De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Roma 17 maart 2014 20u “België is géén eiland” – verkiezingsdebat met als thema “Duurzaam Beleid”

De Roma 17 maart 2014 20u “België is géén eiland” – verkiezingsdebat met als thema “Duurzaam Beleid”

“België is géén eiland” – verkiezingsdebat met als thema “Duurzaam Beleid” Durven we mondiale uitdagingen echt aanpakken?

donderdag 3 april 2014 11:02
Spread the love

Van links naar rechts: CD&V Sabine de Bethune/Groen
Wouter Van Bezien/N-VA Wilfried Vandaele/Open VLD Annemie Turtelboom/PVDA Peter
Mertens/SP.A Bruno Tobback en als moderators Marc Reynebeau en Ruud Goossens
van De Standaard.

Intro door Bogdan Vandenberghe, secretaris 11.11.11. Hij
heeft het over de verdere internationalisering/globalisering/armoede – ook bij
ons/klimaatverandering/migratie/… Vandaar de stelling “België is géén eiland.”

Het debat begint en Marc opent en zal “de orde
handhaven”. Stelt de deelnemers voor en voelt dat het vooral een links gezind
publiek is…

Hij merkt op dat de Noord-Zuid relaties en ontwikkelingssamenwerking
een “hot item” is.

Het debat zal opgesplitst worden in 2 blokken:
ontwikkelingssamenwerking en nieuwe uitdagingen/thema’s

Dave Sinardet zal een samenvatting maken en commentaar
leveren.

Ruud neemt even over en poneert dat het niet zal gaan
over confederalisme.

Start: de organisatie van onze ontwikkelingshulp?

Open VLD: we dienen de weg van de klassieke hulp te
verlaten => vrijhandel

De 0.7 procent norm is een criterium van uit de jaren ‘70

Wat is het resultaat van deze hulp? Bv Oeganda: anti homo wet!

Welke
hulp geef je?

=> Niet
alleen vis schenken maar ook leren vissen!

SP.A: we dienen een kritisch oog te werpen over het
gevoerde beleid

PVDA: leren vissen is belangrijk maar ontwikkelingshulp
vervangen door vrijhandel is géén optie want dan gaat de kloof tussen arm en
rijk nog groter worden!

Groen: door ontwikkelingshulp hebben nu zo’n 2 miljard
mensen drinkbaar water

N-VA: de taak van de politiek is het bijsturen van de
ongebreidelde vrijhandel

? in welke mate is dit alles efficiënt

CD&V: sterke landen worden er beter van, andere
landen zouden de eigen markt moeten kunnen beschermen, de civiele maatschappij
dient versterkt te worden.

Volgende stelling door Marc: de conditionaliteit van
ontwikkelingssamenwerking ofte de voorwaarde

PVDA: logisch dat daar naar gekeken wordt

=> Soevereine
ontwikkeling en dus geen inmenging van buitenaf

=> Bij
inbreuken: opschorting van ontwikkelingshulp

SP.A: Oeganda: ontwikkelingshulp opschorten? -> dient
herbekeken te worden en syndicale organisaties dienen geholpen te worden

Open VLD: hulp van staat to staat opschorten, mensen
mogen niet gediscrimineerd worden

N-VA: de landen waaraan subsidies gegeven worden dienen
de mensenrechten te respecteren!

De “illegalen”: in bepaalde gevallen dienen deze terug te
kunnen gaan. Als dat niet kan = geen subsidies meer

Groen: het doel van ontwikkelingssamenwerking dient
zuiver gehouden te blijven = herverdeling van de welvaart/goed
bestuur/democratisering. Ontwikkelingssamenwerking dient ingebed te zijn in een
groter systeem. We moeten ook stoppen met de subsidiëring van de eigen westerse
landbouw producten.

CD&V: respect voor holebi’s/vrouwenrechten/corruptie
tegengaan/eerlijke verkiezingen/de wereldgemeenschap moet voorwaarden stellen!

De rechten voor holebi’s dienen zonder vrees op tafel
gebracht te kunnen worden!

Groen: op een vraag van Ruud: het budget is ingekrompen
-> ontwikkelingshulp dient het zelfde te blijven daar dit is afgesproken op
wereldniveau. In België nu 0.45 procent i.p.v. de 0.7 procent. Bij een meer
rechtvaardige wereld zal er minder migratie zijn.

SP.A: het leger afschaffen en dat geld gebruiken voor
andere zaken!

PVDA: het gaat altijd over keuzes maken en de
ongelijkheid neemt toe! Of een besparingsplan of investeren in zuiderse landen.
Belastingparadijzen aanpakken en de fraude. De notionele intrest zou dienen te
gaan naar het oplossen van onze eigen armoede => géén besparingen!

Open VLD: het gaat niet over de kwantiteit maar de
kwaliteit. Vele staten slagen er niet in te verbeteren! Corruptie blijft welig
tieren.

N-VA: op vraag Ruud: bevriezing van alle
overheidsuitgaven? Geldt de norm ook voor ontwikkelingshulp? De 0.7 procent
dient te blijven zoals het is.

Open VLD op een vraag van Marc: eens een regering aan de
slag is via een referendum vragen hoe het geld zal besteed worden?

Mensen mee laten denken aan wie het geld zal besteed
worden. Zo kan er meer solidariteit en dynamiek ontstaan.

SP.A: er is geen internationaal departement
ontwikkelingshulp. In België zijn vele mogelijkheden die momenteel blijven
liggen. Nood aan rechtvaardige fiscaliteit en aan een linkse minister van
financiën.

Dave Sinardet vat even samen: hij is ontroerd en verheugd
dat de zaal vol zit, vindt het dus goed dat er veel belangstelling is en dat is
bijzonder verheugend. Er dient een ethisch debat gevoerd te worden cfr Oeganda
edoch is dit zeer complex. Er is niet veel verschil tussen de standpunten van
de partijen.

