about
Toon menu

Jonge moslims op zoek naar een eigen plek

KORTRIJK - De jeugd is de toekomst van de samenleving. Maar jonge moslims hebben het vaak moeilijk om een eigen plek te vinden. Mohamed Lahlali en Hans Van Crombrugge kijken naar participatie en gedeelde normen en waarden.
vrijdag 2 december 2011

Jonge moslims hebben het vaak moeilijk om een eigen plek te vinden in de Vlaamse samenleving. Belangrijke elementen voor het vinden van een eigen plaats zijn enerzijds participatie en anderzijds het delen van waarden en normen. Deze concepten hangen ook grotendeels samen: wie participeert, gaat anders om met die samenleving.

Mohamed Lahlali is stafmedewerker binnen de dienst werkgelegenheid van het Minderhedenforum, een organisatie die zich inzet voor de belangen van etnisch-culturele minderheden. Hans Van Crombrugge is doctor in de Pedagogische wetenschappen en verbonden aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.

Hij heeft onderzoek verricht naar de rol van levensbeschouwingen binnen het gezin en de opvoeding, waarbij ook de rol van de islam onderzocht werd. Beide sprekers nemen één van beide invalshoeken voor zich, respectievelijk de invalshoek van participatie en deze van gedeelde waarden en normen. Door middel van een interviewgesprek met Rosalie Heens van vzw Motief stellen beiden hun ideeën voor.

Participatie volgens Mohamed Lahlali

Wat betreft werkgelegenheid en participatie is de situatie voor minderheidsgroepen volgens Lahlali allerminst rooskleurig. Onderzoek heeft aangetoond dat meer dan 20 procent van de werkzoekenden tot etnisch-culturele minderheden behoort. Oorzaken zijn onder meer de selectieprocessen in verschillende bedrijven, die sterk cultureel bepaald zijn.

Psychotechnische testen zijn bijvoorbeeld opgesteld in een bepaalde vaktaal, maar eerst moet je natuurlijk die taal begrijpen vooraleer je die testen kunt afleggen. Veel laaggeschoolde autochtonen die thuis dialect praten, worden trouwens met hetzelfde probleem geconfronteerd.

Specifiek over moslimjongeren weet Lahlali echter niet veel te zeggen. Het Minderhedenforum werkt namelijk slechts voor een klein deel rond islam. Waar wel een duidelijk standpunt over ingenomen wordt, is de kwestie rond de hoofddoek. Volgens Lahlali is er binnen onze samenleving sprake van een getolereerde discriminatie tegenover de hoofddoek.

Een Brusselse rechter baseert zijn veroordeling op de ‘ongeschreven regel’ dat de hoofddoek op het werk niet kan. Als bedrijven een afspiegeling willen zijn van de samenleving, dan moeten ze hoofddoeken toelaten. Maar in de realiteit is er nog veel te vaak uitsluiting, vaak met steun van de gemeentebesturen.

Deze situatie is uiterst hypocriet, aldus Lahlali. Hooggeschoolde moslima’s, die bewust kiezen voor hun hoofddoek, hebben drie jaar kleuteronderwijs, zes jaar lagere school en zes jaar middelbaar doorlopen, waarna ze een hogere opleiding gevolgd hebben. De staat heeft geïnvesteerd in hun opleiding en nu ze eindelijk iets kunnen terugdoen, mogen ze niet werken, omdat ze een hoofddoek dragen.

De oplossingen voor de problemen rond werkgelegenheid blijven veeleer vaag. Het Minderhedenforum probeert de discriminatie tegen te gaan en de participatie te bevorderen door projecten te organiseren, door mensen naar adviesraden te leiden en door vorming te geven.

Hans Van Crombrugge over waarden en normen

Volgens Van Crombrugge zijn de meeste moslimouders niet bezig met de participatie in de samenleving. In de eerste plaats zijn ze bekommerd om de eigen gemeenschap en de manier waarop ze deze kunnen ondersteunen. De informatie hiervoor halen ze uit de groeiende markt van islamitische literatuur, geschreven door mensen die niet in islamitische landen leven. Een van de adviezen die in die literatuur gegeven wordt, is echter wel het actief participeren in de maatschappij en het zoeken van toenadering tot de niet-moslim. Maar dit is een project van zeer lange adem.

