De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Oostendse gemeenteraad op vrijdag 29 april 2011
Tijdingen, Oostendse gemeenteraad 29 april 2011 -

De Oostendse gemeenteraad op vrijdag 29 april 2011

vrijdag 6 mei 2011 20:44
Spread the love

Op vrijdag 29 april 2011 start Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) de Oostendse gemeenteraad om 18.07 uur. Zijn verontschuldigd: Johan Vande Lanotte (SP.a), F. Deschacht (blok/belang) en Mieke Verhulst (SP.a). Zullen later komen: Bart Bronders (SP.a-schepen, komt toe om 19.30 uur) en Myriam Azou (CD&V, komt toe om 18.10 uur).
Komt ook later: Geert Lambert (Groen!, om 18.12 uur).
Er wordt melding gemaakt van een bijkomend punt. Dat komt later aan bod.
Agendapunt 1: de interpellaties, wordt zoals steeds ondemocratisch naar het einde van de openbare zitting verschoven.

Politiezaken
Dan is het Politieraad. De Oostendse gemeenteraad fungeert als Politieraad, vermits de grenzen van de Politiezone samenvallen met de gemeentegrenzen. Voorzitter van de Politieraad is de Burgemeester, Jean Vandecasteele (SP.a). Hij stelt meteen voor, om de interpellatie van D. De Keyser meteen na de punten van de politieraad te houden.
Agendapunt 2: De gouverneur heeft met betrekking tot het specifiek bijzonder toezicht de jaarrekening en begrotingsrekening 2009 goedgekeurd.
Agendapunt 3: De gouverneur keurde ook de begroting 2011 goed, met betrekking tot het specifiek bijzonder toezicht en het gewestelijk toezicht.
Agendapunt 4: De politieraad neemt akte van het mogelijk nachtlawaai door polierwerken, van 22 tot 25 maart 2011.
Agendapunt 5: De politieraad neemt de nieuwe reglementering aan op het kitesurfen en het windsurfen.
D. De Keyser (blok/belang) wil dit wel goedkeuren, maar waarom stellen we verordeningen in, als ze toch niet worden toegepast?
Jean Vandecasteele reageert: dit komt van de hogere overheid. Misschien kan een staatshervorming ervoor zorgen dat we minder overstelpt worden door een lawine van verordeningen…
Agendapunt 6: Voor de zielwedstrijd Sailing for Ostend op 30 april en 1 mei wordt de politieverordening ter zake, goedgekeurd.
Agendapunt 7: De politieraad neemt ook 13 politieverordeningen op het verkeer aan.
Agendapunt 8: De politieraad neemt akte van 11 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 9: De politieraad neemt de wijzigingen aan, van de personeelsformatie. De voornaamste redenen zijn onder andere de complexiteit van de materie, de rationalisering en de stijging van het aantal hoger gediplomeerden.
Het is 18.11 uur. D. De Keyser (blok/belang) mag zijn interpellatie houden, over ‘het zwemmen in zee’. Hij vraagt zich af hoe er processen-verbaal worden opgesteld voor wie het huidig zwemverbod in zee, niet respecteren.
Zonechef Philip Caestecker: de regelgeving is duidelijk. Als er geen redder is, mag er niet gezwommen worden. Baden in zee, nu, is gevaarlijk. Het water is 9°, wat erg koud is. Het is erg moelijk om overal aanwezig te zijn. Meestal gaan mensen er vlug in en uit, waardoor het probleem van overtreding zichzelf eigenlijk oplost… We hebben geen pv’s opgesteld, en hadden geen incidenten of grote problemen. Trouwens, als er in de zomer na het vertrek van de redders (op het einde van de dag) iemand in zee gaat, kunnen we ook niet gaan kijken…
Jean-Marie Dedecker (LDD) vindt het normaal dat er nu geen redders zijn. Stel je voor dat er redders waren aangesteld, en het was 14 dagen paasverlof met slecht weer… Dat is een bewijs van ‘gezond verstand gebruiken’. Hij vindt het totaal logisch dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Hij gaat wel niet akkoord met dat het water ‘te koud’ zou zijn: we hebben in januari zelfs ‘ijsberen’…
Jean Vandecasteele bedankt. Zijn er nog vragen voor de zonechef? Jawel, blijkbaar: van C. Pinet (blok/belang): volgens bepaalde bronnen zou een onderzoek over de zonechef lopen bij Comité P.
