De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Covid-19 vaccins, doet DWM mee aan de omerta ?

donderdag 9 november 2023 16:42
Spread the love

Uit tal van wetenschappelijke studies  blijkt dat de Covid-19 vaccins een hele resem aan ernstige nevenwerkingen hebben en dat de frequentie ervan veel hoger ligt dan men ons wel wil laten geloven. In de mainstream media hoort u hier quasi niets over. Maar op DWM ook niet. Is dat teveel gevraagd ?

Wat verwachten we eigenlijk van onafhankelijke media ?

Wat mij betreft, verwacht ik alvast dat ze mij het nieuws brengen dat in de mainstream media onderbelicht wordt, verzwegen wordt of al te eenzijdig behandeld wordt. Ik verwacht dat ze het officiële verhaal, het mainstream narratief, de “pensée unique” bevragen. Ik verwacht dat ze dissidenten, whistle blowers en onafhankelijke onderzoekers die van de televisie plateaus en uit de krantenkolommen verbannen worden, opzoeken en aan het woord laten. Ik verwacht ten slotte dat ze politici, gevestigde « pundits » en experten kritisch aan de tand voelen.

Doorgaans lost de redactie van DWM deze verwachtingen goed in. Op één opvallende uitzondering na: het officiële discours rond de Corona-crisis en de sales pitch van de « veilig en doeltreffende » Covid-19 vaccins.

Je zou verwachten dat een « story » die een virus van verdachte  origine ensceneert en de massa-vaccinatie met in allerijl ontwikkelde experimentele vaccins en waarvan het scenario vol leugens, ontsporingen, schaduwzones en fenomenale financiële belangen zit, een voorkeursonderwerp zou zijn voor onderzoeksjournalisten.

Maar blijkbaar niet voor de DWM redactie.

Op mijn mail van 20/9/2020 (!) waarin ik de redactie aansprak over haar, naar mijn mening, bedroevende berichtgeving over Covid19 en een hele serie onderzoeksonderwerpen suggereerde (o.a. de onbetrouwbaarheid van de PCR-testen, de bestaande levensreddende early treatment behandelingen tegen Covid19, de mogelijke belangenvermengingen van onze favoriete virologen en vaccinologen, de levensgevaarlijke praktijk van gain of function onderzoek op virussen, …) kwam geen antwoord noch gevolg. Men focuste zich vooral op de problematiek van de patenten, de ongelijke bevoorrading van ontwikkelingslanden en dergelijke, in plaats van de veiligheid van die producten.

En dus, terwijl de ether en geschreven media doelbewust verzadigd  werden door Marc Van Ranst, serveerde de redactie ons een zoveelste interview van de Belgische viroloog. Terwijl overal in de wereld de alarmsignalen afgingen met betrekking tot de talrijke ernstige nevenwerkingen en de teleurstellende effectiviteit van de Covid-vaccins, in samenloop met evidentie dat het IFR (infection fatality rate) vele malen lager lag  dan ons was voorgehouden, bracht een ander redactie lid, wat ietwat op een promotie stuk voor kindervaccinatie lijkt. Hoewel de auteur erkende dat we « op lange termijn nog niet (weten) welke gevolgen dit soort vaccin kan hebben bij kinderen (toch wel de kern van de zaak, me dunkt), stelde hij de ouders gerust met de volkomen onwetenschappelijke en irrationele bedenking: « Voorlopig zijn er geen aanwijzingen van schadelijke effecten op lange termijn door dit type van vaccinatie ». Hoe kon het anders, amper een jaar na het begin van de vaccinatie-campagne ?

Geen erger blinden dan die niet zien willen

Bijna drie jaar na de uitrol van de COVID-19 vaccins volgen de revelaties over de overroepen kwaliteit en veiligheid van deze inspuitingen elkaar op. Twee maanden geleden publiceerde ik in de Community space van DWM een gedetailleerd artikel  met tal van verwijzingen naar wetenschappelijke studies. Een echte “teaser” voor wie meer wil weten of eens de eigen overtuigingen wil uitdagen. DWM had het kunnen ‘highlighten’ of ‘fact-checken’ maar deed dat niet. Het geraakte (verdacht?) snel ondergesneeuwd.

