De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Covid19 vaccins, veilig en doeltreffend.” Is twijfel toegestaan ?

“Covid19 vaccins, veilig en doeltreffend.” Is twijfel toegestaan ?

donderdag 10 augustus 2023 14:03
Spread the love

 

 

Gaëtan DuBois

« When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. » -Dr. Fauci, 17 Mei 2021, MSNBC

« (…) 12 dagen na uw vaccinatie ben je niet meer besmettelijk. » -Professor Pierre Van Damme, vaccinoloog, 14 februari 2021 in de Zevende dag VRT

« Het AstraZeneca vaccin is een zeer veilig en zeer doeltreffend vaccin. » -Viroloog Marc Van Ranst in een tweet van 24 februari 2021.(*) 

Deze citaten tonen op zich reeds aan dat de efficiëntie en veiligheid van de Covid19-vaccins van in den beginne enigszins overroepen zijn geweest. Maar het storendste is dat recent vrijgegeven en gelekte data en documenten de vraag opwerpen of de producenten en diverse regulerende instanties (FDA, TGA,…) dit, nog voor de vaccinatiecampagnes begonnen, eigenlijk al wisten of behoorden te weten, en of zij de waarschuwingen van sommige wetenschappers,  alsook de aanwezige alarmsignalen over het hoofd  hebben gezien ?

We vernamen reeds dat de Covid vaccins, die ons volgens de overheid en talloze experten, gingen helpen een einde te maken aan de pandemie, eigenlijk nooit zijn getest op efficiëntie tegen overdracht voordat ze op de markt kwamen. “Stopping transmission was not a study endpoint“.

Daarnaast laat een e-mail, die via een Freedom of Information Act verzoek (FOIA) werd verkregen, zien dat CDC (Centers for Disease Control and Prevention) directrice Rochelle Walensky en voormalig NIH (National Institutes of Health) directeur Francis Collins,  reeds in januari 2021  op de hoogte waren van, en spraken over, ‘doorbraakgevallen’ (doorbraakinfecties bij gevaccineerden) van COVID19 – precies op het moment dat de vaccins op grote schaal beschikbaar werden. In haar e-mail zegt Walensky dat het ‘duidelijk’ een ‘belangrijk studiegebied’ is, linkt ze naar een studie die de kwestie aankaart en verzekert ze de persoon aan wie ze de e-mail stuurt dat Dr. Anthony Fauci in deze gesprekken wordt betrokken. Toch verklaarde Rochelle Walensky  publiekelijk  dat gevaccineerde mensen “het virus niet bij zich dragen en “niet ziek worden“.  Jay Bhattacharya, een professor aan de Stanford School of Medicine, noemde de onthulling “verbijsterend”. Hij wees erop dat ondanks deze kennis “ze toch doorgingen met het doordrukken van vaccinatie-verplichtingen”.          

Dit lijkt helaas niet het enige te zijn dat sommige gezondheidsautoriteiten uit de schijnwerpers hielden…

In januari van vorig jaar heeft een federale rechter in Texas, de Food and Drug Administration (FDA) bevolen om in een drastisch versneld schema, de gegevens openbaar te maken waarop zij zich had gebaseerd om Pfizer’s COVID-19 vaccin goed te keuren.

Dat was ruwweg 75 jaar en vier maanden sneller dan de FDA zei nodig te hebben om het Freedom of Information Act verzoek van een groep van meer dan 200 artsen, wetenschappers en professoren, af te ronden.

Pfizer’s COVID-19 vaccin klinische onderzoeksgegevens  en Pfizer’s « real-world »  gegevens gedurende de eerste 12 weken van de uitrol van het vaccin bevatten verbijsterende en onrustwekkende zaken. Zo komen o.a. volgende kwesties naar voor:

1.  de claim van 95% doeltreffendheid door Pfizer was gebaseerd op slechts een klein aantal COVID-19 gevallen in de klinische proeven – 170 gevallen in 44.000 proefpersonen waarvan 8 in de gevaccineerden groep en 162 in de placebo groep. Is een meting van de werkzaamheid van het vaccin bij zo’n kleine steekproef van COVID-19-gevallen (170) wel significant genoeg om te generaliseren naar honderden miljoenen mensen in de bevolking ? Volgens Peter Doshi, associate editor bij The BMJ gaat het cijfer van 95%  trouwens om “relative risk reduction” en geen  “absolute risk reduction” (ARR), dat dan minder dan 1% lijkt te bedragen. Bovendien sloeg het cijfer niet op het potentieel van het vaccin om levens te redden of infectie tegen te gaan maar op “ernst” (severity). Professor Norman Fenton, mathematicus, en professor in Risk Information Management, legt uit hoe die cijfers berekend werden (vanaf minuut 29:00) en waarom de keuze om de doeltreffendheid aan de hand van de Relative Risk Reduction te presenteren in plaats van de Absolute Risk Reduction, niet neutraal is.

Powerpoint Prof. Fenton

Absoluut risico door Covid voor ongevaccineerden in de studie is: 0,884 %

Absoluut risico door Covid voor gevaccineerden in de studie is:       0,044%

Absolute risicoreductie dankzij het vaccin: 0,84 %. Dat is al heel wat minder “sexy” dan “95 % efficiënt”…

Ook Dr. C. Marabotti meent dat het rapporteren van resultaten in termen van zowel ARR als RRR ongetwijfeld vollediger zou zijn, waardoor zowel de intrinsieke preventieve werkzaamheid van vaccins kan worden geschat als (met enige voorzichtigheid) hun effectiviteit bij vertaling in de echte wereld door middel van vaccinatiecampagnes.