Vandecasteele: let op, ik waarschuw u: als het over personen gaat, moet dat in besloten vergadering.
Pinet wou enkel weten of de zonechef er uitleg over wou geven.
Dus, reageert Vandecasteele, behandelen we dat in besloten vergadering.
Pinet heeft nog een vraag: zal de Oostendse politie zich ook gedragen als de ‘Very Irritating Police’ van Koksijde?
Zonechef Philip Caestecker: neen: wij pakken het hier anders aan.
Dan is het 18.20 uur, en wordt aan pers en publiek gevraagd buiten te gaan: de andere vraag van Pinet wordt achter gesloten deuren behandeld.
Deuren weer open om 18.26 uur. En dan is het meteen tijd om terug gemeenteraad te houden: alles van de politieraad is afgehandeld.

Algemene zaken
Agendapunt 10: De dringende vraag van Jean-Marie Dedecker (LDD) aan OCMW-voorzitter Franky De Block (SP.a).
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD) kadert dit punt nog eventjes. Dedecker stelde een vraag, de vorige gemeenteraad, die hij wou stellen aan Franky De Block. Vermits hij dat niet naar het Bulletin van Vragen en Antwoorden wou laten verwijzen, komt dit als agendapunt op deze vergadering. Tommelein betreurt dit: de OCMW-raad doet zijn werk, en zowat alle partijen zitten ook daarin. Normaal gezien wordt dan geen debat toegelaten, enkel vragen en antwoorden. Maar de Voorzitter zal wèl een debat toelaten deze keer, omdat één partij (de CD&V) niet (meer) in de OCMW-raad vertegenwoordigd is.
Tommelein benadrukt nog eens dat hij dit betreurt, en ook de uitspraak van de OCMW-voorzitter.
Jean-Marie Dedecker (LDD) bedankt, en apprecieert de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter. Die zei dat mensen van vraamde origine reeds meer dan de helft uitmaken van de leefloontrekkers. En in de pers zei die ook, dat nu al 42 mensen (van vreemde origine) die in Oostende kwamen in het kader van gezinshereniging, boven de 65 jaar zijn en een aanvraag leefloon deden, omdat ze geen pensioen krijgen. Dit kan perfect opgelost worden, door hen 1 dag aan het werk te zetten. Dan hebben ze automatisch recht op een federaal pensioen. Zo steldt het De Block…
Dedecker twijfelt aan de kennis van De Block over deze zaak. Ook voor wat gezinshereniging betreft, heeft De Block het verkeerd voor. ‘Het is allemaal simpel, als je de wet kent’.
Wouter De Vriendt (Groen!) steunt de vraag van Dedecker. En wil ook weten of de burgemeester achter de uitspraken van De Block staat. Gelukkig was de kritiek op de uitspraken van De Block overweldigend. Ook vanuit de meerderheid. In het algemeen goedgekeurde (in de OCMW-raad) actieplan na discussie, blijkt dat werd afgestapt van het idee van die tewerkstelling. Wat blijft over qua actiepunten: activering van 55+ers (wat niet nieuw is), en de materie aankaarten op federaal niveau.
Met dit ganse gedoe heeft De Block echter wel iets bereikt: spanningen aanwakkeren tussen allochtonen en autochtonen.
Bart Plasschaert (fractieleider CD&V): de CD&V reageerde reeds via de pers. De OCMW-voorzitter zat fout. Hij is blij dat vanaf 2012 de OCMW-voorzitter in de gemeenteraad aanwezig zal zijn.
C. Verougstraete (blok/belangfractieleider) staat volledig achter Jean-Marie Dedecker. De OCMW-voorzitter is mediageil, dat weten we allen.
Franky De Block (SP.a): het dossier is heel democratisch op de openbare zitting van de OCMW-raad van maart besproken. Verkiezingsuitslagen bepalen wie daarin mag zetelen. De administratie maakte een nota op. Die problematiek zal zich steeds meer manifesteren. En door het falend asielbeleid telt België het grootste aantal asielvragers, met de langste procedures en zowat geen uitwijzingen. Het is de plicht van de administratie, er de politiek mandatarissen op te wijzen.