Ziehier een aantal kernpunten ervan:

-ten gevolge van een FOIA request  bleek toenmalige CDC (Centers for Disease Control and Prevention) directrice Rochelle Walensky reeds in januari 2021 op de hoogte van ‘doorbraakgevallen’ (doorbraakinfecties bij gevaccineerden) van COVID19. Desondanks bleef ze maanden erna beweren dat gevaccineerde mensen “het virus niet bij zich dragen“ en “niet ziek worden“.

-de Amerikaanse FDA, Europese MMA en de Australische TGA (gezondheidsautoriteiten) werden eveneens aan de hand van FOIA-verzoeken gedwongen om documenten van Pfizer vrij te geven waarop ze zich hadden gebaseerd om de vaccins goed te keuren en op te volgen. Wetenschappers en onafhankelijke journalisten sprongen op de gegevens en brachten zorgwekkende revelaties naar boven.

-hoewel de mainstream pers behoorlijk stil is over aard en omvang van de nevenwerkingen van de Covid19 vaccins en social media bedrijven groepen van slachtoffers censureren, bestaat er een hele resem aan slachtoffers-organisaties die de omerta proberen te doorbreken. Er zijn talloze hartbrekende getuigenissen. In diverse landen proberen slachtoffers vergoed te worden voor de door de vaccinatie opgelopen schade.

-regelmatig komen er ontnuchterende wetenschappelijke studies uit die het mooie verhaal van de veilige vaccins nuanceren. Om maar een voorbeeld te geven: Plotselinge dood door myocarditis na vaccinatie met BNT162b2 mRNA COVID-19 in Korea. (…) autopsiebevindingen van een 22-jarige man die pijn op de borst kreeg 5 dagen na de eerste dosis van het BNT162b2 mRNA-vaccin en 7 uur later overleed

-er doen zich momenteel wereldwijd verontrustende volksgezondheidsfenomenen voor. In diverse Europese landen is de overmortaliteit verrassend hoog. Ook elders in de (geïndustrialiseerde) wereld. In de VS en het VK stelt men een opvallende stijging van de arbeidsonbekwaamheden vast sinds 2021. Sinds mijn artikel wordt deze trend alleen maar bevestigd in 2023.  Wat is er aan de hand ?

Zijn dit geen zaken waar je als onafhankelijke- of onderzoeksjournalist met gretigheid of minstens plichtsbewust in duikt ? Bij de redactie van DWM is het algemene stilte. Nu echter zonder « plausibel deniability »…

Ik berichtte ook over de impact van de Covid19 vaccins op vrouwen: o.a. de verstoring van de menstruatiecyclus, ophoping van de LNP’s (Lipid Nano Particles) in de ovaria, het vinden van sporen van mRNA van het COVID-19-vaccin in de moedermelk van vrouwen die borstvoeding gaven, dat vrouwen over het algemeen drie keer meer getroffen waren door bijwerkingen dan mannen volgens Pfizer- documenten en wat anafylaxie betreft, een mogelijk levensbedreigende allergische reactie, tot 8 keer meer dan mannen. Onderzoeksjournaliste Sonia Elijah schreef dat “de statistisch significante gegevens (…) de reële mogelijkheid van geslachtsspecifieke vaccinale veiligheidsrisico’s  onthullen”. Blijkbaar heb ik de feministische snaar bij DWM ook niet kunnen raken…

Sinds mijn artikel van augustus kwamen nochtans nog verbijsterende zaken naar boven:

-In een studie betreffende een groep van 1.704 gezondheidswerkers, waren 595 (of een verbluffende 34,9%) onder hen met ziekteverlof na ten minste één COVID-19 vaccinatie, wat leidde tot een totaal van 1550 ziektedagen.

-In een studie waarbij een groep van 777 ziekenhuismedewerkers een boostervaccinatie mRNA-1273 hebben ontvangen, vertoonden 35 personen of 2,8 % (!), vaccin-geassocieerd myocardletsel (het hartspierweefsel die zorgt voor de pompfunctie van het hart). Wie de betekenis van deze studie beter wil begrijpen luistert best even naar de uitleg van dr. John Campbell.

