De plechtige ondertekening van het Verdrag van Rome dat de Europese Economische Gemeenschap oprichtte (de latere EU) in 1958. Vooraan de Belgische eerste minister Paul-Henri Spaak. Staatsleiders horen het niet graag en media spreken er amper over, maar het zijn wel degelijk de nationale parlementen (en niet het Europees Parlement!) die verdragen uiteindelijk goedkeuren. Een macht die ze maar zeer weinig gebruiken.
Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Politiek, België, BBTK, EU, Ec, EU-begrotingsverdrag -

BBTK: Belgische ratificering EU-begrotingsverdrag is fundamentele keuze voor onze toekomst

Alle federale en regionale parlementen in België zullen in de komende weken het EU-begrotingsverdrag ratificeren. Dit verdrag voert bijkomende regels in die het begrotingsbeleid van de lidstaten nog strakker zullen maken. BBTK is van mening dat dit verdrag in zijn huidige vorm niet aanvaardbaar is, omdat het de sociale rechten nog meer onder druk zal zetten.

woensdag 15 mei 2013 16:11
Spread the love

Op 7 mei is in alle stilte de bespreking aangevat over de ratificatie (zie voetnoot onderaan) van het EU-begrotingsverdrag in de senaatscommissie buitenlandse aangelegenheden. Alle in dit land bestaande parlementen zullen dit verdrag de komende weken en maanden behandelen. Dit verdrag voert bijkomende regels in die het begrotingsbeleid van de lidstaten nog strakker zullen maken.

?Het keurslijf van bezuinigingen waarin ook België met dit verdrag door de EU gedwongen wordt, zal nog wat sterker worden aangehaald. Het huidige Europees kader voor het begrotingsbeleid is gebaseerd op 3 pijlers:

  • maximaal 3% begrotingstekort,
  • 60% overheidsschuld tov het bruto binnenlands product en
  • maximaal 1% structureel begrotingstekort.

Het begrotingsverdrag gaat nóg een stap verder: voortaan zou slechts een structureel tekort van 0,5% van het BBP mogen voor de eurolanden met een schuldgraad hoger dan 60%.

Onnodig te zeggen dat België bij deze categorie van eurolanden behoort. Deze zogenaamde ‘gouden regel’ betekent dat België nog wat meer afstand zou moeten doen van een sleutelbevoegdheid van haar politiek- en economisch beleid: het opstellen van een begroting.

Ook de mogelijke sanctionering wordt verder opgevoerd. De lidstaten kunnen op basis van het begrotingsverdrag elkaar voor het Europees Hof van Justitie dagen bij niet-naleving. Ook bepaalde financiële steun vanuit de EU wordt afhankelijk van het naleven van deze gouden regel. Als men daarbij weet dat de Europese Commissie bij monde van commissaris Rehn nu al dreigt met boetes voor België omdat de nu bestaande begrotingsratio’s door België niet zouden gehaald worden, kan men zich voorstellen wat het gaat worden als deze ratio’s nog verstrengd worden.

BBTK roept alle parlementsleden op om het EU-begrotingsverdrag niet te ratificeren.

?In een periode van economische stagnatie, is het net nodig om de economie wat meer ademruimte te geven en dat vergt een zekere soepelheid op begrotingsvlak. Wij zeggen dit al maanden en worden hierin bijgetreden door ‘onverdachte’ instellingen zoals het IMF en de OESO. Ook allerhande professoren zoals De Grauwe zijn van mening dat de ‘gouden regel’ een carcan wordt die de Europese economie meer kwaad dan goed zal doen.

BBTK roept daarom alle parlementsleden in dit land op om het begrotingsverdrag niet te ratificeren. Dit begrotingsverdrag is zo ingrijpend en zal dermate belangrijke gevolgen hebben voor onze economie en het sociale weefsel, dat een debat nodig is. Een debat dat breder gaat dan stemmingen meerderheid tegen minderheid.

Dit debat moet gevoerd worden op basis van duidelijke analyses over de mogelijke gevolgen. Mét de mogelijkheid om de doelstellingen van het begrotingsverdrag bij te sturen. Onze democratische rechtsregels moeten daarbij ten volle kunnen spelen, ook al omdat het Europees Parlement geen inspraak heeft gehad in de opstelling ervan.

?De ratificering van het begrotingsverdrag zal beslissend zijn voor de verdere politieke keuze die gemaakt wordt: verder gaan met het soberheidsbeleid met bezuinigingen en besparingen, in de openbare diensten, in de werkloosheidsuitkeringen en de ziekte-uitkeringen? Worden wij verder in een carcan van loonblokkering gedwongen? Aanvaarden wij dat onze automatische indexering van lonen en uitkeringen aanhoudend in vraag wordt gesteld?

Blijft “flexicurity” de leidraad, die alleen maar meer flexibiliteit voor de werknemers betekent? Zal deregulering verder de invalshoek zijn voor wat de ‘modernisering’ van de arbeidsmarkt genoemd wordt? Moet daarom ook het bediendestatuut worden afgebroken terwijl de arbeiders niet datgene verwerven waarop zij recht hebben?

?Vele vragen waarop het antwoord in grote mate zal worden bepaald door de keuze die nu zal worden gemaakt door hen die wij verkozen hebben om ons te vertegenwoordigen. De ratificering van het begrotingsverdrag zal bepalend zijn voor onze toekomst. Niet lichtzinnig te behandelen dus!

?Vele vragen die ook een antwoord verdienen in de vorm van actie. We moeten blijvend druk uitoefenen op werkgevers, regering en de Europese beleidsmakers. 

Erwin De Deyn en Myriam Delmée

Zij zijn voorzitter en ondervoorzitter van de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden BBTK

Noot van de redactie:

Internationale verdragen worden na onderhandelingen ondertekend door het staatshoofd, de eerste minister of de minister van buitenlandse zaken. Om rechtsgeldig te worden in het betrokken land moeten ze echter bevestigd worden door de nationale parlementen.

Voorstellen van wetten kunnen door parlementen gewijzigd en geamendeerd worden. Met internationale verdragen kan dat niet. Verdragen kunnen alleen maar volledig goedgekeurd of afgekeurd worden. Dit noemt men ‘ratificeren‘. 

take down
the paywall
steun ons nu!