Over de hoofddoek en genderkwesties

De hoofddoekkwestie vormt ook een heikel punt binnen de opvoeding. Moslimouders voelen een spanning tussen het opvoeden van hun kinderen als goede burgers en als goede moslims. Die spanning zorgt ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Sommige ouders kiezen ervoor om hun dochters geen hoofddoek te laten dragen op school, maar wel als ze buiten de schoolpoort komen.

Hun geweten gaat dan echter knagen en ze vragen zich af of ze wel goed handelen. Andere ouders kiezen ervoor om hun dochters naar een school te sturen waar de hoofddoek wel toegelaten is. Maar dan krijgen ze soms de reactie dat ze geen goede opleiding voor hun kinderen willen.

Een volgende problematiek heeft te maken met gender. Allochtone vrouwen hebben volgens Van Crombrugge meer kans op de arbeidsmarkt dan mannen. Dit zorgt ervoor dat de traditionele rolverdelingen in het gezin aangepast dienen te worden.

Sommige vaders gaan hun kinderen meer helpen met hun huiswerk, andere vaders nemen ook huishoudelijke taken op. Van Crombrugge geeft dan ook het advies om creatief om te gaan met de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, maar ook met deze tussen jongens en meisjes. Ook in de literatuur rond opvoeding wordt er niet langer gesproken over een verschillende opvoedingstaak voor de vader of de moeder, maar over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders. Ook tussen de kinderen wordt er geen verschil meer gemaakt.

Over terroristen en handicaps

Daarnaast voelen jonge moslimouders zich bedreigd en gediscrimineerd. Ze zoeken naar een identiteit, maar worden zeer snel beschouwd als 'halve terroristen'. Ze hebben het ook niet gemakkelijk binnen de eigen gemeenschap. Jonge moslimouders die zich herbronnen, beseffen dat verschillende gebruiken van hun ouders of grootouders voortkomen uit bijgeloof en dat ze die niet blindelings hoeven te volgen.

Zo vormt de omgang met zieken en mensen met een handicap dikwijls een taboe in de gemeenschap, waarbij de handicap gezien wordt als een duivelse straf. Maar sommige jonge moslimouders beslissen om hun gehandicapt kind toch gewoon te laten participeren in de samenleving. Hoe omgaan met dergelijke kwesties, zou een interessant thema zijn voor een volgende gespreksavond.

Kortom, het is allesbehalve gemakkelijk voor moslimouders om hun kinderen op te voeden in een niet-islamitische samenleving. Des te meer omdat de opvoeding binnen de islam niet alleen een taak is van de ouders, maar ook van de hele omgeving. De westerse samenleving is echter meer op zichzelf gericht. Er is de kritiek dat moslimouders meer op hun kinderen moeten letten, maar zij stellen dat ook de politieagent of de leerkracht een meer opvoedende taak moet opnemen.

Van Crombrugge brengt zo een interessante weergave van de situatie waarin verschillende moslimouders zich bevinden. Hoewel hij enkele tips geeft, blijft het moeilijk om in te schatten hoe jonge moslims hier concreet mee moeten omgaan. Wat zijn mogelijke oplossingen voor de vele problemen en barrières die jonge moslims zullen confronteren? Hoe zal de situatie in de toekomst evolueren?

Toch probeert Van Crombrugge iedereen een algemene goede raad mee te geven: "Schaam je niet voor wie je bent en vlucht niet in de karikatuur die anderen van je maken. Realiseer wie je bent en plooi je niet te veel terug op je land van oorsprong. Zeg eerder 'ik ben moslim' dan 'ik ben van Marokko'. Zo profileer je je als een ware wereldburger."

