De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Illegale KUL-financiering rond (in)formatiekleuren ?
Vlaamse beweging, Kuleuven, Illegaal, N-VA, Financiering, Vives, Pro vives, Inbreuk op VZW-wetgeving -

Illegale KUL-financiering rond (in)formatiekleuren ?

zaterdag 2 juli 2011 20:04
Spread the love

Intro

De krant De Morgen brengt een korte studie uit op 11 09 2010 rond de studies van de “onafhankelijke denktank Vives”.
Maar de kat werd al even eerder de bel aangebonden door anderen :
– Thomas Blommaert van de Pvda deed al een publicatie erover net ervoor, m.n. op 07 11 2010 ;
– het studentenblad Veto bond, reeds in maart 2009 ook al de bel aan de kat over die “onafhankelijke” denktank met verborgen (?) financiering. Het  is een sterk staaltje van research en alertheid vanwege het studentenblad.

Wij hernemen een deel van die studies en geven onze eigen insteek aan de problematiek.

Wat is Vives officiëel ?

Vives staat voor “Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving” ; het is officiëel, juridisch, merk-  en marketingmatig een wetenschappelijk apart onderdeel van de KUL, een door de overheid gesubsidiëerde universiteit ; het is een onderdeel van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen.  Het gebruikt voor al zijn studies, zijn website en persmededelingen de universitaire verbondenheid en universitaire naam. Het is ook gehuisvest in gebouwen van de KULeuven, al moeten we toegeven dat we op de website het exploitatieadres niet vonden.
Officiëel luidt het als volgt (onze zetting in italic) :” … Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, Vives, heeft als missie een onafhankelijke denktank te zijn die via fundamenteel en toegepast onderzoek wil bijdragen tot het maatschappelijk debat inzake de economische en maatschappelijke ontwikkeling van regio’s, in het bijzonder van Vlaanderen. VIVES is als onderzoekscentrum wetenschappelijk en juridisch geïntegreerd binnen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de K.U.Leuven en werkt samen met research fellows uit andere faculteiten en universiteiten….”.

Waarom Vives ?

De ambitie van Vives blijkt o.i. mogelijks uit de naamkeuze en de uitleg erbij op de website van de instelling  : “……….Juan Luis Vivès (1492-1540) was een Spaans intellectueel en denker die behoorde tot de school der Humanisten. Hoewel geboren in Valencia, bracht hij praktisch zijn hele actieve leven door in de Nederlanden.  Zo verbleef hij als twintiger ook een hele tijd in Leuven. Vivès wordt gerekend tot één van de meest invloedrijke denkers van de Renaissance. Zijn ideeën waren erg vooruitstrevend. Zo was hij toen reeds een voorstander voor een Verenigd Europa, een thema dat vandaag de dag brandend actueel is…. “.
Wij onderlijnen voor ons relevante dingen rond de man :…. (ook?) hij was intellectueel, invloedrijk, vooruitstrevend, voorstander van politieke hervormingen, doceeerde aan universiteiten en had banden met de katholieke leiding…. .
Hij was ook iemand die niet direct “van hier” was (Spanjaard en joods van afkomst) én geen man van het volk.

Vives, twee fronten ?

Opmerkenswaardig is dat de Engelstalige benaming van Vives volstrekt niet dezelfde inhoud heeft als de Nederlandstalige : de Engelstalige benaming is immers “Research Center for regional Economics” ; wat opvalt hierbij is het volgende :
– in de Engelstalige naam is er geen referentie naar het feit dat het gaat over een “Vlaams”(e)  instelling ; dit is – o.i. – dus veel neutraler voor het buitenland ;
– in de Engelstalige naam ligt de nadruk op het feit dat het gaat om een “research center”, niet op een “Instituut” ; dit is – o.i. – veel neutraler en wetenschappelijke voor het buitenland ;
– in de Engelstalige benaming gaat het over “regional economics” ; in de Nederlandstalige benaming handelt het over “Economie en samenleving”, wat veel breder is dan “regional economics” ; onder economie en samenleving kunnen immers o.i. ook vallen : verkiezingen, politiek, …. edm ; de facto gaan een deel van de Vives studies daar overigens ook over.
De Engelstalige benaming is dus veel neutraler (tegenover het Vlaams karakter), neutraler tgo. de aard van het instituut (nadruk op resaerch center) en veel meer gefocused op “regional economics”. Zo past het zeker ook beter, lees het best binnen de Faculteit Economie en bedrijfswetenschappen.
De keuze van de Vlaamse naam is in hoofdzaak ingegeven door de keuze van de filosoof als achtergrondbeeld en omgekeerd. Voor het overige lijken beide namen niet echt 100 % correct de lading te dekken.

Sinds wanneer bestaat Vives ?

Op de site van Vives valt het ons op dat Vives zijn recente ontstaan niet vermeld……
Vives is officiëel ingehuldigd eind 2008.
Op de inhuldigingsreceptie van Vives was … Bruno Valckeniers aanwezig, voorzitter van het Vlaams Belang.

Vives van cratsh of Vives als voortzetting ?

Vives is evenwel geen écht nieuwkomertje. 
Volgens bepaalde Vlaamse pers is Vives de formelere voortzetting van de zgn. “Leuvense economen” ; deze waren enkele Leuvense hoogleraren die regelmatig wogen op de debatten rond de staatshervorming ; ze waren een “gevreesde denktank”  met macht en invloed in de jaren tachtig.
Volgens Vives zelf zijn ze dat ook enigszins (citaat) : “…Vives wil zo een oude Leuvense traditie verder zetten, die enkele decennia geleden onstond. In de jaren ’70 en ’80 waren de Leuvense Economen actief betrokken in het debat aangaande de verschillende opeenvolgende staatshervormingen. Echter, deze traditie vervaagde over de jaren heen, en bij het begin van het nieuwe millennium leek de interesse voor deze topics vrijwel verdwenen. Vives zal trachten deze leegte op te vullen,…. “. 

Vives Vite of traag ?

Het proces van de naissance en erkenning van Vives wat er een op zijn “vite” (FR)…. op een “vluggertje” (VL):
– xx xx xx:  oprichting van Vives in de feiten ; volgens sommige bronnen , evenwel niet gestaafd door bewezen feiten vor zover wij konden terugvinden, bestond de onderzoeksgroep al nog voor hij werd voorgelegd op de faculteitsraad en waren de uinodigingen voor de opening ervan al verstuurd ?
– 16 09 2008 : de faculteitsraad van de KUL stemt in met Vives ;
– oprichting Pro Vives VZW als financieringskanaal voor Vives ;
– 22 09 2008 : neerlegging van de oprichtingsakte van Pro Vives VZW op de griffie van de rechtbank van koophandel,
– 30 09 2008 : publicatie van Pro Vives VZW statuten en benoeming bestuurders in het Belgisch Staatsblad,
– 29 10 2008 : eerste publicatie onder de vorm van Vives beleidspaper van Vives ;
– 11 2008 : eerste publicatie van een Vives Discussion Paper van Vives
– 05 2009 : publicatie van de eerste Nieuwsbrief Vives.
De snelheid van opstart en zelfs het ongebruikelijke van de opstart krijgt een aantal commentaren mee :
– we laten Johan Leman aan het woord over een nieuwe onderzoeksgroep creëren : “…Wat betekent het had de nieuwe onderzoeksgroep een normaal parcours moeten lopen? Een faculteit bestaat uit een aantal onderzoeksgroepen. Het is niet eenvoudig om er zo maar eentje bij te creëren. Daar moeten zich immers een decaan, een faculteitsbestuur en een faculteitsraad over uitspreken, zo niet ook nog een hoger forum. ….  “;
– we laten Johan Leman aan het woord over financieringsduurtijden : “ ….. De financiering ervan? Om onderzoekers aan te trekken is onderzoeksgeld nodig. Dat betekent meestal extern onderzoeksgeld. Stel dat je nieuw onderzoeksgeld afkomstig is van een sponsor buiten de universiteit, dan is de normale gang van zaken – overigens terecht – dat daar heel wat maanden over gaan vooraleer je dit rond krijgt. Zoiets moet voorgelegd worden aan de decaan, dan aan de bevoegde vice-rector, dan gaat het naar het opperste orgaan van de universiteit, komt het op het bureau van de faculteit, de faculteitsraad,…… “.