2. Hoewel het een vrij experimentele technologie betrof (Pfizer CEO Bourla: “mRNA was a technology that had never delivered a single product until that day, not vaccine, not any other medicine”) en mRNA-bevattende lipid nanoparticles (LNPs) een nieuw platform uitmaken, werden er geen safety pharmacology studies uitgevoerd (pg,14), noch pharmacokinetic studies (pg.17), noch genotoxicity studies, noch carcinogenicity studies (pg.29). Wat betreft deze laatste twee stellen de WHO- richtlijnen nochtans: However, they may be required for particular vaccine components such as novel adjuvants and additives. (pg.50). Wetende dat al deze onderzoeken niet gerealiseerd werden  en gezien de schaarste aan gegevens over de veiligheid op lange termijn van de SARS-CoV-2 mRNA-vaccins, is het dan redelijk te stellen dat: “De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, dus klein is” ?

En dan spreken we niet eens over de kwaliteit van de onderzoeken die wèl zijn uitgevoerd:  “Onthullingen over slechte praktijken bij een contract-onderzoeksbureau dat helpt bij het uitvoeren van het cruciale covid-19 vaccinonderzoek van Pfizer, roepen vragen op over de integriteit van gegevens en regelgevend toezicht. (…) Een regionale directeur die werkzaam was bij de onderzoeksorganisatie Ventavia Research Group heeft ‘The BMJ” verteld dat het bedrijf gegevens vervalste, patiënten “unblinde”, onvoldoende getrainde vaccinators in dienst had en traag was met het opvolgen van bijwerkingen die gemeld werden in Pfizer’s centrale fase III studie. Medewerkers die kwaliteitscontroles uitvoerden werden overweldigd door de hoeveelheid problemen die ze vonden…

Ten slotte, volgens Dr. Helene Banoun zijn de COVID-19 mRNA-vaccins,  hoewel hun “werkingsprincipe  overeenkomt met de definitie van gentherapieproducten (GTP’s),  door de regelgevende instanties (US-FDA en EMA) uitgesloten van de regulering van GTP’s en onderworpen aan de regulering van vaccins tegen infectieziekten. Er wordt geen wetenschappelijke of ethische rechtvaardiging gegeven voor deze uitsluiting en er zijn nog steeds inconsistenties in de regelgeving.” Hierdoor werden bepaalde controles die vereist zijn voor gentherapieproducten niet uitgevoerd. Bovendien vereist de GTP-regelgeving  dat bijwerkingen op zeer lange termijn worden gemonitord (30 jaar voor de  EMA). Dit zal moeilijk te realiseren zijn voor mRNA-vaccins omdat het EMA een 24-maanden follow-up van bijwerkingen na vaccinatie heeft gevraagd, waarbij erop wordt gewezen dat een aanzienlijk aantal deelnemers in de placebogroep werd gevaccineerd, wat deze follow-up bemoeilijkt.

Prof. Marco Cosentino, meent eveneens dat COVID-19 mRNA-vaccins  “eigenlijk farmaceutische geneesmiddelen zijn en dat daarom hun farmacokinetiek en farmacodynamiek, en mogelijk ook hun farmacogenetica, goed moeten gekarakteriseerd worden om een solide achtergrond van kennis te verschaffen voor hun rationele en gerichte gebruik, zodat er geen “dobbelstenen” meer worden gespeeld met deze producten vanwege het misverstand dat hetzelfde vaccin in dezelfde dosis goed is voor iedereen en dat bijwerkingen slechts toevallig optreden.”

3.  Verder bevestigt Pfizer dat de(zeer inflammatoire) LNP’s (Lipid Nano Particles) van het vaccin naast de injectieplaats ook aanwezig waren in de milt, bijnieren en eierstokken. (pg.15)

4. de real-world gegevens van Pfizer die bij de FDA zijn ingediend, onthulden dat meer dan 1220 sterfgevallen na toediening van het Pfizer BioNTech-vaccin waren gerapporteerd.  42.086 personen (cases) meldden 158.893 bijwerkingen van het vaccin  (pg.6, 7 en 8) tussen 01 december 2020 en 28 februari 2021. Zal het verwonderen dat de FDA een juridisch gevecht voerde om de data niet snel te moeten vrijgeven ?  Als we naar onderstaande grafiek kijken, zien we dat een aanzienlijk deel van de gevallen van bijwerking als ernstig wordt gemeld in vergelijking met niet-ernstig.

 

Hier is een summiere lijst van de gemelde bijwerkingen (AESI: adverse event of special interests) in de cumulatieve analyse van Pfizer vastgesteld in die drie maanden:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen,  cardiovasculaire voorvallen, maagdarmstelselaandoeningen, algemene aandoeningen en toedieningsplaats, infecties en plagen, musculoskeletale aandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel, ademhalings-, thorax- en mediastinumaandoeningen, huid- en onderhuidaandoeningen, anafylaxie, COVID-19 (als bijwerking van de vaccinatie !?) (pg.17), gezichtsverlamming, immuungemedieerde/autoimmuunziekten, Neurologisch aandoeningen, zwangerschap-gerelateerd,  Nier (aandoeningen),  trombo-embolische voorvallen.

Het document bevat een bijlage met 9 pagina’s met bijwerkingen  (APPENDIX 1. (pg.30 e.v.)).

Een woordvoerder van Pfizer vertelde Reuters dat gemelde bijwerkingen “mogelijk geen oorzakelijk verband hebben met het vaccin” en voegde eraan toe dat alle meldingen “zeer serieus” worden genomen.

“De gebeurtenis kan eerder te wijten zijn aan een onderliggende ziekte of een andere factor, zoals medische voorgeschiedenis of gelijktijdige medicatie, of de AE’s (adverse events) kunnen toevallig zijn…”

Herinnert u zich hoe overlijdens nogal vlot  werden toegeschreven aan Covid tijdens de pandemie (ook bij kinderen), zonder veel rekening te houden met de co-morbiditeiten van de slachtoffers ? Maar wanneer gezonde mensen, kort na injectie van een nieuwsoortig vaccin in studiefase, overlijden of ernstige aandoeningen vertonen, dan kan de gebeurtenis nu  “eerder te wijten (zijn) aan een onderliggende ziekte of een andere factor, zoals medische voorgeschiedenis of gelijktijdige medicatie, of de bijwerkingen kunnen toevallig zijn…” Twee maten, twee gewichten ?

