De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid organiseert op 24 april a.s. massabijeenkomst in Brussel

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid organiseert op 24 april a.s. massabijeenkomst in Brussel

zaterdag 3 april 2010 00:47
Spread the love

 

Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid doet een oproep naar alle personen, verenigingen en organisaties, die overtuigd zijn van de dringendheid van de klimaatproblematiek, om samen met ons een massabijeenkomst te organiseren voor de Ambassade van Bolivië ter ondersteuning van de “Klimaattop der Volkeren*” (in goede verstandhouding met de ambassade), zaterdag 24 april om 16 uur.
U vindt hierbij gevoegd het politiek platform, waarrond wij de mobilisatie willen opbouwen. Dat herneemt in essentie de elementen van het Platform van Klimaforum09 (**).
Wij willen er een feestelijke bijeenkomst van maken. We zakken daarna in stoet af naar Marni,  een zaal in Elsene, om de dag te eindigen, niet enkele met spreekbeurten, maar ook met een Pachamama (Moeder Aarde) feest, tezamen georganiseerd met onze Latijns-Amerikaanse  vrienden.
We willen ons richten naar een breed publiek, meer dan de mensen die reeds gesensibiliseerd zijn. De dag van 24/4 geeft die mogelijkheid: een dag van betoging en ondersteuning, tegelijk bewust en feestelijk. We hopen dat elke organisatie zal mobiliseren volgens haar mogelijkheid.
Na de erg goede ervaring met onze Trein naar Kopenhagen en de betoging van 11 december jongstleden, betrachten  wij dit netwerk uit te breiden, dat ons verenigt in de strijd tegen die ongerijmdheden die het klimaat vernietigen en de sociale rechtvaardigheid hypothekeren.

Bent U geïnteresseerd om deze bijeenkomst te ondersteunen en de oproep te onderschrijven, telefoneer dan naar:
Wiebe Eekman (0477/89.21.89)  wiebe.eekman@telenet.be  (nl)
Jean-François Pontégnie (0476/03.65.45) jf.pontegnie@skynet.be of
Sandra Invernizzi (0494/30.68.35) invernizzi.sandra@skynet.beOf antwoord per mail

Bron :
Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid

Platform 24 april 2010

“System change, not climate change”

Er bestaan oplossingen voor de klimaatcrisis. Wat de bevolking van onze planeet nodig heeft is een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame overgang naar een ander model. Een model dat het recht waarborgt op leven en op waardigheid voor alle volkeren. Een model dat aan de volgende generaties een meer vruchtbare planeet overdraagt evenals een meer verrijkend leven.

Het mislukken van de top van Kopenhagen toont dat deze overgang onmogelijk is binnen het kader van het huidig systeem dat steunt op het persoonlijk toeëigenen van de bestaansmiddelen en de accumulatie van winst. Daarom onderschrijven ondergetekenden het ordewoord van Klimaforum09 in Kopenhagen –” Verander het systeem, niet het klimaat”- en begroeten ze het iniatief van de Boliviaanse president Evo Morales voor een volkerentop over het Klimaat en het eerbiedigen van Moeder Aarde.

Laten we de vlam levend houden die aangestoken werd in de mobilisatie voor Kopenhagen. Laat ons van deze top een nieuw rendez-vous maken van de wereldwijde klimaatbeweging. Ondergetekende organisaties roepen op tot een concentratie voor de Boliviaanse ambassade op 24 april, gevolgd door een betoging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid met daarna een feest voor Moeder Aarde.

Wij vragen dat binnen de veertig jaar (tegen 2050) afstand gedaan wordt van alle fossiele brandstoffen. Wij vragen dat alles wordt gedaan om de temperatuursstijging ten opzichte van de voorindustriële tijd te beperken tot +1,5°C, onafhankelijk van welke kostprijs. Wij vragen dat wetenschappelijke en technische kennis ten dienste zouden staan van dit gezamenlijk oogmerk. Wij vragen een democratisch openbaar optreden met publieke middelen. Wij vragen een herverdeling van rijkdom en kennis, enerzijds tussen Noord en Zuid, anderzijds ook binnen elke samenleving in Noord of Zuid.

In de geest van de mobilisatie in Kopenhagen, vragen wij in het bijzonder:

1. Een onmiddellijke vermindering tegen 2020 door de geïndustrialiseerde landen van hun uitstoot aan broeikasgassen met 40% in vergelijking met 1990.

2. Het erkennen, betalen en compenseren van de klimaatschuld, opgebouwd door overconsumptie van de atmosferische ruimte en de schadelijke effecten die dat had op alle betrokken groepen en bevolking.

3. Het verwerpen van oplossingen op marktbasis evenals van gevaarlijke valse technische oplossingen, zoals kernenergie, biobrandstoffen, afvangen en stockeren van koolstof, «clean development mechnismes», «groene steenkool», genetisch gemanipuleerde zaden, geo-engineering, en het REDD-mechanisme (Emissiereductie bij ontbossing en grondverloedering). Dat zijn oplossingen die enkelmaar de sociale en milieuconflicten verergeren.

4. Echte oplossingen op basis van een duurzaam, hernieuwbaar, proper en gewaarborgd gebruik van de natuurlijke bronnen evenals een overgang naar onafhankelijkheid in voedsel- en energievoorziening, grond- en watergebruik.

Laten we de boodschappen overnemen van de 100.000 betogers in Kopenhagen:

 

– Blablabla Act now 

– There is no PLANet B

– planet not profit

– nature doesn’t compromise

– climate justice now

– change the politics, not the climate

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!