De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

4 april Vorming Plus Antwerpen “De ChangeMakers” – workshop over discriminatie.

4 april Vorming Plus Antwerpen “De ChangeMakers” – workshop over discriminatie.

Een voorstelling van het onlangs opgerichte Interfederale Centrum Gelijke Kansen en al enige tijd bestaande Meldpunt Discriminatie te Antwerpen. Workshop over discriminatie bij Vorming Plus Antwerpen.

donderdag 10 april 2014 11:40
Spread the love

Eerst een voorstelling van het onlangs opgerichte
Interfederale Centrum Gelijke Kansen en al enige tijd bestaande Meldpunt
Discriminatie te Antwerpen.

Een beetje geschiedenis.

De tendens is dat er meer en meer migratie beleid komt.

1981: anti rascisme wetgeving wordt goedgekeurd

2003: evenzo met de antidiscriminatie wetgeving
(advies/bemiddeling/opleiding)

15/03/2014: alle parlementen hebben een uniformiteit
bereikt vandaar de oprichting van het Interfederale Gelijke Kansen Centrum.

 Haar wettelijke opdracht is: het bevorderen van de
gelijkheid van kansen en omgaan met de diversiteit in onze samenleving en het
bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting,
beperking, uitbuiting of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst,
nationaliteit, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, sociale positie, geboorte, vermogen, leeftijd, levensbeschouwing, gezondheidstoestand,
politieke overtuiging of syndicale overtuiging, handicap, fysieke of genetische
eigenschap.

 De bevoegdheden:

–      Studies
en onderzoeken uitvoeren

–      Adviezen
verstrekken, aanbevelingen geven en begeleiding organiseren

–      Toegankelijke
dienstverlening via centraal en lokale meldpunten aanbieden

–      Ontvangen
meldingen behandelen en elke bemiddelings- en onderzoeksvraag uitvoeren

–      In
rechte optreden

Wanneer kan het centrum tussenkomen:

–      bij
discriminatie (burgerlijke discriminatie)

–      bij
een opdracht tot discrimineren

–      pesterijen
en intimidatie

–      haatboodschappen
en –misdrijven

–      fundamentele
rechten van personen met een handicap

wat kan een melder verwachten?

–      Eerste
info en advies

–      Grondige
analyse en juridisch advies

–      Samenwerking

–      Het
Centrum heeft geen onderzoeksbevoegdheid

–      Standpunt
tegenpartij aanhoren

–      Een
dossier is zonder gevolg wanneer:

·       
Het centrum niet bevoegd is

·       
Als de melding niet gegrond is

·       
Er onvoldoende elementen zijn

Als er gegronde en voldoende elementen zijn, dan:

–      Onderhandeling
of verzoening

–      Waarschuwing/herinnering
aan de wetgeving

–      Hiërarchisch
of disciplinair beroep

–      Advies
bij gerechtelijke procedures

–      Gerechtelijke
stappen

=> De
overheid dient religieus neutraal te zijn!

=> Taalbeleid?

Freek zou nog een tijdje kunnen doorgaan edoch de tijd…

Sarah komt nu aan de beurt om het even te hebben over het
Meldpunt Discriminatie Antwerpen dat onlangs verhuisd is naar het De
Coninckplein 25 @ de Permeke bibliotheek

–      Er
bestaat een online meldingsformulier

–      Is
de lokale antenne van het centrum

–      Dicht
bij de burger en lokale partners

–      Dossier
opvolging vanwege het Meldpunt

–      Overheveling
van het/de dossier(s) naar Brussel wanneer dit/deze juridisch complexer zijn of
meer formele interventies eisen 

Hierna volgen de statistische cijfers om te staven dat er
véél werk aan de winkel is. Deze cijfers zullen officieel bekend gemaakt worden
ergens eind mei e.k. 

Tijd voor de vragenronde:

–   Personen
zonder legale woonst en zonder “papieren” staan zeer zwak in deze maatschappij
=> juridische bijstand bij het Federaal Migratie Centrum

Wanneer een persoon zonder
verblijfsvergunning het slachtoffer is van een misdrijf durft deze vaak geen
klacht in te dienen bij de politie uit vrees voor aanhouding en detentie. Het
Federale Migratie Centrum kan deze personen helpen bij het uitoefenen van hun
klachtrecht.

–   Pesten
op het werk: dit is het overgrote deel van de meldingen => wat zijn uw
rechten?

–   Het
welzijn dient gegarandeerd te zijn = de welzijnswet

* Bij
een melding aan de werkgever dient deze er iets aan te doen

o   Via
een vertrouwenspersoon

o   Extern
via een klacht aan de externe preventieadviseur

* Bij
zulke melding ben je beschermd tegen ontslag en de klacht wordt onderzocht. De
eerste stap is: bemiddeling

! art9 van de discriminatie wetgeving wordt al 6 jaar niet
uitgevoerd!

Meer info = http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007051035

Meer bepaald gaat het over het uitblijven van het KB in
verband met positieve acties (art.10) dixit Mohamed Lahlali van het
Minderhedenforum.

We besluiten bij de wegvliedende tijd dat het raadzaam is
om hier nog een tweede sessie aan te besteden daar er zoveel emoties zijn…

Tot dan?

Zou zeggen: volg de nieuwsbrief van Vorming Plus
Antwerpen (in dit geval)

en: http://www.geeneiland.be/assets/pdf/2014-04-07-analyses-verkiezingen-geen-eiland.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!