Sommige aanwezigen bleven met een dubbel gevoel achter. Beide sprekers bezitten een duidelijke expertise binnen hun vakgebied, maar dit vakgebied blijkt niet helemaal aan te sluiten met het concrete thema van de gespreksavond.

Werkvloer en het onderwijs

Twee werkgebieden blijken een grote interesse te wekken bij de aanwezige mensen: de werkvloer en het onderwijs.

"Is het mogelijk om discriminatie op te lossen door zoals in de Verenigde Staten quota in te voeren in bedrijven?" Volgens Lahlali zou ‘het kot te klein zijn’ als het Minderhedenforum dat zou vragen. Maar extreme situaties vragen extreme maatregelen. Volgens Van Crombrugge zijn er echter niet voldoende mensen om die quota vervolgens op te vullen en ligt het probleem bij het onderwijs en de uitsluitingmechanismen die daar spelen.

"Hoe zal de toekomst eruit zien voor de jonge moslims binnen het nieuwe onderwijssysteem?" Van Crombrugge kan hier niet op antwoorden, maar hij blijft hoopvol en stelt dat er zeker kansen zullen komen.

"Wat doen scholen met de extra subsidies die ze krijgen als er meer allochtone jongeren komen?" Van Crombrugge ziet dat er een tendens is naar grotere autonomie voor scholen. Hij geeft iedereen de raad om in de ouderraad van de school te zetelen. Zo kan je advies geven en om advies gevraagd worden.

De toekomst voor jonge moslims niet rooskleurig

Als de vraag gesteld wordt hoe de twee sprekers zelf de toekomst zien voor jonge moslims, slaat de vlam in de pan. Volgens Lahlali ziet die toekomst er geenszins rooskleurig uit. Er kan nog zo veel over participatie gepraat worden, het moet van twee kanten komen.

Veel jongeren krijgen het deksel op de neus als ze willen participeren en gaan zich dan ook aan de rol van ‘leeggangers’ conformeren. De grondrechten in verband met allochtonen worden met de voeten getreden, waarbij sommige groepen, zoals de Roma, volledig in de marge gedrukt worden.

Volgens Van Crombrugge moet je opletten om niet tot een wij-zij-verhaal te vervallen. Veel van wat gezegd wordt, geldt immers ook voor niet-allochtonen. De oorzaak moet veeleer in de sociaaleconomische situatie dan in de etnisch-culturele achtergrond gezocht worden. Hoopvol zijn, steeds naar het positieve blijven kijken en niet in de slachtofferrol kruipen.

De gespreksavond bracht verschillende boeiende elementen naar boven. Toch ontbrak het de sprekers aan een zekere toekomstvisie met concrete adviezen en tips. Er werd een stand van zaken gegeven van de situatie op de werkvloer en van de opvoeding door moslimouders. Maar over mogelijke verbeteringen werd weinig gezegd.

Hoe kunnen de aanwezigen zelf werken aan een verbetering van de situatie van etnisch-culturele minderheden? Hoe kunnen we de 25 procent Vlamingen die het normaal vindt dat allochtonen minder kans maken op werk, op andere gedachten brengen? Hoe kunnen we onze kinderen het best de (inter)culturele competenties bijbrengen die ze nodig hebben?

Wie bewust gekomen was voor het onderwerp van deze gespreksavond, namelijk ‘jonge moslims op zoek naar een eigen plek’, keerde met een hongerig gevoel naar huis.

Bovendien stelde één van de aanwezigen terecht dat "degenen die beleidsmatig iets kunnen doen aan de problematiek van integratie en participatie, niet aanwezig zijn op deze gespreksavond". We kunnen er nog zoveel over praten of schrijven, als degenen die de macht in handen hebben dit niet horen of lezen, zullen er geen grote veranderingen komen. Want verandering heeft de steun nodig van zowel de gewone burgers als degenen die de macht in handen hebben.

Fien Ingelbrecht

Fien Ingelbrecht is stagiaire wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie bij VOEM vzw in Gent.