De woordvoerder van de FDA voegde hieraan toe: “Onderzoek door de FDA en CDC heeft uitgewezen dat de overgrote meerderheid van de gerapporteerde sterfgevallen niet direct kan worden toegeschreven aan de vaccins.

Men vraagt zich af hoe de FDA die stelligheid kan rechtvaardigen in het licht van de schaarste aan gepubliceerde artikelen  die autopsie-gericht onderzoek van COVID-vaccinatie gerelateerde sterfgevallen en morbiditeiten beschrijven (zie verder) ?

Doch, wie vandaag naar de site van de Belgische overheid surft om zich te informeren over mogelijke bijwerkingen leest dit:

“Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van de vaccins?

Net zoals bij andere vaccinaties kunnen er zich een aantal vooral milde bijwerkingen voordoen. Deze verdwijnen vanzelf binnen 48u. Het gaat om pijn, roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. Deze nevenwerkingen reageren goed op inname van paracetamol.”

Voelt u zich daarmee correct geïnformeerd na kennisname van het voorgaande  ? Mocht u recentelijk doof geworden zijn, zou u dan denken aan uw Covid19-vaccinatie als oorzaak ? Het is nochtans een mogelijkheid.

5. Pfizer verwachtte blijkbaar niet dat er meer dan 158.000 afzonderlijke bijwerkingen door 42.086 gevaccineerde personen zouden worden gemeld tijdens de eerste 12-weken en moest  extra fulltime medewerkers inhuren om de hoeveelheid gevallen te beheren. In het vrijgegeven document werd het precieze aantal ingehuurde medewerkers gemaskeerd, nota bene (pg. 6).

6. Gedurende de eerste 12 weken van de uitrol van het vaccin, meldden 270 zwangere vrouwen een bijwerking.  Pfizer verschafte de gemelde afloop voor 32 zwangerschappen, waarbij  27 van de baby’s stierven (pg.12). Is de conclusie van Pfizer niet alarmerend : “Er zijn geen veiligheidssignalen naar voren gekomen uit de beoordeling van deze gevallen van gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding” ? (pg.13)

Uit het Pregnancy and Lactation Cumulative Review, een cumulatieve beoordeling en samenvatting van relevante zwangerschaps- en borstvoedingscases die zijn gemeld in de Pfizer-databases voor geneesmiddelenbewaking vanaf het moment van ontwikkeling van het geneesmiddel tot 28 februari 2021, en daterend van 20 april 2021, komen eveneens verontrustende gegevens naar voor. Van de 673 casusverslagen die in de zoekopdracht werden geïdentificeerd, ging het in 458 gevallen om blootstelling aan het BNT162b2-vaccin tijdens de zwangerschap (moeder/foetus) en in 215 gevallen om blootstelling tijdens de borstvoeding (pg.2). Van de 458 zwangerschapscases meldden 248 (meer dan de helft) bijwerkingen. 51 hiervan betroffen spontane abortus of spontane miskraam. En 6 voortijdige bevallingen. Pfizer sloot een aantal gevallen uit de review uit en behandelde 39 gevallen (pg.4 en 5). Onderzoeksjournaliste Sonia Elijah stelt vast : “Dit baanbrekende real-world bewijs was al begin 2021 bekend bij de FDA en Pfizer/BioNTech, net voor de grote druk om zwangere vrouwen te laten vaccineren – en het toonde significante veiligheidsrisico’s aan voor de foetus als gevolg van indirecte (transplacentale) blootstelling van het Pfizer-BioNTech mRNA-vaccin, met spontane abortus (miskraam) als een van de bekende gevolgen.”

41 (~20%) van de 215 lactatiegevallen meldden bijwerkingen bij zuigelingen die indirect aan het vaccin waren blootgesteld via de transmammaire route (via de moedermelk) (pg.6) zoals bijv.: verlamming van het gezicht of lymfadenopathie.

Ondanks deze alarmerende gegevens over vaccinatie tijdens zwangerschap en borstvoeding, raadden veel gezondheidsinstanties  aan om zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, de mRNA-vaccins te geven. ” Op de website van de Belgische overheid leest men: “Ik geef borstvoeding. Mag ik me laten vaccineren? Als je borstvoeding geeft, mag je je laten vaccineren tegen COVID-19 ?  Je moet de borstvoeding niet onderbreken. Hoewel er geen wetenschappelijke studies zijn over de veiligheid van deze vaccins voor de zogende baby, gaat men ervan uit dat deze vaccins veilig zijn (sic).  Ze bevatten immers geen levend virus en de vaccinonderdelen worden zeer snel afgebroken in het lichaam van de vrouw. Anderzijds krijgt de zogende baby antilichamen mee via de moedermelk, wat hem beter beschermt tegen het coronavirus.

Uit een studie gepubliceerd in september 2022 in JAMA Pediatrics bleek nochtans dat onderzoekers sporen van mRNA van het COVID-19-vaccin vonden in de moedermelk van vrouwen die borstvoeding gaven.

Is dit wel verantwoord gezondheidsbeleid voor pasgeborenen ? Moet het “zorgsprincipe in het kwadraat” niet gelden in die materie ?

