De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Woensdag 26 november 2014 – Filosofie in Elcker-Ik Centrum “UBUNTU”  door dr. Jamnadas Gohil, Indoloog en Afrikakenner

Woensdag 26 november 2014 – Filosofie in Elcker-Ik Centrum “UBUNTU” door dr. Jamnadas Gohil, Indoloog en Afrikakenner

zondag 7 december 2014 12:22
Spread the love

Wat heb ik weerhouden:

Ubuntu is een Zulu term voor:

“ik ben omdat jij bent” (de ander is een spiegel)

De gemeenschap primeert boven het individu.

Een veel gebruikte definitie is “het geloof in een
universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop
Desmond
Tutu
(1999): “Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk
voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen
van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat
hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen
worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.

Rijk worden is geen schande maar dat “geld” dien je in te
brengen om de gemeenschap verder te ontwikkelen = samendelen.

De centrale gedachte is verzoening.

Ubuntu is een wijsheidsfilosofie.

Een leider in deze samenleving dient:

–      Onbaatzuchtig
te zijn

–      Breedvoerig
zijn “onderdanen” te consulteren en doen wat de gemeenschap wenst

–      Zijn
levensstijl aan te passen en sober te zijn

–      Te
kunnen aanvaarden dat iemand “beter” is = geen competitiviteit!

–      Verbonden
te zijn (verbindende communicatie)

Ubuntu als concept:

–      Is
tegen weerwraak

–      Is
geweldloos

–      Waardeert
alle vormen van menselijk leven

–      Is
verbonden aan waardigheid

–      Is
verbonden aan mededogen (compassie – mededogen)

–      Heeft
eerbied voor de menselijkheid van de andere

–      Zoekt
geen confrontatie maar bemiddeling en verzoening van twistende partijen

–      Gaat
voor een goede houding en gedeelde bezorgdheid (empathie)

–      Zoekt
harmonie en men zal nooit een beschuldigde “kapot maken”

–      Probeert
een beschuldigde z’n houding te veranderen

–      Gaat
voor “face to face” gesprekken om een oplossing te vinden en niet om voor de
overwinning te gaan

–      Gaat
voor tolerantie en wederzijds respect

–      Denkt
de verschillen weg en ziet dat we één gemeenschap zijn

–      Zorgt
voor een flexibele en dynamische perceptie

–      Zorgt
voor een zelfrealisatie door de “ander”

–      Ubuntu
wordt gezien als een idee dat ten grondslag ligt aan het ontstaan van de
Republiek van Zuid-Afrika en is verbonden met het idee van een
Afrikaanse Renaissance. In de politiek wordt het concept gebruikt om
te benadrukken dat er consensus moet zijn bij besluiten en een menselijke ethiek
nodig is op basis waarvan besloten wordt…

Edoch consensus impliceert m.i. toch nog het feit dat een
meerderheid zijn idee oplegt ten koste van een minderheid => naar mijn
gevoel is het sociocratisch model, nl het bereiken van een “consent” = “ik kan
daar mee leven” beter. Zo gauw er een discrepantie is dient er terug overleg
gepleegd te worden tot er weerom een “consent” bereikt wordt.

Meer info = http://www.sociocratie.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=66

Heb zelf vorig jaar in Elcker-Ik Centrum een seminarie
mogen meemaken o.l.v. de stichter Émile van Dantzig die helaas op 30 april l.l.
overleed. Een zeer aimabel persoon die zich ook met transitie bezig hield.

In Elcker-Ik Centrum houden we met een groepje
enthousiastelingen het sociocratisch idee levend. Een volgende bijeenkomst is
volgend jaar gepland op maandag 30 maart.

take down
the paywall
steun ons nu!