Deze gespreksavond werd gerealiseerd door VormingPlus, in samenwerking met vzw Motief, ABVV, ACW, Leiaarde Kortrijk en de stad Kortrijk en vond plaats op woensdag 16 november 2011 in Opvoedingswinkel De Pluim in Kortrijk.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

22 reacties

 • door LV op vrijdag 2 december 2011

  "Als bedrijven een afspiegeling willen zijn van de samenleving, dan moeten ze hoofddoeken toelaten."

  Alsook Tatooages, petten, piercings in alle mogelijke vormen en plaatsen, gekleurd haar, hakenkruizen, Katholieke Kruizen, Jodenpetjes (of hoe noemt dat),spaghettibandjes, naakt rondlopen (nudisten vormen ook een deel van de samenleving), .... En dan ook allemaal dezelfde waarde hechten aan deze kenmerken. Met andere woorden; uw persoonlijk religieus symbool mag maximaal even belangrijk zijn als mijn niet religieus symbool. En dan natuurlijk ook niet meer afkomen met 'niet zedelijk', enz...

  Misschien toch maar niet dan?

 • door Jefke op zaterdag 3 december 2011

  [title]Suggesties: 1) Belgie heeft[/title]Suggesties:

  1) Belgie heeft nood aan meer allochtone Bekende Belgen. Allochtone BBs die het gemaakt hebben kunnen als rolmodel dienen. En ze zijn er, alleen proportioneel veel te weinig en in weinig zichtbare functies. Maar succesvolle en in de maatschappij zichtbare allochtonen maken (ongewild) een statement naar hun broeders: so what about you fucker? Wat houd jou tegen om ook iets te worden? (niet dat we allemaal superstars moeten zijn, maar gewoon het geloof dat je ook in Belgieland iets kan verwezenlijken, ongeacht je afkomst)

  2) It’s all about education. Het kan me echt niet schelen welke kleur of godsdienst iemand heeft. En zelfs in mindere mate hoe de godsdienst in de publieke ruimte geuit wordt (doch liever: helemaal niet). Het gaat erom hoe hij / zij zich als mens gedraagt. Of hij als bewuste mens in het leven staat, met een goede zelfsturing, een hoog niveau van zelfreflectie. Wie zichzelf kent, kan ook deftig omgaan met anderen. Anderen die per definitie anders zijn. Maar zonder daarbij die ander te beknotten. Alleen zo kan een multicultureel samenlevingsmodel werken: gebaseerd op wederzijds respect en een minimum aan gedeelde waarden. Dat is zo bij elke vorm van samenleven.

  3) Geef de minder opgeleiden een individuele begeleiding, bij voorkeur via persoonlijke coaching: allochtonen die als jongvolwassenen te vaak nog een pre-puberaal gedrag vertonen, die zich geen houding weten aan te meten in eender welke (professionele) context, daar zit geen enkele werkgever op te wachten. Dat heeft niks met racisme te maken, wel met gezond zakenverstand.

  Gegroet Jefke

  • door Arkan Al-Infranji op zaterdag 3 december 2011

   Nu ja, diegenen die doorgaans naar voren geschoven als moslimallochtonen die het hebben gemaakt zijn niet bepaald reële rolmodellen. De seculiere chichi-culturo's, dansers, popzangers en andere amusementsallochtonen, en de gecoöpteerde alibi's en schertsfiguren in de politieke partijen zijn eerder de slaven en de évolués die het links-liberalisme en de yuppiecratie willen.

   Het enige echte rolmodel is de Islam. http://www.expliciet.nl/content/view/5363/83/

   • door Damhert op zondag 4 december 2011

    Jouw probleem is wel dat de Islam die jij voorstaat niet de Islam is waar de overgrote meerderheid van moslims hier ten lande achter staat.