Even pauze.

Ruud leidt het tweede deel in met “het moet niet alleen gaan
om de bestrijding van armoede maar ook om de ongelijkheid die blijft toenemen
=> een wereldwijde vermogensbelasting!”

SP.A: akkoord voor vermogensbelasting want nu is er meer
belasting op arbeid i.p.v. op geld. Nieuwe middelen dienen gevonden te worden.

Groen: alle inkomens dienen belast te worden.
Rechtvaardige fiscaliteit op mondiaal vlak alsook de klimaatsaanpak. Banken dienen
gereglementeerd worden.

CD&V: de huidige minister van financiën is CD&V.
Is er genoeg gedaan aan de financiële paradijzen? => een grotere wereldwijde
solidariteit is nodig. Een minimum sociaal statuut voor iedereen.

Open VLD: je dient globaal te denken maar je mag de eigen
economie niet verzwakken. Bv een taks op vliegtuigtickets dient in Europees
verband afgesproken te worden. Open VLD wil méér Europa.

NV-A: Alles dient in een internationale context bekeken
en afgesproken te worden.

Marc poneert hierop dat we mogen dromen van een NV-A dat
voorstander is voor de vermogensbelasting.

Marc verder: de aanpak van het klimaat is prioriteiten
stellen maar er komt niet veel van in huis. Landen in het zuiden zijn de dupe.

CD&V= we 
moeten een tandje bijsteken!

Ruud zegt: We zijn er nog maar vier jaar over aan het
praten en we hebben wat emissierechten gekocht in het buitenland om ons gemoed
te sussen..

SP.A: we moeten in de praktijk er nu toch eens iets aan
doen i.p.v. er altijd over te praten…

CD&V: de prioriteit dient aan duurzaamheid gegeven te
worden. De Vlaamse regering heeft niet goed gewerkt!

Groen: in de klimaatdebatten wijst iedereen naar de ander
en uiteindelijk gebeurt er niets! Het klimaat wordt extremer en zal ons dwingen
tot actie!

Qua mobiliteit dient er een slimme kilometerheffing te
komen en de fiscale aftrek van bedrijfswagens dient afgeschaft te worden! Met nieuwe
groene technieken wordt alles beter!

NV-A: idem wat betreft de slimme kilometerheffing. De verantwoordelijkheid
dient genomen te worden.

Open VLD: fiscaliteit bedrijfswagens herbekijken. We dienen
samen te werken om te verbeteren. Vervuilende energie dient meer belast te worden
en meer investeringen in ontwikkeling en onderzoek in propere technieken.

PVDA: ons landje is een peulschil groot en we hebben drie
klimaatministers => is het niet beter om er eentje te hebben! Gelooft niet
in de aanpak van de klimaatproblematiek wat gehanteerd wordt als een supermarkt
in emissiecertificaten. Hoe gaan we om met energie op Europees niveau? Aanmoedigen
van groene energie! Het openbaar vervoer dient verder uitgebouwd te worden en
een kilometerheffing op vrachtwagenvervoer maar niet op privévervoer. Dat kan
later als het openbaar vervoer verbeterd is.

Als laatste thema komt migratie aan bod. De economische
migratie leidt tot “braindrain”.

NV-A: migratie is een feit en mistoestanden dienen
aangepakt

Open Vld: iedereen heeft recht op werk. Het is een hele
stap om je eigen stek te verlaten of op de vlucht te moeten gaan. Waar hebben
we jobs in en wie zoeken we dan?

SP.A: het asielbeleid dient duidelijk te zijn en sociaal
verantwoord.

Groen: economische migratie dient mogelijk te zijn en
mensen die recht hebben op asiel zouden naar hier moeten kunnen komen. Tendens is
dat er minder instroom is dan uitstroom.

Open VLD: dit is pertinent onwaar => de
asielprocedures zijn hier één van de beste ter wereld.

Er komt een vinnige discussie op gang maar Marc sluit
deze kort vanwege de tijd…

PVDA: gelooft in geïnspireerde mensen die de verrechtsing
in vraag stellen!

Groen: wat pakt ontwikkelingssamenwerking niet goed aan? Neiging
om dit niet zo belangrijk te vinden.

CD&V: slotvraag i.v.m. “defensie”. Zijn er geen twee
maten en gewichten? Defensie kan ook ingezet worden in het kader van de vrede. Er
wordt meer en meer bespaard op legeruitgaven.

Dave Sinardet vat weer samen: dient de laatste trein in
het oog te houden die hij samen met Marc zal nemen.

Fiscaliteit is één van de belangrijke thema’s. De
loonlastenverlaging is niet zo aan bod gekomen. Het is een middel om
maatschappelijke beslissingen te nemen. Voor de bedrijfswagens dient het gedrag
gestuurd te worden middels belastingen want momenteel worden deze voor vier
miljard euro gesubsidieerd! Het is nog altijd goedkoper voor een werkgever om
een loonsverhoging in “auto” te geven dan anders. Het is natuurlijk een
gevoelig onderwerp!

Iedereen is het overwegend eens met mekaar maar wat zijn
de prioriteiten per partij? De middelen zijn beperkt…

De trein staat vertrekklaar…

Bogdan 11.11.11 sluit af met “het wordt een mooiere
wereld na de verkiezingen”…

Haiku

“Migratie, Klimaat

België is geen eiland

Soms vinnig debat.”

https://www.youtube.com/watch?v=BGp_TtLSMCE

https://www.youtube.com/watch?v=XtGYFRj-yRc&list=PLb4xBudD3TCGKSDT9E_xIhl0IkjgtBiTI

take down
the paywall
steun ons nu!