7. Over het algemeen waren vrouwen  drie keer meer getroffen door bijwerkingen dan mannen. Wat anafylaxie betreft, een mogelijk levensbedreigende allergische reactie, waren vrouwen tot 8 keer meer getroffen dan mannen (pg. 10). Conclusie van Pfizer: “Evaluation of BC cases Level 1 – 4 did not reveal any significant new safety information”. Onderzoeksjournaliste Sonia Elijah meent nochtans dat “de statistisch significante gegevens (…) de reële mogelijkheid van geslachtsspecifieke vaccinale veiligheidsrisico’s  onthullen”. Recent onderzoek toont nu ook aan dat “vaccine-associated” hartspierletsel meer frequent voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Recent ondervraagd in de Australische senaat over het mechanisme waarop de vaccins myocarditis en pericarditis veroorzaken, bleef de Pfizer-arts  het antwoord schuldig, wat toch niet meteen vertrouwen inboezemt, toch ? (klik op het beeld om de video’s af te spelen)

 

De mensen van Moderna deden het niet veel beter:

8. Tijdens het onderzoek naar bijwerkingen tijdens de uitrol van het vaccin begin 2021, nam Pfizer “anti-sperma antilichaam positief” (pg.30) op onder de 1.290 bijwerkingen van bijzonder belang die werden gemeld. De aanwezigheid van antilichamen tegen sperma in mannelijk ejaculaat is een immuunoorzaak van mannelijke onvruchtbaarheid, omdat de hechting van antilichamen aan sperma hun beweeglijkheid beïnvloedt, waardoor de reis van het sperma naar de eicel zeer moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. Het Pfizer-document, “A Tissue Distribution Study of a [3H]-Labeled Lipid Nanoparticle-mRNA Formulation Containing ALC-0315 and ALC-0159 Following Intramuscular Administration in Wistar Han Rats”, toont duidelijk aan dat de lipide nanodeeltjes  van het mRNA-vaccin van Pfizer  in de bloedbaan terechtkomen, zich door het hele lichaam verplaatsen en zich ophopen in organen, waaronder de testes (pg.24).

De FDA ontving dit Pfizer-document,  op 9 november 2020. Sinds de studie van Wang, Ruolan, et al. in het International Journal of Nanomedicine van december 2018 weet men ook dat nanodeeltjes (nanoparticles=NP’s)  de bloed-testisbarrière, placentabarrière en epitheliale barrière, die het voortplantingsweefsel beschermen, kunnen passeren en zich vervolgens ophopen in voortplantingsorganen. NP-accumulatie beschadigt organen (testis, epididymis, eierstok en baarmoeder) door Sertoli-cellen, Leydig-cellen en kiemcellen te vernietigen, wat leidt tot disfunctie van voortplantingsorganen die de kwaliteit, kwantiteit, morfologie en beweeglijkheid van sperma negatief beïnvloedt of het aantal rijpe oöcyten vermindert en de primaire en secundaire folliculaire ontwikkeling verstoort. Daarnaast kunnen NP’s de niveaus van afgescheiden hormonen verstoren, wat veranderingen in seksueel gedrag veroorzaakt.

Hoe konden/kunnen medische en volksgezondheidsleiders zo stellig achter hun standpunt blijven dat mRNA-vaccinatie geen invloed heeft op de mannelijke vruchtbaarheid, zelfs toen ze toegang hadden tot het biodistributieonderzoek van Pfizer?

Op de website van de Belgische overheid leest men vandaag:  “De vaccins hebben ook geen impact op de vruchtbaarheid van mannen.”  Een studie gepubliceerd in juni 2022 toont nochtans aan dat Pfizer Covid-19 vaccinatie BNT162b2 tijdelijk de spermaconcentratie en het totale aantal beweeglijke cellen vermindert bij spermadonoren.

Tot zover Amerika… Hoe zat het Down Under ?

Aan de andere kant van de planeet heeft de Australische Therapeutic Goods Administration (TGA), opnieuw na een FOIA-request, een rapport moeten vrijgeven gebaseerd op data afkomstig van Pfizer die dateren van voor de goedkeuring van de vaccins. Ook daar wist  men al in januari 2021 dat de Lipid Nano Particles (LNP) die het mRNA beschermen niet beperkt bleven tot injectieplaats in de schouderspier, maar dat ze na 48 uur te vinden waren: « voornamelijk in lever, bijnieren, milt en eierstokken (pg.45) » ! Er lijkt dus systemische distributie van de LNP’s in het hele lichaam te zijn en accumulatie in kritieke organen. Het onderzoek gaat ook niet verder dan 48 uur na injectie. Wat gebeurt er daarna ? Waarom heeft men niet verder gekeken ?

De TGA stelde ook vast dat volgende data en onderzoeken ontbraken:

-Er zijn geen distributie- en afbraakgegevens over het S-antigeen coderend mRNA (blz.4)

-gebrek aan farmacokinetische gegevens voor het S-antigeen coderend mRNA (BNT162b2 V9) (blz.6)

-het ontbreken van onderzoeken naar toxiciteit bij herhaalde toediening bij een tweede diersoort en genotoxiciteitsonderzoeken met de nieuwe hulpstoffen

-het ontbreken van onderzoeken naar het potentieel voor auto-immuunziekten.

-de distributie van LNP-BNT162b2 (V9) mRNA of tot expressie gebracht S-eiwit werd niet bestudeerd. (pg.40)

Ten slotte werd ook vastgesteld dat antilichamen en T-cellen bij apen  snel afnamen gedurende 5 weken na de tweede dosis van BNT162b2 (V9), waardoor bezorgdheid ontstond over immuniteit op lange termijn.

Ook niet fraai… En in Europa ?

