De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EU en België hebben baat bij meer klimaatambitie tegen 2020

EU en België hebben baat bij meer klimaatambitie tegen 2020

maandag 21 februari 2011 12:41
Spread the love

Europa moet zich inspannen om zijn CO2-uitstoot met minstens 30% te verminderen tegen 2020. Dat is de conclusie van de Belgische milieubeweging en ontwikkelingsorganisaties bij de publicatie van een nieuw CAN Europe-rapport.

Het Climate Action Network (CAN) publiceerde op 17 februari een rapport dat de Europese Unie oproept tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 30% in vergelijking met 1990. CAN Europe besluit, gebaseerd op verschillende recent gepubliceerde studies, dat een doelstelling van 30% noodzakelijk is in de strijd tegen klimaatverandering, voor het creëren van groene banen, voor economische groei, innovatie en energie in Europa en daarbuiten.

In het kader van het klimaat- en energiepakket had de Europese Unie zich geëngageerd om haar CO2-uitstoot met 20% terug te dringen tegen 2020. Als andere industriële partners gelijkaardige engagementen aangaan, zal de EU haar ambitieniveau verhogen naar 30%.

Dit is een weinig ambitieuze positie in vergelijking met de aanbevelingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Het IPCC stelt dat een vermindering van 25 tot 40% tegen 2020 noodzakelijk is om de klimaatopwarming onder de cruciale grens van 2°C te houden. De Europese Commissie heeft in de lente van 2010 bovendien berekend dat de 20% doelstelling, in de huidige economische context, achterhaald is.

Blijft de EU koploper in milieukwesties?
Het rapport van CAN Europe toont aan dat de vrees voor een snelle de-industrialisatie in Europa – zoals die recent werd geuit door Europees Commissaris Oettinger – ongegrond is. Integendeel, het is hoogdringend dat de EU ambitieuze maatregelen neemt om haar positie als koploper in milieukwesties te bewaren, in plaats van druk uit te oefenen op handelspartners om de milieuregelgeving af te zwakken. Dit gebeurde bijvoorbeeld in het kader van het recent goedgekeurde handelsakkoord met Zuid-Korea.

De Belgische milieubeweging (BBL, IEW, Greenpeace, VODO, WWF) en ontwikkelingsorganisaties (Oxfam, 11.11.11 en CNCD-11.11.11) herinneren ook aan de sociale en ecologische dynamiek die met bovenstaand debat gepaard gaat, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Klimaatopwarming en klimatologische veranderingen zijn veelvuldig gedocumenteerd door wetenschappers. De gevolgen zijn reeds merkbaar in de minst ontwikkelde landen, waar de bevolking het meest kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering.

Het Zuiden helpen in de strijd tegen klimaatopwarming begint met het terugdringen van broeikasgassen binnen de EU en dit zonder gebruik te maken van flexibiliteitsmechanismen onder het Kyotoprotocol.

België moet kleur bekennen
Sinds de communicatie van de Europese Commissie over een mogelijke overstap naar 30% emissiereducties, die in mei 2010 werd gepubliceerd, heeft België nog geen duidelijke positie ingenomen in het debat. In deze tijden van besparingen, zouden argumenten over financiële en gezondheidsvoordelen onze ministers nochtans moeten kunnen overtuigen.

Als Europa meer ambitie toont, zou een stijging van de koolstofprijs België twee miljard aan extra inkomsten opleveren. Ons land zou bovendien 900 miljoen euro besparen op uitgaven in de gezondheidszorg. Ten gevolge van de economische crisis ligt het niveau van de uitstoot van broeikasgassen in Europa nu al 17% lager dan in 1990: een reductie met 20% komt dus in feite overeen met business as usual en is een toonbeeld van een totaal gebrek aan ambitie.

België, en in het bijzonder de Vlaamse overheid, moet zich dus uitspreken voor een interne overgang naar 30% emissiereducties binnen Europa, in het kader van een totale reductie van 40%. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en een coalitie van ondernemingen en investeerders hebben die boodschap alvast begrepen. Belgische beleidsmakers moeten zich hier nu meteen bij aansluiten.

Meer info:
 Lees het volledige rapport van CAN Europe “30% – Why Europe should strengthen its 2020 climate action”

take down
the paywall
steun ons nu!