    Ik herinner me nog goed hoe "de wereldvreemde idioten" (citaat) van sharia4belgium beschermd diende te worden, door de interne ordedienst tijdens een solidariteitsdemonstratie met de Maghrebijnse en Arabische volkeren in februari van dit jaar, tegen de andere demonstranten toen ze kwamen aanzetten met hun extremistische, antidemocratische hetze. (http://j.mp/sqXuYo)

    • door Arkan Al-Ifranji op zondag 4 december 2011

     ... voor die 'overgrote meerderheid'? Och ja, die corrupte groep seculiere allochtonen die collaboreren met de anti-islamitische krachten van de duisternis hebben niet door dat deze laatste hen niet gaan bedanken en belonen als het er op aankomt.

     • door Damhert op zondag 4 december 2011

      Het is al bij je doorgedrongen dat jij niet voor hen spreekt dan. Hoe jij ze ook wenst te benoemen.

      En mijn 'vaststelling' is gebaseerd op wat ik zie, hoor en lees.

      • door Arkan Al-Ifranji op zondag 4 december 2011

       Waarom zouden wij moeten spreken in naam van seculieren? Daar hebben ze het Humanistisch Verbond, SP.a en Groen! voor, toch? ;-)

       • door Damhert op zondag 4 december 2011

        Al vergeet je er nog wat. :)

        • door Arkan Al-Ifranji op zondag 4 december 2011

         Temsamani met haar parlementair seksboekske! :)

         • door Damhert op zondag 4 december 2011

          ... iets voor op m'n verlanglijstje. Bedankt! :)

 • door Manu op zaterdag 3 december 2011

  Het begrip "allochtoon" wordt hier weer op een bekrompen manier verengd tot 'moslim', door onder meer Hans Crombrugge. Het is wel de groep die het meeste lawaai maakt en het minst de compromissen in onze samenleving aanvaardt, maar alles zoveel mogelijk naar de eigen hand wil zetten en anderen de schuld geeft als ze hun zin niet krijgen. Dit artikel van een beginnend naïef en ontwetend would-be journalistje dat niet echt weet waarover ze schrijft en onbewust wordt meegesleurd in moslimpropaganda, is erg subjectief. "Allochtonen komen uit alle uithoeken van de wereld (in Antwerpen uit meer dan 185 verschillende landen) en met tientallen al dan niet confessionele overtuigingen en het overgrote deel van deze mensen aanvaardt de samenleving zoals ze is en integreert probleemloos. Het is een FEIT dat het integratie-probleem zich stelt bij een deel van één bepaalde groep, die zich beroept op een boekje dat dateert uit een ander tijdperk (heel lang geleden) en deze middeleeuwse richtlijnen (en daarvoor seculiere wetten aan de kant wil schuiven) wil opdringen in een hoogontwikkelde samenleving, anno 2011....

  • door Arkan Al-Ifranji op zaterdag 3 december 2011

   ... dat u een hekel hebt aan de Islam omdat het een stevig en natuurlijk ideologisch project is dat de toekomst heeft. Het is afkeer uit nijd en wanhoop. U en andere grote seculiere vaandeldragers hebben, behalve decadent hedonisme en verdierlijking, gewoon geen project en toekomst meer. En dat wéten jullie.

   • door Damhert op zondag 4 december 2011

    Jouw extremistische visie op Islam heeft hier ook geen toekomst. Jullie salafisten van onder andere sharia4belgium zijn een 'quantité négligable' in de moslimgemeenschap hier en er allerminst representatief voor.

    Men ziet er je als een soort van clowns die men liever kwijt dan rijk is. Gelukkig weet de geïnformeerde burger dat, al wordt er door rechtsextremisten graag naar jullie gerefereerd om jullie af te schilderen als representatief voor de moslimgemeenschap hier en de Islam in het algemeen (iets waar jullie zeker trots op zijn) louter om paniek te zaaien bij de slecht geïnformeerde burger en xenofobie aan te wakkeren. Jullie bewijzen niemand een dienst.

    En neen, er is niets mis met dat "decadent hedonisme en verdierlijking" waarmee jouw clubje graag naar onder meer homoseksualiteit verwijst. Je zal ermee moeten leren leven.