Hier heeft een Oostenrijks wetenschaps- en politiek blog, TKP, slechts na een FOIA-verzoek bepaalde documenten die BioNTech aan het European Medicines Agency (EMA) had gegeven, in handen kunnen krijgen. Het EMA houdt toezicht op de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen voor de Europese Unie. Net als andere regelgevende gezondheidsinstanties is de belangrijkste verantwoordelijkheid het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid. Uit het  Periodic Safety Update Report #3 (PSUR #3) van augustus 2022 blijkt dat het bedrijf al de volgende omvang van vaccinatieschade had waargenomen:

-508.351 personen die getroffen zijn door 1.597.673 bijwerkingen (pg.44);

-Er werden meer dan 3.000 overlijdens gerapporteerd;

-Minstens een derde van de bijwerkingen werd geclassificeerd als ernstig;

-Vrouwen meldden drie keer zo vaak bijwerkingen als mannen;

-60% van de gevallen werd gerapporteerd met “uitkomst onbekend” of “niet hersteld”, dus veel van de bijwerkingen leken niet van voorbijgaande aard;

-Het grootste aantal gevallen deed zich voor in de leeftijdsgroep van 31-50 jaar en 92% had geen co-morbiditeiten, waardoor het niet onwaarschijnlijk is dat het vaccin die wijdverspreide, plotselinge letsels veroorzaakte. (pg.46)

Journaliste Sonia Elijah analyseerde  het  PSUR #3,  en focuste zich op de bijwerkingen van het vaccin op kinderen van 5 tot 17.

Ze stelde vast dat een duizelingwekkende toename van 1.843 % werd waargenomen in het aantal individuele pediatrische gevallen dat bijwerkingen rapporteerde, tussen de eerste 6 maanden in 2022 (een totaal van 31.930 pediatrische gevallen), vergeleken met het aantal gevallen dat werd gerapporteerd in PSUR #1 met 1.643 gevallen, verzameld in de eerste 6 maanden van 2021.

Bij 5-11-jarigen werden 20 sterfgevallen geregistreerd. Bij de 12-17-jarigen werden 62 dodelijke gevallen gemeld.

Dit betekent niet per se dat al deze overlijdens te wijten zijn aan de vaccins, maar voor twintig ervan ontkent Pfizer niet dat dat wel het geval zou kunnen zijn: « causaliteit tussen de vaccinatie en het optreden van de dodelijke slachtoffers kan niet worden uitgesloten op basis van de temporele relatie, hoewel geen laboratoriumgegevens of autopsieresultaten bewijs leverden van een causaal verband. »

Dit document onthult dat in deze gevallen van overlijden, autopsieën ofwel gewoon niet werden uitgevoerd ofwel onbekend is of ze werden uitgevoerd, ofwel  de reden ‘beperkte informatie werd verstrekt’ wordt gegeven. Het gebrek aan onderzoek naar deze sterfgevallen bij kinderen en adolescenten is volgens Elijah schandalig, vooral omdat het hoogst ongebruikelijk is dat een jong persoon een longembolie, hartstilstand, myocarditis, gescheurd aneurysma of hartfalen doormaakt, om maar een paar van de verwoestende bijwerkingen te noemen die tot de dood van deze kinderen hebben geleid.

Verontrustend ? Daar stopt het echter niet bij. Gelekte e-mails en data van het EMA roepen bijzonder alarmerende vragen op.

The BMJ (The British Medical Journal) heeft de documenten bekeken, waaruit blijkt dat toezichthouders zich grote zorgen maakten over onverwacht lage hoeveelheden intact mRNA in partijen van het vaccin die waren ontwikkeld voor commerciële productie. Een e-mail van 23 november van een hooggeplaatste EMA-ambtenaar identificeerde “een significant verschil in % RNA-integriteit/afgeknot mRNA  tussen de klinische batches en de voorgestelde commerciële batches – van ongeveer 78% naar 55%. De hoofdoorzaak was onbekend en de invloed van dit verlies aan RNA-integriteit op de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin moest “nog worden vastgesteld”, aldus de e-mail. “Het complete, intacte mRNA-molecuul is essentieel voor de werkzaamheid als vaccin,” schreven Daan J.A. Crommelin en collega’s in een overzichtsartikel in The Journal of Pharmaceutical Sciences. “Zelfs een kleine degradatiereactie, waar dan ook langs een mRNA-streng, kan de juiste vertaalprestaties van die streng ernstig vertragen of stoppen en zo resulteren in de onvolledige expressie van het nagestreefd  antigeen.” Nog geen maand later, op 21 december heeft de EMA het vaccin van Pfizer-BioNTech toegelaten. Het is onduidelijk hoe de bezorgdheid van het agentschap werd weggenomen. Wie alvast niet gerustgesteld lijkt is The BMJ. Op grond van een uitgelekt verslag van de Pfizer/EMA-vergadering van 26 november 2020 lijkt het voor journaliste Sonia Elijah erop dat “het probleem is opgelost door simpelweg de specificaties van de RNA-integriteit te verlagen. Met andere woorden, misschien is het nooit opgelost. (…) Antwoorden op deze vragen zijn van groot publiek belang.”

“Versnelde procedure, maar even veilig” lees je dan op de overheidswebsite.

Sasha Latypova, die al meer dan 25 jaar klinische onderzoeken uitvoert en haar eigen biotechbedrijf heeft, werd door Elijah gevraagd om haar deskundige mening te geven over de uitgelekte documenten. Ze zei: “Het gebrek aan integriteit van het mRNA en de aanwezigheid van ongekarakteriseerde fragmenten RNA in batches van het product van Pfizer werd geïdentificeerd in de documenten als een “Groot Bezwaar” – een formele rode vlag van de regelgevende instanties, beschouwd als een productonzuiverheid en zou een showstopper zijn geweest in elk normaal goedkeuringsproces voor medicijnen. Het vereiste op zijn minst een aanvullend “overbruggend” klinisch onderzoek om de klinische effecten te evalueren.”

Een recente studie uit Denemarken suggereert het bestaan van een batch-afhankelijk veiligheidssignaal voor het BNT162b2-vaccin: “Onverwacht varieerden de percentages SAE’s (vermoedelijke bijwerkingen) per 1000 doses aanzienlijk tussen de verschillende vaccinbatches.” Vaccinbatches die 4,22% van alle gebruikte vaccindoses uitmaakten werden in verband gebracht met 47,15 % van de bijwerking-gerelateerde sterfgevallen. Je zal maar pech hebben… 32.09% van alle doses waren gekoppeld met slechts 1.01% van alle serieuze bijwerkingen en 0.86% van alle overlijdens. Je zal maar geluk hebben…

Zal het dan verwonderen dat er op 11 november 2022, 701 miljoen doses van het BNT162b2 mRNA-vaccin (Pfizer-BioNTech) waren toegediend die gekoppeld zijn aan 971.021 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (SAE’s) in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte ?

