Open brief -

Open brief aan Michel: begroting die partijdig en onrechtvaardig is

Uw ministers stellen zich partijdig op door de besparingen in de begroting vooral te gaan zoeken bij de werknemers, werkzoekenden, invaliden, zieken en gepensioneerden, én de grote vermogens met rust te laten. Dit gaat in tegen alle regels van goed bestuur.

dinsdag 18 oktober 2016 10:51
Spread the love

Geachte Premier,

Ik schrijf u deze open brief als verontwaardigde burger om u te melden dat de federale regering die u leidt en die is samengesteld uit de partijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD, na twee jaar besturen er nog steeds niet in slaagt om een evenwichtige begroting op te stellen. Geen enkele van uw ministers is blijkbaar bij machte om te zorgen voor ‘alle’ burgers van ons land. Uw ministers stellen zich partijdig op door de besparingen in de begroting vooral te gaan zoeken bij de werknemers, werkzoekenden, invaliden, zieken en gepensioneerden, én de grote vermogens met rust te laten. Dit gaat in tegen alle regels van goed bestuur!

De maatregelen die uw regering tot nu toe nam, hebben het grootste deel van de Belgische bevolking al een flink stuk armer gemaakt. Afhankelijk van de gezinssituatie loopt het jaarlijkse inkomensverlies al snel op van een paarhonderd euro tot ruim 1.000 euro. Beschamend wordt het wanneer we de maatregelen voor gewone mensen vergelijken met de maatregelen die werden genomen richting kapitaalkrachtigen en grote fortuinen. Het beoogde doel om ook een beetje het kapitaal te belasten, werd niet bereikt. Erger nog, de taks op speculatie moet zelfs worden afgeschaft omdat deze taks meer kostte dan hij opbracht.

Ook nu weer, met de begroting voor 2017, gaat uw regering het grootste deel van de besparingen realiseren bij de werknemers, werkzoekenden, invaliden, zieken en gepensioneerden. Opnieuw neemt uw regering maatregelen die deze groep armer zal maken: besparingen in de gezondheidszorg, besparingen op de laagste uitkeringen, afbouw van pensioenrechten en verdere afremming van de loongroei. Uw regering maakt niet alleen de mensen armer, uw minister van werk Kris Peeters (CD&V) zal de mensen ook zieker maken door de 38-urenweek te flexibiliseren. Onder de noemer ‘modernisering van het arbeidsrecht’ zet hij de deur open voor een werkweek van 45 uur en werkdagen van 9 uur.

Waarschijnlijk zal u het met mij niet eens zijn en antwoorden dat uw regering ook een aanzienlijk deel inkomsten haalt uit kapitaal: 592 miljoen van de 3 miljard euro besparingen om precies te zijn. De opvallendste maatregelen zijn: de optrekking van de roerende voorheffing naar 30 procent, de tankkaarten voor de bedrijfswagens meer belasten en een hogere beurstaks. Maar bent u wel zeker dat de verhoopte inkomsten worden waargemaakt en dat de meest kapitaalkrachtigen hiermee een rechtvaardige bijdrage zullen leveren?

 Meerwaardebelasting

Dat komt nog, zult u antwoorden. De CD&V heeft een voorstel om een meerwaardebelasting in te voeren. Nu is een meerwaardebelasting op zich een goed voorstel, maar in de meerwaardebelasting van de CD&V zitten veel ontsnappingsroutes waardoor de taks bitter weinig zal opbrengen. Daarbij stoelt een meerwaardebelasting deels op variabele gegevens, zoals bijvoorbeeld de schommeling van de aandelenkoersen. Wanneer verliezen aftrekbaar zijn, zoals de CD&V voorstelt, is deze meerwaardebelasting erg onvoorspelbaar voor de begroting. Je kunt er dus geen juist cijfer op plakken.

Geachte Premier, als u echt iets wil doen aan rechtvaardige fiscaliteit, luister dan eens naar Luc Coene, de voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België. “Wanneer de regering-Michel zou beslissen om een belasting op kapitaal in te voeren, kan dat beter gebeuren via een vermogensbelasting dan via een vermogenswinstbelasting.” Ook econoom Paul De Grauwe is voorstander van een échte vermogensbelasting en durft zelfs te zeggen ‘dat de meerwaardebelasting van CD&V een dwaas idee is’. Dus u hoort het, een meerwaardebelasting, die een vermogenswinstbelasting is, is geen goed idee!

Veel beter voorstel

Er is een beter voorstel: voer een vermogensbelasting in op het totale bezit en richt die enkel en alleen op de rijkste families. De vermogensbelasting die ik al vele jaren mee verdedig, ziet er als volgt uit: 1 % boven 1 miljoen euro, 2 % boven 2 miljoen euro, 3 % voor al wat boven 3 miljoen euro ligt. Die percentages worden toegepast op het vermogen. Alles wat een gezin bezit, wordt opgeteld: gebouwen en gronden, voertuigen, diamanten, kunstwerken, bankrekeningen, cash geld, aandelen en obligaties. Daar worden de schulden van afgetrokken. Vervolgens wordt een vrijstelling gegeven voor het eigen woonhuis, ter hoogte van maximaal 500.000 euro. 

Met deze formule komen in België slechts de drie procent allerrijkste families in aanmerking. Dat zijn afgerond 140.700 gezinnen. Maar de vermogensbelasting brengt het meest op bij de één procent rijksten. Als de drie aanslagvoeten worden toegepast alleen al op deze één procent, dan is de opbrengst 9,3 miljard euro. Een vermogensbelasting maakt dus van het begrotingsgat, dat 4,2 miljard bedraagt, een berg met 5,1 miljard euro overschot.

Om af te sluiten, zou ik u nog willen wijzen op twee punten van onwetendheid die uw regering nog meer in verlegenheid zouden kunnen brengen. Open VLD wil dat de meer dan 260 miljard euro aan slapend spaargeld wordt ingezet in de economie. Maar dat gebeurt al! En slapen doet het zeker niet. Met spaarrekeningen werkt het namelijk zo: banken ontvangen spaargeld, betalen daar een kleine rente voor en lenen dan op hun beurt dat geld uit aan mensen of bedrijven die daar een iets hogere interest voor betalen. Wel had Open VLD het niet helemaal fout. Er bevindt zich inderdaad ergens slapend kapitaal, echter niet bij de spaarders, maar bij de Belgische ondernemingen die heel wat liquide middelen in hun boeken hebben staan. Het gaat om geld of andere beleggingen die op heel korte termijn in geld kunnen worden omgezet. In 2014 bedroegen deze middelen 240 miljard euro.

Ten slotte maak ik mij grote zorgen over de rekenkunde van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA). Die beweert dat de hervorming van de vennootschapsbelasting ‘budgetneutraal’ is. Voor de afschaffing van de notionele intrestaftrek rekent de minister op 3,2 miljard euro in 2017 en 2018 en op 3,3 miljard euro in 2019. Maar volgens fiscaal specialist Inti Ghysels (sp.a) slaat alleen al zijn verkeerde inschatting van de notionele intrestaftrek een bres tot 2,7 miljard euro. Dat komt omdat hij geen rekening houdt met de verlaging van het tarief waarmee deze notionele intrestaftrek wordt berekend.

Hopend dat u met mijn vragen en bekommernissen rekening houdt.

Hoogachtend,

Guido Deckers

take down
the paywall
steun ons nu!