

Ooit, 2.000 jaar geleden, leefde er een man in Palestina. Jezus was zijn naam. En Hij had een boodschap tegen macht en egoïsme. Hij stelde dat God de mensen liefhad en dat de mensen elkaar moeten beminnen. Men heeft van die boodschap een kerk gemaakt die die boodschap geweld aan deed. Men kan die boodschap niet alleen beleven. We hebben daartoe een gemeenschap nodig, om ons aan die God te onderwerpen. Niemand kan in naam van God spreken, maar allen kunnen zoals wijlen Abbé Pierre het stelde: leren liefhebben en dienstbaar zijn.

Vanuit die liefde kunnen wij hopen en God verwachten. Kunnen we rechtvaardigheid nastreven en daartoe ons intellect gebruiken. Dat is niet gemakkelijk want wij neigen naar macht, bezit en egoïsme. Maar het is de moeite om het te proberen…

Stefaan Lievens

take down
the paywall
steun ons nu!