Ondanks al die veiligheidssignalen…

…werden de Covid19 vaccins door de gezondheidsautoriteiten goedgekeurd en is de massa-vaccinatie campagne van start gegaan en quasi onverminderd doorgegaan. Ook toen het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de Amerikaanse CDC/FDA begon ’tilt’ te slaan.

VAERS is een nationaal systeem voor vroegtijdige waarschuwing over vaccinveiligheid dat ongebruikelijke of onverwachte meldingspatronen van bijwerkingen voor vaccins helpt detecteren nadat ze zijn goedgekeurd of gelicentieerd voor gebruik door de Amerikaanse FDA. VAERS is niet ontworpen om te bepalen of een vaccin een ongewenst voorval heeft veroorzaakt of ertoe heeft bijgedragen. Een melding bij VAERS betekent niet dat het vaccin het voorval heeft veroorzaakt. Maar als VAERS een patroon van ongewenste voorvallen na vaccinatie detecteert, voeren andere systemen voor toezicht op de veiligheid van vaccins  vervolgonderzoeken uit.  In principe…

Als het aantal meldingen sinds de uitrol van de Covid19 vaccinatie de volgende pieken vertoont vergeleken met de meldingen van de vorige pre-Covid-vaccin jaren, zou u niet denken dat er een patroon opvalt dat grondig dient te worden onderzocht ? Het gaat hier toch over een veilig en doeltreffend vaccin, niet ?

Grafiek van het aantal meldingen van nevenwerkingen per jaar sinds 1990. (Bron)

 

Er zijn vandaag meer dan 35.000 gerapporteerde overlijdens post-covid19-vaccinatie in VAERS.  Het is bovendien geweten dat « vaccine adverse events » zwaar ondergerapporteerd worden (minder dan 1% volgens deze Amerikaanse studie). Hazell et al. voerden een systematisch onderzoek uit om de mate van onderrapportage van bijwerkingen van geneesmiddelen (adverse drug reactions, ADR’s) aan spontane meldsystemen in te schatten. De onderzoekers ontdekten dat ‘een mediaan percentage van onderrapportage in 37 onderzoeken 94% was.

Ter vergelijking: hoeststropen werden van de markt gehaald « vanwege bezorgdheid over een “zeer zeldzaam” risico op anafylaxie ». Opnieuw twee maten, twee gewichten ?

Kan men deze overlijdenscijfers echt afwimpelen met de simpele bewering dat VAERS-meldingen geen causaal verband aantonen ?  Wanneer men een nieuwsoortig vaccin in studiefase in miljarden schouders inspuit, moet men er niet van uitgaan dat de meldingen van fatale en ernstige nevenwerkingen ermee gerelateerd kunnen zijn, tot wetenschappelijk bewijs van het tegendeel bijv. aan de hand van autopsieën ? En precies daar wringt het schoentje:  “het resultaat van formele literatuuronderzoeken toont een onverwachte schaarste aan gepubliceerde artikelen die autopsie van COVID-vaccinatie gerelateerde sterfgevallen en morbiditeiten beschrijven.”

Nochtans wijst de WHO (pg.16) erop dat pathologische studies met inbegrip van autopsieën nodig zijn om bewijs te leveren van een oorzakelijk verband tussen het vaccin en het veiligheidssignaal.  Kan men het oneens zijn met de stelling van Dr. Jane M. Orient, in het Journal of American Physicians and Surgeons, dat “om de openbare veiligheid te garanderen, (…) er postmortaal onderzoek (moet) worden gedaan naar alle sterfgevallen die in verband worden gebracht met COVID-19 vaccinatie. Autopsies moeten door de overheid gefinancierd worden, uitgevoerd worden door onafhankelijke pathologen en de resultaten moeten gepubliceerd worden zonder autoritaire censuur die misleidende verhalen ondersteunt.”

 

Konden de “real-life” gevolgen dan ook  uitblijven ?

-In het V.K. stijgt het aantal claims voor Covid19-vaccinatie schade: «Vergoedingsprogramma voor vaccinatieschade breidt personeel uit nu claims over Covid-prikken blijven toenemen. Administratief personeel opgeschaald van vier naar 80 (…)»

-Class action rechtszaak over letsels door Covid-vaccin richt zich tegen de Australische overheid. De federale overheid, de Therapeutic Goods Administration (TGA) en het Ministerie van Volksgezondheid – naast een aantal hoge ambtenaren – worden allemaal genoemd als partijen in de class action, die woensdag werd ingediend bij de federale rechtbank van New South Wales. De genoemde partijen worden o.a. beschuldigd van nalatigheid bij de goedkeuring van en het toezicht op Covid-19 vaccins.

-De ernstige nevenwerkingen die worden gemeld in verband met de Covid-vaccins zijn soms gruwelijk en gevaccineerden staan in de kou zoals deze Arte en Journal+ reportages aantonen:

*Tot voor kort was het leven van Pascal Mertens volkomen normaal: de 34-jarige was net ingetrokken bij zijn nieuwe vriendin. Eind vorig jaar werd hij gevaccineerd tegen het coronavirus en hij zegt dat toen alles veranderde. Hij kan zich alleen nog voortbewegen met behulp van een Zimmer-frame en kan de trap niet meer af zonder hulp. Artsen hebben bij hem een neurologische ziekte vastgesteld. Hij – en honderden andere Duitsers – zijn ervan overtuigd dat ze het Post Vaccinatie Syndroom hebben, een aandoening die officieel niet bestaat, maar waarvan patiënten zeggen dat het hun echte lijden beschrijft. Covid-vaccin: Leven met bijwerkingen | ARTE.tv Documentary.  

