De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brugge schaft bedrijventaks af
Brugge, Bedrijventaks, Schepen Boudewijn Laloo -

Brugge schaft bedrijventaks af

donderdag 1 december 2011 20:17
Spread the love

Schepen Laloo stelt afschaffing voor van bedrijventaks 
voor kleine en middelgrote zelfstandigen en vennootschappen

De stad Brugge heeft in 2001 zijn fiscaal beleid herzien en een zestal belastingen afgeschaft, waaronder de belasting op motoren, bankinstellingen, gevaarlijk en ongezonde inrichtingen,.
De afschaffingen en belastingsverminderingen werden gecompenseerd door de invoering van één nieuwe belasting vanaf 2002,
nl. de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten.

De huidige belastingsverordening wijst zowel de natuurlijke als de rechtspersonen aan als mogelijke belastingplichtigen.
De grondslag voor de berekening van de aanslag is afhankelijk van de bedrijfsoppervlakte.

De gemeenteraad heeft, sinds de invoering van deze belasting, de belastingsverordening qua tarief en inhoud drie keren gewijzigd.
Enerzijds werd het oorspronkelijk minimumtarief (voor bedrijven <= 300m²) van €75 (aj 2002-2003) gewijzigd naar €60 (aj 2004) en vervolgens naar €30 (aj 2005 tot heden).
Anderzijds werd vanaf aj 2005 de belasting gevestigd per bedrijf en niet meer per afzonderlijke activiteitskern

Thans geldt dus een minimumaanslag van €30 voor bedrijven kleiner of gelijk aan 300m².
Vanaf dan is het tarief te vermeerderen met €0,25/m² met een maximum aanslag van €75.000.

De gemeenteraad heeft UNANIEM het voorstel van de schepen van financiën Boudewijn Laloo aanvaard om met ingang van 1 januari 2012 alle Brugse bedrijven met een bedrijfsoppervlakte kleiner dan 500m² volledig vrij te stellen van de belasting op het economisch gebruik van bedrijfsruimten.

Zo worden 6.514  van de 7.515 Brugse bedrijven volledig vrijgesteld van deze belasting.
De overige 1.001 bedrijven worden voor de eerste 500m² vrijgesteld.

Boudewijn LALOO, schepen voor financiën, verduidelijkt:

“In theorie ben ik absoluut pleitbezorger van een volledige afschaffing.
Dit bleek echter na grondig onderzoek financieel niet haalbaar voor de stad en dan moet men zichzelf ook geen rad voor de ogen draaien.
Lokale belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de stad.
De ontvangsten van gemeentebelastingen zijn mede noodzakelijk om de beleidsdoelstellingen van deze legislatuur te realiseren.
Ik waak voortdurend over het financieel evenwicht en financiële haalbaarheid van de diverse projecten.
Het is een verdienste van deze bestuursploeg dat de stad noch de personenbelasting noch de onroerende voorheffing gedurende deze beleidsperiode verhoogd heeft.
In vergelijking met heel wat andere centrumsteden hebben we een heel goed
rapport.

Ik besef dat het altijd beter kan.
Een volledige afschaffing van deze belasting zou mooi zijn én zeker populairder.

Als schepen van financiën sta ik echter al jaren garant voor gezonde stadsfinanciën en wil ik de stadskas geen financiële kater bezorgen bij wijze van verkiezingsstunt”.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!