De implementatie van het voorstel om de mensen 1 dag te laten werken opdat ze een pensioen krijgen, is voorwerp van een ethisch debat. Het actieplan van het OCMW werd unaniem aangenomen. Er is een onvoorstelbaar aantal asielvragen wegens medische redenen. ‘We blijven een activeringspolitiek voeren’, en De Block verwijst hierbij ook naar de tewerkstellingskansen bij de reinheid van de stad. Hij wil niet polemiseren. En hij zal zich sereen blijven gedragen in dit dossier.
Dedecker: “Er is een Vlaams spreekwoord: wat baten kaars en bril…” (sic). Kent u de wet? Al die wetten op migratie zijn gemaakt door uw partij.
Het enige wat kwaad bloed zet in onze maatschappij is dat er mensen kunnen profiteren van het systeem waartoe ze niet bijgedragen hebben. U bent een gevaar voor de stadskas en voor de samenleving.
Ik vind het een schande wat hier gebeurt.
De Vriendt: in het actieplan is niets te merken van het oorspronkelijk idee van De Block. Die kreeg ook geen enkele steun… ‘Mijn bekommernis is: wat wordt het volgende?’ (sic).
Om 19.19 uur vindt Voorzitter Bart Tommelein dat het debat er is geweest.
Maar Wouter De Vriendt vraagt nog steeds antwoord van De Block en de burgemeester.
Franky De Block: “om af te ronden”: ons beleid is kansen geven, en tegengaan van misbruiken. Federaal besliste maatregelen wentelen alles op de kap van de lokale besturen af.
Burgemeester Jean Vandecasteele merkt op dat zijn partij niet N-VA is. Zijn partij is een kleine partij die al 4 jaar in de federale oppositie zit. Wij hebben geen mandaat, federaal.
Dit debat is inderdaad wel al jaren bezig. De miserie is (met alle respect voor de parlementairen) dat je lokaal de problemen op je dak krijgt. De oplossing moet parlementair komen.
Hij is tegen elk profitariaat. En hij denkt ook dat je niet zomaar kunt zeggen: dit is goed of slecht. het moet menselijk opgelost worden. En meteen moet het anderzijds ook wel duidelijk zijn dat niet de hele wereld in België moet komen wonen.
Om meer op de vragen in te gaan: niemand was voor dat voorstel. Maar er is al 4 jaar niets gedaan aan het vreemdelingenbeleid. En dus zegt de federale regering: kom allen maar naar hier… Burgemeesters en OCMW-voorzitters moeten hun plan trekken.
Dedecker blijft vragen waarom De Block de wet niet toepast…
Daarmee wil De Block echter ‘sereen afsluiten’. Waarop Tommelein: ‘Hier ben ík het, hé, die afsluit.’
Om 19.35 uur sluit Tommelein af, met de conclusie dat hier duidelijk bleek dat de OCMW-raad heeft gediscussieerd. En dat het debat op federaal niveau thuishoort.

De verdere gemeenteraad
Agendapunt 11: Herstelling of vernieuwingswerken aan wegen en rioleringsnet; een herhalingsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Raming: 841.627,50 (exclusief btw, zoals alle prijzen in dit verslag).
Agendapunt 12: Renovatie Zeeheldenplein, bij openbae aanbesteding. Bouwheer: Vlaamse gewest, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust. Raming: 8.302.837,10 euro, waarvan 6.679.035,40 euro (excl. btw) ten laste van het
Vlaamse gewest; 1.447.333,00 euro (excl. btw) ten laste van stad Oostende; en 176.468,70 euro ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 13: Renovatie Meiboom. Via openbare aanbesteding. Raming: 4.318.939,93 euro, waarvan 1.676.446,46 euro (excl. btw) ten laste van de Stad; en 2.642.493,47 euro (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 14: Wegen- en rioleringswerken Zandvoordedorpstraat. Via openbare aanbesteding. Raming: 719.832,65 euro, waarvan  429.283,57 euro (excl. btw) ten laste van de Stad; en 290.549,08 euro (excl. btw) ten laste van TMVW-AquaRio, btw te voldoen door medecontractant.
Agendapunt 15: Overeenkomst tot ingebruikgeving van een partij bouwgrond langs de verbindingsweg Steensedijk-Pensjagerstraat. Deze grond is eigendom van de vzw Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oostende-Gistel. Deze vzw is bereid een overeenkomst tot ingebruikgeving af te sluiten met de stad Oostende tegen de symbolische vergoeding van 1 euro per jaar.