**Op de dag dat Éloïse haar tweede dosis van het vaccin kreeg, stond haar leven op zijn kop. Voorheen was ze energiek en had ze geen ziekteverleden, maar nu lijdt ze aan hart-, nier- en neurologische aandoeningen. In een jaar tijd heeft ze al een dertigtal malaises doorgemaakt en verschillende operaties ondergaan. Vandaag wordt haar hele leven in vraag gesteld. Ze vecht er nu voor dat de gevolgen van het vaccin openbaar worden gemaakt.

-Atleten zien hun carrieres verwoest zoals Kyle Werner.

-Slachtoffers van bijwerkingen van de Covid19 vaccins zijn verplicht zich te organiseren om erkenning en hulp te krijgen na maanden « gaslighting » door o.a. een groot deel van de medische sector,  de overheid, de (onafhankelijke) media en censuur in sociale media. React19 is hier een voorbeeld van.

-In Israël werd «Het Testimonies Project  opgericht om een platform te bieden aan iedereen die getroffen is door de covid-19 vaccins en om ervoor te zorgen dat hun stem gehoord wordt, omdat ze niet gehoord worden in de Israëlische media.»  

-In een hartbrekend interview vertelt Ernest Ramirez over het overlijden van zijn 16 jarige sportieve zoon 5 dagen na zijn Covid19 vaccinatie.

-Tienduizenden vrouwen rapporteren verstoringen van hun menstruatiecyclus na Covid-vaccinatie. Er heerst bij velen ongerustheid over de betekenis en impact van die nevenwerkingen op de reproductie.

-Meer dan 100 jongeren in Ontario naar het ziekenhuis gestuurd voor vaccin-gerelateerde hartproblemen.

And the list goes on…

Er komen nu bijna elke dag nieuwe wetenschappelijke studies uit die de veiligheid van de vaccins ietwat relativeren

Een droevige bloemlezing:

-Kwaadaardig lymfoom (een kanker van het lymfestelsel) is een gemelde  bijwerking van mRNA Covid19-vaccin die tot bezorgdheid heeft geleid volgens een Belgische studie die, hoewel sterk bewijs voor of weerlegging van een oorzakelijk verband tussen SARS-CoV-2 mRNA vaccinatie en de ontwikkeling of progressie van lymfomen ontbreekt, stelt dat waakzaamheid geboden is, met nauwgezette rapportage van soortgelijke gevallen en verder onderzoek naar de werkingsmechanismen die de bovengenoemde associatie zouden kunnen verklaren. Is hier ook sprake van onderrapportering ?

-Een geval van fatale multi-orgaan ontsteking na COVID-19 vaccinatie: Een 14-jarig Japans meisje overleed onverwacht 2 dagen na ontvangst van de derde dosis van het BNT1262b2 mRNA COVID-19 vaccin. Autopsiebevindingen toonden congestief oedeem van de longen aan, T-cel lymfocytaire en macrofaag infiltratie in de longen, het hartzakje en myocard van de linker atria en linker ventrikel, lever, nieren, maag, twaalfvingerige darm, blaas en middenrif.

-Plotselinge dood door myocarditis na vaccinatie met BNT162b2 mRNA COVID-19 in Korea. Een casusverslag met de nadruk op histopathologische bevindingen. “We presenteren de autopsiebevindingen van een 22-jarige man die pijn op de borst kreeg 5 dagen na de eerste dosis van het BNT162b2 mRNA-vaccin en 7 uur later overleed”.

-Het vaccinaal mRNA blijft tot 8 weken in lymfeknopen kiemcentra. Het publiek was nochtans verteld dat “the mRNA is quickly degraded within a few days”.

-“Onderdrukking van het aangeboren immuunsysteem door mRNA-vaccinaties tegen SARS-CoV-2. In dit artikel presenteren we het bewijs dat vaccinatie een ernstige verstoring veroorzaakt in de type I interferonsignalering, wat verschillende nadelige gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid.”  Info van de Belgische overheid: “De coronavaccins maken je niet zwakker of vatbaarder voor andere ziekten.” Verdient dit geen nuancering of caveat ?

En wie claimt dat “geen enkel vaccin 100 % veilig is maar dat de Covid-vaccins toch veel levens gered hebben”, wordt door cardioloog McCullough en mede-auteurs vriendelijk gewezen op het feit dat er “geen prospectieve gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken met COVID-19-vaccins gerapporteerd zijn, die als primair of secundair eindpunt het verlagen van het  risico op ziekenhuisopname of overlijden, hebben. Er zijn geen geldige niet-gerandomiseerde onderzoeken van vaccins die reducties in ziekenhuisopname en sterfte aantonen na controle voor de belangrijke determinanten van vroege multidrugtherapie en natuurlijke immuniteit van eerdere infectie.”

-het mRNA van het Covid19-vaccin werd in moedermelk gevonden. Wat zijn de risico’s voor de boorlingen ? De auteurs: “Voorzichtigheid is echter geboden bij het geven van borstvoeding aan kinderen jonger dan 6 maanden in de eerste 48 uur na vaccinatie door de moeder totdat meer veiligheidsonderzoeken zijn uitgevoerd. Bovendien moet rekening worden gehouden met de mogelijke interferentie van het mRNA van het COVID-19-vaccin met de immuunrespons op meerdere routinevaccins die gedurende de eerste 6 maanden aan zuigelingen worden gegeven.” Op de website van de overheid verklaart Dr. Isabelle Dehaene, gynaecologe UZ Gent: “Het vaccin komt niet terecht in de borstvoeding.”

-“Zeldzaam verband tussen coronavirusvaccins en Long Covid-achtige ziekte begint ingang te vinden. (…) Ondanks de onzekerheden erkende de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach in maart dat, hoewel zeldzaam, Long Covid-achtige symptomen na vaccinatie een echt fenomeen zijn.”