    • door Arkan Al-Ifranji op zondag 4 december 2011

     De toenemende irrelevantie en de degeneratie van links weegt zwaar hé man. Maar je zal ermee moeten leren leven. :) Jouw afkeer van Islam en van het Islamitische project toont eens temeer aan dat linkse seculieren de nuttige idioten van de neocons, de plutocratie en het imperialisme zijn.

     • door Damhert op zondag 4 december 2011

      Jij klinkt als die zionisten die elke kritiek op het Israëlische beleid afdoen als jodenhaat en si en la. Qua sofismen zijn jullie aan elkaar gewaagd. Mijn afkeer van Islam? Neen vriend, mijn afkeer van jullie bekrompen interpretatie ervan. Alsof die van jullie de enige en alleenzaligmakende is. Laat me niet lachen. Beetje megalomaan?

      En 't is Dietrich, by the way. Dieter ..., mmm, waar heb ik dat nog gehoord? :)

      De degeneratie van links ... . Nog even en je kan meedoen met Comedy Casino. Hier http://j.mp/svBixf refereerde je er nog aan dat het nazisme zijn oorsprong vond in homoseksualiteit. Wat zal het nu zijn? Beetje verward?

      • door Arkan Al-Ifranji op zondag 4 december 2011

       Neen. Daar ben ik te politiek incorrect voor. :) Diet*rich*, als het je menens is met sociale rechtvaardigheid, denk je niet dat het tijd is dat je jouw oude, uitizichtloze leven achter je laat, de dwaalsporen verlaat, en de Islam aanvaardt?

       • door Damhert op maandag 5 december 2011

        Daar je visie op mijn leven blijkbaar ingegeven is door dat religieuze inzicht van je, bedank ik daarvoor, gezien we, naast de rest, hierover ook al grondig van mening verschillen. Kortom jouw idee van sociale rechtvaardigheid, gebaseerd op onder andere uitsluiting en brandmerking van anderen (bijvoorbeeld homoseksuelen), strookt volledig niet met het mijne. Ik heb het daarnaast ook niet voor oerconservatieve, patriarchale structuren. Persoonlijk, noch voor religie in het algemeen. Bron van veel ellende.

 • door said op zaterdag 3 december 2011

  Het is een kwestie van accepteren en verdraagzaamheid meer niet.. Professoren en hooggestudeerde kunnen onderzoeken doen tot ze een ons wegen, maar daar schieten ze niks mee op, behalve dat ze een baan hebben. Zolang vijandig jegens islam en moslims wordt bewerkstelligd, blijven de problemen voortduren. Om de beeldvorming van de zogenaamde” minderheden” die in mijn ogen gewoon Belgen of Nederlanders zijn. (geboren en getogen), moet er eerst vanuit hun eigen positie veranderingen inkomen. Om maar een paar voorbeelden te noemen waar we aan kunnen werken: Geen schooluitval, geen slachtofferrol, met ze alle criminaliteit veroordelen en bestrijden, meer aandacht naar kennis en scholing, zo min mogelijk gebruik maken van de sociale voorziening ( tenzij noodzakelijk) opvoeding gebaseerd op schoolstimulans en lange termijn denken, creëren van mogelijkheden en samenwerking met verschillende partners. ….Enzovoort. Deze veranderingen kunnen bijdragen tot positieve beeldvorming en zo de acceptatie bevorderen. Zo kunnen wij meerwaarden toevoegen in de samenleving. Wat je nu ziet dat 80% uitkeringstrekkers zijn, snel rijk willen worden, criminaliteitpad hebben gekozen… enzovoort. En de overige 20% die heeft het moeilijke omdat er een scenario is ontstaan vanwege het slecht gedrag van de overgrote meerderheid. Wij moeten er voor zorgen dat wij door onze inzet meer kennisvergaring om zo een hoge positie te veroveren daarbij onze bestaansrecht en menswaardigheid te waarborgen en een plek in te nemen in de maatschappij. zodoende kan men het respect zelf afdwingingen en onze monopolie vergroten. Om maar een voorbeeld te noemen: als over 20 jaar door de vergrijzing artsen te kort zijn, dan zullen ze niet kijken of iemand moslim is of een hoofddoek draagt, die arts en moslima is nodig. er wordt gekeken naar de belangen van het land ( zoals toen er gastarbeiders nodig waren) maar dan is het dan een betere positie, waardoor men snel geaccepteerd wordt en zo wordt men ook gezien als iemand die nuttig is en belangrijk. Maar stelletje werklozen of nietsnutter daar heeft niemand een boodschappen aan.