Agendapunt 16: De gemeenteraad keurt de wijziging van de personeelsformatie goed: Toevoeging van een stafmedewerker bij de strategische coördinatie en het schrappen van een betrekking dienstencoördinator.
Agendapunt 17: De gemeenteraad stelt de benoemingsvoorwaarden vast voor directeur van het MSOC (Medisch-Sociaal OpvangCentrum) en een verantwoordelijke Psychosociaal team ervan.
Agendapunt 18: De gemeenteraad neemt opnieuw een Conventie inzake het
project van de Gemeenschapswachten tussen de FOD Binnenlandse Zaken en het Stadsbestuur aan. Het gaat hier over een subsidie van 8.675,52 euro voor 3 voltijdsequivalenten Activa-gemeenschapswachten, toegekend onder voorbehoud van de bij de federale overheid beschikbare kredieten.
Agendapunt 19: De gemeenteraad keurt het aanhangsel aan het aanhangsel aan de overeenkomst Duurzame Stad 2010 voor het jaar 2011 goed. De huidige overeenkomst omvat de voortzetting van de projecten Buurtopbouwwerk en Sociaal Atelier van het Sociaal Huis Oostende en de aanwerving van één personeelslid door de Stad Oostende.
Agendapunt 20: De goeverneur keurde het budget 2011 van de Stad goed.
Agendapunt 21: De belastingsverordening op afgifte van administratieve documenten wijzigt. Voor rijbewijs in bankformaat wordt 5 euro gevraagd, en 10 euro voor een spoedprocedure.
Agendapunt 22: De gemeenteraad neemt akte van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 april 2011, voor de vaststelling van
de gunningswijze voor de opdracht “Onderhouds- en aanpassingswerken aan de gebouwen van de Kinderopvang”, met name: de algemene offerteaanvraag.
Agendapunt 23: Dit agendapunt wordt uitgesteld.
Agendapunt 24: Het toewijzen van de opdracht voor vervangen van asbesthoudend plafond van het stadhuis gebeurt bij openbare aanbesteding. Raming: 114.269,20 euro.
Agendapunt 25: De gemeenteraad keurt het addendum 3 goed, bij de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2008-2013. Daardoor wordt de bemiddelingsfunctie van De Wegwijzer (Open Huis voor onderwijs en vrije tijd, het toenmalige Sociaal
Onderwijssecretariaat) verankerd en de specifieke prestaties ervan vastgelegd.
Agendapunt 26: De gemeenteraad aanvaardt de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Koninklijke Van Neste Genootschap Oostende. Het Genootschap wordt vergoed voor de inkomstenderving ten gevolge van het niet halen van de einddatum van de dakwerken aan de tribune C van het Albertpark (Spionkop).
Agendapunt 27: De cvba Sleuyter Arena Oostende wil een internaat voor basketschool bouwen op het Businessgebouw en de businessseats in het Albertpark. De Stad verleent hen het recht van opstal.
Agendapunt 28: De gemeenteraad aanvaardt het ontwerp van erfpachtakte voor vzw Zandvoorde Sportief, voor de duur van 99 jaren, aan 1 euro per jaar.
Agendapunt 29: Het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) verkoopt autobergplaats nummer 051 onder de Zeedijk.
Agendapunt 30: Idem voor nummers 098 en 099.
Agendapunt 31: het BGB ziet af van het recht van terugkoop voor het handelseigendom en toebehoren Zandvoordestraat 360B met oppervlakte van 4.503 m².
Agendapunt 32: De Stad zal bij algemene offerteaanvraag een mobiel podium kopen. Raming: 81.000 euro.
Agendapunt 33: De gemeenteraad aanvraardt de gebruiksovereenkomst van het Ensorhuis als bijakte bij de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Mu.ZEE.
Agendapunt 34: De strook grond op de hoek Elisabethlaan-Batterijstraat wordt onttrokken aan het openbaar domein en er wordt afgezien van een openbare bestemming ervoor. De strook omvat 31,25 m².
Agendapunt 35: De jaarrekening AG EOS 2010 wordt goedgekeurd en er wordt kwijting gegeven aan de bestuurder.
Agendapunt 36: De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en guningswijze goed van licenties voor besturingssoftware en buroticasoftware, inclusief upgrade-, update en downgraderecht. Bij openbare aanbesteding. Raming: 438.750 euro.