-“Op basis van passieve surveillance rapportage in de VS was het risico op myocarditis na het ontvangen van op mRNA gebaseerde COVID-19-vaccins verhoogd in meerdere leeftijds- en geslachtslagen en was het hoogst na de tweede vaccinatiedosis bij adolescente mannen en jonge mannen”.

-Casusverslag: Multifocale necrotiserende encefalitis en myocarditis na BNT162b2 mRNA-vaccinatie tegen COVID-19.

-Histopathologische hartbevindingen bij autopsie bij 2 adolescenten na de tweede COVID-19 vaccinatiedosis.  

-Een preprint studie  roept op tot dringend verder onderzoek na een review van autopsieën van gevaccineerden waarbij in totaal 240 sterfgevallen (73,9%) onafhankelijk beoordeeld werden als rechtstreeks te wijten aan de COVID-19 vaccinatie of waarbij deze er significant heeft toe bijgedragen. « De consistentie tussen de gevallen in dit onderzoek met bekende COVID-19 vaccinbijwerkingen, hun mechanismen en gerelateerde oversterfte, in combinatie met de bevestiging van de autopsie en de beoordeling van het overlijden door een arts, suggereert dat er in de meeste gevallen een grote waarschijnlijkheid is van een oorzakelijk verband tussen COVID-19 vaccins en overlijden. Verder dringend onderzoek is nodig om onze bevindingen te verduidelijken. »

Er doen zich momenteel wereldwijd verontrustende volksgezondheidsfenomenen voor:

-In diverse Europese landen is de overmortaliteit verrassend hoog. Ook elders in de (geïndustrialiseerde) wereld.

-Een recente preprint studie claimt: “Analyses van 31 landen gewogen naar bevolkingsomvang laten zien dat de all-cause mortaliteit tijdens de eerste negen maanden van 2022 meer toenam naarmate de vaccinatiegraad in 2021 hoger was; een toename van de vaccinatiegraad in 2021 met één procentpunt werd in verband gebracht met een maandelijkse sterftetoename in 2022 met 0,105 procent (95% CI, 0,075-0,134). Bij het controleren voor alternatieve verklaringen bleef de associatie robuust (…)».

-In het Engelse parlement worden dan ook vragen gesteld aan de regering over overmortaliteit.    Dit is ook het geval in het Australische en het Japanse parlement. En hoe zit dat in België ?

-In Schotland werd een piek in neonatale mortaliteit vastgesteld. Wat is hiervan de oorzaak ?

-In de VS  en het VK  stelt men een opvallende stijging van de arbeidsonbekwaamheden vast sinds 2021.

Blijven de Belgische overheden niet in gebreke ?

Ik beweer niet dat de Covid19-vaccins de oorzaak zijn van deze verontrustende fenomenen, voor alle duidelijkheid. Maar we kunnen bij het zoeken naar verklaringen, toch ook niet doen alsof de laatste drie jaar miljarden mensen niet minstens één maal met een nieuwsoortig pharmaceutisch produkt geïnjecteerd werden, waarvan we de lange termijn effecten niet kennen en waarover toch nog  wat andere onbekenden bestaan ?

Is het niet de taak van de overheid om dringend  onderzoek  te financieren ten einde deze problemen van volksgezondheid uit te klaren ? Zonder a priori’s, in samenwerking met onafhankelijke onderzoekers vrij van  ‘competing interests’ en in volle transparantie ? Wat veroorzaakt de overmortaliteit van de laatste maanden ? Is er ook in ons land iets aan de hand met de geboortecijfers zoals in Schotland of met de arbeidsonbekwaamheden zoals in het V.K. en zo ja, wat ? Waarom is het aantal nieuwe gevallen van diabetes bij kinderen en tieners sinds het begin van de corona-epidemie fors gestegen ?

De overheid heeft met bijna alle mogelijke middelen de bevolking naar de Covid19-vaccinatie geloodst. Is het niet het minste dat ze kan doen ervoor te zorgen dat  de slachtoffers van Covid19-vaccinatieletsels en/of hun gezinsleden als dusdanig erkend en  integraal vergoed worden ? Dient de overheid geen onderzoek te financieren om deze mensen te helpen herstellen, nu zij miljarden heeft gestoken in deze vaccins en de producenten rustig genieten van hun monsterwinsten ?

Is het, in het licht van alle hierboven aangebrachte data, niet eindelijk tijd om vanaf nu bij plotse en onverwachte overlijdens, a fortiori van kinderen en jonge mensen, systematisch een post-mortem onderzoek te verrichten ?    

Moeten de (onafhankelijke) media en oppositiepartijen, ja, ook zij die de massa-vaccinatie fel gepromoot hebben (ze zullen zich wel herkennen), hun verantwoordelijkheid niet opnemen om de regering hierover aan de tand te voelen ?

Kan men in het licht van het bovenstaande nu echt nog zeggen dat deze mRNA Covid19-vaccins veilig (genoeg) zijn ? De farmaceutische industrie is goed op weg om ons verschillende andere mRNA-vaccins aan te bieden. Wordt het niet dringend tijd om grondig en zonder a priori het  licht  te  werpen op deze belangrijke volksgezondheidskwestie ?

 

Gaëtan DuBois (DTP geboost,  herfst 2021)

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld als algemene informatie in het kader van burgerjournalistiek. Raadpleeg steeds uw behandelende arts of een professionele medische deskundige voor al uw medische vragen, klachten of symptomen.

Illustratiefoto: Rhoda Baer, Wikipedia

Vertalingen EN-NL: met https://www.deepl.com/

(*) Het AstraZeneca vaccin werd toen ingezet voor mensen van 18 tot 55 jaar.  Twee maanden en ettelijke vaccinaties van min veertigers later werd echter beslist om het vaccin enkel te gebruiken bij personen vanaf  de leeftijd van 41 jaar (o.a. daar het aantal meldingen van trombotische events met trombocytopenie toeneemt met dalende leeftijd).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!