Bron: Pxfuel

ACV en ACOD: “Ongezien dat een minister zo flagrant de wet naast zich neerlegt voor zijn eigen politieke agenda”

De thuiszorgdiensten van het OCMW Oostende zouden worden geprivatiseerd. Die beslissing nam de raad voor maatschappelijk welzijn (RMW) van het OCMW van Oostende afgelopen zomer, waardoor men die diensten zou overdragen aan de vzw ‘i-mens’. Vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD Lokale en Regionale Besturen laten in een persbericht weten dat ze de door het kabinet-Somers gesteunde beslissing, die in strijd is met conclusies van onderzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), zullen aanvechten bij de Raad van State. Er vond voor de beslissing geen overleg met de vakbonden plaats en de privatisering van thuiszorg is in strijd met de wet, klinkt het.

vrijdag 7 januari 2022 15:18
Spread the love

 

Privatisering OCMW-diensten betwistbaar

De vakbonden ACV Openbare Diensten en ACOD Lokale en Regionale Besturen schrijven in hun persbericht dat ze tegen de beslissing van de RMW beroep aantekenen bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Hun redenen voor de klacht zijn: 1. de beslissing tot privatisering van de diensten is in strijd met het decreet over het lokaal bestuur en 2. de beslissing schendt het syndicaal statuut, omdat er voorafgaand aan de beslissing geen onderhandelingen met de vakbonden plaatsvonden.

De vakbonden waren verbaasd, toen bleek dat het antwoord op hun klacht niet van het ABB of van de gouverneur kwam, wat gebruikelijk gedaan wordt, maar van het kabinet van Vlaams minister Somers:

“Erger nog is dat minister Somers in zijn antwoord de conclusies van het ABB na het onderzoek van de klacht, niet vermeldt. De minister is in zijn antwoord van oordeel dat er geen redenen zijn om op te treden tegen de  beslissing van de RMW van Oostende in het kader van het algemeen toezicht. De minister vindt zelfs dat het OCMW Oostende gepast inspeelt op de noden die zich op het terrein en de veranderingen in het zorglandschap voordoen.”

Echter, uit de OCMW-wet blijkt dat het volledig terugschroeven en privatiseren van die diensten niet vanzelfsprekend is. Daarvoor moet duidelijk bewijs zijn dat er geen behoefte meer is aan een thuiszorgdienst vanuit het OCMW. Het kabinet-Somers ziet verder geen probleem, omdat hij “als minister autonoom kon beslissen over de klacht.” Volgens zijn kabinet was hij dus niet verplicht om het advies van zijn administratie te volgen. Somers’ woordvoerder zegt daarbij dat “een vernietiging van de lokale beslissing zou raken aan de lokale autonomie, zeker omdat het dossier zo goed onderbouwd was.”

Dat alles, samen met een zeer gebrekkige juridische argumentatie, wekte bij de vakbonden argwaan op. Het volledige dossier werd dan ook, in het kader van openbaarheid van bestuur, bij het ABB opgevraagd.

Hallucinante vaststelling

Uit het volledige dossier blijkt dat ABB de klacht zeer grondig heeft onderzocht. Het agentschap komt zo tot de conclusie dat de klacht van de vakbonden op de belangrijkste punten gegrond is. Het ABB maakte zelfs een ontwerp van ministerieel besluit op, dat ter ondertekening voorgelegd werd aan de minister. In dat ontwerp wordt het besluit van de RMW vernietigd, schrijven de vakbonden.

“Het vernietigingsbesluit laat niets aan de verbeelding over. De beslissing van de RMW van Oostende is op diverse punten onwettelijk. Minister Somers legt bijgevolg de conclusies van ABB volledig naast zich neer en keurt dus met andere woorden een onwettelijk genomen beslissing goed.”

De vakbonden maken dan ook bekend dat ze de door minister Somers genomen beslissing zullen aanvechten bij de Raad van State. “Privatisering en commercialisering van openbare dienstverlening als doel op zich?”, daar stellen ze zich serieuze vragen bij.

De vakbonden van de openbare sector zijn sterk begaan met het algemeen belang en in het bijzonder met de openbare zorg, het welzijn en de sociale bescherming. Ze voeren al langer strijd tegen privatisering en commercialisering van maatschappelijke dienstverlening. Opnieuw moet echter vastgesteld worden dat afstoting, privatisering en commercialisering bij deze beslissing een doel op zich is, en dat zelfs wettelijke bepalingen mogen genegeerd worden om de afstoting van openbare dienstverlening te realiseren.

Het vertrouwen in Vlaams minister Somers geschonden

Los van de politieke agenda waarbij afstoting, privatisering en commercialisering van openbare dienstverlening (de vakbonden verwijzen hiervoor bijvoorbeeld naar het voorstel van ‘privatiseringsdecreet’) in de hand worden gewerkt, stelt zich hier een ander groot probleem.

“Er mag minstens worden verwacht dat een minister zich houdt aan het wettelijk kader en geen  beslissingen verdedigt of goedkeurt waarvan het ABB zegt dat ze manifest in strijd zijn met de wet.”

“Als minister van Binnenlands Bestuur moet hij erop toezien dat de lokale besturen de wettelijke bepalingen toepassen die het parlement of hijzelf hebben vastgelegd, zoals het decreet over het lokaal bestuur en de verschillende uitvoeringsbesluiten. Hij kan daarbij sanctionerend optreden. Het ABB valt volledig onder zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid, dus beschikt hij over een sterke administratie die ook het juridisch onderzoek  voert naar de wettelijkheid van bepaalde beslissingen.

Er mag minstens worden verwacht dat een minister zich houdt aan het wettelijk kader en geen  beslissingen verdedigt of goedkeurt waarvan het ABB zegt dat ze manifest in strijd zijn met de wet.”

Vakbonden uitgesloten, in strijd met syndicaal statuut

Voorafgaand aan de beslissing van de RMW van Oostende werden de vakbonden niet geraadpleegd, er stonden geen onderhandelingen met de vakbonden gepland. Dat is volgens het ABB expliciet in strijd met de bepalingen van het syndicaal statuut. En ook dat wordt door de minister genegeerd.

De vakbonden vragen zich af op welke manier er nog kan worden samengewerkt met de minister over andere dossiers, waarover volgens wettelijke procedures moet worden onderhandeld of overlegd, nu hij zelf het syndicaal statuut zo manifest aan zijn laars lapt. Het vertrouwen bij de vakbonden in minister Somers is dan ook volledig zoek.

“Minister verwerpt eigen agentschap voor eigen politieke agenda”

“Dat uitgerekend een viceminister-president van de Vlaamse Regering, verantwoordelijk voor binnenlands bestuur, bestuurszaken, het toezicht op en de naleving van de regels in de lokale en regionale besturen, de eigen regels overtreedt en hierbij zijn administratie overrulet is ‘du jamais vu’. De Vlaams minister begeeft zich op zeer glad ijs en zorgt ervoor dat er heel ernstige vragen kunnen  worden gesteld over andere privatiseringsdossiers waarin hij niet wilde optreden en deze dus liet ‘passeren’.”

“Het is ongezien en ongehoord dat een minister zo flagrant de wet naast zich neerlegt, louter en alleen om zijn politieke agenda te realiseren: afstoting van maatschappelijke dienstverlening en terugschroeven van sociale bescherming”

“Het is ongezien en ongehoord dat een minister zo flagrant de wet naast zich neerlegt, louter en alleen om zijn politieke agenda te realiseren: afstoting van maatschappelijke dienstverlening en terugschroeven van sociale bescherming”, klinkt het bij de vakbonden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!