Wat publiceert Vives?

We geven een kort samenvattend overzicht van (een deel van) de studievoorwerpen in de vorm van de kernconclusies :
– staatshervorming : meer fiscale regionale responsabilisering moet zorgen voor het redden van de staatsfinanciën ;
– bankencrisis : de Belgische overheid heeft vooral maatregelen genomen die de moral hazard verhogen in plaats van verlagen ; de Belgische overheid heeft in het Fortis-dossier ook en vooral gereden voor buitenlansde overheden ; toch heeft ze handig gebruik gemaakt van de financiële crisis en zal ze zowel in het Fortis-dossier als in het KBC-dossier zich hoogstwaarschijnlijk verrijken ;
– het economisch herstelbeleid van de Belgische overheid is conjunctureel en niet structureel : de Belgische overheid moet niet alleen werken met conjuncturele maatregelen (bv. uit het relanceplan :  vermindering van de arbeidskosten, een vereenvoudiging van de banenplannen, maatregelen ter bescherming van werknemers in geval van herstructureringen, hogere werkloosheidsuitkeringen (voor tijdelijk werklozen en als gevolg van welvaartsaanpassingen) en een betere begeleiding en activering van werklozen… ) maar ook met structurele maatregelen ; voorbeelden van in te voeren structurele maatregelen zijn : oprichten van een investeringsmaatschappij per regio aansluitend bij hun bevoegdheden (zoals : openbare werken (met met de wegen, de waterwegen, de havens), energie, openbaar vervoer (met uitzondering van de NMBS) of huisvesting) ; samenwerking/coördinatie tussen die investeringsmaatschappijen is altijd mogelijk voor regio overschrijdende projecten ; de federale overheid zou dit kunnen financieren ; dit systeem zou volgens hen beter zijn dan de blanco cheques die bv. vandaag Brussel krijgt; België laat een enorm potentieel aan werkkracht onbenut : maatregelen die zwakkere deelnemers aan de arbeidsmarkt kunnen herintegreren zoals bijscholing en maatregelen die het negatieve effect van de werkloosheidsuitkering kunnen beperken (zoals een beperking van de uitkering in de tijd, koppeling van werkloosheidsuitkering aan inspanningen om werk te zoeken of bijscholing te volgen …) en lagere sociale zekerheidsbijdragen voor ondernemingen die investeren in werkzekerheid via opleiding en vorming of weinig beroep doen op het werkloosheidssysteem,  de wijziging van de Bijzondere Financieringswet (waarbij de regionale overheden, die verantwoordelijk zijn voor initiële vorming en arbeidsbemiddeling, rechtstreeks ‘aandeelhouder’ worden van de opbrengsten van de personenbelasting in de eigen regio) ter vervanging van de huidgie dotaitefinanciering zijn aangeraden   ;
– verkiezingscycli ;
– Vlaamse kinderen zijn slimmer dan Waalse kinderen ;
– de noodzakelijkheid van de verdeling van de staatsschuld ;
– geen bewezen hogere financieringsnood voor Brussel ;
– geen vacatureinvulling omwille van federaal model.

Wie werkt er samen met of voor Vives ?

Wie werkt er voor of samen met Vives door mee publicaties vorm te geven en te signeren ?

Algoed, Koen Politieke radius :
hij is ex-hoofd van de studiedienst van CD&V ; na tien maanden hoofd te zijn geweest van Vives, wordt hij kabinetschef van minister Muyters N-VA voor Financiën in Vlaanderen ;
Universitaire radius  :
betrokken bij Vives KULeuven (althans volgens de studies die hij publiceert, al staat hij niet meer op de lijst van de medewerkers en geafflliëerde onderzoekers van Vives) en HUBrussel ; hij is de facto ex-hoofd en ex-directeur van Vives
Vlaamse radius :
hij werkt als kabinetschef in een vlaams kabinet

Buyst, Eric, Prof. Politieke radius : lid van de N-VA achterban en dienstenverstrekker voor de NV-A
Universitaire radius :
CES – Economische geschiedenis  ; hij is tevens directeur van Vives
Vlaamse radius :
hij maakt zgn. deel uit van het economisch legioen van Bart De Wever / N-VA, die voor hem alle berekeningen maken rond de staatshervormingsdiscussies ; hij is  ex-senior Economist aan departement Economie en Statistiek van de Kredietbank, Brussel, waar hij werkte in de periode 1989-1993
Fabre, Elodie Universitaire radius :
betrokken bij Vives KULeuven (althans volgens de studies die hij publiceert, al staat hij niet op de lijst van de medewerkers en geafflliëerde onderzoekers van Vives)

Heremans, Dirk, Prof. Politieke radius :
kabinetsadviseur van Minister van Economische Zaken en Financiën Mark Eyskens  van 1983 – 1988
Universitaire radius :
betrokken bij CES-Monetaire en Informatie-economie, Leuven ; hij ondertekent de Vives-studies met de referentie naar CES maar staat wel degelijk vermeld op de lijst van de medewerkers en geafflliëerde onderzoekers van Vives
Vlaamse radius :
hij behoorde tot de “Leuvense economen” (die eerder al wogen op discussies rond staatshervormingen)
Jennes, Geert Politieke radius : ex-fractiemedewerker in de Kamer voor CD&V, terwijl deze in kartel zat met NV-A
Universitaire radius : senior resarcher bij Vives

Lauvrijs, Greet  Politieke radius : gemeenteraadslid sinds 2006 op de kartellijst CD&V-NV-A in Aarschot, voorzitster van vrouw & Maatschappij aldaar
Universitaire radius : administratief medewerkster van Vives sinds 2010

Maddens, Bart Politieke radius :
hij is de grondlegger van de zgn. Maddens-doctrine, wat ongeveer de leidraad is waarmee N-VA de verkiezingen won in de laatste jaren
Universitaire radius :
Centrum voor Politicologie, KULeuven ; hij ondertekent de Vives-studies met de referentie naar het centrum voor politicologie maar staat wel degelijk vermeld op de lijst van de medewerkers en geafflliëerde onderzoekers van Vives
Vlaamse radius :
hij is de grondlegger van de zgn. Maddens-doctrine, wat ongeveer de leidraad is waarmee N-VA de verkiezingen won in de laatste jaren
Peeters, Theo, Prof.
Zie bij bestuurders van Vives

Persyn, Damiaan Universitaire radius :
betrokken bij Vives KULeuven als post-doctoraal researcher sinds 2008
Vlaamse radius :
hij behoorde tot de “Leuvense economen” (die eerder al wogen op discussies rond staatshervormingen), de voorloper van Vives
Bronnen : eigen research en de vermelde bronnen

Ook in de pers vinden we duidelijke indicaties :
– op de vraag van een journalist van DeMorgen (11 09 2010) dat het opvallend is dat uit al de studies van Vives naar voren komt dat Franstaligen knoeiers zijn en Vlamingen als de enige de goede bestuurders, antwoordt de directeur Eric Buyst laconiek “… De meesten hier hebben wel een zekere sympathie, dat wel”… .

Wie financiert Vives ?

Vives wordt o.m. gefinancierd door Pro Vives.

Duidelijkheid rond de financiering  ?

Verschillende bronnen laten weten dat de oorsprong van het geld eigenlijk niet erg duidelijk is, zoals De Morgen.

Verschillende bronnen bevestigen dat er zelfs op de faculteitsraad van de KUL werd gevraagd waar het geld vandaan kwam voor de groep, zoals De Morgen.

Belang van de financieringsbron en haar karakter 

Directeur Eric Buyst is duidelijk  :
– het interesseert hem eigenlijk niet echt of hij weet het niet echt vanwaar het geld komt waarmee het onderzoek doet (citaat): “ Ik heb de oprichtingsakte van Pro Vives nooit gelezen. Ik zou ook niet weten hoe die mensen hun doel hebben geformuleerd….” ;
– volledige onafhankelijkheid n het denken tgo. het kapitaal en denken van Pro Vives (citaat) : “Bij de oprichting van Vives is duidelijk afgesproken dat wij geen verantwoording verschuldigd zijn aan Pro Vives. Er is ook niet zoiets bedongen als een resultaatsverbintenis….”.

Pro Vives VZW

Deze VZW wordt genoemd als feitelijke financierder van Vives door verschillende bronnen.

Deze VZW is
– neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel op 22 09 2008,
– gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 09 2008,
– heeft als zetel de Naamsestraat 69, Leuven ; dit is een universiteitsgebouw.

De statuten bevatten enkele leuke gegevens :
– de VZW is opgericht op een niet nader genoemde datum : de gepubliceerde oprichtingsakte voorziet geen datum ;
– het doel van de vereniging is “…. bij te dragen tot de economische, maatschappelijke, institutionele en culturele ontwikkeling van Vlaanderen. Teneinde dit doel te verwezenlijken zal de vereniging onder meer  : (1) de kenmerken en verwezelijkingen van Vlaanderen op vermelde vlakken in kaart brengen, interpreteren, beoordelen en vergelijken met de kenmerken en verwezenlijkingen van andere regio’s en landen in en buiten de Europese unie ; (2) het Vlaams beleid, evenals het Belgische beleid en de aspecten van het Europese beleid met belangrijke effecten op Vlaanderen, kritisch beoordelen en ter zake voorstellen en suggesties formuleren ; (3) ijveren voor de uitbreiding en het vervolledigen van de bevoegdheden van Vlaanderen zodat Vlaanderen zijn volle verantwoordelijkheden kan opnemen op bovenvermelde domeinen ; (4) het maatschappelijk debat in verband met de in aanvang van dit artikel vermelde onderwerpen binnen Vlaanderen stimuleren, onderbouwen en objectiveren…. “.
Hieruit kan men zonder meer besluiten dat het gaat om een vereniging
– die zich interesseert in de Vlaamse ontwikkeling in de brede zin van het woord,
– pro-Vlaamse verzelfstandiging is (volle verantwoordelijkheden op de domeinen van economische, sociale, institutionale en culturele ontwikkeling……).

De band zoals Pro Vives die ziet met Vives, een universitaire onafhankelijke onderzoeksinstelling, is statutair vastgelegd, wat o.i. een unicum is in de universitaire geschiedenis. Wij citeren uit de statuten van pro Vives de opdrachten van Vives :”…. De vereniging zal deze doelstellingen in de eerste plaats maar niet uitsluitend trachten te verwezenlijken via haar financiële steun aan het “Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving”, afgekort Vives, dat deel zal uitmaken van de K.U.Leuven en dat zich in zijn onderzoek, commentaren en adviezen zal laten leiden door de hierboven aangehaalde opdrachten (1) tot (4) van de vereniging…. “.
U leest het goed, net als ikzelf : Vives als onderzoekscentrum zal zich, volgens de statuten van zijn financier Pro Vives, niet alleen laten leiden door (1) en (2) die mogen omschreven als wetenschappelijke doelstellingen, maar ook door (4), een sensibiliserings- en opiniëringsdoelstelling en zelfs door (3), wat een puur politieke in het beste geval Vlaamse beleidsdoelstelling is .
Ook dit is een unicum : een wetenschappelijk instituut waarover publiekelijk wordt gechreven, door zijn financier, dat het zich zal laten leiden door een politieke doelstelling “… in zijn onderzoek, commentaren en adviezen…. “. De bedoelingen van de financiers waren duidelijk met dit …. onafhankelijk…. onderzoekscentrum..

Voor sommige perscommentatoren is het eenvoudig : “… Vives heeft in de ogen van haar oprichters maar één doel : het partijprogramma van N-VA en Vlaams Belang helpen realiseren… “.

Wie zijn de financiers achter Pro Vives ?

Herman Van der Wee, °1928 Radius Vives : stichter en bestuurder
Universitaire radius : ex-hoogleraar KULeuven economische geschiedenis, CES
Professionele radius : idem
Gerechtelijke radius : geen

Louis Lamberts Van Assche, °1932 Radius Vives : oprichter en bestuurder van Pro Vives
Politieke radius : de hele familie van LLVA, afkomstig uit en deels woonachtig rond Londerzeel, is politiek actief in en rond de N-VA : zie o.m. Piet Lamberts Van Assche (voorzitter N-VA te Mol), de echtgenote Piet Lamberts Van Assche met name Hilde Vangaeren  (kandidate N-VA bij de verkiezingen),  enz.
Universitaire radius : geen
Professionele radius : ondernemer
Vlaamse radius  : hij is penningmeester van het zgn. Fonds voor Vlaanderen (een VZW die initiatieven  financiert ter promotie van de ontvoogding van Vlaanderen), houder van een eigen Fonds LOUIS LAMBERTS VAN ASSCHE, dat o.a. publicaties ondersteunde over de Lage Landen , houder van directe steungevingen met relevante bedragen aan Vlaamse projecten in het buitenland
Gerechtelijke radius : geen

Eric Ponette, °1937 Radius Vives : oprichter en bestuuder van Pro Vives
Universitaire radius : hoogleraar KUL
Professionele radius : hoogleraar
Vlaamse radius : voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, oud-voorzitter Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, een van de hoofdactoren in de Vlaams-nationalistische zuil

Theo Peeters, °1937 Radius Vives : oprichter, bestuurder van Pro Vives ; betrokken bij CES-Internationale Economie, Leuven ; hij ondertekent de Vives-studies met de referentie naar CES en niet naar Vives noch naar Pro Vives maar staat wel degelijk vermeld op de lijst van de medewerkers en geafflliëerde onderzoekers van Vives ; hij is de enige die bij Pro Vives stichter is én bestuurder is bij Pro Vives én ook actief is voor Vives zelf ; hij is dus een van weinige verticale integralisten in deze organisatie ; het valt op dat twee van de centrale figuren, met name Peeters en Vermeiren (zie elders) bij (Pro)Vives bankiers zijn
Politieke radius :
Universitaire radius : hoogleraar-emeritus KULeuven
Professionele radius : KUL en BBL-bank (nu ING)
Gerechtelijke radius : geen

Remi Vermeiren, °1940 Radius Vives : oprichter, bestuurder, voorzitter, centrale figuur van Pro Vives
Professionele radius : KB & KBC Bank en Verzekeringen (op pensioen)
Universitaire radius : geen voor zover bekend
Vlaamse radius : één van de Warande stichters (en voorzitter) die een oproep deed voor de splitsing van België in 2005 met een speciaal statut voor Brussel ; houder van de Orde van de Gouden leeuw
Gerechtelijke radius : een van topbankiers die door het Brusselse parket vervolgd werden (in de periode 1995 – 2009) in de zaak van de KB-L- fraude, doch vrijgesproken  ; zijn naam viel ook in Superclub-affaire-faillissment, doch er werd hem nooit iets ten laste gelegd.

Guido Kestens, °1940 Radius Vives : oprichter, bestuurder van Pro Vives
Politieke radius : ex-zaakvoerder C&A België, ex-voorzitter Rode Kruis Vlaanderen waar hij in conflict kwam met de entourage van het koningshuis (hij ontsloeg de persoonlijke assistente van nationaal voorzitster prinses Astrid) én met de Vlamingen aldaar die vonden dat hij het koningshuis te veel toegevingen deed
Universtaire radius : geen
Vlaamse radius : lid van de Warande, bestuurder bij Voka
Gerechtelijke radius : geen
Eric Defoort, °1943 Radius Vives : stichter, bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : zie professionele radius
Politieke radius : laatste ondervoorzitter van de Volksunie ; vnl. aanleunend bij N-VA-kringen ; voorzitter van de Europese vrije Alliantie ; katholiek ; zit voor de N-VA in de raad van bestuur van de VRT
Professionele radius  : hoogleraar en hoofdbibliothecaris KUBrussel 
Vlaamse radius : Eric Defoort was als jonge knaap al in de Vlaamse Beweging, m.b. in het ADJV ; hij was in zijn studeetijd bevriend met Frans Verleyen en Jaak Vandemeulebroeke, met wie hij ook actief was in de zgn. VNSU, of de Vlaams-Nationale Studentenunie ; was samen met Bart De Wever en Geert Bourgeois één van de hooffiguren in de Oranjehofgroep, de voorloper van de N-VA ; is nauw verbonden met de Vlaamse Volksbeweging, dat nauw verbonden is met Vlaams belang en N-VA ; is voorzitter geweest van de Vlaamse Volksbeweging ;een van de auteurs van het manifest van zgn. Gravensteengroep 2008 die pleit voor onafhankelijkheid voor Vlaanderen
Gerechtelijke radius :  geen

Frans Crols, °1943
Radius Vives : oprichter, bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : geen, wel massa publicaties vnl. eerder populariserend, pseudo-wetenschappelijk
Politieke radius : actief in de marge van CD&V, N-VA en VB
Professionele radius : leraar-kaderlid in Zaïre-Congo, werkzaam in CMB, daarna Gazet van Antwerpen,  stichter in 1977 van het nieuwe economische tijdschrift Trends, waarvan hij ook twintig jaar lang hoofdredacteur zal zijn, daarna en heden als voorzitter van de adviesraad in Trends ;  nog altijd zelfstandig journalist en publicist voor onder meer Trends, Tertio (katholiek blad), ’t Pallieterke, Doorbraak (blad dat vaak genoemd wordt als de spreekbuis van de N-VA);
Vlaamse radius : hij is lid van de denkgroep In De Warande en medeondertekenaar  van het manifest ; gastspreker op de door het Vlaams Belang georganiseerde Ijzerwake in 2009 ; publicist voor Doorbraak, blad dat in één adem genoemd wordt met N-VA ; is samen met Bruno Valkeniers (voorzitter vlaams Belang) lid van de denkgroep Res Publica ; ondertekenaar van BOOS ;
Gerechtelijke radius : geen

Chris(tiaen) Morel, °1945 Radius Vives : oprichter, bestuurder, ondervoorzitter, een spilfiguur van Pro Vives
Universitaire radius : geen
Politieke radius : CD&V-Mortsel ; vader van en steun voor Marie-Rose Morel (Vlaams Blok, later Vlaams Belang)
Professionele radius : zakenman, ex-directeur Alcatel Bell Azië (op pensioen) ; een van Vlaanderens meest suksesvolle bedrijfsleiders ooit
Vlaamse radius : zie bij politieke radius ; hij is ook lid van de Warande club en medeondertenaar van het onafhankelijkheidsmanifest voor Vlaanderen
Gerechtelijke radius : geen

Jean-Pierre Rondas, ° 1946 Radius Vives : stichter en bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : geen
Professionele radius : programmamaker bij Klara ; maakte onlangs themauitzendingen over Bart De Wever (N-VA), Matthias Storme (aanleunend bij N-VA), Luc Van Den Brande (CVP, CD&V)
Vlaamse radius : medewerker van Doorbraak (verbonden met N-VA),  schrijver van 11 juli toespraken voor de Vlaamse Volksbeweging, gelauwerd met de erepenning Albert De Cuyper door het Vlaams Komitee Brussel per 03 12 2010, gelauwerd met het Gulden Spoor door de beweging Vlaanderen-Europa, co-auteur van het Vlaamse Gravensteenmanifest.
Gerechtelijke radius : geen

Rik Van Cauwelaert, ° 1950  Radius Vives : oprichter en bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : geen
Politieke radius : hij is de zoon van Emiel Van Cauwelaert, voormalig leider van de Vlaamse katholieke krant Het Volk (die overigens ter ziele ging) en lid van een Vlaamse katholieke familie
Professionele radius : journalist, publicist en directeur van Knack ; Knack schenkt volgens bepaalde pers repetitief aandacht aan de studies van Vives en er wordt gesuggereerd dat hieromtrent een logica bestaat : de directie van Knack financiert via Pro Vives Vives en Knack publiceert over de Vives studies ; dit gaat – mogelijks – dan  in tegen de reputatie die Knack ervoor genoot, met name zonder compromis, elke (politieke) partij tartend en becritiserend waar nodig, zelfs erkend in 2007 door de immers kritische Walter Pauli van DeMorgen en zelfs binnendringend in de privacy van politici zoals de amoureuze affaire tussen Marie-Rose Morel en Frank Van Hecke (beiden Vlaams Belang), de affaire rond het privé-leven van Johan Van Hecke (toen CVP) en zijn relatie met een journaliste, de verhouding tussen Patrick De Wael en de VRT-journaliste Greet Op De Beeck
Vlaamse radius : hij was laudatio spreker bij de uitreiking van de erepenning Albert De Cuyper aan Jean-Pierre Rondas (zie bij andere bestuursleden) door het Vlaams Komitee Brussel per 03 12 2010
Gerechtelijke radius :  gedagvaard in journalistieke zaken waarin hij en/of een journalist die voor hem werkt over de schreef zou zijn gegaan o.a. rond de mogelijke oneigenlijke of misbruiken van Noël Slangen als communicatieadviseur bij overheidscontracten (in eerste aanleg rond de jaarwisseling 2010 in zijn voordeel uitgesproken)

Zijn betrokkenheid alhier levert hem ook publieke opmerkingen op zoals … van Bert Kruysmans : “… Kwatongen beweren wel eens dat Knack zo rechts is als de pest, om niet te zeggen het partijblad van de N-VA. Akkoord, Van Cauwelaert houdt er naar verluidt schimmige relaties op na met separatischtische denktanks, … maar er zijn toch ook aanwijzingen dat we dit blad niet zomaar in een zwartgele zak mogen stoppen…. “.

Johan Van den Driessche, ° 1953 Radius Vives : stichter en bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : oud –docent VLEKHO en UAMS
Professionele radius : ex-voorzitter van VAB-VTB, ex-KPMG (specialisatie fiscaliteit, leasing en fiscale strategie), onafhankelijk bestuurder van vennootschappen
Vlaamse radius : stichter, lid en ondervoorzitter van De Warande, bestuurder Voka Brussel en ex-voorzitter Voka Brussel, voorzittter VEV-Brussel, erepenning Albert De Cuyper door het Vlaams Komitee Brussel in 2005, bestuurder van Vlamingen in de wereld, bestuurder Huis van het Nederlands in Brussel, voorzitter vtbCultuur , vele bijdragen rond de Vlaamse problematiek in de pers, spreker over Vlaanderen bij het Davidsfonds
Gerechtelijke radius : geen

Jan Van Malderen,° 1953 Radius Vives : stichter en bestuurder van Pro Vives
Professionele radius : opleiding als dierenarts, was actief in Ivoorkust, Frankrijk en Nederland ; ondernemer-consultant
Vlaamse radius : aktief in het KVHV als student ; stichter als student van het NSV (de jongerenorganisatie van het Vlaams Blok, later Vlaams Belang) waar hij overigens nog recent opdaagde als historisch voorbeeld ; medeoprichter en ex-voorzitter van Pro Flandria, lid van het aanbevelingscomité van de Ijzerwake, ondertekenaar van het manifest van De Warande, lid van Res Publica
Gerechtelijke radius : indiener met anderen van een  verzoekschrift bij het Grondwettelijk hof in 2007 tot vernietiging van de artikelen 1 tot 34 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de artikelen 2 tot 49 en 52 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie,  de artikelen 2 tot 39 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Anne-Marie Van de Casteele, ° 1954 Radius Vives : oprichter en bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : geen
Politieke radius : was actief en/of parlementslid voor zowel Volksunie, Spirit én Open VLD, dus multi-politiek ; eerste voorzitster van Spirit ; 
Professionele radius : politiek ; afgevaardigd bestuurder van Officina Invest (apotheekuitbating)
Vlaamse radius : lange carrière bij Vlaams gerichte partijen, overlever in Vlaamse sferen
Gerechtelijke radius : geen

Herman De Bode, °1954 Radius Vives : oprichter en bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : geen
Politieke radius : was in 2010 een van de sollicitanten voor een job bij N-VA
Professionele radius : was consultant-managing partner bij McKinsey en werd en onmiddellijk “buiten gezet” of buitengewerkt na het tekenen van het Warande-Manifest voor een onafhankelijk Vlaanderen, gezien vele federale instellingen klant waren bij McKinsey & Company Benelux
Vlaamse radius : Warande-man, voorzitter van Voka-Brussel
Gerechtelijke radius : geen

Johan Van Overtveldt, ° 1955 Radius Vives : stichter en bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : publicaties, o.a. “A brave new world, De verzwegen waarheden rond de Belgische economie”, dat het Vlaams Belang deed opspingen van plezier; sinds 2004 co-docent van de cursus Advanced Industrial Economics aan het Institute of Transport and Maritime Management (ITMA), verbonden aan de Universiteit Antwerpen ;  regelmatig columnist in, o.m., Knack, Trends, De Tijd, De Standaard en zelfs de gezaghebbende Wall Street Journal
Politieke radius : werkzaam bij VKW, de christelijke vleugel van werkgevers
Professionele radius : ondernemer, algemeen directeur bij VKW-denktank Metena, Redacteur Trends Magazine, 1978-1982, Kaderlid Bank Brussel Lambert, 1982-1987, met als functies hoofd van de cel exportkredieten op lange termijn en verantwoordelijke ondernernemingskredieten in de regio Kempen, Algemeen directeur van Shoekonfex, een distributieketen in schoenen en textiel, 1987-1991, Advizeur van de Automotive Group binnen het Britse concern BTR, 1991-1992, Directeur van de groep VCR, gespecializeerd in betonproducten, Hoofdredacteur Trends, 1992-1999, Chief economist Trends, 1999-2004 , Directeur VKW Metena, 2004- 2010, daarna terug hoofdredacteur Trends, waarmee ook Frans Crols bindingen heeft.
Vlaamse radus : werkzaam bij VKW
Gerechtelijke radius : geen

Herman, Daems, °1956 Radius Vives : bestuurder en oprichter van Pro Vives
Universitaire radius : KUL en Rijksuniversiteit Groningen
Politieke radius : in 1995-1999 kabinetschef van Eric Van Rompuy (CVP, nu CD&V), Minister van Vlaamse Economie
Professionele radius : hoogleraar, bankier (Fortis), GIMV-voorzitter, investeringsfondsen, consultancy (Boston Consulting Group), Van Breda Risk & Benefits
Vlaamse radius : uitgesproken Vlaams ; ex-topman van de GIMV, dé Vlaamse investeringsholding, rijdt met de gordel in en rond Brussel met een T-short rond met als slogan “Splits B-H-V”
Gerechtelijke radius : geenµ

Dirk Gwijde Roger Vyncke, °1947 Radius Vives : oprichter van Pro Vives, maar geen bestuurder
Universitaire radius :
Politieke radius :
Professionele radius : ex-eigenaar en ex-CeO van Vyncke Energietechniek
Vlaamse radius : houder van het Gulden Spoor  van de beweging Vlaanderen-Europa ; van zijn zoon Peter Vyncke is een historische uitspraak bekend rond Vlaming zijn, meer zelfs, rond Zuid-West-Vlaming zijn : “…Al onze mensen zijn Zuid-West-Vlamingen, ook onze Chinezen, Maleisiërs en Tsjechen….”.
Gerechtelijke radius :

Werner Niemegeers, °1959 Radius Vives : oprichter, bestuurder, secretaris, een spilfiguur van Pro Vives
Universitaire radius : geen, doch ruim aantal publicaties op juridisch vlak en gastspreker
Politieke radius : LDD-kandidaat bij de verkiezingen van juni 2010
Professionele radius : advocaat, gespecialiseerd in fiscaliteit, financiën, uitgesproken visie op zwart-geld-regularisatiemateries  ; werkte ooit nog in het advocatenkantoor van Guy Verhofdstadt , verbonden eerst met de denktank Nova Civitas (rechts-liberaal), daarna bij Libera! (samen met Frans Crols) ; heeft nu als advocaat het bureau Consulta ; hij is een veelgevraagd commentator in de media, o.a. Trends, De Tijd, De Standaard, Actua-TV, Kanaal-Z en het VTM-Nieuws
Vlaamse radius : Auteur (samen met Eric pompen) van o.m. De vlaktaks (Roularta Books, 2008) , waarin hij een nieuw voorstel doet van taxatie voor een autonoom Vlaanderen
Gerechtelijke radius : geen

Dirk Rochtus, °1961 Radius Vives : bestuurder en oprichter van Pro Vives
Universitaire radius : Lessiushogeschool Antwerpen
Politieke radius : ex-adjunctkabinetschef van Vlaams Minister Geert Bourgeois (N-VA) gedurende vijf maanden in 2005, zevende opvolger op de kandidaatlijst voor de Senaat voor de N-VA bij de verkiezingen van juni 2010
Professionele radius : docent ; hij kreeg de hoogste Duitse onderscheiding die er mogelijk is voor zijn jarenlange inzet voor de Duits-Vlaamse betrekkingen
Vlaamse radius : medewerker van het blad Doorbraak, erg verwant met N-VA ; Lid van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen ; medewerker van Doorbraak ; medewerker van en publicist op de website  van de Vlaamse Volksbeweging
Gerechtelijke radius : geen

Jürgen Constant, °1967 Radius Vives : oprichter, bestuurder van Pro Vives
Universitaire radius : geen
Politieke radius :  in 1991 stafmedewerker  van vice-eerste Minister en Minister van Begroting en Wetenschapsbeleid, Wivina Demeester (CVP, nu CD&V) , in 1993-1995 adviseur van de Vlaamse Minister van Staatshervorming, Johan Sauwens (CD&V)
Professionele radius : algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Vlaamse radius : directeur van een uitgesproken Vlaamse instelling, lid van het Vlaamse Davidsfonds, de Vlaamse Marnixkring, de Vlaamse Volksbeweging, ondubbelzinnig uitgesproken separatist en pro de onafhankelijkheid van Vlaanderen, kritisch tegenover het Belgische koningshuis, pro de splitsing van de sociale zekerheid ; “Splits zelf de sociale zekerheid, wordt lid van het Vlaams ziekenfonds”  is hun bedrijfsslogan sinds jaar en dag, een duidelijke politieke en commerciële boodschap ; ondertekenaar van BOOS ;
Gerechtelijke radius : geen
 

Het geld komt dus normaal uit deze bronnen.

Het duurde wat voor dit duidelijk werd  :
– volgens verschillende waarnemers (Veto, PVDA, De Morgen) was op de vraag waar het geld vandaan kwam op de faculteitsraad  van de KUL onvoldoende duidelijk geantwoord.

Wat hebben al deze financiers gemeen :
– het zijn allemaal, stuk voor stuk, hoger opgeleiden of universitairen ;
– het zijn allemaal, stuk voor stuk intellectuelen, sommigen zelfs topintellectuelen ;
– het zijn allemaal, stuk voor stuk, mensen met een zeker vermogen en/of hoog inkomen ;
– het zijn allemaal, stuk voor stuk, echte Vlamingen ;
– het zijn allemaal “cumulards” : ze hebben meerdere jobs gehad of functies in de tijd, doen vele dingen tegelijk, verdienen op vele fronten hun centen ;
– het zijn allemaal mensen die direct of indirect genoten van relatief belangrijke voordelen van de overheid bv. via hun tewerkstelling bij door de overheid gefinancierde universiteiten, voor hun apotheek door de apothekersvestigingsbescherming, door de exportgaranties, door…..  ;
– het zijn allemaal, stuk voor stuk, mensen boven de 45 jaar to zelfs mensen van zeer hoge leeftijd;
– het zijn allemaal mensen met een bekende of gekende Vlaamse affiniteit, affectie, hobby, genegenheid, toewijding, passie of zelfs – voor sommigen – overdreven adotie voor Vlaanderen ;
–  ze spreken allemaal minstens gebrekkig maar de meesten perfect Frans en de meesten zelfs drie of vier talen ; ze hebben dus niet te veel problemen om  om anderen te verstaan of te begijpen ;
– het zijn, allemaal geslaagde zelfstandigen, professoren, topambtenaren of directeurs of dit type van mensen maar op rust ;
– het zijn, op één uitzondering na, allemaal mannen ;
– het zijn, op enkele uitzonderingen na, allemaal mensen die er niet direct een probleem mee hebben om van partijsympathie te veranderen als die partij beter in hun agenda past dan een andere ; ze glijden mee op partijagenda’s en – programma’s en gelegenheden ;
– het zijn, op enkele uitzonderingen na, mensen die hun vermogen verkregen via Belgische instellingen of door de Belgische overheid gesteunde instellingen : universiteiten & hogescholen, banken en verzekeraars, nationale of internationaal opererende bedrijven, nationaal of internationaal opererende consultants …. ;
– het zijn allemaal mensen (op enkele na) die actief zijn (geweest) in de politiek of die een bekende of herkenbare politieke kleur hebben in hun (para)professioneel leven;
– meer zelfs: ze zijn, op enkele uitzonderingen na, allemaal actief geweest of zijn het nog in Volksunie, Spirit, N-VA, Vlaams Blok, Vlaams Belang, CVP of CD&V ;
– ze hebben allemaal, op enkele uitzonderingen na, internationale ervaring ;
– er zijn verschillende top KUL-(ex-)actieve academici bij, die we dus ook mogelijkerwijze kunnen zien als degenen die het kapitaal binnen de KUL loodsten : Herman Van der Wee, Herman Daems, Theo Peeters, Erik Ponette … ; toch is het duidelijk dat er niemand, maar dan ook niemand uit de KULeuven hiërarchie in de VZW Pro Vives zit ; we laten Johan Leman aan het woord over de sturing : :”…. De groep bestuurders? Voor zover me bekend vraagt KU Leuven altijd een meerderheid in zulke bestuursgroepen en heeft minstens één hiërarchisch vertegenwoordiger ter zitting. Hier hoefde dit blijkbaar niet….. “.“.

Illegale financiering ?

Wij hebben persoonlijk nog een toch relevant zwaar juridisch probleem ;
– Pro Vives publiceert letterlijk in haar statuten het volgende: “…het doel van de vereniging is “…. bij te dragen tot de economische, maatschappelijke, institutionele en culturele ontwikkeling van Vlaanderen. Teneinde dit doel te verwezenlijken zal de vereniging onder meer  : (1) de kenmerken en verwezelijkingen van Vlaanderen op vermelde vlakken in kaart brengen, interpreteren, beoordelen en vergelijken met de kenmerken en verwezenlijkingen van andere regio’s en landen in en buiten de Europese unie ; (2) het Vlaams beleid, evenals het Belgische beleid en de aspecten van het Europese beleid met belangrijke effecten op Vlaanderen, kritisch beoordelen en ter zake voorstellen en suggesties formuleren ; (3) ijveren voor de uitbreiding en het vervolledigen van de bevoegdheden van Vlaanderen zodat Vlaanderen zijn volle verantwoordelijkheden kan opnemen op bovenvermelde domeinen ; (4) het maatschappelijk debat in verband met de in aanvang van dit artikel vermelde onderwerpen binnen Vlaanderen stimuleren, onderbouwen en objectiveren…. “. Hieruit kan men zonder meer besluiten dat het gaat om een vereniging die zich interesseert in de Vlaamse ontwikkeling in de brede zin van het woord, pro-Vlaamse verzelfstandiging is (volle verantwoordelijkheden op de domeinen van economische, sociale, institutionale en culturele ontwikkeling……).  De band zoals Pro Vives die ziet met Vives, een universitaire onafhankelijke onderzoeksinstelling, is statutair vastgelegd, wat o.i. een unicum is in de universitaire geschiedenis. Wij citeren uit de statuten van pro Vives de opdrachten van Vives :”…. De vereniging zal deze doelstellingen in de eerste plaats maar niet uitsluitend trachten te verwezenlijken via haar financiële steun aan het “Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving”, afgekort Vives, dat deel zal uitmaken van de K.U.Leuven en dat zich in zijn onderzoek, commentaren en adviezen zal laten leiden door de hierboven aangehaalde opdrachten (1) tot (4) van de vereniging…. “. U leest het goed, net als ikzelf : Vives als onderzoekscentrum zal zich, volgens de statuten van zijn financier Pro Vives, niet alleen laten leiden door (1) en (2) die mogen omschreven als wetenschappelijke doelstellingen, maar ook door (4), een sensibiliserings- en opiniëringsdoelstelling en zelfs door (3), wat een puur politieke in het beste geval Vlaamse beleidsdoelstelling is ; dit wil zeggen dat Pro Vives alleen donaties of input kan doen in geld aan Vives als Vives deze voorwaarden aanvaardde ;
– de directie van Vives beweert nu net het tegenovergestelde, met name dat ze geen enkel imperatief heeft aanvaard ; we laten de directeur aan het woord : “….“ Ik heb de oprichtingsakte van Pro Vives nooit gelezen. Ik zou ook niet weten hoe die mensen hun doel hebben geformuleerd….” ;  “…. Bij de oprichting van Vives is duidelijk afgesproken dat wij geen verantwoording verschuldigd zijn aan Pro Vives. Er is ook niet zoiets bedongen als een resultaatsverbintenis….” ; de KUL als onafhankelijke universiteit zal en kan zelfs o.i. nooit het tegendeel beweren.
Dit geeft o.i. een juridisch duidelijk probleem :
– ofwel spreekt Erik Buyst, ex-KBC-man en KUL-man de waarheid en daar kunnen we van uit gaan …. : in dit geval heeft de VZW pro Vives haar geld tegen de statuten in (!) aan Vives gegeven ; de statuten zijn duidelijk : Vives moest zich in zijn onderzoek, commentaren en adviezen zal laten leiden door de hierboven aangehaalde opdrachten (1) tot (4) van de vereniging Pro Vives ; als ze dat niet heeft aanvaard had de donatie niet mogen doorgaan ; de bestuurders van Pro Vives hebben dan hun statuten én hun in de marge van hun statutair doel en aan dit doel duidelijk verbonden belangrijkste actieterrein geschonden ; de omschrijving van het statutair doel is daarenboven de rechtsleer tegenwerpelijk aan derden, zoals bijvoorbeeld Vives, de KUL én de directeur van Vives ; elke belanghebbende, inclusief het openbaar ministerie, kan een VZW, die haar statuten ernstig schendt, laten ontbinden krachtens de VZW-wetgeving ; de handeling buiten het statutair doel kan door de Algemene Vergadering niet nadien nog worden bekrachtigd. 
– ofwel spreekt Erik Buyst niet de waarheid en heeft Vives en de KULeuven een probleem : dit gaat in tegen de “onafhankelijkheid” van een studiecentrum van een door de overheid gefinancierde universitaire researchgroep.
In beide gevallen heeft Erik Buyst en indirect de KUL mogelijkerwijze met een probleem :
– ofwel : hij zit met geld dat hij aanvaardde (eerste hypothese) buiten de voorwaarden van aanvaarding ; hij heeft hiervoor een expliciet in de pers gesteld “excuus” want hij onderzocht en las de voorwaarden van de statuten van Pro Vives niet ; dit is o.i. een overgeeflijke fout als hoofd van een onderzoekscentrum, ook voor een onderzoekscentrum onder de vleugels van de KUL : niet onderzoeken of de gelden volledig legitiem en statutair zijn gegeven ; volgens de VZW-wet zijn de statuten immers tegenstelbaar aan de KUL en zijn onderzoekscentrum ; hiermee besmeurt men de reputatie van de onderzoeksgrondigheid van de acceptatie van geldcircuits bij de KUL;
– hij zit met geld dat hij  aanvaardde onder de impiciete en besproken voorwaarde dat het geld conform de doelstellingen moet gebruikt worden ; doch dan is zijn centrum geen onafhankelijk researchcentrum onder de hoofding van de KULeuven en was wat hij verklaarde niet juist…. en besmeurt men hiermee het imago van de KUL.
In beide gevallen zit de VZW Pro Vives met een probleem :
– in het eerste geval is er statutenschending en ontbindingsvorderingsmogelijkheid ;
– in het tweede geval is er financiering van een afhankelijke onderzoeksgroep die de reputatie van de onderzoeksgroep en de KUL kan qchaden en zelfs die van de groep van Pro Vives investeerders, die ook ….. deels universitair verbonden wetenschappers zijn.
Het feit dat de VZW Pro Vives gevestigd is op Naamsestraat 69, Leuven is o.i. niet zonder betekenis in dit verband :
– het is een gebouw dat gebruikt wordt door de KULeuven ; de VZW Pro Vives is dus – met toestemming van de KUL, veronderstellen we, gehuisvest in een gebouw in gebruik bij de KUL ;
– het is niet zomaar een gebouw : het gebouw is het legendarische Hogenheuvelcollege, in gebruik door de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ; het gebouw wordt ook (deels) verhuurd aan studenten en professoren.
Het gedomiciliëerd zijn van een privatieve geldschieter met politieke doelstellingen op een adres van de KUL is in dit dossier o.i. een bijna bezwarende omstandigheid ; is er dan niemand in de KUL die VZW’s die zich vestigen op een KUL-adres screent en accepteert of valideert ? Kan de KUL geloofwaardig beweren dat niemand de statuten van de VZWkreeg en/of las en/of goedkeurde? …..

Alea iacta est in Lovanium…..

In wat verschilt Vives van de andere onderzoekscentra voor economie en financiën aan de KUL ?

De kritische commentaren op die verschillen en gelijkenissen zijn eveneens legio :
– volgens De Morgen bestaat er bij de KUL als CES, dat ongeveer dezelfde onderzoeksdomeinen bestrijkt alsmede de Onderzoeksgroep Economie en Overheid, die zich sinds de jaren negentig specialiseert in overheidsfinancieën ;
– we laten Johan Leman aan het woord : “….Een nieuwe onderzoeksgroep mag niet op het terrein van een reeds bestaande komen en er moeten voldoende onderzoekers deel van uitmaken. Van die onderzoekers wordt gevraagd dat ze per jaar een aantal artikelen publiceren in hoogwetenschappelijke, blind gereviewde tijdschriften, meestal Engelstalige…. “.

Wat denkt de kritische pers van Vives, na dit allemaal te hebben gezien en verwerkt ?

De visie van sommige pers is duidelijk : zowel de externen als de KUL-betrokken worden kritisch bekeken  :
– vlg. De Morgen :”….de grote cijferzwendel over Belgie…. de grote cijfermanipulatie…. “.
– vlg. Solidair : “… is goede maatjes met de voormalige KUL-rector Vervenne en hij sleepte zo de omschrijving “Interfacultair onderzoekscentrum wetenschappelijk en juridisch geïntegreerd binnen de KU Leuven” uit de brand voor zijn separatistisch clubje Pro VIVES. VIVES is nu de bron van inspiratie voor de N-VA en dat doet de reputatie van de KU Leuven geen goed. De Unief verleent zo haar prestige aan een denktank die geen enkele wetenschappelijke waarde heeft….. “;
– vlg. Spoorslag : “….Tijdens een onbewaakt moment schreef het separatistische Spoorslag dat VIVES ontstond omdat de KBC na de bankencrisis moest stoppen met haar studies over de transfers tussen de gewesten. Het is dus niet ondenkbaar dat de KBC andere wegen zocht om haar inzichten te verkondigen en minstens mee VIVES aan middelen helpt. De denktank zou zo’n 300.000 euro per jaar kosten…. “. Dit is vanzelfsprekend een loopje nemen met de loop van de geschiedenis : Vives ontstond immers …… ruim een jaar of meer voor KBC met zijn studiedienstenafbouw startte…. .

Vives : kul over illegaliteit of de KUL op het illegale pad ?

Wij kunnen alleen de vaststelling doen ; het weerleggen is aan anderen.

LITERATUUR  & (deel van de) BRONNEN

Administrator, 10 vragen aan Jürgen Constant, in http://www.proflandria.be/?p=237, 12 01 2009.
ALGOED, K., HEREMANS, D., PEETERS, T., Vives, Beleidspaper 1, in  http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/BP/BP2008/Vivesbeleidspaper1.pdf, 29 10 2008.
ALGOED, K., PERSYN, D., Gezocht : structurele in plaats van conjuncturele maatregelen, Vives, Beleidspaper 3, in http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/BP/BP2009/Vivesbeleidspaper3.pdf, 03 02 2009.
BLOMMAERT, T., Vives, Separatisme met een academisch sausje, in http://www.pvda.be/nieuws/artikel/vives-separatisme-met-een-academisch-sausje.html,  07 09 2010, 14:49.
COECKELBERGH, D.,A.J.,  Praktijkboek VZW’s, Het nieuwe referentiewerk over de nieuwe VZW-wet, Standaard Uitgeverij, 2003, p. 46.
DE BACKER, P., “Een vent in een vrouwenlichaam? Dat vind ik geen verwijt”, in http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GTV17HEKK, Zakenman Chris Morel over zijn dochter Marie-Rose, Vlaams Belang-parlementslid, 27 01 2007.
CLEEREN, E., Meesurfen op de gele en groene golf, West-Vlaams engineeringbedrijf Vyncke hoopt in Azië te profiteren van zoektocht naar groene energie, in DE TIJD, 14 04 2011, p. 6.
CLEEREN, E., ‘Chinezen komen moeilijk ter zake’, DE TIJD, 14 04 2011, p. 6.
COIPEL, M., A propos de la délégation des pouvoirs du conseil d’administration avant et après la loi du 2 mai 2002, dans La nouvelle législation sur les ASBL, (2ième partie), Non-Marchand, De Boeck, Bruxelles, 2002/1, n° 10, 48.
DAVAGLE, M., Les nouveaux pouvoirs conférées aux membres et aux organes de l’ASBL, in La nouvelle législation sur les ASBL, (1ière partie), Non-Marchand, De Boeck, Bruxelles, 2002/1, n° 9, 35.
DE CONINCK, D., De grote cijferzwendel over België, in DeMorgen, 11 09 2010, p. 23.
GOETHALS, M., Economische denktank in opspraak, Vives te Vlaams, in http://www.veto.be/pdf/veto_jaargang_35/layout3517totaal.pdf .
Http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/NIEUWSBRIEF/vives_nieuwsbrief_mei_2009.pdf.
HUYSMANS, L., Vlaamse Jo heet Peter, in http://trends.rnews.be/nl/economie/nieuws/mensen/vlaamse-jo-heet-peter, 09 05 2007, 12:00.
JANSSEN, P., Interview met onze nieuwe voorzitter, in http://nvamol.nvakempen.eu/, 31 01 2010, 22:13:12.
KRUISMANS, B., Media watcher, Smeerlapkes, in DeMorgen, 13 05 2011, p. 32.
LAMBERTS, BLOM, E.C.H., History of the Low Countries, Berghan Books, 1999 en 2006.
LEMAN, J., Vivat Vives? Hopelijk wordt de belangstelling voor onderzoek over migratie en diversiteit aan de KULeuven even groot …., in http://www.foyer.be/, 13 09 2010.
LVB, VRT krijgt nieuwe raad van bestuur, in http://www.iradio.be/item/vrt-krijgt-nieuwe-raad-van-bestuur, 22 01 2010, 07:43.
Nationaal Scriptor, Commilito Mayo, Verslag Lustrum, 27 11 2006.
PAULI, W., in DeMorgen, 24 04 2007.
PBL., Aan KULeuven woedt strijd rond beste model, in DETIJD, 22 09 2010, p. 8.
PD., Koen Meulenaere stopt met Kwaad Bloed, in http://www.journalist.be/nieuws.php?nieuwsid=259.
PRO VIVES, VZW, Statuten, in Belgisch Staatsblad, 30 09 2008.
RENARD, H., “Geen communautair conflict”, Vlamingen zeggen persoonlijke assistente van Belgische Rode Kruis-voorzitster prinses Astrid de wacht aan!, in KNACK, 05 03 2007.
ROCHTUS, D., Is de moderne Vlaamse staat een schrikbeeld?, in http://www.vvb.org/actueel/141/34771, 30 10 2010.
SLANGEN, N., Het normbesef van mijnheer Rik, in DeMorgen, Opiniestuk, 21 04 2007.
Solidair, De KBC en de denktank Vives, in http://www.dagvanhetsocialisme.be/openbarebank/?p=2662, 22 11 2010.
SPOLAORE, E., Efficiency and stability of National Borders, Summary, in http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/DP/DP2008/Vivesdiscussionpaper1.pdf.
STYVEN, J., Dirk Rochus ontvangt hoogste Duitse civiele onderscheiding in http://www.lessius.eu/nieuwsbrief/2_7/tt_rochtus.aspx.
Solidair, De KBC en de denktank Vives, in http://www.dagvanhetsocialisme.be/openbarebank/?p=2662, 22 11 2010.
TEGENBOS, G., Leuvense economen hebben opvolger, in DeStandaard, 17 10 2008, en  in http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/PERS/2008/De_Standaard_20081017_p10_962623012.pdf .
THEVISSEN, F., Onder jounalisten. Story, De Standaard of Knack?Wil het échte kwaliteitsmedium opstaan, in http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/381, 13 12 2008, 18:13.
VAN CAUWELAERT, R., Rode Kruis, Praten helpt misschien, in KNACK, 12 03 2007.
VAN DEN AVENNE, P., Laudatio, Gulden Spoor voor Economische Uitstraling aan Dirk Cyncke, CEO Vyncke Energietechniek, in http://vlaandereneuropa.net/nl, 11 07 2009.
VAN DE VELDEN, W., Financieringswet davert op grondvesten, in DETIJD, 22 09 2010, p. 8.
VAN GERVEN, D., Handboek verenigingen, BIBLO, 2002, 60, 41.
‘VAN MALDEREN, J., ‘Quousque tandem abutere, Belgica, patientia nostra”, Pro Flandria-Voorzitter Jan van Malderen op de zitting van 18 juni, in http://www.ovv.be.
VERVENNE, W., Interview, Johan Van Overtveldt (VKW-Metena) vreest te late verstrakking monetair beleid in VS, in DE TIJD, 28 11 2009.
Vives, Jaarverslag 2009, in http://www.econ.kuleuven.be/vives/varia/vivesjaarverslag2009.pdf.
Vives,  Officiële lijst van de Medewerkers en Geaffiliëerde onderzoekers, in http://www.econ.kuleuven.be/vives/info.html#medewerkers, consultatie per januari 2011.
VOORHOOF, D., “Journalist mag burgemeester bordeelschuimer noemen”, “Bordeelschuimer”-vonnis zorgt voor controverse, Verkorte versie gepubliceerd in De Juristenkrant, 2006/138, 13.
VRT, Zakenman Herman De Bode neemt ontslag”, in vrtnieuws.net, 8 december 2005.
WAELKENS, M., Antonie Nymphaeum : Introduction, in http://www.archaeology.org/interactive/sagalassos/field06/antnymph1.html, z.d..
Www.ovv.be.
Www.johansauwens.be.
Www.viw.be .
Http://www.vyncke.com/.
Www.vtbKultuur.be .
Www.huisnederlandsbrussel.be.
Www.uitinwestvlaanderen.be/12288/peter-pene-johan-van-den-driessche.
Www.lessius.eu/hw/pro/onderzoek/leden/rochtus_dirk.aspx.
X., http://consulta.be.
X., http://www.ericvanrompuy.be/ee/.
X., http://www.econ.kuleuven.be/fellows/johanvanovertveldt .
X., http://www.politics.be/organisatie/nv-officina-invest/.
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Van_de_Casteele .
X., http://vlaamserepubliek.wordpress.com/wie/.
X., http://www.ijzerwake.org, Ijzerwake, Aanbevelingscomité.
X., http://www.econ.kuleuven.be/vives, Achtergrond, Wat is Vives?, Wie is Vives.
X., http://www.econ.kuleuven.be, Dirk Heremans.
X., http://vlaamserepubliek.wordpress.com/wie/.
X., http://www.aarschot.cdenv.be/partij/kieslijst_2006.html, 7. Greet Lauvrijs .
X., http://www.econ.kuleuven.be/public/ndcalb5/cv-damiaanpersyn.pdf.
X., http://www.econ.kuleuven.be, Damiaan Persyn.
X., http://www.econ.kuleuven.be/vives/PUBLICATIES/PERS/2008/De_Standaard_20081017_p10_962623012.pdf .
X., www.econ.kuleuven.be/herman.vanderwee .
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Rondas.
X., http://www.vvb.org/vvb/fvv/.
X., http://www.econ.kuleuven.be, Theo Peeters.
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Remi_Vermeiren.
X.,http://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_De_Bode.
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Defoort .
X., http://www.vlaamskomiteebrussel.org .
X., http://vlaamserepubliek.wordpress.com/wie/.
X., http://www.johanvandendriessche.eu/OverJohanVandenDriessche.html.
X., http://www.anv-vzw.eu/elek%20uitnodiging%20def%202010.pdf  .
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Rose_Morel.
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Rik_Van_Cauwelaert.
X., http://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Van_Rompuy.
X., http://www.sariv.be/NL/subcontent/leden/1/1/.
X., https://admin.kuleuven.be/td/fd/le/inkom_foyer_kapellen.html .
X., Brussel Ook Onze Stad, in http://boos.phost.be/lijst.php.
X., Qui se cache sous le Manifest?, in http://www.brusselsvoice.be.
X., Grote kuis bij het Rode Kruis, in http://www.ovv.be/page.php?ID=1759 , 10 03 2007.
X., Rode Kruis Vlaanderen : Guido kestens stapt op, in DETIJD, 17 03 2007.
X., Ruzie binnen Rode Kruis bereikt hoogtepunt voor rechtbank, in Gazet Van Antwerpen, 13 03 2007.
X., http://vlaamserepubliek.wordpress.com/wie/.
X., Brussel Ook Onze Stad, in http://boos.phost.be/lijst.php.
X., www.vlaamskomiteebrussel.org.
X., http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/120.pdf.
X. Oordeel nooit op woensdag, in http://www.meneerrik.be/opiniestuk.htm.
X., Noël Slangen vangt bot in proces tegen Knack, in http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1052535/2010/01/11/Noel-Slangen-vangt-bot-in-proces-tegen-Knack.dhtml,  11 01 2010, 15:55.
X., Wat VEV-voorzitter Brussel  Johan  Van den Driessche over wonen zegt, in http://www.rrwac.be/main.aspx?c=luc.goossens&n=14987&ct=010391&e=22940.
X., Johan Van Overtveld hoofdredacteur weekblad Trends, in DETIJD, 06 11 2010, p. 3.
X., Model Voka, in DETIJD, 22 09 2010, p. 8
X., Model Namen, in DETIJD, 22 09 2010, p. 8
X., Model Vivas, in DETIJD, 22 09 2010, p. 8.
X., Model Kirsch, in DETIJD, 22 09 2010, p. 8.

take down
the paywall
steun ons nu!