Agendapunt 36/2: D. De Keyser vraagt om bijenkorven in de stad te plaatsen. Het voortbestaan van de bijenpopulatie wordt immers bedreigd: door pessticiden, door gebrek aan planten, en door gebrek aan nestgelegenheid. Aan dit laatste kunnen we zeker verhelpen. In Antwerpen en Gent maakte men zelfs ‘bijenhotels’: zeer makkelijk zelf ineen te knutselen. Het zou interessant zijn moesten ook het Oostends stadsbestuur en de Oostendse scholen, hieraan meedoen.
Schepen Yves Miroir (SP.a): “Het warm water is hier al lang uitgevonden: er zijn al lang bijenkorven in het Stadsrandbos (nu in Buitengoed)”… Er zijn zowat 350 soorten bijen….
Bijenkorven in de stad zetten is niet zo’n goed idee, want verstoring van een kolonie kan gevaarlijk zijn.
Het probleem van het voortbestaan van de bijen gaat over de bijen die honing produceren. Die bijen worden wereldwijd van bij dezelfde kwekers gehaald, zijn niet erg resistent, en daar is een probleem.
Bijenhotels kunnen inderdaad door zowat iedereen gemaakt worden (en hij beschrijft een aantal manieren). Hang je die in je tuin, dan komen verschillende solitaire wespen daarop af. Die bestuiven even goed als de ‘tamme bij’.
Wij trekken veel planten aan. Dat werkt. Verdere inlichtingen: wend u tot de burgemeester (gelach).
De Keyser hamert op het gebrek aan nestgelegenheid. En ook nog: bijen zoeken stuifmeel, wespen zoeken zoetigheid.
Jean-Marie Dedecker (LDD) heeft de oplossing: hij stelt voor om een Autonoom Gemeentebedrijf Bijenteelt op te richten…
En daarbij vraagt Burgemeester Jean Vandecasteele: met of zonder investering van de stad? Schepen Yves Miroir vult aan: dan zou het interessant zijn om Mijnheer Dedecker als commissaris aan te duiden. Gelach alom.
Agendapunt 36/3: het bijkomend agendapunt: bepaling standpunt op de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (NvdR ook hier horen wij niets méér over).

Interpellaties
Dan is het 19.55 uur, en tijd voor de interpellatie. Jean-Marie Dedecker (LDD) meldt dat een vzw elk jaar zijn balans en jaarrekening op de rechtbank moet neerleggen. De vzw Jong krijgt 75.000 euro, wat veel geld is. Wanneer worden die ingediend? En uit respect voor de jeugdige leeftijd van de bevoegde schepen zal hij geduldig zijn.
Schepen Arne Deblauwe (SP.a) heeft ook respect voor de leeftijd van Dedecker. Hij vroeg het na. Dit is een kleine vzw, en dus moeten die jaarrekeningen en balansen niet bij de nationale bank liggen, maar bij de rechtbank van Koophandel (en die staan dus niet op internet). Tot en met die van 2010 liggen ze er.
Dedecker: ik nodig u dan uit om met mij mee te gaan, maandagvoormiddag. Wij gingen namelijk langs, en er lag niets. Ik geef u het voordeel van de twijfel.
Arne Deblauwe wil gerust met hem meegaan.
Om 20 uur heeft Jean-Marie Dedecker (LDD) dan nog iets, wat hij de vorige gemeenteraad beloofde: het bewijs dat de Open VLD beloofde, fractiegelden aan hem door te storten.
Bart Tommelein: als u iets wil, kunt u dat vragen. Voor alle duidelijkheid sturen wij u dan nog de facturen voor alle schulden die u bij ons achterliet.
Dedecker: dit is een beschuldiging: dat ik openstaande schulden zou achtergelaten hebben. U bent een aartsleugenaar (sic). Ik heb aan niemand één euro schuld. U gaat me nu per aangetekend schrijven, die facturen bezorgen. Indien niet, daag ik u voor de rechtbank.
Dat zijn laffe valse beschuldigingen.
Voorzitter Bart Tommelein (Open VLD):  ik heb bewijzen. En hiermee is de openbare zitting gesloten. Het is 20.03 uur, wij verlaten de zaal. De geheime zitting kan beginnen.

take down
the paywall
steun ons nu!