  • door Manu op zaterdag 3 december 2011

   Misschien kunnnen we hier ook eens een boom opzetten over de vijandschap en onverdraagzaamheid ten aanzien van niet-moslims in landen met een moslimmeerderheid. In Egypte worden de laatste autochtone christenen uitgemoord. Een jonge koptische christen werd door klasgenoten en de leerkracht doodgeslagen omdat hij een kruisje op zijn arm niet wou verwijderen. In Marokko is bekering tot christen of een andere religie verboden en wordt elke buitenlander die een Marokkaan probeert te bekeren of gewoon maar over een andere religie dan islam praat, onverrichterzake het land uitgezet. Het is er verboden om met een keppeltje of een kruis op straat te lopen...andere religieuze tekens dan islamitische worden er NIET getolereerd...hetzelfde zien we in Turkije en in zowat alle landen die werden geïslamiseerd, waarbij de bestaande godsdiensten werden uitgeroeid, of enkel nog in een ondergeschikt statuut enig recht van bestaan hebben....

   • door Manu op zaterdag 3 december 2011

    Het is een kwestie van WEDERKERIGHEID en godsdienstvrijheid, maar onbestaand in de meeste moslimlanden. www.opendoors.nl

 • door Manu op maandag 5 december 2011

  Mohamed Lahlali beweert dat het 'minderhedenforum' 'slechts voor een klein deel werkt rond islam', toch maakt hij een strijdpunt van de hoofddoek. Het bewijst eens te meer dat dit minderhedenforum met een sterk verholen en dubbelzinnig discours éénzijdig de belangen van één groep verdedigt (en aan proselitisme doet), ik heb het minderhedenforum trouwens nog nooit de belangen van Oost-Europese minderheden, of van boeddhisten of hindoes horen bepleiten..... Hij maakt misbruik van de term 'discriminatie' om absolute rechten op te eisen die men anderen niet gunt: het absolute recht (dat boven de seculiere wetten wordt geplaatst) om altijd en overal op een opvallende manier zijn overtuiging ten toon spreiden en uit te dragen, maar er is ook nog de vrijheid van andersdenkenden om bv. op een neutrale en serene manier met de overheid in contact te komen.

  Trouwens discriminatie en vervolging van andersdenkenden, verbod op openlijk atheïsme is immers legio (en vaak bij wet vastgelegd) in de landen waar de ideologie waarvan de hoofddoek het symbool is, de dienst uitmaakt.. De Verenigde Naties maakten onlangs nog een rapport op over de wereldwijde christenvervolging. Wie op de lijst van opendoors.nl kijkt, stelt vast dat de overgrote meerderheid van de landen waar christenen en anderen worden vervolgd, zelfs gedood, islamitisch zijn. Diversiteit en religieus pluralisme is er niet mogelijk, andere godsdiensten en ideologieiën worden er hooguit gedoogd in een discriminerend minderheidsstatuut...

  Jaarlijks 105.000 christenen omgebracht

  Wereldwijd sterft elke vijf minuten een christen voor zijn geloof. Jaarlijks worden 105.000 christenen wegens hun geloof gewelddadig omgebracht. Dat schrijft het slotrapport van een conferentie van de Verenigde Naties over de godsdienstvrijheid. Verschillende sprekers bestempelden de christenen tijdens de conferentie als "de sterkst vervolgde minderheid ter wereld". 5-12-2011 | bron: IKON-kerknieuws.nl

  • door sago op woensdag 7 december 2011

   De hoofddoek is een strijdvlag!!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties