De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Discriminatie wérkt niet bij ons!
Campagne, Antiracisme, Gemeenteraadsverkiezingen, Tewerkstelling -

Discriminatie wérkt niet bij ons!

maandag 26 maart 2012 14:08
Spread the love

Discriminatie wérkt niet bij ons!

Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, start Hand in Hand een campagne voor méér tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden. Volgens de VDAB is in februari 2012 een kwart van de werkzoekende werklozen allochtoon. De overheid moet dus snel dwingende maatregelen nemen en een inhaaloperatie starten. De lokale besturen moeten hier het voortouw nemen. Ze stellen samen immers meer dan 200.000 mensen te werk en zijn het best geplaatst om in hun eigen stad of gemeente een weerspiegeling van de lokale samenleving te bewerkstelligen. Wie ons rappel voor een gemeentelijk antiracistisch tewerkstellingsbeleid wil steunen, kan dit op http://www.anti-racisme.be. Ook lokale partijen kunnen er reageren.

Iedereen heeft recht op een goede job. Volgens de VDAB is in februari 2012 ongeveer een kwart van de werkzoekende werklozen van allochtone origine. Dit is meer dan hun aandeel in de totale bevolking en dit percentage is sinds de crisis nog gestegen. Allochtonen hebben tot vier maal minder kans dan autochtonen om een job te vinden. Vaak gaat het dan nog om interimarbeid of arbeid beneden het eigen opleidingsniveau. Bovendien is de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit etnisch-culturele minderheden nog nooit zo hoog geweest, wat de toeleidingskansen naar de arbeidsmarkt hypothekeert . Dit is geen nieuw probleem. Het sleept reeds jaren aan en een hele generatie dreigt verloren te gaan voor de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat taal- en opleidingsachterstand een onvoldoende verklaring vormen voor deze achterstelling en dat discriminatie en vooroordelen hier ook een belangrijke rol in spelen[1].

Hand in Hand en de meewerkende organisaties verwachten van de nieuwe gemeentebesturen een plan dat effectief tot meer tewerkstelling van allochtonen leidt, met een streefcijfer in verhouding tot hun aandeel in de lokale bevolking. De jobs houden ook rekening met kennis en ervaring van de betrokkenen. Daarnaast vragen we om gelijkaardige inspanningen van privébedrijven die overheidsopdrachten willen uitvoeren of van verenigingen die subsidies aanvragen.

Hand in Hand grijpt de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 aan om de lokale kandidaten voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. We vragen hen een engagement om hier iets aan te doen in de nieuwe gemeentebesturen. We hebben op 20 maart het merendeel van de gemeentelijke democratische partijen aangeschreven met dit rappel voor een lokaal antiracistisch tewerkstellingsbeleid. We vragen hen of ze het hier mee eens zijn en wat ze na de verkiezingen concreet gaan doen. Alle partijen krijgen de kans te reageren op www.anti-racisme.be .  Na de verkiezingen volgen we deze beloftes op.

De inwoners van elke gemeente kunnen tot de verkiezingen deze eisen steunen en bezorgen aan de lokale partijen.  Ze kunnen dit mailen via http://www.anti-racisme.be of een postkaart opsturen via Hand in Hand. Andere acties volgen. Alle info op http://www.anti-racisme.be.

(1) Zie bv. Ongelijke kansen en ervaren discriminatie in de Turkse en Marokkaanse tweede generatie, red. Vandezande e.a., ISPO, KU Leuven, 2009.

Hand in Hand tegen racisme vzw in samenwerking met het Vlaams ABVV, ACV, ACW, De 8 – Antwerps Minderhedencentrum, Hand in Hand Gent, Internationaal Comité vzw (en steunpunt Antwerpen), Kif Kif vzw, Minderhedenforum, ODiCe vzw, Platform van Afrikaanse Gemeenschappen vzw, ROJM vzw, de sector Samenlevingsopbouw, Victoria de Luxe vzw.

 

take down
the paywall
steun ons nu!