-Begin 2023 deed genoom wetenschapper Kevin McKernan een toevallige ontdekking. Tijdens een experiment in zijn laboratorium in Boston gebruikte McKernan enkele flesjes mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna als controle. Hij was ‘geschokt’ toen hij ontdekte dat ze besmet zouden zijn met minuscule fragmenten plasmide DNA. (…) Andere wetenschappers bevestigden al snel de bevindingen van McKernan. Een van deze wetenschappers was kankergenoom-expert Dr. Phillip Buckhaults, die een voorstander is van het mRNA-platform en zelf het Pfizer Covid-vaccin heeft gekregen.

In september van dit jaar deelde Dr. Buckhaults zijn bevindingen tijdens een hoorzitting in de Senaat van South Carolina. “Ik maak me een beetje zorgen over het feit dat dit DNA in het vaccin zit – het is anders dan RNA, omdat het permanent kan zijn,” vertelde hij de aanwezigen.

-Een amendement op het protocol van het cruciale klinisch onderzoek van Pfizer/BioNTech geeft aan dat bijna alle vaccin-dosissen die in het onderzoek werden gebruikt, afkomstig waren van ‘klinische batches’ die werden geproduceerd met behulp van wat ‘Proces 1’ wordt genoemd. Om de productie op te schalen voor grootschalige distributie (…), werd echter een nieuwe methode ontwikkeld, ‘Proces 2’. De verschillen omvatten veranderingen in de DNA-sjabloon die wordt gebruikt om het RNA te transcriberen en de zuiveringsfase, evenals het productieproces van de lipide nanodeeltjes.

Volgens Joshua Guetzko, senior docent aan de Hebreeuwse Universiteit, is het product van Pfizer/BioNTech, dat in de schouders van miljarden mensen werd geïnjecteerd (op Basis van ‘Proces 2’ nvda), dus niet hetzelfde dat werd gebruikt in de klinische proeven (op Basis van ‘Proces 1’ nvda). De klinische proeven hadden eigenlijk geheel of gedeeltelijk moeten overgedaan worden met vaccins afkomstig van Proces 2, omdat veranderingen in het productieproces potentieel een ander eindproduct kunnen opleveren.  Als dit bevestigd wordt, dan is de ethische en juridische betekenis hiervan haast niet te overzien (gebrek aan informed consent, aansprakelijkheid van de producenten,…)

-Sommige oncologen  melden de opkomst van « turbo kankers » alsook de plotse heractivatie van kankers sinds de uitrol van de mRNA vaccins.

Om dit alles te missen moet je in deze tijden van sociale media, een echte struisvogel zijn of braafjes enkel de tv-experten volgen. Zou dit het geval zijn van het DeWereldMorgen.be redactie-team ?

Dat bij de mainstream media, die zich als fervente vaccin ‘pushers’ (hebben) gedragen, daar bijna geen haan naar kraait is niet verwonderlijk. Maar dat uw favoriet onafhankelijk mediaplatform hier amper aandacht aan besteedt is toch wel eigenaardig. En men zou zich kunnen afvragen of de quasi afwezigheid van berichtgeving over zo’n topic van levensbelang voor ons allemaal, geen vorm van participatie is aan de aan de gang zijnde omerta over de ernst en hoeveelheid van de nevenwerkingen van de COVID-19 massavaccinatie, minstens nalatigheid ? Getuigt dit niet van een gebrek aan empathie en betrokkenheid voor alle slachtoffers van de Covid19 vaccins die hetzij uit solidariteit, hetzij uit dwang ingespoten werden met een experimenteel farmaceutisch product en voor zij die komen zullen ?

Gaëtan DuBois

PS1: Gevraagd naar een reactie vóór publicatie van bovenstaand artikel, liet het Redactieteam van DWM het volgende weten:

« We hebben geen probleem met uw kritiek op ons, alleen wij raden u aan om uw artikel op een ander platform te publiceren waar ze deze redactionele lijn volgen. Wij ontkennen zeker niet dat er mensen zijn die klachten hebben gekregen na het krijgen van een vaccin. Hier zijn ook artikels in de mainstream media over geschreven: https://www.groene.nl/artikel/niet-meer-tussen-de-oren.

Echter een belangrijk criterium voor onze redactionele lijn is dat we zelf geen wetenschappers zijn en dat we daarom voorzichtig zijn met meningen die niet algemeen aanvaard worden in de medische wetenschappen. Andere mediaplatforms (zoals EOS wellicht?) kunnen u hierbij beter ondersteunen, of bij platforms die hierover een andere redactionele lijn volgen kunt vast en zeker terecht. We hopen hierbij op uw begrip. »

Mijn redenen om het artikel toch op DWM te publiceren motiveerde ik als volgt:

« Daar waar de missie van DWM bepaalt dat: “DeWereldMorgen.be kiest consequent voor een uitgesproken democratische en sociale redactionele lijn die inzet op antiracisme, antifascisme, antiseksisme, dekolonisering en openlijk de strijd aanbindt met ieder maatschappelijk onrecht“, meen ik dat de keuze om quasi geen aandacht te besteden aan de diverse punten die ik in mijn twee artikels aanhaal en die flagrante voorbeelden zijn van maatschappelijk onrecht, in strijd is met jullie missie.

Zoals Wetenschapsjournalist Jop de Vrieze in De Groene zegt: “Ik heb meer begrip gekregen voor de mensen die na wat hun overkomen is wél fel tegen vaccins zijn geworden. Hun blik is voorgoed veranderd en ze hebben het vertrouwen in het systeem volledig verloren. Ze voldeden aan hun burgerplicht, voelen zich in de steek gelaten en zoeken de steun bij elkaar die ze bij anderen niet vinden. Ook voor die groep moeten we oog houden.”

De Covid19 crisis is onder andere gekenmerkt geweest door een algemene (zelf-)censuur (pers, sociale en wetenschappelijke media, adviesorganen, artsenverenigingen,…) van alle dissidente stemmen (zelfs van top-wetenschappers), waardoor de illusie is gecreëerd dat er “algemeen aanvaard(e) zaken waren  in de medische wetenschappen”, die eigenlijk geenszins algemeen aanvaard waren. Dat ook dit de DWM-redactie mogelijks is ontgaan, verdient eveneens  kritiek.

U zal trouwens merken dat mijn beide artikels in hoofdzaak niet gaan over “meningen die niet algemeen aanvaard worden in de medische wetenschappen” maar over feiten (wetenschappelijke studies, getuigenissen van slachtoffers, vrijgegeven documenten van Pfizer en diverse gezondheidsautoriteiten, enz.). Het is perfect mogelijk om er voorzichtig over te berichten, als men wil.

Het artikel van De Groene, dat jullie mij doorstuurden is daar een mooi voorbeeld van. Dat de redactie van DWM minstens sinds 1 februari 2023 (datum van het artikel) op de hoogte was van de inhoud ervan, en tenzij bewijs van het tegendeel, er geen ruchtbaarheid aan gegeven heeft (door het artikel op te nemen in een persoverzicht, bijv.), is in mijn mening, een ernstige journalistieke nalatigheid, die onderstreept hoe opportuun mijn gepland artikel in bijlage wel is alsmede de erin gestelde vraag.

Ook wat men niet zegt kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Het lijkt mij dan ook niet zinvol mijn artikel elders dan in de Community space van DWM te posten om het debat over de rol en taak van DWM, alsook de actuele redactionele lijn over dit onderwerp te bevragen. »

 

PS.2: Het DWM-team bracht mij het bewijs niet aan dat ze de revelaties in het artikel van De Groene aan de aandacht van haar lezerspubliek gebracht heeft. In tegendeel, de redactie drong er in een nieuwe mail bij mij op aan mijn artikel niet te publiceren, wat bij mij de overtuiging versterkt dat dit stuk de DWM-lezers moet bereiken, zodat zij zelf kunnen oordelen. Ik heb deze beslissing dan ook uitgebreid gemotiveerd per retour-mail.

 

 

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld als algemene informatie in het kader van burgerjournalistiek. Raadpleeg steeds uw behandelende arts of een professionele medische deskundige voor al uw medische vragen, klachten of symptomen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!